Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1 Prezantimi i kontabilitetit dhe bizneseve
<ul><li>N ë këtë ligjëratë do të njiheni me: </li></ul><ul><li>Nocionin e kontabilitetit </li></ul><ul><li>Llojet e kontab...
Zanafilla e kontabilitetit të dyfishtë Luca Pacioli Zbulues i kontabilitetit të dyfishtë më 1494
Kontabiliteti — një proces informativ Identifikimi i shfrytëzuesve
Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Identifikimi i shfrytëzuesve Kontabiliteti — një proces informativ
Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informata Sistemi i kontabilitetit Kontabiliteti — një proces inf...
Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Sistemi I kontabilitetit Të dhënat dhe aktivitetet e...
Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Sistemi I kontabilitetit Të dhënat dhe aktivitetet e...
Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Sistemi I kontabilitetit Raportet Të dhënat dhe akti...
Ndikimi i kontabilitetit Identifikon Regjistron Komunikon Relevant e Të besueshme Të krahasueshme Kontabiliteti Për të ndi...
Kontabiliteti – gjuhë e biznesit Kontabiliteti është sistem informativ që... mat aktivitetet biznesore, i proceson të dhën...
Kontabiliteti – gjuhë e biznesit Kontabiliteti definohet si sistem për ofrimin... e informatave sasiore, para së gjithash...
<ul><li>Komponentë kyçë të këtij definiocioni janë: </li></ul><ul><li>Sasiorë – kontabiliteti lidhet ne numrat, </li></ul...
<ul><li>K ONTABILITET I ËSHTË SISTEM I CILI IDENTIFIKON , REGJISTRON , KOMUNIKON INFORMATA QË JANË RELEVANTE , TË BE...
Fokusimi i kontabilitetit <ul><li>Identifikimi & Matja </li></ul><ul><li>Regjistrimi </li></ul><ul><li>Raportimi & Analizi...
<ul><li>FOKUSIMI I  K ONTABILITETI T  ËSHTË  N Ë ? </li></ul><ul><ul><li>A) Regjistrime të vazhdueshme dhe identifiki...
LLOJET E SISTEMEVE TË KONTABILITETIT <ul><ul><ul><li>KONTABILITETI FINANCIAR </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Rregu...
<ul><li>LLOJET E SISTEMEVE T Ë KONTABILITETI T JANË ? </li></ul><ul><ul><li>Kontabiliteti: financiar, planifikimit, regji...
<ul><li>investitorët </li></ul><ul><li>kreditorët </li></ul><ul><li>rregullatorët </li></ul><ul><li>konsumatorët </li></ul...
<ul><li>pronarët </li></ul><ul><li>menaxherët </li></ul><ul><li>punëtorët </li></ul>SHFRYTëZUESIT E JASHTëM Kontabiliteti ...
DALLIMET NË MES TË KONTABILITETIT MENAXHERIAL DHE KONTABILITETIT FINANCIAR ?
KONTABILITETI FINANCIAR  është procesi i përgatitjes, raportimit dhe interpretimit të informacionit kontabël që u ofrohet...
Shfrytëzuesit Objektive Të përgatitura sipas GAAP Të përgatitura periodikisht Entitete biznesore Karakteristikat KONTABILI...
<ul><li>RAPORTET FINANCIARE TE KONTABILITETI T FINANCIAR DUHET TË JENË? </li></ul><ul><ul><li>Objektive dhe të dedikuara ...
Shfrytëzuesit Objektive dhe subjektive Të përgatitura në pajtim me nevojat e menaxhmentit Të përgatitura periodikisht apo ...
<ul><li>KONTABILITETI I MENAXHMENTIT PËRGATITË RAPORTET FINANCIARE? </li></ul><ul><ul><li>Në mënyrë objektive dhe subjekt...
<ul><li>Roli i informacionit kontabël në drejtimin e një sistemi ekonomik </li></ul><ul><li>Regjistrimi besnik i të dhe r...
Ardi dhe Zana  kanë vendosur të fillojnë biznesin duke shitur prodhime të miellit shitoreve lokale . Ata përcaktuan se m...
Ata kalkuluan koston e tyre mujore . Prodhimi €  8,000 Pagat 1,000 Qiraja 600 Shërbimet 300 Komunaliet  200 Total € 10,...
Profit i  € 1,900 Të hyrat e pritura për Ardin dhe Zanën Kostoja e prodhimit  8,000 Pagat 1,000 Qiraja 600 Shërbimet 300...
<ul><li>Sipas kësaj vijmë deri te informacioni kontabël mbi arsyeshmërinë e marrjes së një vendimi të drejtë nga pronarët ...
