Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

K 3 analiza e transaksioneve në biznes

4,252 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

K 3 analiza e transaksioneve në biznes

 1. 1. Ligjërata 3 Analiza e transaksioneve n ё biznes
 2. 2. Disa terma kontabiliteti Llogaria Ditari Pasuria Detyrimet Ekuiteti i pronarit Kontabiliteti i dyfishtë T- llogaria
 3. 3. Disa terma kontabiliteti Paraja LL/P A.A, Kapitali Libri kryesor Të gjitha llogaritë individuale japin librin e llogarive Llogari individuale e aseteve Llogari individuale e detyrimeve Llogari individuale e ekuitetit të pronarit
 4. 4. Analiza e transaksioneve nё biznes <ul><li>Pasqyrat financiare: </li></ul><ul><li>Bilanci i gjendjes </li></ul><ul><li>Pasqyra e fitimeve të mbajtura </li></ul><ul><li>Pasqyra e të ardhurave </li></ul><ul><li>Pasqyra e rrjedhjes së parasë </li></ul>
 5. 5. Analiza e transaksioneve nё biznes <ul><li>Elementet e pasqyrave financiare si: </li></ul><ul><li>Asete, detyrime, ekuitet (bilanci i gjendjes) </li></ul><ul><li>Të ardhura dhe shpenzime (pasq. e të ardhurave) </li></ul><ul><li>Aktivitete operuese, investuese dhe financiare (pasqyra e rrjedhjes së parasë) </li></ul><ul><li>Të gjitha këto elemente në vete përmbajnë nga disa llogari të ndryshme. </li></ul>
 6. 6. Llogaria Regjistrimi detal i rritjeve dhe zvogëlimeve në asete, detyrime, ekuitet, të ardhura dhe shpenzime specifike . Për secilin zë rëndësishëm mbahet llogari e posa ç me .
 7. 7. Llogaria dhe analizimi i saj = Assets Accounts Assets Accounts Llogaritë e aseteve + Liability Accounts Liability Accounts Llogaritë e detyrimeve Equity Accounts Equity Accounts Llogaritë e ekuitetit
 8. 8. Llogaritë e aseteve Toka Pajisjet Ndërtesat Paraja Shpenzimet e parapaguara Furnizimet e zyrës Furnizimet e shitores Sigurimi i parapaguar Dëftesat e pranueshme Llogaritë e arkëtueshme Asetet janë burime në pronësi nga biznesi.
 9. 9. Llogaritë e detyrimeve Detyrimet akruale Të ardhurat e pa fituara Dëftesat e pagueshme Llogaritë e pagueshme Detyrimet janë borxhe kreditorëve (personave jashtë kompanisë ). Pagat e pagueshme
 10. 10. Llogaritë e ekuitetit Ekuiteti E ardhura Aksionet e zakonshme Dividend a Shpenzimet Fitimet e mbajtura
 11. 11. Për të ju ndihmuar në mësime , një konto mund të paraqitet në formë të shkronjës T .
 12. 12. T- Llogaria Emri i llogarisë ( Ana e majtë ) Debi të Ana e djathtë ) K redi të
 13. 13. Konto në formë të T Konto T ka titull . Paraja
 14. 14. Konto T Ana e majtë e kontos është ana debi . Paraja Ana e majtë Debi
 15. 15. Konto T Ana e djathtë e kontos është ana e k redi së . Paraja Ana e majtë Debi Ana e djathtë K redi
 16. 16. Shfrytëzimi i T- llogarisë Llogaria e parasë ka një balancë fillestare prej €35. Çeku prej €12 është plotësuar për të paguar për furnizime . Duke shfrytëzuar T- llogarinë , ç farë është balanca përfundimtare e llogarisë së parasë ? 35 12 Paraja 23
 17. 17. Debi ë dhe Kreditë <ul><li>Debi të janë thjeshtë hyrje në anën e majtë . </li></ul>Kreditë janë thjeshtë hyrje në anën e djathtë. Mos harroni :
