Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kich ban

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Kich ban

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM KHOA CNTT KỊCH BẢN DẠY HỌC GVHD: Th.s LÊ ĐỨC LONG SVTT: VÕ THỊ HÒA THUẬN BÀI 3: GIỚI THIỆU MÁY TÍNH CHƯƠNG I: TIN HỌC LỚP 10
 2. 2. CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC LỚP 10 CHƯƠNG4: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET CHƯƠNG 3:SOẠN THẢO VĂN BẢN CHƯƠNG 2: HỆ ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC
 3. 3. CHƯƠNG 1 BÀI 1: TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC BÀI 2: TÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU BÀI 3: GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BÀI 4: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN BÀI 5: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BÀI 6: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BÀI 7: PHẦN MỀM MÁY TÍNH BÀI 8: ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC BÀI 9: TIN HỌC VÀ XÃ HỘI BÀI 1: TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC BÀI 2: TÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU BÀI 1: TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC BÀI 3: GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BÀI 2: TÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU BÀI 1: TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC BÀI 4: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN BÀI 3: GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BÀI 2: TÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU BÀI 1: TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC BÀI 6: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BÀI 4: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN BÀI 3: GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BÀI 2: TÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU BÀI 1: TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC BÀI 5: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BÀI 6: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BÀI 4: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN BÀI 3: GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BÀI 2: TÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU BÀI 1: TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC BÀI 7: PHẦN MỀM MÁY TÍNH BÀI 5: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BÀI 6: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BÀI 4: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN BÀI 3: GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BÀI 2: TÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU BÀI 1: TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC BÀI 8: ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC BÀI 7: PHẦN MỀM MÁY TÍNH BÀI 5: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BÀI 6: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BÀI 4: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN BÀI 3: GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BÀI 2: TÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU BÀI 1: TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC BÀI 9: TIN HỌC VÀ XÃ HỘI BÀI 8: ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC BÀI 7: PHẦN MỀM MÁY TÍNH BÀI 5: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BÀI 6: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BÀI 4: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN BÀI 3: GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BÀI 2: TÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU BÀI 1: TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC BÀI 9: TIN HỌC VÀ XÃ HỘI BÀI 8: ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC BÀI 7: PHẦN MỀM MÁY TÍNH BÀI 9: TIN HỌC VÀ XÃ HỘI BÀI 8: ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC BÀI 6: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BÀI 7: PHẦN MỀM MÁY TÍNH BÀI 9: TIN HỌC VÀ XÃ HỘI BÀI 8: ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC BÀI 5: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BÀI 6: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BÀI 7: PHẦN MỀM MÁY TÍNH BÀI 9: TIN HỌC VÀ XÃ HỘI BÀI 8: ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC BÀI 4: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN BÀI 5: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BÀI 6: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BÀI 7: PHẦN MỀM MÁY TÍNH BÀI 9: TIN HỌC VÀ XÃ HỘI BÀI 8: ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC BÀI 3: GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BÀI 4: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN BÀI 5: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BÀI 6: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BÀI 7: PHẦN MỀM MÁY TÍNH BÀI 8: ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC BÀI 2: TÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU BÀI 3: GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BÀI 4: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN BÀI 5: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BÀI 6: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BÀI 7: PHẦN MỀM MÁY TÍNH BÀI 8: ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC BÀI 7: PHẦN MỀM MÁY TÍNH BÀI 8: ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC BÀI 6: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BÀI 7: PHẦN MỀM MÁY TÍNH BÀI 8: ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC BÀI 5: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BÀI 6: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BÀI 7: PHẦN MỀM MÁY TÍNH BÀI 8: ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC BÀI 4: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN BÀI 6: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BÀI 7: PHẦN MỀM MÁY TÍNH BÀI 8: ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC BÀI 3: GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BÀI 4: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN BÀI 6: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BÀI 7: PHẦN MỀM MÁY TÍNH BÀI 8: ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC BÀI 2: TÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU BÀI 3: GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BÀI 4: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN BÀI 6: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BÀI 7: PHẦN MỀM MÁY TÍNH BÀI 1: TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC BÀI 2: TÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU BÀI 3: GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BÀI 4: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN BÀI 6: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BÀI 7: PHẦN MỀM MÁY TÍNHBÀI 7: PHẦN MỀM MÁY TÍNH BÀI 6: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BÀI 7: PHẦN MỀM MÁY TÍNH BÀI 5: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BÀI 6: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BÀI 7: PHẦN MỀM MÁY TÍNH BÀI 4: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN BÀI 5: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BÀI 6: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BÀI 7: PHẦN MỀM MÁY TÍNH BÀI 3: GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BÀI 4: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN BÀI 5: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BÀI 6: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BÀI 2: TÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU BÀI 3: GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BÀI 4: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN BÀI 5: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BÀI 6: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH
 4. 4. BÀI 3: GIỚI THIỆU MÁY TÍNH I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.1 KIẾN THỨC - Phát biểu khái niệm hệ thống tin học - Phân biệt bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài - Phân biệt thiết bị vào, thiết bị ra - Trình bày sơ đồ cấu trúc của một máy tính - Trình bày hoạt động của máy tính - Trình bày bộ xử lý trung tâm
 5. 5. BÀI 3: GIỚI THIỆU MÁY TÍNH 1.2 Kĩ năng  Vẽ được sơ đồ khái quát của cấu trúc máy tính Nhận biết được các bộ phận của máy tính 1.3 Thái độ Giúp học sinh có tính sáng tạo, tìm tòi nghiên cứu. Hứng thú học tập hơn.