Bizneset prodhuese Llojet e bizneseve Produkti General Motors Auto, kamionë , furgonë Intel Çipa kompjuterësh Boeing Aero...
Bizneset tregtare Llojet e bizneseve Produkti wal-Mart Tregti e përgjithshme Toys “R” Us Lodra Circuit City Elektronikë pë...
Bizneset shërbyese Llojet e bizneseve Produkti Disney Argëtim Delta Air Lines Transport Marriott Hotels Hotelieri Merrill ...
Form at e organizimit Laë Offices Korporata Ortakëria Biznesi individual Shitore ushqime Biznesi
Form at e organizimit Shkollat Qeveria Jo biznesore Jo profitabile
Bizneset individuale janë biznese në pronësi të një individi  <ul><li>Përparësitë </li></ul><ul><li>Lehtë për t ’u organi...
Ortakëria  është biznes në pronësi të dy a më tepër individëve.  <ul><li>Përparësitë </li></ul><ul><li>Më tepër burime f...
Korporata është biznes i organizuar në bazë të ligjit si një entitet i ndarë ligjor. Standard Benz
Korporatat Pronarët e korporatës quhen aksionarë Kur korporata emeton vetëm një lloj të aksioneve, ato i quajmë aksione ...
Përparësitë e  k orporat ës <ul><li>Korporatat kanë jetë të vazhdueshme, të ndarë nga ato të pronarëve të tyre . </li></u...
Mangësitë e  k orporat ës <ul><li>Pjesa më e madhe e korporatave duhet të paguajnë taksa mbi të ardhurat e tyre. </li></u...
Etika në kontabilitet <ul><li>1. Mënjanon gabimet e vogla etike . </li></ul><ul><li>2. Përqendrohet në reputacionin e juaj...
Etika është posaçërisht e rëndësishme për kontabilitetin sepse  saktësia e informatës së kontabilitetit varet nga sinqeri...
G AAP  - Generally Accepted Accounting Principles  – ( p arimet e kontabilitetit përgjithësisht të pranuara) janë stand...
Profesionet në kontabilitet Kontabilistët që punojë në firma biznesore apo jo profitabile thuhet se janë kontabilistë (pri...
Auditimi është ekzaminimi i hollësishëm i raporteve financiare të një organizate. Auditimi dhe auditorët
Auditorët e pavarur të cilët ekzaminojnë informacionet për të konfirmuar se janë të përgatitura në pajtim me GAAP janë ...
Fundi i ligjëratës 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve

5,296 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve

 1. 1. 1 Prezantimi i kontabilitetit dhe bizneseve
 2. 2. <ul><li>N ë këtë ligjëratë do të njiheni me: </li></ul><ul><li>Nocionin e kontabilitetit </li></ul><ul><li>Llojet e kontabilitetit </li></ul><ul><li>Zanafillën e kontabilitetit si dhe lindjen e nevojës për kontabilitetin financiar </li></ul><ul><li>Dallimet në mes të kontabilitetit financiar dhe kontabilitetit menaxherial </li></ul><ul><li>Ndikimin e kontabilitetit financiar në ambientin biznesor </li></ul>Prezantimi i kontabilitetit dhe bizneseve
 3. 3. Zanafilla e kontabilitetit të dyfishtë Luca Pacioli Zbulues i kontabilitetit të dyfishtë më 1494
 4. 4. Kontabiliteti — një proces informativ Identifikimi i shfrytëzuesve
 5. 5. Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Identifikimi i shfrytëzuesve Kontabiliteti — një proces informativ
 6. 6. Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informata Sistemi i kontabilitetit Kontabiliteti — një proces informativ
 7. 7. Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Sistemi I kontabilitetit Të dhënat dhe aktivitetet ekonomike Kontabiliteti — një proces informativ
 8. 8. Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Sistemi I kontabilitetit Të dhënat dhe aktivitetet ekonomike Raportet Kontabiliteti — një proces informativ
 9. 9. Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Sistemi I kontabilitetit Raportet Të dhënat dhe aktivitetet ekonomike Kontabiliteti — një proces infiormativ Vendimet e shfrytëzuesve
 10. 10. Ndikimi i kontabilitetit Identifikon Regjistron Komunikon Relevant e Të besueshme Të krahasueshme Kontabiliteti Për të ndihmuar shfrytëzuesit për marrjen e vendimeve më të mira është s i stem i cili informat at që janë
 11. 11. Kontabiliteti – gjuhë e biznesit Kontabiliteti është sistem informativ që... mat aktivitetet biznesore, i proceson të dhënat përmes raporteve dhe iu komunikon rezultatet vendim marrësve.
