Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
สารบัญ๖ ตุลา           ๘  งานปฏิวัติล้วนมีเกียรติ   ๒๓๖ ตุลารำาลึก        ๙  จับปืนขึ้นสู่แนวหน้า ...
ติดตามพรรคไปตลอดกาล      ๓๖  นครคนภูเขา           ๔๖ตุลาชัย            ๓๘  นักรบจรยุทธ   ...
ฝั่งแม่น้ำาน่าน      ๕๖    มันปืนเราต้องปืน     ๗๐ฝากใจสู่นาคร       ๕๘    มาเถิดเยาวชน      ...
รวงทอง             ๘๑   ลุงโง่ย้ายภูเขา         ๙๗รำาเคียว            ๘๒   วันนั้นจะบ...
สู่ป่า          ๑๐๙    อนุชนลำาเลียง         ๑๓๐เสียงเพลงชัย       ๑๐๙    อนุชนเลี้ยงไก่  ...
๖ ตุลา		                         คำ�ร้อง	ทำ�นอง	:	จิ้น	กรรม�ชน            C      ...
๖ ตุลารำาลึก	                                 			ทำ�นอง	มอญดูด�ว      ๖ ตุลายังจำา เอ...
๗ สิงหา จงเจริญ		                         คำ�ร้อง	ทำ�นอง	:	มงคล	อุทก          F    ...
๗ สิงหา สู้บนทางปืน    คำ�ร้อง	ทำ�นอง	:	อดิศร	เพียงเกษ,	วิส�	คัญทัพ		ขับร้อง	:	จิ้น	กรรม�ชน  C            ...
๗ สิงหารำาลึก ๗ สิงหาเป็นวันที่ยิ่งใหญ่     ประชาชนไทยจำารำาลึกเรื่อยมาเป็นวันเสียงปืนดังก้องสะท้านฟ้า   เช็ดคราบน้...
๒๐ มีนา    คลื่นมหาประชาไทย         รวมพลังครั้งยิ่งใหญ่เกรียงไกรคลื่นประชาไทยเมื่อวัน ๒๐ มีนา      ต่อส...
กลางฝนกลางแดด    ฝนตกแดดออกเราไม่หวั่นไหว     ทำานาทำาไร่หนุนช่วยทหารบากบั่นรับใช้ด้วยใจเบิกบาน        พวกเ...
กั้นฝาย   * เร็ว ๆ ๆ เร็วไว           ร่วมแรงร่วมใจ ทำาสวนไร่นารีบมาทำาการผลิต              เลี้...
ขบวนการ ๑๔ ตุลา        ๑๔ ตุลา ๆ              เยาวชนหาญกล้าต่อสู้ชิงชัย   เพื่อเอกราชประชาธิปไตย  ...
ขอสดุดีพรรคที่รักยิ่ง     C Am F G C                         F   Am     ดวงตะวันโผล่พ้น...
ความแค้นของแม่		                        คำ�ร้อง	ทำ�นอง	ขับร้อง	:	ค�ร�ว�น       C     Am...
ความเป็นธรรมอยู่ที่ไหน		                คำ�ร้อง	แสง	ธรรมด�	วงจรยุทธ์	เขตตรัง-พัทลุง-สตูล     ความเป็นธ...
ความหวังแห่งชีวิตใหม่     เสียงปืนประชา ที่ดังแว่วมากับสายลม ชื่นชม เรามีความหวังแห่งชีวิตใหม่ล้างสังคม ที่เลวให้สิ้น...
คิดถึงบ้าน (เดือนเพ็ญ)                      คำ�ร้อง	-	ทำ�นอง	น�ยผี	(อัสนี	พลจันทร์)      F  ...
คำาสัญญา                  คำ�ร้อง	-	ทำ�นอง	สห�ยโพธิ์	(โสภณ	ป�นสุขนิรันดร์)        G       ...
งานปฏิวัติล้วนมีเกียรติ      ดวงตะวันสาดแสง ใต้ธงสีแดงของพรรคคอมมิวนิสต์ เป็นดั่งเช่นเข็มทิศ   สู่ภารกิจเพื่อปลดปล...
จากบ้าน     เมื่อเมฆดำาปกคลุมฟ้า    เมื่อปวงประชาทุกข์ทนยากแค้นอับเฉาเมื่อปวงประชาเรียกร้องตัวเรา     จะขานรับ...
จากลานโพธิ์ถึงภูพาน                  คำ�ร้อง	วัฒน์	วรรลย�งกูร		ทำ�นอง	สุรสีห์	ผ�ธรรม        Am  ...
ชูธงแดงแห่งพรรคคอมมิวนิสต์ไทย     Bm        Em        G         Bm    ดวง อาทิตย์สาดแสง  ...
ไชโย ชัยชนะของประชาชน    (สร้อย) เสียงปืนดังก้องปลุกผองเราตื่นไชโย ๆ ๆ ประชาชนไทยลุกขึ้นยืนมือจับปืนมั่นอาจอง    ศัต...
ไชโย พรรคคอมมิวนิสต์ไทย                           คำ�ร้อง	-	ทำ�นอง	เพลิง	น�หลัก  Am     ...
ด้วยรักแห่งอุดมการณ์                            เนื้อร้อง	-	ทำ�นอง	กมล	สุสำ�เภ�        ...
ดาวแดงนักรบประชา               ค�ร�ว�น      ธารน้ำาใสไหลเย็น     นั่นแลเห็น ฝูงปลาว่ายเวียนมา เป็น...
ดาวแดงแผ้วทางสร้างอุดมการณ์   ที่แห่งใดถิ่นไทยทั่วทุกแห่งหน       ที่มวลชนยากจนทุกข์ทรมานที่แห่งใดประชา เรียกร้อง...
ดินแดนของเรา     ท้องถิ่นแผ่นดินนี้    คือถิ่นปฐพีแหลมทองของไทยงามตระการพืชพันธุ์นาไร่       ดูสุดตาไกลกว้า...
เดินทางไกลใต้ตะวันสีแดง		                      คำ�ร้อง	ทำ�นอง	:	สุรชัย	จันทิม�ธร(สร้อย) มวลประชาพากั...
เดือนหงายกลางป่า                        คำ�ร้อง	-	ทำ�นอง	รังสิต	จงญ�ณสิทโธ     G       ...
ต่อสู้กู้เอกราชประชาธิปไตย   ใต้ธงปฏิวัติสีแดงพลังเราแข็งกล้าแกร่งดี  ต่อสู้หมู่ไพรีสามัคคีจึงมีชัยเจ็บปวดสุดแค้นใจบ้าน...
ตันหยง      ตันหยง ๆ เอิง เอย ตันหยง ๆ ๆ       อยู่ไหน ละหนอ โอ้ว่าดอกแค  ฝนฟ้าห่าโหม โลมภูแว        ...
ตามดวงตะวันแดง    ตามดวงตะวันแดง           อาบระแหงสู่บ้านเรือนเกลียววาวแห่งดาวเดือน           บ่...