 6. 6. II. TRỌNG TÂM VÀ ĐIỂM KHÓ II.1. Trọng tâm  Hệ thống tin học là gì?  Các thành phần chính trong máy tính Nội dung, ý nghĩa nguyên lý Phôn Nôi-man BÀI 3: GIỚI THIỆU MÁY TÍNH
 7. 7. III. KIẾN THỨC ĐÃ BIẾT VỀ NỘI DUNG MÔN HỌC  Đã sử dụng máy vi tính ở nhà, tiệm internet, quan sát các bộ phận của máy tính BÀI 3: GIỚI THIỆU MÁY TÍNH II.2. Điểm khó  Phân biệt được Ram và Rom  Phân biệt bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài  Hoạt động của máy tính theo nguyên lý Phôn Nôi - man
 8. 8. TIẾT 2TIẾT 2TIẾT 1TIẾT 1 TIẾT 3TIẾT 3  Khái niệm hệ thống tin học Sơ đồ cấu trúc của một máy tính  Bộ xử lý trung tâm Hoạt động của máy tính Bộ nhớ trong Bộ nhớ ngoài Thiết bị vào Thiết bị ra BÀI 3: GIỚI THIỆU MÁY TÍNH TIẾT 2TIẾT 2 TIẾT 3TIẾT 3
 9. 9. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ( TIẾT 1) HĐ 1 10 phút HĐ 1 10 phút HĐ 4 5 phút HĐ 4 5 phút HĐ 3 10 phút HĐ 3 10 phút HĐ 2 20 phút HĐ 2 20 phút Củng cố bài học Nhận xét Đánh giá Củng cố bài học Nhận xét Đánh giá Ổn định lớp Kiểm tra bài cũ Ổn định lớp Kiểm tra bài cũ Khái niệm hệ thống tin học Sơ đồ cấu trúc của một máy tính Khái niệm hệ thống tin học Sơ đồ cấu trúc của một máy tính Bộ xử lý trung tâm Bộ xử lý trung tâm HĐ 3 10 phút HĐ 3 10 phút Bộ xử lý trung tâm Bộ xử lý trung tâm HĐ 4 5 phút HĐ 4 5 phút Củng cố bài học Nhận xét Đánh giá Củng cố bài học Nhận xét Đánh giá
 10. 10. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ( TIẾT 2) HĐ 1 10 phút HĐ 1 10 phút HĐ 4 5 phút HĐ 4 5 phút HĐ 3 10 phút HĐ 3 10 phút HĐ 2 20 phút HĐ 2 20 phút Củng cố bài học Nhận xét Đánh giá Ổn định lớp Kiểm tra bài cũ Ổn định lớp Kiểm tra bài cũ Bộ nhớ trong Bộ nhớ ngoài Bộ nhớ trong Bộ nhớ ngoài Thiết bị vào Thiết bị ra HĐ 1 10 phút HĐ 1 10 phút Ổn định lớp Kiểm tra bài cũ Ổn định lớp Kiểm tra bài cũ HĐ 2 20 phút HĐ 2 20 phút Bộ nhớ trong Bộ nhớ ngoài Bộ nhớ trong Bộ nhớ ngoài HĐ 3 10 phút HĐ 3 10 phút Thiết bị vào Thiết bị ra
 11. 11. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ( TIẾT 3) HĐ 1 10 phút HĐ 1 10 phút HĐ 3 10 phút HĐ 3 10 phút HĐ 2 25 phút HĐ 2 25 phút Ổn định lớp Kiểm tra bài cũ Ổn định lớp Kiểm tra bài cũ Hoạt động của máy tính Hoạt động của máy tính Củng cố bài học Nhận xét Đánh giá HĐ 1 10 phút HĐ 1 10 phút Ổn định lớp Kiểm tra bài cũ Ổn định lớp Kiểm tra bài cũ HĐ 2 25 phút HĐ 2 25 phút Hoạt động của máy tính Hoạt động của máy tính HĐ 3 10 phút HĐ 3 10 phút Củng cố bài học Nhận xét Đánh giá
 12. 12. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC (T 1) HOẠT ĐỘNG 1 10 PHÚT HOẠT ĐỘNG 1 10 PHÚT Kiểm tra bài củ Thông tin là gì? Kể tên các đơn vị đo thông tin ? Nêu khái niệm mã hóa thông tin? Đổi 232310-> cơ số 2 11010012 -> Cơ số 10. Kiểm tra bài củ Thông tin là gì? Kể tên các đơn vị đo thông tin ? Nêu khái niệm mã hóa thông tin? Đổi 232310-> cơ số 2 11010012 -> Cơ số 10. Ổn định lớpỔn định lớpỔn định lớpỔn định lớp
 13. 13. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG 2 20 PHÚT Hệ thống tin học : Gồm 3 phần: - Phần cứng - Phần mềm - Sự quản lý và điều khiển của con người Hệ thống tin học là phương tiện dựa trên máy tính dùng để thực hiện các loại thao tác nhận xử lý, lưu trữ,đưa thông tin ra.
