Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Surya

121 views

Published on

powerpoint 2

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Surya

  1. 1. º´ÉÉMÉiÉ
  2. 2. EðÆ{ªÉÚ]® +ÊvÉʹ`iÉ Ê¶ÉIÉhÉ
  3. 3. UÉjÉ+vªÉÉÊ{ÉEðÉEðÉxÉɨÉ: ºÉÚªÉÉÇ +É®ú BºÉxÉɪɮ EðIÉÉ : 10 <EðÉ<Ç : {ɽ±ÉÉ ={É<EðÉ<Ç : ¤ÉºÉä®É ±ÉÉè]ÉnÉä {ÉÉ` EðÉxÉɨÉ: xÉnÒ +Éè® ºÉɤÉÖxÉ- YÉÉxÉåp{ÉÉÊiÉ
  4. 4. +Éè® ¨ÉÉè±ÉÒ - EÖðSÉè±ÉÒ ¨É®Ò ½Ö<Ç <SUÉ+Éå EðÒ iÉ®½ ¨ÉUʱɪÉÉì CªÉÉå =iÉ®É<Ç ½è iÉÖ¨½É®ä nÖÊnÇxÉÉå Eäð
  5. 5. ¨Éè±ÉÒ - EÖ SÉè±ÉÒ CªÉÉä ½è ? ¨ÉÞiÉ <SUÉ+Éå EðÒ iÉ®½ ¨ÉUʱɪÉÉÄ CªÉÉå =iÉ®É<Ç ½é? +lÉÉÇiÉ xÉnÒ Eäð VɱÉnÚʹÉiÉ ½ÉäiÉä Eäð EðÉ®hÉ ¨ÉUʱɪÉÉÄ ¨É®Eð® VɱÉ
  6. 6. MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ xÉÊnªÉÉå Eäð VÉ±É ºÉÆ®IÉhÉEð®xÉä EðÒ +ɴɶªÉEðiÉÉ{É® ºÉÆEðäiÉ{É] iÉèªÉÉ® EðÒÊVÉB*
  7. 7. +xÉÖ¤ÉÆvÉEðɪÉÇ <ºÉEðÊ´ÉiÉÉEðÉ+ɺ ´ÉÉnxÉÊS{hÉÒ Ê±ÉÊJÉB
  8. 8. vÉxªÉ´ÉÉn

×