 12. 12. Kontabiliteti – gjuhë e biznesit Kontabiliteti definohet si sistem për ofrimin... e informatave sasiore, para së gjithash të natyrës financiare, mbi entitetet biznesore me qëllim të marrjes së vendimeve sa më të shfrytëzueshme
 13. 13. <ul><li>Komponentë kyçë të këtij definiocioni janë: </li></ul><ul><li>Sasiorë – kontabiliteti lidhet ne numrat, </li></ul><ul><li>Financiarë – shprehja e të dhënave përmes raporteve financiare, </li></ul><ul><li>I shfrytëzueshëm – si në aspektin teorik ashtu edhe në atë praktik, </li></ul><ul><li>Vendimet – informata që del nga kontabiliteti është e rëndësishme vetëm nëse është e shfrytëzueshme. </li></ul>Kontabiliteti – gjuhë e biznesit
 14. 14. <ul><li>K ONTABILITET I ËSHTË SISTEM I CILI IDENTIFIKON , REGJISTRON , KOMUNIKON INFORMATA QË JANË RELEVANTE , TË BESUESHME DHE TË KRAHASUESHME NË MËNYRË QË TI NDIHMOJ SHFRYTËZUESIT PËR MARRJEN E VENDIMEVE MË TË MIRA ? </li></ul><ul><li>A) E saktë </li></ul><ul><ul><li>B) E pasaktë </li></ul></ul>TEST I SHPEJT 
 15. 15. Fokusimi i kontabilitetit <ul><li>Identifikimi & Matja </li></ul><ul><li>Regjistrimi </li></ul><ul><li>Raportimi & Analizimi </li></ul>
 16. 16. <ul><li>FOKUSIMI I K ONTABILITETI T ËSHTË N Ë ? </li></ul><ul><ul><li>A) Regjistrime të vazhdueshme dhe identifikime të kohëpaskohshme </li></ul></ul><ul><ul><li>B) Identifikim, matje, regjistrim, raportim dhe analizë </li></ul></ul><ul><ul><li>C) Ne disa raportime të pasqyrave financiare në periudha jo të përcaktuara </li></ul></ul><ul><ul><li>D) Identifikim, orientim, raportim dhe marrje të vendimeve </li></ul></ul>TEST I SHPEJT 
 17. 17. LLOJET E SISTEMEVE TË KONTABILITETIT <ul><ul><ul><li>KONTABILITETI FINANCIAR </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Rregullat dhe procedurat </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Sistemi informativ i kontabilitetit dhe kontrolli i brendshëm </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Auditimi </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>KONTABILITETI I KOSTOS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Përllogaritja e produktit </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Përllogaritja sipas ABC metodës </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>KONTABILITETI MENAXHERIAL </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Përkrahje në marrje të vendimeve </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kontroll organizacional </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Menaxhment i kostos </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Menaxhmenti i profitit </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Menaxhmenti i investimeve </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>KONTABILITETI I TAKSAVE </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>I bizneseve individuale </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ortakërive dhe korporatave </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Trusteve dhe karteleve </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tatimimi ndërkombëtar </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Çështje speciale në lidhje me tatimet </li></ul></ul></ul></ul>
 18. 18. <ul><li>LLOJET E SISTEMEVE T Ë KONTABILITETI T JANË ? </li></ul><ul><ul><li>Kontabiliteti: financiar, planifikimit, regjistrimit dhe raportimit </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontabiliteti: financiar, i financave, i buxhetit dhe tatimit </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontabiliteti: financiar, menaxherial, i kostos dhe taksave </li></ul></ul><ul><ul><li>A dhe D </li></ul></ul>TEST I SHPEJT 
 19. 19. <ul><li>investitorët </li></ul><ul><li>kreditorët </li></ul><ul><li>rregullatorët </li></ul><ul><li>konsumatorët </li></ul><ul><li>konkurenca </li></ul>SHFRYTëZUESIT E JASHTëM Kontabiliteti financiar Shfrytëzuesit e informatave të kontabilitetit
 20. 20. <ul><li>pronarët </li></ul><ul><li>menaxherët </li></ul><ul><li>punëtorët </li></ul>SHFRYTëZUESIT E JASHTëM Kontabiliteti financiar <ul><li>investitorët </li></ul><ul><li>kreditorët </li></ul><ul><li>rregullatorët </li></ul><ul><li>konsumatorët </li></ul><ul><li>konkurenca </li></ul>SHFRYTëZUESIT E BRENDSHëM Kontabiliteti i menaxhmentit Shfrytëzuesit e informatave të kontabilitetit
 21. 21. DALLIMET NË MES TË KONTABILITETIT MENAXHERIAL DHE KONTABILITETIT FINANCIAR ?
