Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

K 4 kompletimi i ciklit të kontabilitetit

3,005 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

K 4 kompletimi i ciklit të kontabilitetit

 1. 1. 4 Kompletimi i ciklit të kontabilitetit
 2. 2. Cikli i kontabilitetit <ul><li>Cikli i kontabilitetit është proces sipas të cilit kontabilistët përgatitin raportet financiare të një kompanie për një periudhë specifike kohore. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Për bizneset e reja, cikli fillon me hapjen e llogarive të reja, </li></ul><ul><li>Për bizneset ekzistuese, fillon me bartjen e balancave (gjendjeve, saldove) nga periudha e kaluar. </li></ul>Cikli i kontabilitetit
 4. 4. Llogaria T Mbledh hyrjet secilës anë Nëse shuma në të majtë është më e madhe , llogaria ka balancë (gjendje) debitore Totali Debi Emri Debi Kredi
 5. 5. Llogaria T Mbledh hyrjet në secilën anë Nëse shuma në të djathtë është më e madhe, atëherë llogaria ka balancë kreditore Total i kredi Emri Debi Kredi
 6. 6. DR CR DR CR DR CR (+) (- ) (-) (+) (-) (+) Balancë Balancë Balancë debitore kreditore kreditore Debi të dhe kreditë As etet = Detyrimet + Ekuiteti i pronarëve
 7. 7. Hapat bazik të ciklit të kontabilitetit <ul><li>Hapat bazik: </li></ul><ul><li>Krijimi i dokumenteve </li></ul><ul><li>Analizimi i transaksioneve </li></ul><ul><li>Regjistrimi në ditar </li></ul><ul><li>Përcaktimi i balancës së llogarisë </li></ul><ul><li>Regjistrimi dhe transferimi i zërave në llogarinë T, </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Regjistrimi dhe rregullimi i zërave të parapagimeve dhe akrualet </li></ul><ul><li>Rregullimi i bilancit vërtetues </li></ul><ul><li>Përgatitja e pasqyrave financiar </li></ul><ul><li>Mbyllja e librave përmes transferimit të balanceve të llogarive të përkohshme </li></ul><ul><li>Bilanci vërtetues pas mbylljes së librave në tërësi. </li></ul>Hapat bazik të ciklit të kontabilitetit
 9. 9. Koncepti i përputhjes E ardhura Shpenzimet
 10. 10. Njohja e të ardhurave dhe shpenzimeve <ul><li>Njohja e të ardhurave </li></ul>Ne kemi shpërndarë produktin te konsumatori, andaj mendojm ё se duhet të regjistrojm ё të ardhurën e fituar
 11. 11. Njohja e të ardhurave dhe shpenzimeve <ul><li>Njohja e të ardhurave </li></ul><ul><li>Përputhja </li></ul>Tani pasi që kemi njohur të ardhurën, të shohim se cilat janë shpenzimet e shkaktuara për krijimin e të ardhurës Përmbledhje e shpenzimeve Qiraja Derivatet Reklamat Pagat Shërb. publike dhe . . . . € 1,000 500 2,000 3,000 450 . . . .
 12. 12. <ul><li>Baza cash e kontabilitetit </li></ul><ul><li>Baza akruale e kontabilitetit </li></ul>Dy metoda Raportimi i të ardhurave dhe shpenzimeve
 13. 13. Sipas bazës cash për konceptin e periudhës së kontabilitetit, të ardhurat dhe shpenzimet raportohen në pasqyrën financiare në periudhën në të cilën janë pranuar apo paguar paratë .
 14. 14. Sipas bazës akruale për konceptin e periudhës kontabël, të ardhurat dhe shpenzimet raportohen në pasqyrën e të ardhurave në periudhën në të cilën janë fituar .