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
เพลงปฏิวัติ V2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เพลงปฏิวัติ V2

12,371 views

Published on

Published in: Education

เพลงปฏิวัติ V2

 1. 1. สารบัญ๖ ตุลา ๘ งานปฏิวัติล้วนมีเกียรติ ๒๓๖ ตุลารำาลึก ๙ จับปืนขึ้นสู่แนวหน้า ๒๓๗ สิงหาจงเจริญ ๑๐ จากบ้าน ๒๔๗ สิงหาสู้บนหนทางปืน ๑๑ จากลานโพธิ์ถึงภูพาน ๒๕๗ สิงหารำาลึก ๑๒ ชูธงแดงแห่งพรรค๒๐ มีนา ๑๓ คอมมิวนิสต์ไทย ๒๖กลางฝนกลางแดด ๑๔ ไชโย ชัยชนะของประชาชน ๒๗กั้นฝาย ๑๕ ไชโย สงครามประชาชน ๒๗ก้าวตามรอยเลือดวีรชน ๑๕ ไชโย พรรคคอมมิวนิสต์ไทย ๒๘กำาลังชาวนา ๑๔ ด้วยรักแห่งอุดมการณ์ ๒๙ขบวนการ ๑๔ ตุลา ๑๖ ดาวแดงนักรบประชา ๓๐ขอเพื่อนจงหยัดยืน ๑๖ ดาวแดงแผ้วถางอุดมการณ์ ๓๑ขอสดุดีพรรคที่รักยิ่ง ๑๗ ดาวแดงแห่งภูพาน ๓๑ความแค้นของแม่ ๑๘ ดินแดนของเรา ๓๒ความเป็นธรรมอยู่ที่ไหน ๑๙ เดินทางไกลใต้ตะวันสีแดง ๓๓ความสัมพันธ์ระหว่างนักรบ เดือนหงายกลางป่า ๓๔ ประชากับมวลชน ๑๙ แด่วีรชน ๓๓ความหวังแห่งชีวิตใหม่ ๒๐ ต่อสู้กู้เอกราชอธิปไตย ๓๕คิดถึงบ้าน ๒๑ ตะวันสีแดง ๓๕เคลื่อนขบวนทัพ ๒๐ ตันหยง ๓๖คำาสัญญา ๒๒ ตามดวงตะวันแดง ๓๗
 2. 2. ติดตามพรรคไปตลอดกาล ๓๖ นครคนภูเขา ๔๖ตุลาชัย ๓๘ นักรบจรยุทธ ๔๗ใต้ร่มธงพรรค ๓๘ นักรบประชาก้าวหน้ารุดไป ๔๘ถั่งโถมโหมแรงไฟ ๓๙ นักรบประชาชนเติบใหญ่ถึงเพื่อนในเมือง ๔๐ ท่ามกลางเพลิงปฏิวัติ ๔๗ทหารกับประชาชน ๔๑ นักรบอาจหาญ ๔๘ทหารประชาชน ๔๑ นักเรียนของประชา ๔๙ทหารลำาเลียง ๔๑ บนเส้นทางปืน ๔๙ทะเลชีวิต ๔๒ บ้านเกิดเมืองนอน ๕๑ทางสุดท้ายต้องจับปืน ๔๐ บ้านป่ากระชิด ๕๐ทิ้งไมค์มาจับปืน ๔๐ บินหลากล้าแกร่ง ๕๑เทิดเกียรติหญิงไทย ๔๓ บินหลากู้เสรี ๕๒เทิดวีรกรรม ๖ ตุลา ๔๓ ปฏิวัติชาติไทย ๕๒ทหารประชาชนมี ประกายไฟใหม้ลามทุ่ง ๕๓ จิตใจห้าวหาญ ๔๔ ปักษ์ใต้แดนทอง ๕๔เทิดวีรกรรมนักรบคนกล้า ๔๔ ปืนตอบปืน ๕๓ทหารประชาชนเป็น เปิดประตูคุกให้เพื่อน ๕๔ อันหนึ่งอันเดียวกัน ๔๔ ไปเขตหลังของศัตรู ๕๕ธงแดงปลุกใจเรา ๔๕ ผู้รักชาติรักประชาธิปไตยธงแดงเหนือภูซาง ๔๕ เดินบนหนทางใหม่ ๕๕นกน้อย ๔๖ แผ่นดินของเรา ๕๖
 3. 3. ฝั่งแม่น้ำาน่าน ๕๖ มันปืนเราต้องปืน ๗๐ฝากใจสู่นาคร ๕๘ มาเถิดเยาวชน ๗๐ฝ่าพายุ ๕๗ มาร์ช ๖ ตุลา ๗๑พลัง ๕๙ มาร์ชกรรมกรไทย ๗๑พลังแค้น ๕๙ มาร์ชกองทัพปลดแอกพลังประชาชน ๕๙ ประชาชนไทย ๗๓พบกันวันปีใหม่ ๖๐ มาร์ชชาวนาไทย ๗๒พรรคคือความหวัง มาร์ชทหารแดงใหม่ ๗๓ ของประชาชน ๖๑ มาร์ชทหารปลดแอก ๗๔พ่อหนูไปเป็นทหารปลดแอก ๖๒ มาลัยแค้น ๗๒พิราบแดง ๖๒ มุ่งไปขยายเขตงาน ๗๔พิราบแดงแห่งเดือนตุลา ๖๓ เมล็ดพืชสีแดง ๗๕พิทักษ์ธงแดง ๖๔ เมื่อได้เป็นทหารปลดแอก ๗๖พิทักษ์แผ่นดินไทย ๖๓ เมากลอย ๗๕เพื่อนผู้เสียสละ ๖๔ ยืนหยัดสงครามประชาชน ๗๖เพื่อพรรค เพื่อมวลประชา ๖๕ เยาวชนเพื่อชาติ ๗๗ฟ้าทอง ๖๖ เยาวชนแดง ๗๘ไฟป่า ๖๗ เยาวชนไทยร่วมใจปฏิวัติ ๗๘ภูบรรทัดปฏิวัติ ๖๘ ยืนหยัดสู้ต่อไป ๗๙ภูพานปฏิวัติ ๖๘ เยาวชนรักชาติ ๘๐ภูสระเริงระบำา ๖๙ เยาวชนเหล็กเพชร ๘๐ รวมบทเพลงปฏิวัติ 5
 4. 4. รวงทอง ๘๑ ลุงโง่ย้ายภูเขา ๙๗รำาเคียว ๘๒ วันนั้นจะบอกแม่ ๙๘รำาลึกวีรชน ๘๒ วีรกรรม ๑๔ ตุลา ๙๘รำาวง ๑ ธันวา ๘๓ วีรชนปฏิวัติ ๑๐๐รำาวง ๗ สิงหา ๘๔ วีรชนรำาลึก ๙๙รำาวงฉลองชัยวันพรรค ๘๔ ศิลปินมาแล้ว ๑๐๑รำาวงฉลองชัย ศักดิ์ศรีของแรงงาน ๑๐๒ เปลี่ยนหนทางใหม่ ๘๕ สดุดีวีรชน ๑๐๒รำาวงปีใหม่แห่งความสามัคคี ๘๖ สดุดีนักรบแนวหน้า ๑๐๓รำาวงฝากมิตร ๘๗ สดุดีวีรชน ๖ ตุลา ๑๐๓รำาวงรักไทย ๘๘ สดุดีวีรชน ๑๔ ตุลา ๑๐๔รุ่งอรุณที่กองทัพ ๙๐ สหาย ๑๐๔รำาลึก ทปท. ๙๑ สามประสาน ๑๐๕เราต่างมาจากทุกสารทิศ ๙๑ สามไป ๑๐๖ลมหนาวดาวเหนือ ๙๒ สามัคคีปีใหม ๑๐๕ลอยกระทงรักไทย ๙๓ สามัคคีรักชาติรักประชาธิปไตย ๑๐๖ลาแล้วเจ้าพระยา ๙๔ สายธารนักรบประชา ๑๑๓ลำานำา ๗ สิงหา ๙๔ สายสัมพันธ์ ๑๐๗ลูกจะกลับพร้อมกับชัย ๙๕ สามัคคีเยาวชนรักชาติ ๑๐๘เลือดรักชาติจักไม่ไหลเปล่า ๙๕ สืบทอดเจตนารมย์เลือด ทปท. ๙๖ วีรชน ๑๔ ตุลา ๑๐๘ รวมบทเพลงปฏิวัติ 6
 5. 5. สู่ป่า ๑๐๙ อนุชนลำาเลียง ๑๓๐เสียงเพลงชัย ๑๐๙ อนุชนเลี้ยงไก่ ๑๓๑แสงดาวแห่งศรัทธา ๑๑๐ อรุโณทัย ๑๒๕เสียงเพรียกจากมาตุภูมิ ๑๑๑ อวยพรคุณอาทหารปลดแอก ๑๓๐ไสที่เป็นพรรณนี้ ๑๑๒ อ้อมอกแม่ ๑๒๖สู้เข้าไป ทปท. เอย ๑๑๓ อีสานบ้านเฮา ๑๒๗สู้เพื่อประชา ๑๑๔ อำานาจรัฐเกิดจากกระบอกปืน ๑๒๖เสียงที่มีพลัง ๑๑๔ อำานาจรัฐได้มาด้วยกระบอกปืน ๑๒๗เสียงปืนดัง ๑๑๕ เอาเลือดมันล้างเสียงปืนแตก ๑๑๗ หนี้เลือดประชาชน ๑๒๘เสียงปืนเสียงแคน ๑๑๕ แองเตอร์นาซิออลนาล ๑๓๑เสียงเพลงสู่แนวหน้า ๑๑๖หญิงสู้หญิงชนะ ๑๑๘หนี้เลือด ๖ ตุลา ๑๑๙หน้าที่ ทปท. ๑๒๓หนุ่มสาวเสรี ๑๒๔หวัง ๑๑๙แหล่ ๖ ตุลา ๑๒๐อดทนทำางานด้วยกัน ๑๒๙อนุชนบนทางใหม่ ๑๒๘อนุชนปฏิวัติ ๑๒๙ รวมบทเพลงปฏิวัติ 7
