Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Luu do qua trinh quan ly kho

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Login to see the comments

Luu do qua trinh quan ly kho

  1. 1. Lưu đồ quá trình Quản lý kho
  2. 2. Ví dụ Lưu đồ quá trình quản lý kho <ul><li>Lưu ý: </li></ul><ul><li>Các bước công việc được mô tả bằng hành động (sử dụng động từ) </li></ul>Nhận lệnh nhập kho Bắt đầu Chuẩn bị (m/bằng, n/lực, thiết bị, phương tiện,…) Bốc hàng vào kho, xếp đúng vị trí Ghi nhãn, cập nhật sơ đồ kho, hồ sơ kho Nhận lệnh xuất kho Kiểm tra định kỳ Đề xuất xử lý Chuẩn bị nhân lực, phương tiện và hàng xuất kho Bốc xếp lên phương tiện v/c Hoàn tất thủ tục xuất kho Kết thúc Đạt Không đạt Input Input Input Output Output Luôn lưu ý quá trình : - Luồng sản phẩm, - Luồng thông tin, - Luồng tiền. PSD Consulting Company Đầu vào Tiêu chuẩn đầu vào Lệnh nhập kho - Đầy đủ, chính xác theo form. - Gởi trước ít nhất 2 ngày Hàng nhập kho - Đúng chủng loại, số lượng - Bao bì nguyên vẹn - Có phiếu kiểm tra CL …… .. Lệnh xuất kho - ….. Đầu ra Tiêu chuẩn đầu ra Hàng xuất kho Hồ sơ xuất hàng

×