 18. 18. <ul><li>Llogaria ofron një metodë efikase për kategorizimin e transaksioneve . </li></ul><ul><li>T- llogaria është një përshkrim i thjeshtësuar i një llogarie. </li></ul>Shfrytëzimi i llogarive Emri i llogarisë Debi a Kredia
 19. 19. DR CR DR CR DR CR (+) (-) (-) (+) (-) (+) Debi të dhe kreditë As etet = Detyrimet + Ekuiteti i pronarëve
 20. 20. Regjistrimet në kontabilitetin e dyfishtë Detyrimet E kuiteti Aset et = + Debi Kredi Debi K redi Debi K redi AS ETET + - DETYRIMET - + E KUITETI - +
 21. 21. Kontabiliteti i dyfishtë – d eta le nga efektet në ekuitet Të ardhurat Shpenzimet Fitimet e mbajtura Dividend a _ + _ Debi Kredi Fit. e mbajtura - + Debi Kredi Dividend a + - Debi Kredi Shpenzimet + - Debi Kredi Të ardhurat - +
 22. 22. Ekuacioni i zgjeruar i kontabilitetit Re zerva kapitali Fitimet e mbajtura Të ardhurat Shpenzimet + + + – Detyrimet Ekuiteti Asetet = +
 23. 23. Ekuacioni i zgjeruar i kontabilitetit Asetet DR CR + – = Detyrimet DR CR – + + Ekuiteti i pronarëve DR CR – + Rezerva kapitali DR CR – + Fitimet e mbajtura DR CR – + Shpenzimet DR CR + – Dividend at DR CR + – Të ardhurat DR CR – +
 24. 24. Ownership (Equity) Structure Owners’ Equity Net Income Investments by Owners + Net Loss Dividends or Withdrawals -
 25. 25. The Account and the Debit-Credit Convention Asset Expense Debit Debit Revenue Liability Equity Credit Credit Credit Normal balance in account
 26. 26. T- llogaria Paraja 3,750 4,300 2,900 850 1,400 700 2,900 Regjistrimet tipike
 27. 27. Balancimi i T-llogarisë
 28. 28. Paraja 3,750 4,300 2,900 850 1,400 700 2,900 Së pari , mblidh anën d ebi 10,950
 29. 29. 850 1,400 700 2,900 Paraja 3,750 4,300 2,900 Pastaj , mblidh anën kredi . 10,950 5,850
 30. 30. 850 1,400 700 2,900 Paraja 3,750 4,300 2,900 Zbrit totalin e kredisë nga totali i debisë për të fituar balancën e llogarisë . 5,100 10,950 5,850
 31. 31. Regjistrimet në ditar dhe transferimi nga llogaritë në lirin kryesor
 32. 32. Secili zë i raporteve financiare, i quajtur llogari , përfshihet edhe në librin e llogarive.
 33. 33. Ditari ofron regjistrime kronologjike të të gjitha aktiviteteve biznesore. Regjistrimet në ditar përfshijnë datën, titullin dhe numrin e llogarisë së prekur si dhe shumat specifike debitore apo kreditore shprehur në njësi monetare.
 34. 34. Nga ditari bëhet bartja e të dhënave në llogari analitike apo sintetike. Secila shumë nga ditari transferohet në libër të llogarive .
 35. 35. Një grup i tërë i llogarive është i njohur si libri kryesor . Në kushtet e sotme të kompjuterizimit të sistemit të udhëheqjes së kontabilitetit, bartja e të dhënave bëhet në mënyrë automatike.
 36. 36. Debi Kredi Llogaritë e aseteve …. Rritje (+) Ulje (-) Llogaritë e detyrimeve Ulje (-) Rritje (+) Llogaritë e ekuitetit ( k apital it) …. Ulje (-) Rritje (+) Rregullat e llogarive d ebi / k redi të bilancit (të gjendjes)
 37. 37. Në çdo regjistrim, shuma e debisë përherë është e barabartë me shumën e kredisë.