 6. 6. ๖ ตุลา คำ�ร้อง ทำ�นอง : จิ้น กรรม�ชน C F Am C G7 (พร้อม) ๖ ตุลา ปวงประชาทั่วแดน หนุนแน่น ยืนหยัดเป็นสายธาร C Am F G Cรวมใจ คัดค้านต้านเผด็จการ จิตใจกล้าหาญไม่กลัวความยากความตาย C F Am C G7 ศัตรูโจมจู่เข้าล้อมปราบ หมายฆ่ากำาราบให้มลาย C Am Dm G Cปัง ปัง ล้อมยิงฆ่าอย่างโหดร้าย ระเบิดทำาลายเลือดเนื้อเพื่อนเรากระเซ็น C Em F Am เลือดเพื่อน หลั่งไหล ยังฝังใจเราไม่วายเว้น F Dm G Dmแขวนคอราดน้ำามันเผาไฟทั้งเป็น ปราบปรามอย่างเลือดเย็น G Cกวาดล้างจับกุม หนุ่มสาวเด็กเล็กและคนชรา C F Dm G ๖ ตุลา เป็นบทเรียนยิ่งใหญ่ สอนให้เราเข้าใจแล้วว่า C Em Dm G Cเอกราชประชาธิปไตยนั่นหนา ทางเดียวได้มานั้นคือลุกขึ้นจับปืน C Em F Am F หนี้เลือด หนี้แค้น จะอัดแน่น รอวันเรียกคืน Dm G Dmถือปืน เข้าโค่นมัน ให้มันล้มครืน ด้วยจิตใจ และด้วยปืน G Cมั่นคงหยัดยืน กู้ชาติและประชาชน C F Dm G ข้างหน้าเรา อนาคตงดงาม สงครามนำาชัยให้ทุกคน C Em Dm G Cพวกศัตรูนับวันยิ่งจะอับจน เราประชาชนจะต้องได้ชัยแน่นอน รวมบทเพลงปฏิวัติ 8
 7. 7. ๖ ตุลารำาลึก ทำ�นอง มอญดูด�ว ๖ ตุลายังจำา เอิง เอย ฝังดวงจิต วีรชนพลีชีวิต มากมายจริงเอย(สร้อย) เอ๋ย โอ้ละหน่าย โอ ละ หน่าย หน่อย เอย เอิง เอ่ย เอิง เอยปืนสั้นเข้าสู้ บาซูก้า มือเปล่าเข้าทายท้า อาวุธร้ายเอย (สร้อย)มันเตะต่อยทุบตี ไม่มียั้ง (ซ้ำา) เลือดไทยต้องไหลหลั่ง นองแผ่นดินเอย (สร้อย)มันแขวนคอพวกเรา เผาทั้งเป็น (ซ้ำา) ประชาชนรู้เช่นเห็น ชาติชั่วเอย สร้อย)หนี้เลือดของมัน ต้องชดใช้ (ซ้ำา) เอาเลือดมาล้างเลือดไทย ให้สมแค้นเอย (สร้อย)แต่งกาย ทปท. ไม่รอช้า (ซ้ำา) สวมชุดทหารป่า สง่างามเอย (สร้อย)เขียวเสื้อกางเกงเล่า สวมเข้าที (ซ้ำา) ดาวแดงอยู่ที่นี่ สีสดใสเอย (สร้อย)ถือปืนคาร์ไบน์ ชัยชนะ (ซ้ำา) เตรียมตัวเข้าปะทะ ศัตรูไทยเอย (สร้อย)มันปืนเราก็ปืน เข้ายืนสู้ (ซ้ำา) ไม่ยอมให้ลบหลู่ กอบกู้ไทยเอย (สร้อย)ดวงประทีปส่องทาง อันศักดิ์สิทธิ์ (ซ้ำา) ตามพรรคคอมมิวนิสต์ พิชิตชัยเอย (สร้อ รวมบทเพลงปฏิวัติ 9
 8. 8. ๗ สิงหา จงเจริญ คำ�ร้อง ทำ�นอง : มงคล อุทก F Dm เสียงปืนแตกแล้ว แตกครั้งแรก ๗ สิงหา F Gm C7 หลายปีผ่านมา กองทัพได้ก่อขยาย F Dm ดังดวงไฟน้อย ๆ จากน้อยแล้วค่อยโตใหญ่ C7 F เป็นทะเลไฟ โต้ไฟปฏิกิริยา F Dm ดวงไฟดวงนี้ เลือดวีรชนพลีหลั่ง F Gm C7 เพื่อเปิดหนทางอำานาจรัฐก่อเกิดจากปืน F Dm อันเป็นวันเพริศแพร้ว ถูกแล้วแนวทางต่อสู้ C7 F ไขบานประตู ให้ผู้รักชาติก้าวตาม Bb F C C7 วัน ๗ สิงหา เวียนมา ประชา ไชโย (ไชโย ๆ) F ไชโย ให้กับชัยชนะของประชาชน Gm C7 F หนทางปืน ๗ สิงหา จงเจริญ รวมบทเพลงปฏิวัติ 10
 9. 9. ๗ สิงหา สู้บนทางปืน คำ�ร้อง ทำ�นอง : อดิศร เพียงเกษ, วิส� คัญทัพ ขับร้อง : จิ้น กรรม�ชน C Amปัง ๆ คือเสียง เปรี้ยงปืนรัวร้อง ดังก้องป่า C Em Amดังคำารามมา เป็นเพลงแห่งชัย ของประชา Dm G7นาบัวปืนรัว เพื่อนร่วมแนวทาง ทุกคน C F Cปืนธรรมคำารณ โค่นศัตรูร้าย C Am ๗ สิงหาคม ระดมเพื่อนลุก ขึ้นยืนหยัด C Em Am ปืนปฏิวัติผงาดประจัญ ทหารกล้า Dm G7 นักรบเกรียงไกร ดวงใจศรัทธา นิรันดร์ C F C ดังดวงตะวัน ทอแสงเรืองรอง Emพรรคคอมมิวนิสต์ ชี้ทิศนำาทาง Am Dm Amใสสว่างด้วยหนทางแห่งพรรคถูกต้อง C Am Dm G7ภายใต้พรรคนำา กองทัพมุ่งไป ใฝ่ปอง C F Cเพื่อไทยทั้งผองจะได้รุ่งเรือง C Am ๗ สิงหาคม อุดมการณ์ของ ทหารป่า C Em Am อำานาจรัฐไทยนั้นจักได้มา นั้นด้วยปืน Dm G7 ขอผองเราจง รวมกันหยัดยืน สู้ทน C F C ก้าวสู่แห่งหนสู้บนทางปืน รวมบทเพลงปฏิวัติ 11
 10. 10. ๗ สิงหารำาลึก ๗ สิงหาเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ ประชาชนไทยจำารำาลึกเรื่อยมาเป็นวันเสียงปืนดังก้องสะท้านฟ้า เช็ดคราบน้ำาตาล้างหนี้เลือดคืนจากป่าเขานครพนม ลูกไทยระดมเริ่มต่อสู้ด้วยปืนศัตรูผวาดังพายุโหมคลื่น สาดซัดเสียงดังครั่นครืนเมื่อเราหยัดยืนประกาศท้าทายเมื่อประชาชนผู้ทุกข์ยากทั้งมวล เข้าร่วมขบวนสู้อย่างไม่กลัวตายจะมีสิ่งใดมาขวางกั้นเราได้ จับปืนก้าวไป ๆ ๆ จะไม่ยอมถอย๗ สิงหาเบิกฟ้าเรืองรอง ชาวไทยทั้งมวลได้ตั้งปณิธานจะพลีชีวิตเลือดเนื้อและวิญญาณ เพื่อบรรลุอุดมการณ์หนุนเนื่องประสานจนกว่าได้ชัย รวมบทเพลงปฏิวัติ 12
