Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест

31,381 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест

 1. 1. Вече знаете, че всяко растение и животно има , наречен _______________.
 2. 2. Къде живеят рибите? Коя е средата на живот на къртицата? Какви растения и животни срещаме високо в планината?
 3. 3. СРЕДА на ЖИВОТ: ВОДНА СУХОЗЕМНА Всеки организъм се приспособява към своята среда.
 4. 4. Различните среди на живот предлагат и различни условия за живот. Те се разделят на три основни групи: I. Условия, свързани с неживата природа /въздух, вода, светлина, почва, температура/. II. Условия, свързани с живата природа /всички форми на взаимодействие между живите организми в дадена среда/. III. Условия, свързани с човешката дейност.
 5. 5. план на животните и растенията:
 6. 6. За да оцелеят, растенията и животните трябва да се приспособяват към условията на живот, които средата им предлага. От какво се нуждаят те? Р А С Т Е Н И Я  вода  въздух /въглероден диоксид/  слънчева светлина за да произвеждат хранителни вещества  подходяща температура Най-добре се развиват при температура 20° С – 25° С. Ж И В О Т Н И  вода /за пиене/  въздух /кислород за дишането/  храна  подходящо убежище, за да се крият от врагове и да отглеждат малките си  подходяща температура
 7. 7. Всяко растение или животно също оказва влияние на своята среда. Например бобърът прегражда реките с бентове от клони, листа, камъни и тиня и създава изкуствени езера. В езера се развъждат риби, прораства блатна растителност, долитат птици, появяват се водни кончета, комари и други насекоми. Така този едър гризач променя жизнената среда, в която се заселва.
 8. 8. Черният кълвач е пример за животно, което използва убежище. Тази красива птица е рядък, защитен вид, включен в Червената книга на България. Обитава стари букови, иглолистни и смесени планински гори. Той издълбава хралупа в дърветата. Това е убежището, в което женската снася яйца и ги мъти. Малките се излюпват в хралупата и живеят в нея около един месец.
 9. 9. Животните, които са се приспособили да живеят при ниски температури, имат малки уши. Пример за такова животно е тюленът, който живее на север. малки уши /намаляват загубата на топлина/дебел слой подкожна мазнина във водата удължава тялото си крайници с плавателни ципи Приспособления:
 10. 10. Животните в пустинята, където температурата е висока, имат големи уши. Голямата площ на ушите е приспособление за отделяне на излишната топлина и охлаждане на тялото. Типични примери за такива животни са слонът и лисицата фенек.
 11. 11. план Кои обитатели на Черно море откривате на рисунката? чайка делфинморско конче скумрия цаца рак скарида медуза рапанамиди водорасли Тези и много други организми живеят във водата. Тяхната среда на живот са водните басейни – морета, реки, езера, блата.
 12. 12. На планетата Земя животът се е зародил във водата /океана/ преди повече от 3 милиарда години. Нека си припомним нейните свойства. Кои от тях я правят благоприятна среда на живот?
 13. 13.  Тя пропуска слънчевите лъчи на голяма дълбочина във водните басейни.  Водораслите използват тази светлина и произвеждат на хранителни вещества.  Когато водата е замърсена, прозрачността ѝ намалява.
 14. 14.  При производството на хранителни вещества растенията приемат разтворените във водата минерални соли и въглероден диоксид и отделят кислород.  Така те обогатяват водата с кислород, който се използва от водните животни при дишането.  От водата водните животни добиват и своята храна - водни растения или по-дребни от тях животни.
 15. 15.  През деня тя поглъща слънчева енергия и се нагрява, а през нощта се охлажда.  Така се поддържа подходяща за обитателите на водната среда температура.
 16. 16.  На повърхността се образува слой от лед, който е добър топлоизолатор и предпазва от замръзване водата под него.  Там се запазват благоприятни условия за живот на водните животни и растения.
 17. 17. план Условията за живот на сушата са разнообразни.
 18. 18.  На други места валежите са малко и водата не достига.  Там почвите са сухи, а растителността е по-бедна.  На някои места падат много валежи и почвата е влажна.  Там растителността е богата и има храна за животните.
 19. 19.  Едни почви са богати на хумус, а други са бедни.
 20. 20.  В някои райони температурите са по-ниски, а в други са по-високи.  Затова светът на растенията и животните, обитаващи сухоземната среда, е много богат и разнообразен.
 21. 21.  Планинските склонове са покрити с гори, които са част от дивата природа.  В тях живеят много животни.
 22. 22. Парковете в населените места са кътчета от природата, създадени от човека.
 23. 23.  Хората полагат грижи за растенията и животните в тях.  Те са любимо място за почивка и отдих.
 24. 24.  Например корените на растенията са в почвата, а стъблата и листата им – във въздуха.  За някои организми /бактерии, дъждовни червеи и др./, почвата е самостоятелна среда на живот.
 25. 25. Двата основни вида среда на живот са: водна и почва водна и сухоземна въздушна и сухоземна За кое от изброените животни водата е среда на живот? делфин дъждовен червей щраус
 26. 26. За растенията въздухът, водата, почвата и слънчевата светлина са: среда на живот условия за живот съобщество Моретата, океаните, реките, езерата са част от: сухоземната среда на живот водната среда на живот Почвата е самостоятелна среда на живот за някои: растения животни
 27. 27. Парковете са създадени от: човекът природата Кои свойства на водата я правят подходяща среда на живот? 1. ___________________________________________ 2. ___________________________________________ 3. ___________________________________________ ___________________________________________ 4. ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Чистата вода е прозрачна течност. Водата е добър разтворител. Водата се нагрява и се охлажда по-бавно от сушата. При силно охлаждане на реките и езерата през зимата най-напред замръзва водната повърхност.
 28. 28. Различните среди на живот предлагат разнообразни условия на своите обитатели. Напиши кои са по-важните от тях. вода светлина въздух храна подходяща температура убежище
 29. 29. Сухоземната и водната среда се различават. Отбележи със знака характерните особености на сухоземната среда, а със знака - на водната среда. Нагрява се бавно през деня и изстива бавно през нощта. Почвата, земната повърхност и въздухът са части от средата. Гръбначните животни дишат в тази среда с бели дробове. Реките и блатата са части от тази среда. Тя е добър разтворител. Животните добивт непосредствено от нея кислород и храна. Условията са много разнообразни – суша или влага, ниски или високи температури. V V X X V V X
 30. 30. парк – място, засадено от хората с дървета, треви и цветя. В парковете може да има поляни, малки езера, алеи /пътеки/ за разходка. План на урока: Речник: гора – обрасла с дървета и храсти местност, в която живеят диви животни. 1. Кои са най-важните условия на живот? 2. Водна среда на живот 3. Сухоземна среда на живот

×