 22. 22. KONTABILITETI FINANCIAR është procesi i përgatitjes, raportimit dhe interpretimit të informacionit kontabël që u ofrohet marrësve të jashtëm të vendimeve KONTABILITETI I MENAXHMENTIT është proces i përgatitjes, raportimit dhe interpretimit të informacionit llogaritar që u jepet marrësve të brendshëm të informatave KONTABILITETI I MENAXHMENTIT & KONTABILITETI FINANCIAR
 23. 23. Shfrytëzuesit Objektive Të përgatitura sipas GAAP Të përgatitura periodikisht Entitete biznesore Karakteristikat KONTABILITETI FINANCIAR Raportet financiare Të jashtëm dhe menaxhmenti
 24. 24. <ul><li>RAPORTET FINANCIARE TE KONTABILITETI T FINANCIAR DUHET TË JENË? </li></ul><ul><ul><li>Objektive dhe të dedikuara për shfrytëzuesit e jashtëm dhe menaxhmentin </li></ul></ul><ul><ul><li>Të përgatitura sipas GAAP </li></ul></ul><ul><ul><li>Të përgatitura periodikisht dhe për entitete biznesore </li></ul></ul><ul><ul><li>Të gjitha të mësipërmet </li></ul></ul>TEST I SHPEJT 
 25. 25. Shfrytëzuesit Objektive dhe subjektive Të përgatitura në pajtim me nevojat e menaxhmentit Të përgatitura periodikisht apo sipas nevojës Për entitetin biznesor apo një segment të tij Karakteristikat KONTABILITETI I MENAXHMENTIT Raportet e menaxhmentit Menaxhmenti
 26. 26. <ul><li>KONTABILITETI I MENAXHMENTIT PËRGATITË RAPORTET FINANCIARE? </li></ul><ul><ul><li>Në mënyrë objektive dhe subjektive për menaxhmentin </li></ul></ul><ul><ul><li>Në mënyrë strikte dhe të rregullt periodike </li></ul></ul><ul><ul><li>Në pajtim dhe për nevoja të menaxhmentit </li></ul></ul><ul><ul><li>Vetëm për entitete biznesore si tërësi </li></ul></ul>TEST I SHPEJT 
 27. 27. <ul><li>Roli i informacionit kontabël në drejtimin e një sistemi ekonomik </li></ul><ul><li>Regjistrimi besnik i të dhe rigoroz të të gjitha ngjarjeve ekonomike, </li></ul><ul><li>Përdorimi i informacionit në marrjen e vendimeve çofshin personale apo të biznesit, </li></ul>INFORMACIONI KONTABËL
 28. 28. Ardi dhe Zana kanë vendosur të fillojnë biznesin duke shitur prodhime të miellit shitoreve lokale . Ata përcaktuan se mund të shesin € 12,000 të prodhimeve të tyre ( pjekjeve ) për secilin muaj . INFORMACIONI KONTABËL shembull
 29. 29. Ata kalkuluan koston e tyre mujore . Prodhimi € 8,000 Pagat 1,000 Qiraja 600 Shërbimet 300 Komunaliet 200 Total € 10,100
 30. 30. Profit i € 1,900 Të hyrat e pritura për Ardin dhe Zanën Kostoja e prodhimit 8,000 Pagat 1,000 Qiraja 600 Shërbimet 300 Komunalet 200 Total € 10,100 K ost oja Shitja e prodhimeve € 12,000 Shitja
 31. 31. <ul><li>Sipas kësaj vijmë deri te informacioni kontabël mbi arsyeshmërinë e marrjes së një vendimi të drejtë nga pronarët </li></ul><ul><li>Sipas shembullit – vendimi mbi vazhdimin e procesit të prodhimit të biskotave për shkak të rezultatit financiar pozitiv. </li></ul>INFORMACIONI KONTABËL
 32. 32. Bizneset prodhuese Llojet e bizneseve Produkti General Motors Auto, kamionë , furgonë Intel Çipa kompjuterësh Boeing Aeroplanë Nike Këpucë atletike dhe tjera Coca-Cola Pije Sony TV dhe pajisje tjera
 33. 33. Bizneset tregtare Llojet e bizneseve Produkti wal-Mart Tregti e përgjithshme Toys “R” Us Lodra Circuit City Elektronikë për konsumat. Lands’ End Rroba Amazon.com Libra interneti, muzikë, video etj.