 11. 11. ๒๐ มีนา คลื่นมหาประชาไทย รวมพลังครั้งยิ่งใหญ่เกรียงไกรคลื่นประชาไทยเมื่อวัน ๒๐ มีนา ต่อสู้กู้ชาติเอกราชอิสราที่จักรพรรดิอเมริกาแย่งยึดเอาไป มันปล้นชาติเอาไทยเป็นทาส เอกราชอธิปไตยทั้งเศรษฐกิจมันเข้า รอนริดกอบโกยแย่งเอาไปประชาไทยประกาศศักดิ์ศรี ๒๐ มีนา เจตนารมย์เพื่อชาติประชา ตูม ๆ ๆ ระเบิดดังก้อง เลือดเพื่อนไทยไหลนองล้มดับต่อหน้าสุดเศร้าสุดแค้นแน่นวิญญา แม้มันจะเช่นฆ่า ไม่อาจยั้งลูกไทย เราจะแปรความเคียดแค้น เป็นพลังเข้ารุกเร่งระดมเมื่อคนหน้าล้มคนหลังจะรุดหน้าไป เพื่อเอกราชประธิปไตยสืบทอดจิตใจ เจตนารมย์ ๒๐ มีนา รวมบทเพลงปฏิวัติ 13
 12. 12. กลางฝนกลางแดด ฝนตกแดดออกเราไม่หวั่นไหว ทำานาทำาไร่หนุนช่วยทหารบากบั่นรับใช้ด้วยใจเบิกบาน พวกเราทำางานสู้อย่างอดทน เร็วไวพวกเรา พลิกฟ้าคว่ำาดินให้สิ้นหมองหม่นเข้าร่วมสงครามของประชาชน พวกเราทุกคนต่อสู้เรื่อยมา ทำานาทำาไร่แต่เช้าจนสาย ทุกคนมีใจเข้าร่วมอาสาตะวันยามเย็นสาดแสงลงมา ผืนไร่ท้องนาช่างงามจับใจ เร็วไวพวกเรา เข้าร่วมสงครามประชายิ่งใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์นำาเราสู่ชัย เทิดเกียรติพรรคไว้จนสิ้นชีวา กำาลังชาวนา (สร้อย) ชาวนาเอ๋ย กำาลังของเรามีมาก จะทนทุกข์ยากกันอยู่ทำาไมสามัคคีร่วมจิตร่วมใจ ขับโจรมะริกัน โค่นสมุนมันลงไป เรานี้ก็เป็นชาวนา ชื่อสวยหรูว่า กระดูกสันหลังของไทยดูซิแล้วเป็นยังไง เป็นชาวนาไทย แต่ก็ไม่มีนา (สร้อย) ชาวนาเราต้องช้ำาใจ ผลิตข้าวได้เลี้ยงชาวประชาไถหว่านปักดำาลงกล้า เป็นข้าวออกมา เราก็ไม่พอกิน(สร้อย) ชาวนาเราสุดจะทน ล้วนทุกข์ที่ถม ทับกายไม่สิ้นรวมแรงกันทั่วแผ่นดิน กำาจัดให้สิ้น ทรราชกินเมือง (สร้อย) พี่น้องชาวนา อย่ามัวรอช้าลุกขึ้นมาเร็วไวรวมแรงพลิกแผ่นดินไทย สร้างสังคมใหม่ของเราขึ้นมา(สร้อย) รวมบทเพลงปฏิวัติ 14
 13. 13. กั้นฝาย * เร็ว ๆ ๆ เร็วไว ร่วมแรงร่วมใจ ทำาสวนไร่นารีบมาทำาการผลิต เลี้ยงชีวิตอยู่ดีกินดีฟ้าฝนตกลงมา ท้องไร่ท้องนา ช่างเขียวขจีพริก มัน ข้าวโพดมากมี ประชาสุขี เปรมปรีดิ์ทั่วกัน (ซ้ำา *) ** กั้นฝาย ๆ ๆ กั้นฝายกันเถิดพี่น้องพี่น้องเราสร้างสรรค์ ส่งน้ำาสู่นาทำากิน แผ่นดินทำากินร่วมกัน ชื่นทุกชีวันพวกเราทั้งผอง (ซ้ำา **) ก้าวตามรอยเลือดวีรชน โอ้ธงแดงแดงเข้มเพราะเหตุใด เนื่องเลือดไทยไหลหลั่งกู้ศักดิ์ศรีมิตรเพื่อนพร้อมน้อมเคารพสดุดี ชีวิตที่มีเกียรติส่องประกายมวลนักรบของพรรคใจแข็งแกร่ง เข้าฟันแทงเหล่าปีศาจให้แตกพ่ายอุดมการณ์ยอมอุทิศเลือดและกาย มุ่งทลายโลกเก่าให้พังลงแหล่ง มาของมวลนักรบวีรชน ทุก ๆ คนมีจิตใจที่สูงส่งติดอาวุธ ความคิดเหมาเจ๋อตง พวกเราจงเทิดทูนสืบต่อไปพวกเราขอ ปฏิญาณใต้ธงพรรค พร้อมแล้วจักก้าวตามไม่หวั่นไหวถึงจะเป็นภูเขาดาบ ทะเลไฟ ตัดสินใจปฏิวัติตลอดกาล รวมบทเพลงปฏิวัติ 15
 14. 14. ขบวนการ ๑๔ ตุลา ๑๔ ตุลา ๆ เยาวชนหาญกล้าต่อสู้ชิงชัย เพื่อเอกราชประชาธิปไตย เพื่อประเทศไทย เพื่อมวลประชาชน หลั่งเลือดอุทิศ พลีทั้งชีวิต รณรงค์เพื่อสิทธิ์ ศักดิ์เสรีชน ล้มทรราช อุบาทว์ร้ายล้น เลือดวีรชน หลั่งโลมแลกมา ไชโย ๆ วีรชน ๆ สดุดีวีรชน ยืนหยัดอดทน ตายอย่างหาญกล้า เสริมสามัคคี กรรมกรชาวนา เยาวชนนักศึกษา ต่อสู้เพื่อไทย ขอเพื่อนจงหยัดยืน คำ�ร้อง ทำ�นอง : ชัชว�ล ปทุมวิทย์ C Am G C C Am G7 C นกพิราบบินเหินลอยสู่ห้วงเมฆา ตะวันส่องแสงมา ทาบไล้บนปีกเจ้างาม Am G7 C Am G7 C G7ฝากเสียงร่ำาถึงเสรีภาพอันงดงาม ความที่เจ้าสั่ง ถึงเพื่อนเราคืนสู่เสรี F G7 C Am F G7 C C7 มีเสียงปืนคำารามในแนวป่า มวลประชาเข้าโรมรัน F G7 C Am F Dm G7บุกฟาดฟันมุ่ง เข้าสู่เมืองใหญ่ ขอเพื่อนจงหยัดยืน (ขอเพื่อนจงหยัดยืน) C Am G7 C Am G7 C เดินพวกเราเดิน ก้าวเดินบนหนทางชัย มวลประชาไทย จุดไฟปฏิวัติลุกโชน F G7 C Am F G7 C C7มีพรรคนำาเราจะกลัวอะไรเล่า มีหนทางแสงสว่าง F G7 C Am F G G7ฝากหัวใจถึงเพื่อนๆ เราทุกแนว แสงรวีส่องทาง (รวีส่องทาง) รวมบทเพลงปฏิวัติ 16
 15. 15. ขอสดุดีพรรคที่รักยิ่ง C Am F G C F Am ดวงตะวันโผล่พ้นบูรพาทิศ เปรียบประดุจพรรคคอมมิวนิสต์ที่ยิ่งใหญ่C G Am G G C G Cชี้ทิศทางนำาประชารุดหน้าไป ฝ่าผองภัยอันตรายอย่างอดทน C Am F C G C กลางเมฆหมอกเผด็จการทมิฬร้าย พรรคได้ชูธงชัยทุกแห่งหน F G Am G G C G Cพรรคบุกหน้าฟันฝ่ากล้าผจญ พรรคเปี่ยมล้นเชื่อมั่นชัยประชา C Am C Am C G เมื่อกลองรบลั่นก้องในมือพรรค ก็ประจักษ์นักรบผู้หาญกล้า F Am G G Dm G Cใต้ธงแดงแห่งพรรคช่วงชิงมา ชัยชนะของประชากล้าแกร่งไกร C Am C Am C F G ขอสดุดี แด่พรรคที่รักยิ่ง จงเป็นมิ่งขวัญประชาไทยอันไพศาลF C F G C G Cขอจงเจริญ จงเจริญตลอดกาล นิจนิรันดร์ พรรคที่ยิ่งใหญ่จงเจริญ C G Cนิจนิรันดร์พรรคที่ยิ่งใหญ่จงเจริญ รวมบทเพลงปฏิวัติ 17