 15. 15. <ul><li>E ardhura raportohet kur fitohet </li></ul><ul><li>Shpenzimet raportohen kur shkaktohen </li></ul><ul><li>Bashkërendim i drejtë i të ardhurave dhe shpenzimeve në përcaktimin e neto të hyrës </li></ul><ul><li>Kërkon regjistrimet rregulluese në fund të periudhës </li></ul>Baza akruale e kontabilitetit
 16. 16. Baza akruale apo baza cash Baza akruale E ardhura njihet kur fitohet dhe shpenzimi kur shkaktohet. Baza cash E ardhura njihet kur merret paraja dhe shpenzimi kur paguhet paraja. GAAP Kontabiliteti GAAP - JO
 17. 17. <ul><li>Shembull: </li></ul><ul><li>Gjatë vitit 2005 “Lesna” i ka faturuar klientit të saj shumën prej 148.000 €. Më 31 dhjetor, ajo ka pranuar 121.000 €, ndërsa 27.000 € kanë mbetur të pranohen në vitin 2006. Shpenzimet e tërësishme gjatë vitit 2005 ishin 131.000 €, kurse prej kësaj shume, 31.000 € nuk janë paguar ende më 31 dhjetor 2005. </li></ul><ul><li>Si përcaktohet e ardhura neto sipas të dy metodave: </li></ul>Baza akruale apo baza cash
 18. 18. Baza akruale apo baza cash 17000 E ardhura 21000 E ardhura 131000 Shpenzimet e shkaktuara 100000 Cash pagesat 148000 E ardhura e fituar 121000 Cash pranimet Baza rrjedhëse e kontabilitetit Baza cash e kontabilitetit
 19. 19. <ul><li>Si e shpjegoni diferencën prej 4.000 € (21.000 – 17.000)? </li></ul><ul><li>Sipas bazës cash kompania do të raportoj vetëm 121.000 € cash pranime (të ardhura), </li></ul><ul><li>Sipas bazës akruale, kompania do të raportoj 148.000 € të ardhura (aq sa ka realizuar edhe pse jo tërësisht të arkëtuara). </li></ul>Baza akruale apo baza cash
 20. 20. Raportimi i të ardhurave dhe shpenzimeve <ul><li>E ardhura shpreh rrjedhjen e aseteve nga shpërndarja apo prodhimi i mallrave, kryerja e shërbimeve apo veprimtarive të tjera që një kompani e caktuar është në gjendje të bëjë brenda një periudhe të caktuar kohore fiskale. </li></ul><ul><li>E ardhura regjistrohet kur plotësohen dy kritere kryesore: </li></ul><ul><li>Procesi i fitimit kryesisht është i kompletuar, përgjithësisht shitja është bërë apo shërbimi është kryer, </li></ul><ul><li>Paraja gjithashtu është e grumbulluar apo grumbullimi është shtyrë me arsye. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Si mund të ndahen të ardhurat? </li></ul><ul><li>E ardhura akruale </li></ul><ul><li>E ardhura e shtyrë </li></ul><ul><li>Nga aspekti i raporteve financiare: </li></ul><ul><li>E ardhura operative </li></ul><ul><li>E ardhura jo operative </li></ul>Raportimi i të ardhurave dhe shpenzimeve
 22. 22. <ul><li>Shpenzimet janë derdhjet apo shfrytëzimi i aseteve, shkaktimi i detyrimeve nga shpërndarja apo prodhimi i mallrave, kryerja e shërbimeve apo i veprimtarive tjera. </li></ul><ul><li>Ato mund të paraqiten si: </li></ul><ul><li>Shpenzime rrjedhëse, </li></ul><ul><li>Shpenzime të parapaguara </li></ul><ul><li>Shpenzime të shtyra </li></ul>Raportimi i të ardhurave dhe shpenzimeve
 23. 23. <ul><li>Diferenca në mes të ardhurave dhe shpenzimeve shprehet përmes fitimit përkatësisht humbjes. </li></ul><ul><li>E ardhura neto paraqet ndryshimin në ekuitet të kompanisë gjatë periudhës nga transaksionet apo ngjarjet dhe rrethanat tjera, apo diferencën në mes të ardhurës dhe shpenzimeve. Zakonisht është e njohur si fitim neto apo profit, apo nëse është negativ si humbje neto. </li></ul><ul><li>Fitimet paraqesin rritje në ekuitet nga transaksionet, ngjarjet periferike apo të rastësishme, </li></ul><ul><li>Humbjet parqesin zbritje në ekuitet nga transaksionet, ngjarjet periferike apo të rastësishme, </li></ul>Raportimi i të ardhurave dhe shpenzimeve