 34. 34. Bizneset shërbyese Llojet e bizneseve Produkti Disney Argëtim Delta Air Lines Transport Marriott Hotels Hotelieri Merrill Lynch Këshilla financiare Sprint Telekomunikacion
 35. 35. Form at e organizimit Laë Offices Korporata Ortakëria Biznesi individual Shitore ushqime Biznesi
 36. 36. Form at e organizimit Shkollat Qeveria Jo biznesore Jo profitabile
 37. 37. Bizneset individuale janë biznese në pronësi të një individi <ul><li>Përparësitë </li></ul><ul><li>Lehtë për t ’u organizuar </li></ul><ul><li>Kosto e ulët e organizimit </li></ul><ul><li>Mangësitë </li></ul><ul><li>Burime të kushtëzuara financiare </li></ul><ul><li>Detyrime të pakushtëzuara </li></ul>Ardi
 38. 38. Ortakëria është biznes në pronësi të dy a më tepër individëve. <ul><li>Përparësitë </li></ul><ul><li>Më tepër burime financiare se sa biznesi individual . </li></ul><ul><li>Aftësi shtesë menaxheriale . </li></ul><ul><li>Mangësitë </li></ul><ul><li>Detyrime të paku fizuara. </li></ul>Ardi dhe Zana
 39. 39. Korporata është biznes i organizuar në bazë të ligjit si një entitet i ndarë ligjor. Standard Benz
 40. 40. Korporatat Pronarët e korporatës quhen aksionarë Kur korporata emeton vetëm një lloj të aksioneve, ato i quajmë aksione të zakonshme ( apo aksione kapitale ).
 41. 41. Përparësitë e k orporat ës <ul><li>Korporatat kanë jetë të vazhdueshme, të ndarë nga ato të pronarëve të tyre . </li></ul><ul><li>Aksionar ët nuk janë personalisht përgjegjës për borxhet e një korporate ( përgjegjësi e kufizuar ). </li></ul><ul><li>Në shumicën e korporatave, aksionarët nuk menaxhojnë kompanitë . Ata zgjedhin m e nag j er ë profesional të cilët udhëheqin kompaninë . </li></ul><ul><li>Aksionarët nuk mund të hyjnë në kontakte ose marrëveshje që janë lidhëse për një korporatë përderisa ata nuk janë menaxherë e as drejtorë. </li></ul>
 42. 42. Mangësitë e k orporat ës <ul><li>Pjesa më e madhe e korporatave duhet të paguajnë taksa mbi të ardhurat e tyre. </li></ul><ul><li>Korporatat janë të rregulluara nga agjenci të ndryshme të shtetit ose të qeverisë. </li></ul><ul><li>Zbatimi i këtyre rregulloreve është me kosto . </li></ul><ul><li>Disa shpalosje të kërkuara mund të jenë të dobishme për konkurrentët. </li></ul><ul><li>Korporatat më të mëdha është vështirë menaxhohen . </li></ul><ul><li>Pronarët e korporatave zakonisht nuk kanë mundësi të njihen me informacionin e aktivitetit ditor të kompanisë së tyre. </li></ul>
 43. 43. Etika në kontabilitet <ul><li>1. Mënjanon gabimet e vogla etike . </li></ul><ul><li>2. Përqendrohet në reputacionin e juaj afat gjatë . </li></ul><ul><li>3. Ju mund të pritni të keni pasoja nga mbajtja e një pozicioni etik . </li></ul>
 44. 44. Etika është posaçërisht e rëndësishme për kontabilitetin sepse saktësia e informatës së kontabilitetit varet nga sinqeriteti i atyre që i përgatisin, raportojnë dhe auditojnë ato informata .
 45. 45. G AAP - Generally Accepted Accounting Principles – ( p arimet e kontabilitetit përgjithësisht të pranuara) janë standarde të zhvilluara nga organizata profesioniste llogaritarësh për të identifikuar procedura të qarta.
 46. 46. Profesionet në kontabilitet Kontabilistët që punojë në firma biznesore apo jo profitabile thuhet se janë kontabilistë (privat) . Kontabilistët që ofrojnë shërbime në bazë të tarifave quhen kontabilistë të çertifikuar .
 47. 47. Auditimi është ekzaminimi i hollësishëm i raporteve financiare të një organizate. Auditimi dhe auditorët
 48. 48. Auditorët e pavarur të cilët ekzaminojnë informacionet për të konfirmuar se janë të përgatitura në pajtim me GAAP janë kontabilistë publik të çerfifikuar.
 49. 49. Fundi i ligjëratës 1

×