 16. 16. ความแค้นของแม่ คำ�ร้อง ทำ�นอง ขับร้อง : ค�ร�ว�น C Am F G7 ตื่นขึ้นมาแต่เช้า แม่หุงข้าวต้มปลา C Am F G7จวนจะได้เวลา ไปพบหน้าลูกชาย F Am F G7ทุกวันคืนแม่อยู่ด้วยความหวัง วันฟ้าทองส่องฉาย C Am F G7 Cของประชาอยู่สุขสบาย ตายก็ไม่กังวล C Am F G7 ตาแม่มองศัตรู กรูเข้ามารุกราน C Am F G7ตามสันดานอันธพาล มีเจ้านายบัญชา F Am F G7แค้นของแม่นิ่งดั่งน้ำาไหลลึก โดยสายตาเย็นชา C Am F G7 Cไม่เคยลืมเรื่องราวความแค้น รอเวลาทวงคืน C Am F G7 ก้าวต่อไปลูกรัก พ่อของเจ้าสิ้นไป C Am F G7โอ้ชีวิตชาวนาไทย ในสังคมกินคน F Am F G7ลูกขึ้นสู้จนสิ้นลมสุดท้าย ตายไม่ยอมจำานน C Am F G7 Cเสียงอาลัยก้องในไพรสณฑ์ บนหนทางต่อสู้ C Am F G7 ตื่นขึ้นมาแต่เช้า แม่หุงข้าวต้มปลา C Am F G7จวนจะได้เวลา ไปพบหน้าลูกชาย F Am F G7ที่ชายป่าเจ้าจะได้อิ่มหนำา ทำางานร่วมกับสหาย C Am F G7 Cแม่เป็นสุขที่ได้ฟังข่าวชัย ของกองทัพปลดแอก รวมบทเพลงปฏิวัติ 18
 17. 17. ความเป็นธรรมอยู่ที่ไหน คำ�ร้อง แสง ธรรมด� วงจรยุทธ์ เขตตรัง-พัทลุง-สตูล ความเป็นธรรมนั้นอยู่ที่ไหน สังคมเมืองไทยนั้นมีไหมเล่าคนรวยเหมือนอยู่บนฟ้า คนจนขี้ข้าโง่เง่า เป็นตุ่นเป็นเต่า เขาไม่เหลียวแล สังคมเป็นธรรมนั้นจริงแล้วหรือ หรือมีแต่ชื่อเล่าลือกันเล่นคนจนนั้นสุดยากเข็ญ คนรวยใช้เงินว่าเล่น แล้วใครเล่าเป็น คนสร้างคนทำา พวก เจ้านายมันพวกใครกัน ดูซินั่นมันฆ่าคนจนโกงกินกันอย่างมากล้น ทั้งขูดทั้งรีดทั้งปล้น เหม็นสาบคนจน เหยียดหยามกันจริง มองเห็นสังคมของไทย ใกล้วันพินาศ เจ้านายอุบาทว์นั่งกินนอนกินตั้งตัวสูงเทียมเมฆินทร์ พวกตีนไม่เคยลงดิน กดขี่คนกินสิ้นความเป็นธรรม สังคม เลวทรามปล่อยไว้ทำาไม มาเถิดเพื่อนไทยร่วมใจต่อสู้แยกมิตรแยกหมู่ศัตรู ใครดีใครชั่วเห็นอยู่ ใครเป็นศัตรูมวลชน ความเป็นธรรมนั้น อยู่ที่ไหน ไม่ใกล้ไม่ไกลโน่นไงในป่าพรรคคอมมิวนิสต์ชี้นำาประชา ทปท.ทหารคนกล้า จับปืนขึ้นมาสร้างความเป็นธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างนักรบประชากับมวลชน (สร้อย) ความสัมพันธ์ระหว่างนักรบประชากับมวลชน เปรียบดังเลือดกับเนื้อไม่อาจแยกออกจากกัน (ญ.) นักรบสู้อยู่แนวหน้า ประชาหนุนอยู่แนวหลัง คอยสนับสนุน เสริมพลังให้เพิ่มพูน (สร้อย) (ช.) นักรบกระชับจับปืนยืนหยัดมั่นคง รบเพื่อประชาเด็ดเดี่ยวหาญกล้าอาจอง (สร้อย) (พร้อม) เราสามัคคีแน่นเหนียว รวมเป็นใจเดียวไม่หวั่น สู้หนุนซึ่งกันและกัน มุ่งมั่นเถิดเราชิงชัย (สร้อย) รวมบทเพลงปฏิวัติ 19
 18. 18. ความหวังแห่งชีวิตใหม่ เสียงปืนประชา ที่ดังแว่วมากับสายลม ชื่นชม เรามีความหวังแห่งชีวิตใหม่ล้างสังคม ที่เลวให้สิ้นซากไป สร้างสรรค์สังคมยุคใหม่ เพื่อประชาจะได้สุขสันต์ เสียงปืนแห่งชัย ที่ดังก้องไปทั่วแดนแหลมทอง สมปองประชาจะต้อง สุขสันต์ขอแต่เรา ให้สามัคคีกันมั่น พร้อมใจก้าวบุกประจัญ เข้าสู้ฟาดฟันกับโจรปล้นเมือง ๓๐ ปี พรรคเรานำาสู้ พรรคยืนอยู่ชี้นำาก้าวไปมั่นใจไว้ ต้องได้ชัย ทั่วเมืองไทย ต้องสุขสม มองฟ้าสีทอง สาดแสงเรืองรองทั่วท้องนภาคือประชา พี่น้องผองไทยจะสิ้นโศกศัลย์ สิ้นหมู่มาร คอยผลาญบ้านเมืองเรานั่นขอเพียงแต่เรายึดมั่น อุดมการณ์ที่พรรคชี้นำา เคลื่อนขบวนทัพ คำ�ร้อง ทำ�นอง : ส.เขียน เคลื่อนขบวนกองทัพปลดแอกแกร่งเกรียงไกร บุกหน้าไป ด้วยใจเชื่อมั่นศรัทธา ใต้การนำาพา พรรคคอมมิวนิสต์ไทยรุดฟาดฟัน ภูเขาดาบ ให้กระจุย บุกตะลุย ทะเลเพลิง ที่ลุกโหมโถมทะยาน ประจัญแม้เลือดไหลริน เพื่อแผ่นดินไทยสุขสันต์ ไม่พรั่นกลัว คนหน้าล้ม คนหลังบุก รุกตามติด พิชิตศัตรูด้วยดาบปลายปืน หยัดยืนทะนง ก้าวอย่างมั่นคงชูธงแดงปลดปล่อยเมืองไทย ก้าวอย่างมั่นคงชูธงแดงปลดปล่อยเมืองไทย รวมบทเพลงปฏิวัติ 20
 19. 19. คิดถึงบ้าน (เดือนเพ็ญ) คำ�ร้อง - ทำ�นอง น�ยผี (อัสนี พลจันทร์) F Gm Dm F Bb เดือนเพ็ญแสงเย็นเห็นอร่าม นภาแจ่มนวลดูงาม C F Cเย็นชื่นหนอยามเมื่อลมพัดมา F Gm Dm F Bb แสงจันทร์นวลชวนใจข้า คิดถึงถิ่นที่จากมา C F Cคิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยเนา F Gm Dm F Bb กองไฟสุมควายตามคอก คงยังไม่มอดดับดอก C F Cจันทร์เอ๋ยช่วยบอกให้ลมช่วยเป่า F Gm Dm F Bb โหมไฟให้แรงเข้า พัดไล่ความเยือกเย็นหนาว C F Cให้พี่น้องเรานอนหลับอุ่นสบาย F Gm Dm F Bb เรไรร้องดังฟังว่า เสียงเจ้าที่เฝ้าคอยหา C F Cลมเอยช่วยพากระซิบข้างกาย F Gm Dm F Bb ข้ายังคอยอยู่มิหน่าย ไม่เลือนห่างจากเคลื่อนคลาย C F Cคิดถึงมิวายเมื่อเราจากมา F Gm Dm F Bb ลมเอยช่วยเป็นสื่อให้ นำารักจากห้วงดวงใจ C F Cของข้านี้ไปบอกเขา น้ำา นา F Gm Dm F Bb ให้เมืองไทยรู้ว่า ไม่นานลูกที่จากมา C Fจะไปซบหน้าแทบอกแม่เอ๋ย รวมบทเพลงปฏิวัติ 21