 38. 38. Kredi për rritjet (+) Kredi për zbritjet (-) Debi për rritjet (+) Debi për zbritjet (-) Llogaria e shpenzimeve Llogaria e të ardhurave Rregullat e llogarive Debi / Kredi të raportit të të ardhurës
 39. 39. Debi Kredi Llogaritë e të ardhurave Ulje (-) Rritje (+) Llogaritë e shpenzimeve Rritje (+) Ulje (-) Llogaritë e raportit të të ardhurës
 40. 40. Procesi i kontabilitetit Bartja në ditar Burimi i dokumenteve Regjistrimi i transaksioneve Përgatitja e bilancit vërtetues Përgatitja e raporteve financiare Transaksionet (interne dhe eksterne) Analiza
 41. 41. Burimi i dokumenteve Fatura shitëse Raporti bankar Urdhër blerje Çeqet
 42. 42. <ul><li>Analizo transaksionet dhe burimet . </li></ul><ul><li>Identifiko efektet e transaksionit në balancën e llogarisë . </li></ul><ul><ul><li>Po ashtu identifiko pasqyrat financiare që janë prekur nga ky transaksion. </li></ul></ul>Analizimi i transaksioneve
 43. 43. Analizimi i transaksioneve Shembull – Transaksioni 1 Bart transaksionin në llogarinë T dhe kompleto analizën e transaksionit .
 44. 44. Ditari <ul><li>Data e transaksionit </li></ul><ul><li>Tituli i kontos së afektuar </li></ul><ul><li>Shuma në valutë në debi dhe kredi </li></ul><ul><li>Përshkrimi i transaksionit </li></ul>
 45. 45. Analizimi i transaksioneve Shembull – Transaksioni 1
 46. 46. Shembull “ Më 1 nëntor 2007, kam filluar një biznes të quajtur “Global Consulting”. Kam planifikuar të shfrytëzoj njohuritë e mia mbi kontabilitetin dhe financat dhe të ofroj shërbime me pagesë. Gjatë një periudhe kohore kam pasur transaksionet vijuese të cilat tregojnë se si shumat e pranoja (debitë) janë përherë të barabarta me shumat e dhëna (kreditë) .”
 47. 47. Transaksionet në biznes Libri kryesor (Ditari) jap Kredi Global Consulting Pronari (investitori) jap Kredi Hyrjet A. Data Përshkrimi Debi Kredi 11/1 Më 1 nëntor, kam deponuar 25,000 € në bankë për “ Global Consulting” në këmbim për aksione kapitali. pranoj Debi
 48. 48. Pronari ka deponuar 25,000 € në bankë për “Global Consulting” në këmbim për aksione kapitali. Transaksionet në biznes Libri kryesor jap Kredi Global Consulting Paraja Pronari (investitori) jap Kredi Hyrjet A. Data Përshkrimi Debi Kredi 11/1 Cash 25,000 pran oj Debi
 49. 49. Transaksionet në biznes Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/1 Paraja 25,000 Aksione kapitali 25,000 jap Kredi Global Consulting Paraja Aksione kapitali Pronari (investitori) jap Kredi Hyrjet A. Më 1 nëntor, pronari ka depozituar 25,000 € në bankë për “Global Consulting” në këmbim për aksione kapitali. pranoj Debi
 50. 50. Efektet e këtyre regjistrimeve në llogari Paraja Nën. 1 25,000 Rezerva kapitali Nën. 1 2 5 ,000 (B) Më 1 nëntor, pronari ka deponuar 25,000 € në bankë për “Global Consulting” në këmbim për aksione kapitali.
 51. 51. Më 5 nëntor, kompania ka blerë tokë për 20,000 € . Transaksionet në biznes jap Kredi Global Consulting (b lerësi ) Pronari i tokës (shitësi ) jap Kredi Hyrjet B. Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/5 pranoj Debi
 52. 52. Kompania ka blerë blerë tokë për 20,000 € . Transaksionet në biznes jap Kredi Global Consulting (b lerësi ) Toka Pronari i tokës ( shitësi ) jap Kredi Hyrjet B. Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/5 Toka 20,000 pranoj Debi
 53. 53. Pronari ka blerë tokë për 20,000 € . Transaksionet në biznes jap Kredi Global Consulting (b lerësi ) Toka Paraja Pronari i tokës (s hitësi ) jap Kredi Hyrjet B. Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/5 Toka 20,000 Paraja 20,000 pranoj Debi
 54. 54. Efektet e këtyre regjistrimeve në llogari Paraja Nën. 1 25,000 Nën. 5 20,000 Toka Nën. 5 20,000 (B) Më 5 nëntor, “Global Consulting”, ka blerë tokë për €20,000 duke paguar p ara .
