Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, Булвест

5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, Булвест

 1. 1. Поставена при различни условия, водата се променя. Тя невинаги е течност. Трите състояния на водата са: твърдо състояние (лед) течно състояние (вода) газообразно състояние (водни пари)
 2. 2. твърдо /лед/ течно /вода/ газообразно /водни пари/ Процесите, при които ледът, водата и водните пари преминават от едно състояние в друго са:
 3. 3. Припомнете си при какви условия водата преминава от едно състояние в друго състояние? нагряване охлаждане  Ледът се топи и се превръща в течност (вода)  Водата се изпарява и се превръща във водни пари при…  Водните пари се втечняват  Водата замръзва при…
 4. 4.  Поставете в стъклена чаша план бучки лед.  Изчакайте част от леда да се разтопи.  Измерете температурата на получената смес от лед и вода. Изменя ли се температурата по време на топенето на леда?
 5. 5. 1. Ледът получава топлина от топлия въздух в стаята и се топи. 2. Докато ледът се топи, термометърът показва постоянна топлина топлина температура 0°С. Следователно всичката топлина се изразходва за разтопяването на леда. топлина 3. Когато целият лед се разтопи, топлината започва да се изразходва за нагряване на водата. Температурата на водата се повишава и след време се изравнява с температурата на околния въздух. план Ледът се топи при температура 0°С.
 6. 6. В съд за лед наливаме вода и я поставяме в камерата на хладилник. Какво наблюдаваме след известно време? Температурата на водата постепенно започва да се понижава. При температура 0°С водата замръзва и се превръща в лед. план
 7. 7.  Налейте вода в две еднакви стъклени чаши.  Поставете едната чаша на по-топло място, а другата – на по-студено място. Проверете резултатите след четири дни и направете извод. план
 8. 8. След четири дни става ясно, че вода се е изпарила и от двете чаши, като от чашата, поставена на по-топло място се е изпарила повече вода. Водата се изпарява при всяка температура. Но когато температурата е по-висока, водата се изпарява по-бързо.
 9. 9.  Поставяме съд с вода върху котлон.  Котлонът отдава топлина на водата и тя се нагрява.  Измерваме с термометър през 5 минути темпера- турата на водата. Направете изводи. план
 10. 10. 1. Термометърът показва, че температурата на водата нараства. Засилва се нейното изпарение. 2. При температура 100°С в обема на водата започват да се появяват мехурчета, запълнени с водни пари. Те се издигат към повърхността и се пукат. 3. Казваме, че водата кипи. Когато тя кипи, температурата ѝ остава постоянна. Водата кипи при температура 0°С.
 11. 11. 1. Огради верния отговор. Водата кипи при температура: 70 °С 103 °С 100 °С Водата замръзва при температура: 0 °С 10 °С 20 °С Водата се изпарява: само при 100 °С само над 100 °С при всяка температура
 12. 12. 2. Мокрият сняг е смес от вода и лед. Колко е неговата температура? Температурата на мокрия сняг е 0 °C, защото той е смес от вода и лед. ________________________________________ ________________________________________ 3. Възможно ли е горещ чай да има температура 105 °С? Обяснете. Водата кипва при достигане на определена температура (100 °C). Тази температура остава постоянна по време на кипенето. Затова в открит съд температурата на водата да е по-висока от 100 °C _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________
 13. 13. 4. Защо през лятото прането изсъхва по-бързо, отколкото през зимата? През лятото температурата е по-висока и водата се изпарява по-бързо от дрехите. _____________________________________________ _____________________________________________ 5. Ани поставя на котлона чайник с вода. Когато температурата на водата нараства със 75°С, тя започва да кипи. Колко градуса Целзий е била началната температура на водата? ____________________________________________100°С – 75°С = 25°С _
 14. 14. Попълни пропуснатите думи в изреченията. 1. Ледът ___________ се топи при температура 0 °C. 2. Водата _______ кипи при температура 100 °C. 3. Когато се топи, ледът ___________ поглъща топлина. 4. Когато замръзва, водата _________ отдава топлина. 5. При ______________ охлаждане водните пари се втечняват. 6. Водните пари са _______________. безцветен газ
 15. 15. УТ: стр.7/ 2 Направете опита и графиката, за да разберете колко бързо се изпарява водата.
 16. 16. План на урока: 1. При каква температура се топи ледът? 2. Замръзване на водата 3. Изпарение на водата 4. При каква температура кипи водата? Речник: кипене – бурно изпарение на водата с отделяне на мехурчета водни пари от вътрешно- стта на течността. Водата кипи при температура 100 °С.

×