 20. 20. คำาสัญญา คำ�ร้อง - ทำ�นอง สห�ยโพธิ์ (โสภณ ป�นสุขนิรันดร์) G C G ก่อนจากกันขอสัญญา ฝากประทับตรึงตรา จนกว่าจะพบกันใหม่ C G D7 Gจับมืออำาลา สัญญาด้วยหัวใจ เพราะความรักติดตรึงห่วงใย ด้วยใจผูกพันมั่นคง C G ด้วยความดีนั้นฝังตรึง เราอยู่หลังคำานึง จึงฝากเสียงร้องส่ง C G D7 Gอย่าได้อ่อนแอ เสริมใจให้มั่นคง ก้าวมุ่งไปด้วยใจอาจอง ขอจงไปดี ไปดี Am(ลิเก) โอ้สหายเอ๋ยสหายรัก เรานี้ต่างปักใจหวัง เชื่อมั่นจิตใจที่จริงจัง ทุ่มเทพลังวัฒนาจงเป็นเมล็ดพืชสีแดง จะตกที่แห่งหนไหน ก็จงงอกงามเติบใหญ่ แผ่พืชพันธุ์ไปแกร่งกล้ามั่นอุดมการณ์ความคิด อย่าหลงทิศลืมหน อย่าหลงละทิ้งมวลชน บากบั่นอดทนมุ่งหน้าอย่าหลงกลลวงศัตรู ถึงมันข่มขู่คุกคาม อย่าได้หวาดหวั่นครั่นคร้าม โถมไปดั่งสายธาราเพื่อภารกิจปฏิวัติอันสูงส่ง ขอจงบรรลุสมจินตนา G ขอให้เรา จงเป็นเมล็ดพืชสีแดง จะตกที่แห่ง หนใดก็ให้เติบกล้า D7 Gเป็นลูกที่ดีของพรรคของมวลประชา เป็นแนวหน้าที่อาจหาญชาญชัย C G หากแผ่นดินไม่ฝังกาย เมื่อผ่องฟ้าพรรณราย คงจะได้พบหน้า C G D7 Gประชาชนไทย จะสดใสสุขโสภา เมื่อสังคมอุดมวัฒนา นี่คือสัญญาของเรา รวมบทเพลงปฏิวัติ 22
 21. 21. งานปฏิวัติล้วนมีเกียรติ ดวงตะวันสาดแสง ใต้ธงสีแดงของพรรคคอมมิวนิสต์ เป็นดั่งเช่นเข็มทิศ สู่ภารกิจเพื่อปลดปล่อยประชา ปลดปล่อยพี่น้อง ที่น้ำาตานองพ้นจากการกดขี่ จักรพรรดินิยมราวี ทั้งสมุนอัปรีย์ที่ย่ำายีแผ่นดินไทย พรรคให้เราจับปืน กู้ผืนดินไทยสร้างสังคมยิ่งใหญ่ ไม่ว่างานใด ๆ ที่พรรคเรียกไปล้วนแต่มีเกียรติยิ่ง เพื่อสนองต้องการ เมื่อพรรคมีงานขอแบกรับเต็มที่ ชั่วชีวิตของเรายอมพลี เพื่อบรรลุหน้าที่ตามที่พรรคชี้นำา จับปืนขึ้นสู่แนวหน้า คำ�ร้อง ทำ�นอง : ส. ไม้ไทย กรรม�ชน จับปืนขึ้นสู่แนวหน้า เพื่อมวลประชาเราจะพลิกฟ้าคว่ำาแผ่นดินกล้าหาญต่อสู้ เพื่อกอบกู้ชีวิน และเพื่อผองไทยถิ่น มีเอกราชสมบูรณ์ ปัง เปรี้ยง เสียงปืนคำาราม ระเบิดตูมตามเราไม่ครั่นคร้ามและหวั่นไหวเพลิงแค้นของเราอัดแน่นในดวงใจ หนี้เลือดประชาไทยต้องล้างด้วยเลือดศัตรู เรา ทหารประชาชน จิตใจสูงล้นเพื่อรับใช้มวลประชาวินัยเหล็กเพชร ใจเด็ดหนักหนา (ซ้ำา) ไม่ท้อรอรา จะหยัดยืนทรนง จับปืนขึ้นสู่แนวหน้า ธงแดงทายท้าชี้นำาประจำาใจภาระหน้าที่ ที่พรรคได้มอบหมาย (ซ้ำา) เราจะบรรลุให้ได้ ตัวตายก็ยินดี รวมบทเพลงปฏิวัติ 23
 22. 22. จากบ้าน เมื่อเมฆดำาปกคลุมฟ้า เมื่อปวงประชาทุกข์ทนยากแค้นอับเฉาเมื่อปวงประชาเรียกร้องตัวเรา จะขานรับคำาอย่างร้อนเร่า อาจหาญทะนงทิ้งบ้านจากพ่อจากแม่และผองเพื่อนมาไกล โอ้ในใจแสนห่วงพะวงแต่เราไม่ไหวหวั่นยังยืนยันมั่นคง จะยืนยงคงสู้ไม่ท้อรอราจาก บ้านมาสู่แดนไกล เพื่อภารกิจยิ่งใหญ่แห่งมวลประชาเพื่อสร้างชาติไทยเราไม่รอช้า เด็ดเดี่ยวก้าวเดินไปข้างหน้าอุทิศกายใจถึงคราวจับดาบจับปืนขึ้นฟาดฟันศัตรู เราลูกประชาจะทนเฉยอยู่อย่างไรจะ โรมรันเข้าสู้ร่วมกับพี่น้องไทย จะโค่นล้มมันลงไปจากพื้นปฐพีพวก ศัตรูมันโหดร้าย เข่นฆ่าทำาลายปราบปรามไม่เคยปรานีมันฆ่ามันเผามันเข้าราวี พวกเราน้องพี่ต้องลำาบากต้องทุกข์ระทมขุนศึกร่วมกับศักดินาล้อมปราบลูกไทย นำาเอาชาติไทยไปขายให้จักรพรรดินิยมมัน ร่วมกันกดขี่ปวงประชาซีดซม ปล้นสะดมไทยทั้งชาติปล้นประชาชนเมฆ มืดดำาที่คลุมฟ้า จะต้องละลายลับตาหมดไปทุกหนโลกใหม่สดใสทั่วแดนสกล ปวงประชาทุกคนอีกไม่นานสุขสมอุราพวกศัตรูกำาลังพยายามดิ้นครั้งสุดท้าย พวกมันต้องตายแล้ววันนั้นอีกไม่ช้าขอ แต่เรายืนหยัดรวมกันสู้ยิบตา ชัยชนะจะได้มาด้วยสองมือเรา รวมบทเพลงปฏิวัติ 24
 23. 23. จากลานโพธิ์ถึงภูพาน คำ�ร้อง วัฒน์ วรรลย�งกูร ทำ�นอง สุรสีห์ ผ�ธรรม Am C Am E Am ดินสอโดม ธรรมศาสตร์ เด่นสู้ศึก ได้จารึก หนี้เลือด อันเดือดดับ F E Dm Am E Am๖ ตุลา เพื่อนเรา ล่วงลับ มันแค้นคับ เดือดระอุ อกคุไฟ Am C Am E Am เรามีเพียง มือเปล่า มันล้อมปราบ ระเบิดบาป กระสุนบ้า มาสาดใส่ F E Dm Am C Amเสียงเหมือนแตร งานศพ ซบสิ้นใจ สนามหญ้า คลุ้งกลิ่นไอ คาวเลือดคน Am C Am E Am มันตามจับ ตามฆ่า ล่าถึงบ้าน อ้างหลักฐาน จับเข้าคุก ทุกแห่งหน F E Dm Am C Amเราอดทน ถึงที่สุด ก็สุดทน จึงเปลี่ยนหน ทางสู้ ขึ้นภูพาน Am อ้อมอกภูพานคือชีวิตใหม่ คือมหาวิทยาลัย คนกล้าหาญ C Am Dm Am E Amจะโค่นล้ม ไล่เฉด เผด็จการ อันธพาลอเมริกาอย่าหวังครอง Am สู้กับปืน ต้องมีปืน ยืนกระหน่ำา พรรคชี้นำา ตะวันแดง สาดแสงส่อง Am C Dm F E Amจรยุทธ์ นำาประชา สู่ฟ้าทอง กรรมาชีพ ลั่นกลอง อย่างเกรียงไกร... Am C Am E Am ในวันนี้ ลานโพธิ์ธรรมศาสตร์ อาจเงียบหงอย ก็เพียงช่วง รอคอย สู่วันใหม่ F E Dm Am E Amวันกองทัพ ประชาชน ประกาศชัย จะกลับไป กรีดเลือดพาล ล้างลานโพธิ์ รวมบทเพลงปฏิวัติ 25