 55. 55. Më 10 nëntor, “ Global Consulting ” ka blerë furnizime për 1,350 € duke u pajtuar që të paguaj në një të ardhme të afërt . Transaksionet në biznes jap Kredi Global Consulting (b lerësi ) Furnizuesi ( shitësi ) jap Kredi Hyrjet C. Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/10 pranoj Debi
 56. 56. Transaksionet në biznes jap Kredi Global Consulting (b lerësi ) Furnizimet Furnizuesi (s hitësi ) jap Kredi Hyrjet C. Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/10 Furnizimet 1,350 Global Consulting ka blerë furnizime për 1,350 € duke u pajtuar që të paguaj në një të ardhme të afërt . pranoj Debi
 57. 57. Transaksionet në biznes jap Kredi Global Consulting (b lerësi ) Furnizimet Furnizuesi (s hitësi ) jap Kredi Hyrjet C. Premtimi për të paguar më vonë Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/10 Furnizimet 1,350 Llogari të pagueshme 1,350 Global Consulting ka blerë furnizime për 1,350 € duke u pajtuar që të paguaj në një të ardhme të afërt . pranoj Debi
 58. 58. Efektet e këtyre regjistrimeve në llogari F urnizime t Nën. 10 1,350 Llogaritë e pagueshme Nën. 10 1,350 (C) Më 10 nëntor , “Global Consulting” ka blerë furnizime përmes llogarisë për €1,350.
 59. 59. Më 18 nëntor, “ Global Consulting ” ka fituar honorarin prej 7,500 € për shërbimin e kryer , duke pranoj paranë . Transaksionet në biznes jap Kredi Global Consulting (s hitësi ) Konsumatori (b lerësi ) jap Kredi Hyrjet D. Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/18 pranoj Debi
 60. 60. Transaksionet në biznes jap Kredi Global Consulting (s hitësi ) Paraja Konsumatori (b lerësi ) jap Kredi Hyrjet D. Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/18 Paraja 7,500 “ Global Consulting ” ka fituar honorarin prej 7,500 € për shërbimin e kryer , duke pranoj paranë . pranoj Debi
 61. 61. Transaksionet në biznes jap Kredi Global Consulting (s hitësi ) Paraja Konsumatori (b lersësi) jap Kredi Hyrjet D. Shërbimet Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/18 Paraja 7,500 Honorari i fituar 7,500 “ Global Consulting ” ka fituar honorarin prej 7,500 € për shërbimin e kryer , duke pranoj paranë . pranoj Debi
 62. 62. Ef ektet nga këto regjistrime në ditar Paraja Nën. 1 25,000 Nën. 5 2 0 ,000 E ardhura nga sherbimet Nën. 18 7,500 Nën 18 7,500 (D) Më 18 nëntor , “Global Consulting” pranon honorarin në shumë prej €7,500 nga konsumatori për shërbimet e ofruara .
 63. 63. Data Përshkrimi Debi Kredi Më 18 nëntor, “ Global Consulting ” ka paguar: pagat 2,125 € ; qiraja 800 € ; shërbimet 450 € dhe të ndryshme 275 € . Transaksionet në biznes Libri kryesor jap Kredi Global Consulting (blerësi) Furnizues të ndryshëm jap Kredi Hyrjet E. pranoj Debi
 64. 64. Data Përshkrimi Debi Kredi 11/18 Shpenzimet e pagave 2,125 Shpenzimet e qirasë 800 Shpenzimet e shërbimeve 450 Shpenzimet e tjera 275 Transaksionet në biznes Libri kryesor jap Kredi Global Consulting (b lerësi ) S hërbimet , përfitimet Furnizues të ndryshëm jap Kredi Hyrjet E. “ Global Consulting ” ka paguar: pagat 2,125 € ; qiraja 800 € ; shërbimet 450 € dhe të ndryshme 275 € . pranoj Debi
 65. 65. Data Përshkrimi Debi Kredi 11/18 Shpenzimet e pagave 2,125 Shpenzimet e qirasë 800 Shpenzimet e shërbimeve 450 Shpenzimet e tjera 275 Paraja 3,650 Transaksionet në biznes Libri kryesor jap Kredi Global Consulting (b lerësi ) S hërbimet , përfitimet Furnizues të ndryshëm jap Kredi Hyrjet E. Paraja “ Global Consulting ” ka paguar: pagat 2,125 € ; qiraja 800 € ; shërbimet 450 € dhe të ndryshme 275 € . pranoj Debi
 66. 66. Ef ektet e këtyre ndryshimeve në ditar Paraja Nën. 1 25,000 Nën. 5 2 0 ,000 Shpenzimet e pagave Nën. 30 2,125 18 7,500 Shpenzimet e qirasë Nën. 30 800 Shpenzimet e komunaleve Nën. 30 450 Shpenzime të ndryshme Nën. 30 275 30 3,650 (E) Gjatë muajit , “Global Consulting” ka krijuar shpenzimet vijuese : pagat , €2,125; qiraja , €800; komunalitë , €450; dhe të ndryshme , €275 .