 24. 24. Më 26 shkurt, Global Consulting dërgoi çekun prej €600 për pagesën e qirasë së marsit për ndërtesën e marrë me qira. Transaksionet për shpenzimet Global Consulting
 25. 25. Shpenzimet e parapaguara <ul><li>Qiraja e parapaguar është një shembull i llogarisë shpenzimeve të parapaguara , e cila po ashtu është një llogari asetesh që identifikon një burim që është paguar por që ende është I papërdorur. </li></ul>
 26. 26. Nga fundi i marsit shërbimi i qirasë konsumohet dhe shpenzimi duhet të regjistrohet. Shpenzimet e parapaguara
 27. 27. Shpenzimet e parapaguara
 28. 28. <ul><li>Supozojmë se ju keni blerë polisën e sigurimit më 1 janar 2006 në shumën prej 900 €, për periudhën njëvjeçare. Më 1 janar do të paraqitet ky regjistrim: </li></ul>Shpenzimet e parapaguara
 29. 29. <ul><li>Çfarë do të ishte regjistrimi rregullues më 31 dhjetor 2006? </li></ul>Shpenzimet e parapaguara
 30. 30. <ul><li>Regjistrimet e mësipërme tregojnë që një aset (paraja) është ndërruar me një aset tjetër (parapagimi...). Gjatë periudhës së shfrytëzimit të asetit të dytë, për secilin muaj, ky aset krediton duke debituar shpenzimi (i qirasë, sigurimit etj.). </li></ul>Shpenzimet e parapaguara
 31. 31. Shpenzimet e shtyra Shpenzimet rrjedhëse rezultojnë kur shpenzimet njihen para pagesës së parave . Shpenzimet e shtyra rezultojnë kur shpenzimet njihen pas pagimit të parave.
 32. 32. Më 16 shkurt, Global Consulting bleu €400 furnizime (material për zyre) me kredi (me afat pagese). Shpenzimet e shtyra
 33. 33. Shpenzimet e shtyra Llogaria e pagueshme është një llogari huaje që identifikon një detyrim pë r t’u paguar në të ardhmen e afërt .
 34. 34. Më 28 shkurt kompania ka konsumuar të gjitha këto furnizime. Shpenzimet e shtyra
 35. 35. Shpenzimet e shtyra Ky transaksion regjistron shpenzimin në periudhën fiskale në të cilën u konsumuan burimet.
 36. 36. Më 15 mars , Global Consulting dërgoi çekun prej €400 furnizuesit . Shpenzimet e shtyra
 37. 37. Shpenzimet e shtyra
 38. 38. <ul><li>Shembull: Kompania ka llogaritur pagat e punëtorëve në fund të muajit të tanishëm në shumën prej 3.500 € , për t’i paguar ato në fillim të muajit të ardhshëm. </li></ul>Shpenzimet e shtyra
 39. 39. <ul><li>Me rastin e pagesës në fillim të muajit vijues: </li></ul>Shpenzimet e shtyra
 40. 40. Më 1 dhjetor, konsumatori paguan € 2 , 250 parapagim për shërbime tremujore të dizajnimit të oborrit . Të ardhurat e shtyra
 41. 41. <ul><li>Më 1 dhjetor, konsumatori ka paguar 2.250 € për shërbime tremujore të dizajnimit të një oborri. Projektuesi regjistron këtë transaksion: </li></ul>Të ardhurat e shtyra Të ardhurat e pa fituara (të shtyra) janë llogari detyrimi që rezulton kur një kompani merr nga një konsumator për mallrat dhe shërbimet që do të jepen në të ardhmen .
 42. 42. Të ardhurat njihen kur shërbimi është kryer. Të ardhurat e shtyra Ardi Co
 43. 43. <ul><li>Më 31 dhjetor projektuesi regjistron të ardhurat e realizuara për muajin dhjetor: </li></ul>Të ardhurat e shtyra
 44. 44. Më 12 shkurt, 2006, Global Consulting shet kutitë me biskota (kosto €400) konsumatorit për €600 me afat pagese (kredi). Të ardhurat rrjedhëse (akrule) Ardi Co Ardi Co Ardi Co
 45. 45. Të ardhurat rrjedhëse <ul><li>Regjistrimi i dytë tregon koston e biskotave dhe zvogëlimin e mallit. </li></ul>Llogari e arkëtueshme është një llogari asetesh që rritet kur mallrat shiten me kredi .