 24. 24. ชูธงแดงแห่งพรรคคอมมิวนิสต์ไทย Bm Em G Bm ดวง อาทิตย์สาดแสง แรง แผดเผาความชั่ว D F#m F# Bmมวล เมฆร้ายคลายสิ้น ส่องธรณิน พ้นความมืดมัว Em G Bm ดูนั่นซิ นั่นแสงอาทิตย์อุทัย ปลุกมวลชนยากไร้ให้ลุกขึ้นมา D F#m F#ด้วยชีวิตเลือดเนื้อปืนและน้ำาตา ปรารถนากู้ชาติตน Bm Em G Bm หวัง สังคมใหม่มา เพื่อมวลประชา เราทุกๆคน D F#m F# Bmปฏิวัติ สิ้นความหมองหม่น ปลดแอกคนจน ทลายโซ่ตรวน Em F# Bm ชูธงแดงแห่งพรรคคอมมิวนิสต์ไทย ให้เด่นงามอำาไพ ชั่วนิรันดร์กาล D F#m Fm Bมวลประชาพี่น้องผ่องใสชื่นบาน ในวันแห่งชัย รวมบทเพลงปฏิวัติ 26
 25. 25. ไชโย ชัยชนะของประชาชน (สร้อย) เสียงปืนดังก้องปลุกผองเราตื่นไชโย ๆ ๆ ประชาชนไทยลุกขึ้นยืนมือจับปืนมั่นอาจอง ศัตรูล้มตายแตกกระจายทลายล้น กำาลังของประชาชนขยาย ๆ เติบใหญ่ยืนยง ยิ่งสู้ยิ่งมั่นคง ไชโย ๆ ชัยชนะของประชาชน พวกเราทุกคนอยู่ทุกหนร่วมกันต่อสู้แนวหลังเรามั่นร่วมกันสนับสนุน ทำาสงครามประชาชน กอบกู้เอกราช ประชาธิปไตยไชโย ๆ ชัยชนะของประชาชน เราจะต้องยืนยงอยู่คู่ฟ้า ไชโย ๆ ๆ ไชโยสงครามประชาชน ปัง ๆ ๆ เสียงปืนที่ดังก้องไพร นักรบมุ่งมั่นบุกบั่นเอาชัยนำามาให้พรรคและมวลประชา ไชโย ไชโยสงครามประชาชน ทปท. ตามชิดเกาะติดศัตรู ทหารประชายืนหยัดต่อสู้ทำาลายศัตรูหมู่อันธพาล ไชโย ไชโยสงครามประชาชน ทุก ๆ คนได้เข้าร่วมสงคราม ฟ้างามยามนี้เป็นปีแห่งชัยประชาชนจะได้ปลดปล่อย ไชโย ไชโยสงครามประชาชน รวมบทเพลงปฏิวัติ 27
 26. 26. ไชโย พรรคคอมมิวนิสต์ไทย คำ�ร้อง - ทำ�นอง เพลิง น�หลัก Am C Am C ๑ ธันวา เวียนมาถึงวันนี้ เราขอสดุดี ฉลองชัยด้วยใจศรัทธา Dm Am Dm Amพรรคชี้นำา ทิศทางให้เราประชา จับอาวุธมาช่วงชิงเอาชัย C Am C ไม่ต้องการปืน นั้นต้องจับปืนขึ้นมา ภายใต้การนำาพา ของพรรคคอมมิวนิสต์ไทย Am Dm Amลำาบากเท่าฟ้า รุดหน้าด้วยความมั่นใจ วันชัยในบั้นปลายต้องเป็นของเราชาวประชา C Am C Am C แผ่นดินถิ่นเราพวกโจรมันเข้าครอบครอง เหยียบย่ำาดินทอง โหดร้ายทารุณเรื่อยมา Am Dm G Amประชาพี่น้อง ต้องนองเลือดและน้ำาตา ต้องจับอาวุธขึ้นมา ลุกเข่นฆ่าศัตรูหมู่มาร C Am C พลังของเรา เข้มแข็งและเกรียงไกร ศัตรูใด หมายมาขวางทางกีดกัน Dm Am G Amจะแหลกบรรลัย ใต้เท้าเราประชาพลัน ขอแต่สมัครสมานร่วมสามัคคีกลมเกลียว กองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย จงเจริญ ไชโย ไชโย พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย จงเจริญ ไชโย ไชโย รวมบทเพลงปฏิวัติ 28
 27. 27. ด้วยรักแห่งอุดมการณ์ เนื้อร้อง - ทำ�นอง กมล สุสำ�เภ� Am Dm C Am ระยิบระยับวับวาว แสงดาวพร่างพราย เปรียบดารารายดั่งสหาย นักรบคนกล้า G Dm Amเพื่อนผู้ร่วมรบอุดมการณ์ ร่วมปรารถนา เธอหยัดทายท้าชิงชัย Am Dm C Am เด่นดวงอำาไพชื้ทาง สู่หวังเพริดพราว ขอร่วมกับดาวสร้างสรรค์ ตำานานสร้างไทย G Dm G Amแบกภารกิจประวัติศาสตร์องอาจก้าวไป นักรบเกรียงไกรของมวลประชา C G Am Dm F เรามีสายสัมพันธ์ ผูกใจเรามั่นแนบซึ้งตรึงตรา ยามคิดถึงเธอทุกครา ก็ได้นำามาปลุก E F G Am G C Dmหวังพลังใจ เป็นกำาลังใจ เพื่องานรับใช้ประชา เราปรารถนาสังคมวิไล มือเรากุมปืนมั่นไว้ C Em Amเราก้าวรุดไปด้วยใจเปี่ยมหวัง พลังสูงส่ง Am Dm C Am โอ้ว่าดวงดาวสหายรัก นักรบประชา ขอปรารถนาที่เราหวัง สมดังจำานง รบทัพจับ G Dm G Amศึกทุกที ที่รณรงค์ เธอจงมีชัย รวมบทเพลงปฏิวัติ 29
 28. 28. ดาวแดงนักรบประชา ค�ร�ว�น ธารน้ำาใสไหลเย็น นั่นแลเห็น ฝูงปลาว่ายเวียนมา เป็นคู่ ดูดู๊ (ดูดู๊) ดอกไม้บาน (ดอกไม้บาน) ขับร้องกันก้องไพร มีน้ำาใสไหลเรียงได้ยินเสียงเพลงดัง ฟังแล้ว (ฟังแล้ว)แสนเบิกบาน (แสนเบิกบาน) ดูถิ่นฐานบ้านเฮา ในเขตเขาดงดอนหลับพักนอนเคียงใจ สุขใจ (สุขใจ) ในการงาน (ในการงาน) ปลดแอกกันคนจน ที่ทุกข์ทนนานมาโอ้ชาวนากรรมกร สุดทน (สุดทน)สังคมทราม (สังคมทราม) ปานน้ำาใสได้ดื่มกิน หลั่งไหลรินไปทั่วถิ่นนาวันเวลาอีกไม่นาน จะสดชื่นบานทั่วกัน เรานักรบประชาชน ทั่วทุกหนทรนงไต่ถือธงแดงไป ก้าวไป (ก้าวไป)นักรบประชา (นักรบประชา) มีพรรคนำาแนวทาง ส่องหนทางก้าวไปดั่งเปลวไฟร้อนแรง ดาวแดง (ดาวแดง)นักรบประชาชน (นักรบประชาชน) รวมบทเพลงปฏิวัติ 30