 67. 67. Më 30 nëntor, “ Global Consulting ” ka paguar kreditorëve 950 € në llogari bankare . Transaksionet në biznes jap Kredi Global Consulting (pa guesi ) Furnizuesi ( i paguari ) jap Kredi Hyrjet F. Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/30 pranoj Debi
 68. 68. Transaksionet në biznes jap Kredi Global Consulting (pa guesi) Zvogëlimi i detyrimit Furnizuesi ( i paguari ) jap Kredi Hyrjet F. Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/30 Llogari të pagueshme 950 “ Global Consulting ” ka paguar kreditorëve 950 € në llogari bankare . pranoj Debi
 69. 69. Transaksionet në biznes jap Kredi Global Consulting (pa guesi ) Zvogëlimi i detyrimit Furnizuesi ( i paguari ) jap Kredi Hyrjet F. Paraja Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/30 LL/P 950 Paraja 950 “ Global Consulting ” ka paguar kreditorëve 950 € në llogari bankare . pranoj Debi
 70. 70. Paraja Nën. 1 25,000 Nën. 5 20,000 18 7,500 30 3,650 Ef ektet e këtyre regjistrimeve në llogari Llogaritë e pagueshme Nën. 10 1,350 Nën. 30 950 30 950 (F) Më 30 nëntor , “Global Consulting” u ka paguar kreditorëve përmes llogarisë , €950.
 71. 71. Më 30 nëntor, Kompania ka shpenzuar furnizimet prej 800 € . Transaksionet në biznes jap Kredi Global Consulting ( shfrytëzuesi ) Transa ks ion i brendshëm ( nuk ka entitet të jashtëm ) jap Kredi Hyrjet G. Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/30 pranoj Debi
 72. 72. Transaksionet në biznes jap Kredi Shfrytëzimi i furnizimeve jap Kredi Hyrjet G. Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/30 Shpenzimet e furnizimit 800 Më 30 nëntor, Kompania ka shpenzuar furnizimet prej 800 € . Transa ks ion i brendshëm ( nuk ka entitet të jashtëm ) Global Consulting ( shfrytëzuesi ) pranoj Debi Balan ca e llogarisë së furnizimeve prej 1,350 € minus 550 € n ë dispozicion = 800 € të shfrytëzuara
 73. 73. Transaksionet në biznes jap Kredi jap Kredi Hyrjet G. Furnizimet Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/30 Shpenzimet e furnizimit 800 Furnizimet 800 Më 30 nëntor, Kompania ka shpenzuar furnizimet prej 800 € . Transa ks ion i brendshëm ( nuk ka entitet të jashtëm ) Global Consulting ( shfrytëzuesi ) Shfrytëzimi i furnizimeve pranoj Debi
 74. 74. Ef ektet e regjistrimeve në ditar Furnizimet Nën. 10 1,350 Shpenzimet e furnizimeve Nën. 30 800 Nën. 30 800 (G) Më 30 nëntor, Kompania ka shpenzuar furnizimet prej 800 € .
 75. 75. “ Global Consulting ” ka paguar dividendën prej 2,000 € . Transaksionet në biznes jap Kredi Global Consulting (pa guesi ) Pronari ( aksionari ) jap Kredi Hyrjet H. Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/30 pranoj Debi
 76. 76. Transaksionet në biznes jap Kredi Zvogëlimi i ekuitetit jap Kredi Hyrjet H. Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/30 Dividend ët 2,000 “ Global Consulting ” ka paguar dividendën prej 2,000 € . Pronari ( aksionari ) Global Consulting (pa guesi ) pranoj Debi
 77. 77. Transaksionet në biznes jap Kredi Zvogëlimi i ekuitetit jap Kredi Hyrjet H. Paraja Libri kryesor Data Përshkrimi Debi Kredi 11/30 Dividend ët 2,000 Paraja 2,000 “ Global Consulting ” ka paguar dividendën prej 2,000 € . Pronari ( aksionari ) Global Consulting (pa guesi ) pranoj Debi
 78. 78. 30 950 30 2,000 Paraja Nën. 1 25,000 Nën. 5 2 0 ,000 18 7,500 30 3,650 Ef ektet e regjistrimeve në llogari Dividendat Nën. 30 2,000 (H) “ Global Consulting ” ka paguar dividendën prej 2,000 € .