 14. 14. SƠ ĐỒ CỦA MỘT MÁY TÍNH Bộ nhớ ngoài Bộ xử lý trung tâm Bộ điều khiển Bộ số học/logic Bộ nhớ trong Thiết bị vào Thiết bị ra
 15. 15.  Bộ xử lý trung tâm(CPU): Là phần quan trọng trong máy tính,đó là thiết bị thực hiện chương trình vùng nhớ đặc biệt của CPU sử dụng để lưu trữ tạm thời các lệnh và dữ liệu đang được xử lý. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG 3 10 PHÚT
 16. 16.  CPU gồm 2 bộ phận chính: • Bộ điều khiển CU (Control unit) Điều khiển các thiết bị khác làm việc • Bộ số học/ logic ALU: - Thực hiện các - phép toán số học logic HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG 3 10 PHÚT
 17. 17. HOẠT ĐỘNG 4 5 PHÚT Củng cố bài học: - Khái niệm hệ thống tin học - Sơ đồ cấu trúc của một máy tính - Bộ xử lý trung tâm HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nhận xét đánh giá: - Nhận xét đánh giá - Rút kinh nghiệm
 18. 18. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC (T2) HOẠT ĐỘNG 1 10 PHÚT Kiểm tra bài cũ. - Hệ thống tin học là gì? - Vẽ sơ đồ cấu trúc của một máy tính. Kiểm tra bài cũ. - Hệ thống tin học là gì? - Vẽ sơ đồ cấu trúc của một máy tính. Ổn định lớpỔn định lớp
 19. 19. HOẠT ĐỘNG 2 20 PHÚT Bộ nhớ trong: Dùng để lưu trữ chương trình và dữ liệu đang được xử lý Gồm 2 phần: -ROM -RAM HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Bộ nhớ ngoài Dùng để lưu trữ lâu dài dữ liệu và hỗ trợ cho bộ nhớ trong Gồm -Đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD, -thiết bị nhớ flash,...
 20. 20. HOẠT ĐỘNG 3 10 PHÚT Thiết bị vào: - Dùng để đưa thông tin vào máy tính. - Có nhiều thiết bị như: Bàn Phím, chuột, máy tính HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Thiết bị ra: dùng để đưa dữ liệu ra từ máy tính: Màn hình, máy in, máy chiếu, loa...
 21. 21. HOẠT ĐỘNG 4 5 PHÚT Củng cố bài học: - Bộ nhớ trong - Bộ nhớ ngoài - Thiết bị vào -Thiết bị ra HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nhận xét đánh giá: - Nhận xét đánh giá - Rút kinh nghiệm Nhận xét đánh giá: - Nhận xét đánh giá - Rút kinh nghiệm
 22. 22. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC (T3) HOẠT ĐỘNG 1 10 PHÚT HOẠT ĐỘNG 1 10 PHÚT Kiểm tra bài cũ. - Bộ nhớ trong là gì? - Bộ nhớ ngoài là gì? - Thiết bị vào? - Thiết bị ra? Kiểm tra bài cũ. - Bộ nhớ trong là gì? - Bộ nhớ ngoài là gì? - Thiết bị vào? - Thiết bị ra? Ổn định lớp
 23. 23. HOẠT ĐỘNG 2 20 PHÚT Hoạt động của máy tính: Chương trình là một dãy lệnh, thông tin của mỗi lệnh gồm: -Địa chỉ của lệnh trong bộ nhớ - Mã của lệnh thao tác cần thực hiện HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nguyên lý Phôn Nôi- man: Mã hóa nhị phân, điều khiển bằng chương trình, lưu trữ chương trình và truy cập theo địa chỉ thành một nguyên lý chung
 24. 24. HOẠT ĐỘNG 4 5 PHÚT Củng cố bài học: - Hoạt động của máy tính - Nguyên lý Phôn Nôi- man HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nhận xét đánh giá: - Nhận xét đánh giá - Rút kkinh nghiệm

×