 46. 46. Transaksioni i shitjes është i lidhur me një transaksion të dytë që ndodhi me 10 mars, kur konsumatori pagoi për mallin. Të ardhurat rrjedhëse
 47. 47. Të ardhurat rrjedhëse E ardhura nuk njihet si e tillë në kohën kur merren paratë, pasi që ajo është e njohur në momentin kur janë shitur mallrat .
 48. 48. Hyrjet rregulluese dhe mbyllëse në fund të një periudhe fiskale.
 49. 49. Pse kryejmë regjistrimet rregulluese? <ul><li>Regjistrimet rregulluese kërkohen në fund të secilës periudhë kontabël sipas bazës akruale të kontabilitetit, kryesisht për të përgatitur pasqyrat financiare. </li></ul><ul><li>Për të sjellë llogaritë e bilancit në gjendje rrjedhëse. </li></ul><ul><li>Për të reflektuar shumat e drejta të të ardhurave dhe shpenzimeve në pasqyrën e të ardhurave. </li></ul>
 50. 50. Llojet e regjistrimeve rregulluese <ul><li>Secili regjistrim rregullues përherë përfshinë së paku një llogari të pasqyrës së të ardhurave dhe një llogari të bilancit të gjendjes. </li></ul>Regjistrimet rregulluese kurr nuk përfshijnë paranë
 51. 51. <ul><li>Cili është procesi trehapësh për hyrjet rregulluese? </li></ul><ul><li>Së pari, identifikimi i hyrjeve origjinale që janë bërë (për të ardhurat e pafituara dhe shpenzimet e parapaguara), </li></ul><ul><li>Së dyti, përcaktimi se çfarë balancime korrigjuese duhet bërë në atë kohë, </li></ul><ul><li>Së treti, kryerja e rregullimeve të nevojshme për të korrigjuar balancimet. </li></ul>Llojet e regjistrimeve rregulluese
 52. 52. Rregullimi i shpenzimeve të parapaguara <ul><li>Më 1 dhjetor 2006, kompania ka paguar €12,000 për të mbuluar qiranë e muajit dhjetor deri në maj 2007. Si do të jenë regjistrimet më 1 dhjetor? </li></ul>
 53. 53. Rregullimi i shpenzimeve të parapaguara <ul><li>Më 1 dhjetor 2006, kompania ka paguar €12,000 për të mbuluar qiranë e muajit dhjetor deri në maj 2007. Si do të jenë regjistrimet më 31 dhjetor? </li></ul>
 54. 54. <ul><li>Pas bartjes, llogaritë e involvuara duken kështu: </li></ul>Qiraja e parapag . Shpenz.e qirasë 12/1 €12,000 12/31 €2,000 12/31 €2,000 Rregullimi i shpenzimeve të parap a guara
 55. 55. Rregullimi i të ardhurave të pafituara Paraja e pranuar si parapagim për produktet apo shërbimet që do të ofrohen. Detyrimet Të ardhurat Balanca e pa rregulluar Rregullimi i kredisë Rregullimi i debisë
 56. 56. Rregullimi i të ardhurave të pafituara <ul><li>Më 1 dhjetor 2006, kompania ka pranuar 12.000 € </li></ul><ul><li>në emër të objektit të lëshuar me qira deri në maj 2007. Kompania kryen regjistrimet vijuese: </li></ul>
 57. 57. Rregullimi i të ardhurave të pafituara <ul><li>Regjistrimet rregulluese më 31 dhjetor për kompaninë janë: </li></ul>
 58. 58. Rregullimi i të ardhurave të pafituara E ardhura e pafituar E ardhura nga qiraja 10/1 €1 2 ,000 12/31 € 2 ,000 12/31 € 2 ,000 Pas bartjes, llogaritë e involvuara duken si vijon . . .
 59. 59. Rregullimi i shpenzimeve të maturuara 1/ 03 /0 7 31/03/06 Fundi i muajit Dita e fundit e pagesës 31/03/07 Dita tjetër e pagesës 2/04/07 Regjistro hyrjet rregulluese. Global Consulting paguan punëtorët e tij në fillim të secilit muaj . Muaji përfundon më 31 mars. Pasi që punëtorët, më 31 mars kanë fituar pagat prej € 7,250 për të njëjtin muaj, Global Consulting duhet të kryej regjistrimet rregulluese.
