Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

B 10 3_ievads

4,949 views

Published on

Bioloģija 10. klasei.
Ievads.

Published in: Education
 • Login to see the comments

B 10 3_ievads

 1. 1. 10.1.1. Ievads bioloģijā Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola Daina Birkenbauma
 2. 2. Literatūra Līga Sausiņa. Bioloģija vidusskolai 1. daļa. Organismu mijiedarbība ar vidi. 8.-21. lpp. Dz. Porozova u.c. Bioloģija vidusskolai. 1. daļa (brūnā grāmata) 6.-12. lpp.
 3. 3. Bioloģija ir zinātņu komplekss par dzīvību visās tās izpausmēs un par dzīvās matērijas organizāciju (molekulārā, šūnu, audu, orgānu, organismu, organismu kopu līmenī).
 4. 4. Dzīvnieki Augi Dzīvo organismu valstis Monēras PPrroottiissttii Sēnes
 5. 5. • Zooloģija – bioloģijas apakšnozare, kas pēta dzīvnieku valsti; • Botānika – bioloģijas apakšnozare, kas pēta augu valsti; • Mikoloģija –virziens, kas pēta sēņu valsti; • Mikrobioloģija - bioloģijas apakšnozare, kas pēta baktērijas (monēru valsts), vīrusus.
 6. 6. Dzīvības pamatpazīmes • Visi organismi veidoti no šūnām • Organismiem ir noteikts ķīmiskais sastāvs • Vielmaiņa • Nemainīgas iekšējās vides uzturēšana • Augšana un attīstība • Vairošanās • Reakcija uz apkārtējo vidi • Pielāgošanās videi - evolūcija
 7. 7. Dzīvības pamatpazīmes • Visi organismi veidoti no šūnām • Organismiem ir noteikts ķīmiskais sastāvs • Vielmaiņa • Nemainīgas iekšējās vides uzturēšana • Augšana un attīstība • Vairošanās • Reakcija uz apkārtējo vidi • Pielāgošanās videi - evolūcija
 8. 8. Dzīvības pamatpazīmes • Visi organismi veidoti no šūnām • Organismiem ir noteikts ķīmiskais sastāvs • Vielmaiņa • Nemainīgas iekšējās vides uzturēšana • Augšana un attīstība • Vairošanās • Reakcija uz apkārtējo vidi • Pielāgošanās videi - evolūcija
 9. 9. Dzīvības pamatpazīmes • Visi organismi veidoti no šūnām • Organismiem ir noteikts ķīmiskais sastāvs • Vielmaiņa • Nemainīgas iekšējās vides uzturēšana • Augšana un attīstība • Vairošanās • Reakcija uz apkārtējo vidi • Pielāgošanās videi - evolūcija
 10. 10. Dzīvības pamatpazīmes • Visi organismi veidoti no šūnām • Organismiem ir noteikts ķīmiskais sastāvs • Vielmaiņa • Nemainīgas iekšējās vides uzturēšana • Augšana un attīstība • Vairošanās • Reakcija uz apkārtējo vidi • Pielāgošanās videi - evolūcija
 11. 11. Dzīvības pamatpazīmes • Visi organismi veidoti no šūnām • Organismiem ir noteikts ķīmiskais sastāvs • Vielmaiņa • Nemainīgas iekšējās vides uzturēšana • Augšana un attīstība • Vairošanās • Reakcija uz apkārtējo vidi • Pielāgošanās videi - evolūcija
 12. 12. Dzīvības pamatpazīmes • Visi organismi veidoti no šūnām • Organismiem ir noteikts ķīmiskais sastāvs • Vielmaiņa • Nemainīgas iekšējās vides uzturēšana • Augšana un attīstība • Vairošanās • Reakcija uz apkārtējo vidi • Pielāgošanās videi - evolūcija
 13. 13. Dzīvības pamatpazīmes • Visi organismi veidoti no šūnām • Organismiem ir noteikts ķīmiskais sastāvs • Vielmaiņa • Nemainīgas iekšējās vides uzturēšana • Augšana un attīstība • Vairošanās • Reakcija uz apkārtējo vidi • Pielāgošanās videi - evolūcija
 14. 14. Dzīvības pamatpazīmes • Visi organismi veidoti no šūnām • Organismiem ir noteikts ķīmiskais sastāvs • Vielmaiņa • Nemainīgas iekšējās vides uzturēšana • Augšana un attīstība • Vairošanās • Reakcija uz apkārtējo vidi • Pielāgošanās videi - evolūcija
 15. 15. Organismu uzbūves pamatprincipi • Visi organismi veidoti no šūnām. Šūnām ir līdzīga uzbūve.
 16. 16. Organismu uzbūves pamatprincipi
 17. 17. Organismu uzbūves pamatprincipi • Līdzīgas šūnas ar līdzīgām funkcijām apvienojas audos (muskuļaudi, nervaudi u.c.). • Audi veido orgānus. • Orgāni apvienojas orgānu sistēmās. • Orgānu sistēmas veido organismu.
 18. 18. Organismu vielmaiņa Vielu izvadīšana
 19. 19. Organismu vielmaiņa
 20. 20. Organismu elpošana – noārda vielas, lai iegūtu enerģiju
 21. 21. Organismu vairošanās
 22. 22. Dzīvības organizācijas līmeņi
 23. 23. Dabas organizācijas līmeņi Bioloģijas apakšnozares Molekulas  MMoolleekkuullāārrāā DNS molekula bbiioollooģģiijjaa  ŠŠūūnnaass Šūna Nervu šūna bbiioollooģģiijjaa Audi Kaulaudi  HHiissttoollooģģiijjaa Orgāni Niere Organisms Cilvēka embrijs  EEmmbbrriioollooģģiijjaa  AAnnaattoommiijjaa  FFiizziioollooģģiijjaa  PPaalleeoonnttoollooģģiijjaa  ĢĢeennēēttiikkaa Orgānu sistēma Elpošanas orgānu sistēma
 24. 24. Dabas organizācijas līmeņi Bioloģijas apakšnozares Populācija  PPooppuullāācciijjuu ģģeennēēttiikkaa  SSiisstteemmāāttiikkaa  EEttoollooģģiijjaa  EEkkoollooģģiijjaa Balto vizbuļu grupa Biocenoze Ekosistēma Purva ekosistēma Biosfēra

×