 79. 79. Balanca e llogarisë <ul><li>Balanca e llogarisë ndryshon në mes të rritjeve dhe zbritjeve në atë llogari . </li></ul>Exh. 2.9
 80. 80. <ul><li>T’i përkujtojmë! </li></ul>
 81. 81. Llogaria <ul><li>Llogaria është mjet me anën e të cilit grumbullohen dhe regjistrohen efektet e veprimeve ekonomike homogjene. </li></ul><ul><li>Tri pjesë : </li></ul><ul><li>1) Titulli i llogarisë </li></ul><ul><li>2) ana e majtë ana debi </li></ul><ul><li>3) ana e djathtë ana kredi </li></ul>
 82. 82. Llogaria T EMRI DEBI K REDI
 83. 83. Llogaria T Mbledh hyrjet secilës anë Nëse shuma në të majtë është më e madhe , llogaria ka balancë (gjendje) debitore Totali Debi Emri Debi Kredi
 84. 84. Llogaria T Mbledh hyrjet në secilën anë Nëse shuma në të djathtë është më e madhe, atëherë llogaria ka balancë kreditore Total i kredi Emri Debi Kredi
 85. 85. DR CR DR CR DR CR (+) (- ) (-) (+) (-) (+) Balancë balancë balancë normale normale normale Debi të dhe kreditë As etet = Detyrimet + Ekuiteti i pronarëve
 86. 86. Çfarë llogari janë llogaritë vijuese: 1. Të ardhurat 2. Shpenzimet Çfarë balance kanë: debitore apo kreditore? Përgjigja: ???
 87. 87. Gabimet
 88. 88. Error Procedura e përmirësimit 1. Regjistrimi në ditar jo i Vizato një vijë të drejtë mbi drejtë gabim dhe fut shumën e drejtë . Gabimi Procedura e përmirësimit Përmirësimi i gabimeve
 89. 89. Përmirësimi i gabimeve Tri lloj gabimesh Hyrjet në ditar Bartja në llogari Procedura e përmirësimit 1. gabim e pa bartur Ditari i korrigjuar
 90. 90. Përmirësimi i gabimeve Tri lloj gabimesh Hyrjet në ditar Bartja në llogari Procedura e përmirësimit <ul><li>1. gabim e pa bartur korrigj im i ditarit </li></ul><ul><li>drejtë gabim e bartur korrigjim i llogarisë </li></ul>
 91. 91. Përmirësimi i gabimeve Tri lloj gabimesh Hyrjet në ditar Bartja në llogari Procedura e përmirësimit Gabimi 3 kërkon korrigjimin e hyrjeve në ditar . 1. gabim e pa bartur Ditari i korrigjuar 2. drejtë gabim e bartur korrigjim i llogarisë 3. gabim tanimë e bartur regjistrimi dhe bartja e hyrjeve të korrigjuara
 92. 92. Ditari Më 5 maj, blerja e pajisjeve për zyre është regjistruar gabimisht në ditar dhe në llogari. Data Përshkrimi Debi Kredi 5 Ma j Furnizimet 12,500 Llogaritë e pagueshme 12,500 Përmirësimi i gabimeve – Shembull Cila nga pjesa e regjistrimit është gabim? Çfarë regjistrimesh përmirësuese duhet bërë ?
 93. 93. Libri kryesor – si është regjistruar dhe bartur Libri kryesor – Hyrjet përmirësuese Përmirësimi i gabimeve – Shembull Data Përshkrimi Debi Kredi 5/5 Furnizimet 12,500 LL/P 12,500 Data Përshkrimi Debi Kredi 5/5 Më 5 maj, blerja e pajisjeve për zyre është regjistruar gabimisht në ditar dhe në llogari.