 60. 60. Rregullimi i shpenzimeve të maturuara Global Consulting paguan punëtorët e tij në fillim të secilit muaj . Muaji përfundon më 31 mars. Pasi që punëtorët, më 31 mars kanë fituar pagat prej € 7,250 për të njëjtin muaj, Global Consulting duhet të kryej regjistrimet rregulluese.
 61. 61. Rregullimi i shpenzimeve të maturuara Shpenzimet e pagave Pagat e pagueshme 31 / 03 €7,250 Pas bartjes, llogaritë e përfshira duken kështu . . . 31 /03 €7,250
 62. 62. Rregullimi i të ardhurave të maturuara Po, ju mund të më pagueni kur unë të kryej punën Të ardhurat fitohen në periudhën në të cilën janë regjistruar por nuk janë pranuar. Asetet Të ardhurat Rregullimi i kredisë Rregullimi I debisë
 63. 63. Rregullimi i të ardhurave të maturuara “ Global Consulting” gjatë muajit dhjetor ka kompletuar punën në vlerë prej € 31,200 por ende nuk i ka faturuar klientit. Me qëllim të mbylljes së librave, kompania më 31 dhjetor duhet të faturoj punën. Të kryejmë regjistrimet rregulluese më 31 dhjetor 2006.
 64. 64. Rregullimi i të ardhurave të maturuara LL/A E ardhura nga shërbimet 12/31 €31,200 12/31 €31,200
 65. 65. <ul><li>Rivënja e balancës së llogarive të ardhurave, shpenzimeve dhe dividendës në zero në fund të periudhës. </li></ul><ul><li>Ndihmon përmbledhjen e të ardhurave dhe shpenzimeve të periudhës në llogarinë E ardhura e përmbledhur </li></ul>Procesi i mbylljes Identifikimi I llogarive për mbyllje Regjistrimi dje bartja e hyrjeve mbyllëse Përgatitja e Bilancit provues pas-mbyllës.
 66. 66. Llogaritë e përkohshme dhe të p ё rhershme Procesi i mbylljes aplikohet vetëm te llogaritë e përkohshme Llog. e përkohshme Të ardhurat Përmbledhje e të ardhurave Shpenzimet Dividendat LLog. e përhershme Asetet Detyrimet Fitimet e mbajtura
 67. 67. Regjistrimi dhe bartja e hyrjeve mbyllëse <ul><li>Mbyll llogaritë e të ardhurave me llogarinë Përmbledhje e të ardhurave dhe shpenzimeve. </li></ul><ul><li>Mbyll llogaritë e shpenzimeve me llogarinë Përmbledhje e të ardhurave dhe shpenzimeve. </li></ul><ul><li>Mbyll llogarinë Përmbledhje e të ardhurave dhe shpenzimeve me Fitimet e mbajtura. </li></ul>Të shohim si duket procesi i mbylljes!
 68. 68. Scheme of Closing Entries Dividends 4 Ret. Earnings Revenue 2 Income Summary Expense 1 3
 69. 69. Procesi i mbylljes së llogarive Balancat para mbylljes
 70. 70. Procesi i mbylljes së llogarive <ul><li>Mbyll llogaritë e të ardhurave me Permbledhje e te ardhurave </li></ul>
 71. 71. Procesi i mbylljes së llogarive <ul><li>Mbyll llogaritë e shpenzimeve me Përmbledhje e të ardhurave </li></ul>Balanca në Përmbledhje e të ardhurave është e barabartë me neto të ardhurën
 72. 72. Procesi i mbylljes së llogarive <ul><li>Mbyll llogarinë Përmbledhje e të ardhurave me Fitimet e mbajtura. </li></ul>
 73. 73. Hapi parë: Përgatit pasqyrën e të ardhurave
 74. 74. Hapi dytë: Përgatit pasqyrën e fitimeve të mbajtura. Shënim: Neto e ardhura nga pasqyra e të ardhurave bartet ne pasqyrën e fitimeve të mbajtura.
 75. 75. Hapi 3: Përgatit bilancin e gjendjes
 76. 76. Fund i ligjëratës 4

×