 94. 94. Libri kryesor – si është regjistruar dhe bartur Libri kryesor – Hyrjet përmirësuese Përmirësimi i gabimeve – Shembull Data Përshkrimi Debi Kredi 5/5 Furnizimet 12,500 LL/P 12,500 Më 5 maj, blerja e pajisjeve për zyre është regjistruar gabimisht në ditar dhe në llogari. Data Përshkrimi Debi Kredi 5/5 Pajisjet e zyrës 12,500
 95. 95. Libri kryesor – si është regjistruar dhe bartur Libri kryesor – Hyrjet përmirësuese Përmirësimi i gabimeve – Shembull Data Përshkrimi Debi Kredi 5/5 Furnizimet 12,500 LL/P 12,500 Më 5 maj, blerja e pajisjeve për zyre është regjistruar gabimisht në ditar dhe në llogari. Data Përshkrimi Debi Kredi 5/5 Pajisjet e zyrës 12,500 Furnizimet 12,500
 96. 96. Fund i ligjëratës 3 Nuk mund të presim të filloj ligjërata 4!
 97. 97. Detyrë 1 <ul><li>Më 1 mars, kompania ka pasur këtë gjendje ekzistuese: paraja 12.000 €, lule dhe bimë 31.500 €, paga të pagueshme 3.400 €, furnizime 3.200 €, pajisjet 42.500 €, llogari të arkëtueshme 18.900 €, llogari të pagueshme 22.500 €, dëftesa të pagueshme 11.000 €, rezervat e kapitalit 87.900 €, humbja 6.700 €, patenta 30.000 €, hua bankare 20.000 €. </li></ul><ul><li>Rregulloni regjistrimet bazuar në ekuacionin kontabël (Asetet = Detyrimet + Ekuiteti i pronarëve). </li></ul>
 98. 98. Detyrë 1 <ul><li>Duke përdorur ditarin dhe llogaritë T të regjistrohen transaksionet vijuese: </li></ul><ul><li>NN investoj në kompaninë e porsaformuar shumën prej 15.000 €, </li></ul><ul><li>U ble ma para një sasi e mallit në vlerë prej 8.000 € </li></ul><ul><li>U morën hua nga banka para me vlerë 12.000 € </li></ul><ul><li>U paguan furnizimet me mall në vlerë prej 4.500 €, </li></ul><ul><li>U paguan komunalitë me vlerë prej 340 €, </li></ul><ul><li>Me para në dorë u blen pajisje për zyre në vlerë prej 5.500 €, </li></ul><ul><li>Iu pagua pronarit qiraja për muajin e kaluar në shumë prej 500 €, </li></ul><ul><li>U ble me para një kompjuter për 1.200 €, </li></ul><ul><li>U blenë furnizime për zyrë në vlerë prej 340 €. </li></ul>
 99. 99. Detyrë 2 <ul><li>Më mars kompania ka pasur gjendjen ekzistuese: paraja 5.300 €, dëftesa të pagueshme 11.200 €, rezerva kapitali 49.200 €, fitime të mbajtura 6.920 €, inventari i mallit 12.000 €, pajisjet 30.000 €, toka 42.000 €, kredi afat shkurtër 37.980 €, llogari të arkëtueshme 10.000 €, qiraja e parapaguar 3.000 €, licenca 12.000 €, paga të pagueshme 3.000 €, të ardhura të pa fituara 6.000 €. </li></ul>
 100. 100. Detyrë 2 <ul><li>Regjistroni çdo transaksion të kompanisë të përshkruar më poshtë duke përdorur formën tipike të ditarit dhe llogarive T: </li></ul><ul><li>Më 4 korrik është blerë ndërtesa nga kompania tjetër, më çmim prej 36.000 € me kushte të pagesës 20.000 € menjëherë, ndërsa 16.000 € pas 60 ditësh. </li></ul><ul><li>Më 10 korrik është shitur një pjesë e tokës kompanisë tjetër me çmim prej 110.000 €. Toka është shitur sipas çmimit furnizues kështu që nuk ka pasur një ndryshim në çmim. </li></ul><ul><li>Më 15 korrik janë blerë me afat pagese, pajisjet për zyre me çmim prej 5.400 €, </li></ul><ul><li>Më 4 shtator është pranoj pagesa e pjesshme nga kompania tjetër në shumën prej 10.000 €. </li></ul><ul><li>Më 15 shtator është kryer pagesa për pajisjet e zyrës në vlerë prej 5.400 €. </li></ul>

×