 29. 29. ดาวแดงแผ้วทางสร้างอุดมการณ์ ที่แห่งใดถิ่นไทยทั่วทุกแห่งหน ที่มวลชนยากจนทุกข์ทรมานที่แห่งใดประชา เรียกร้องต้องการ จะไปแห่งนั้น ดาวแดง ที่เขาสูงผาชัน ตระหง่านเสียดฟ้า ที่พนาป่าดง พฤกษ์พงอรัญที่ทุ่งนากว้างไกล ในถิ่นกันดาร จะไปแห่งนั้นดาวแดง ที่ยากเข็ญลำาเค็ญ หนาวร้อนแค่ไหน ที่อดหิวเจียนตาย ไม่เคยไหวหวั่นที่ ศัตรูรุกล้ำา ย่ำายีรังควาน จะไปแห่งนั้น ดาวแดง มีชีวิตอยู่ เพื่อปราบศัตรูหมู่มาร ผลาญสิ้น มีชีวิตอยู่ เพื่อสร้างชีวินประชา ให้สุขสันต์มีชีวิตอยู่ เพื่อแผ้วทางสร้างอุดมการณ์ ขอมอบชีวัน พวกเราดาวแดง ดาวแดงแห่งภูพาน คำ�ร้อง - ทำ�นอง วินัย บุญช่วย C Dm C G C เหนือแผ่นดินสูงแห่งแดนอีสาน สูงเอยภูพาน เป็นกำาแพงตระหง่านเสียดฟ้า C7 F Dm G G7 ดาวแดงเด่นฉานคู่ขานภูพานนานมา เป็นดาวแห่งประชา ชี้ทางคนจนพ้นความระทม C G C โอ้ดาวแห่งพรรคประกายใสส่อง อาบดวงใจของนักรบคนกล้า C7 F Dm G7 C ยืนต้านศัตรูกู้ถิ่นมารดา ดาวแดงอาบทาเลือดวีรชน C Dm C G C เหนือแผ่นดินสูงแห่งแดนอีสาน สูงเอยภูพาน เป็นดวงใจของมวลประชา C7 F Dm C ดาวคือความหวังรุ่งรางตามกาลเวลา เป็นดาวแห่งศรัทธา รุ่งในใจคนไม่มีเลือนลาง รวมบทเพลงปฏิวัติ 31
 30. 30. ดินแดนของเรา ท้องถิ่นแผ่นดินนี้ คือถิ่นปฐพีแหลมทองของไทยงามตระการพืชพันธุ์นาไร่ ดูสุดตาไกลกว้างใหญ่ไพศาลมีป่าเขาแม่น้ำาห้วยธาร ด้วยแรงงานของประชาชนไทยแปรผืนดินให้ชุ่มฉ่่ำาชื้นอุดม เป็นสินแร่นาไร่ ทรัพย์สินเพิ่มพูนแต่ประวัติศาสตร์ของชาติไทยโบราณมา ชีวิตชาวประชากลับสูญสิ้นเพราะพวกศักดินานิยม คอยริดคุมคร่า ปล้นสะดมมันรื่นรมย์บนสายเลือดและน้ำาตา ชีวิตคนไร้ค่าถูกเขารีดกินทั้งผืนดินนาไร่มันยึดไปครอง จวบจนบัดนี้ชีวีเรายังคงตรมถึงยุคจักรพรรดินิยม เข้ามาปล้นเข้ามาครองเข้าหนุนเชิดหุ่นเผด็จการ ส่งทหารเข้ามาเป็นกองสมคบกับพวกปกครอง สูบเลือดพี่น้องผองไทยโอ้ประชาชนไทย ต้องทนหมองไหม้ไร้สิทธิ์เสรีเอกราชมันย่ำายี ควบคุมบ้านเกิดเมืองนอนท้องถิ่นแผ่นดินนี้ คือถิ่นปฐพีของประชาชนไทยงามตระการพืชพันธุ์นาไร่ ที่ประชาไทยเฝ้าถากถางจากเหนือจรดใต้คือสายธาร แห่งแรงงานของประชาชนไทยแปรผืนดินนาไร่พ้นแอกศักดินา แปรผืนฟ้าประเทศเอกราชเสรีแดดส่องสว่างเห็นหนทางแจ่มจ้า กองทัพของประชาธงแดงโบกไสวท้าพวกจักรพรรดินิยม รวมพลังกันเข้าต่อตีด้วยใจหนักแน่นมั่นคง ด้วยกระบอกปืนของเราประชาชนล้มโค่นทรราชผู้ปกครอง กอบกู้พี่น้องผองไทยโอ้ประชาชนไทยพร้อมใจกู้เอกราชเสรี กู้ถิ่นปฐพีแหลมทองท้องถิ่นแดนไทย รวมบทเพลงปฏิวัติ 32
 31. 31. เดินทางไกลใต้ตะวันสีแดง คำ�ร้อง ทำ�นอง : สุรชัย จันทิม�ธร(สร้อย) มวลประชาพากันก้าวเดินเดินทางไกลใต้ตะวันสีแดง แรงใจกายทุ่มทลายหมู่มารนานเพียงใด เราไม่กลัวไม่เกรงฟังเพลงชัยซิก้องไปทั่วแดน ปืนศึกคำารามนั่นคือสงครามประชา มวลชนเรือนล้านปักใจประหารขุนศึกศักดินา ด้วยเพลิงความแค้นที่ยังอัดแน่นฝังในอุรา (พ.)เอาเลือดร้ายของมันมาแผ่แด่วีรชนเดือนตุลา (สร้อย) เปรียบดังกองเกวียนมุ่งไปแดนไกลแปลกตา บุกเบิกสร้างทำาปราบปวงอธรรมไม่รั้งรอรา ธงแดงเด่นฉานฮึกห้าวเหิมหาญด้วยพรรคนำาพา โบกพริ้วโต้ภยันตรายขบวนเป็นสายไปสุดขอบฟ้า (สร้อย) จากที่ราบสูงทุ่งแดงแฝงด้วยศรัทธา สู่ดอยแดนเหนืออุ่นไอเลือดเนื้อนักรบประชา จรดแดนด้ามขวานเข้มข้นตำานานเทือกเขาพับผ้า (พ.)ถั่งโถมโหมกำาลังไฟหลักชัยนั้นใกล้เข้ามา (สร้อย) แด่วีรชน เจ้าจากไปเพื่อชาวไทยทุก ๆ คน โอ้วีรชนนักสู้ผู้เรืองนาม ผองเราอยู่ จะต่อสู้ไม่เกรงขาม สนองคุณงาม ความดีของวีรชน มาพวกเรา เจ้าหนุ่มสาวเอย เจ้าอย่าละเลย ภาระหน้าที่ สร้างสรรค์แดนไทย ก้าวไกลสู่เสรี อุทิศชีวี ชีพนี้เพื่อมวลชน รวมบทเพลงปฏิวัติ 33
 32. 32. เดือนหงายกลางป่า คำ�ร้อง - ทำ�นอง รังสิต จงญ�ณสิทโธ G Em โอ้เดือนหงายกลางป่า สาดแสงส่องมาอาบเงื้อมผาเด่นไกล B Em Am Gสง่าอยู่เหนือพงไพร มั่นคงแกร่งไกร ทายท้าทะนง Em เสียงเรไรแว่วหวาน ดังเพลงขับขานกล่อมแคว้นแดนดง G Em Am Gน้ำาค้างหยาดเผาะผลอยย้อยลง ต้องใบไม้พรายแสงเย็นตา Em *เขตป่าเขาคือเพื่อน แมกไม้ดั่งเรือนเหล่านักรบประชา G Em Am Gจิตเปี่ยมล้นศรัทธา งามยิ่งภูผาอาบแสงเดือนผ่อง Em แสนดวงดาวพร่างพร้อย เหมือนดังเราร้อยร่วมใจปรองดอง G Em Am Gเนื้อและเลือดหลั่งล้นเนืองนอง อาบดินทองซาบซึ้งความเป็นไท เสียงก้องป่า ปานพายุโหม ฟ้าเฟื้อนดินไหว Am Gประกาศความมั่นใจ เชิดหน้าสดใสหยัดเย้ยภัยพาล Em ม่านหมอกแม้มืดมัว มิเคยหวั่นกลัว ยืดเยื้อยาวนาน Am Gแสงศรัทธาตระการ โลมใจชื่นเหมือนเดือนหงายกลางป่า รวมบทเพลงปฏิวัติ 34
 33. 33. ต่อสู้กู้เอกราชประชาธิปไตย ใต้ธงปฏิวัติสีแดงพลังเราแข็งกล้าแกร่งดี ต่อสู้หมู่ไพรีสามัคคีจึงมีชัยเจ็บปวดสุดแค้นใจบ้านเมืองไทยถูกย่ำายี มะริกันมันกดขี่สมุนอัปรีย์โค่นมันลงไปกรรมกรและชาวนานักศึกษาพี่น้องของไทย คล้องแขนกันแน่นไว้ก้าวรุดไปสู้ประจัญเอกราชประชาธิปไตยร่วมชิงชัยเอาคืนมา พร้อมใจกันสร้างสรรค์ชาติไทยนั่นให้ยืนยง ตะวันสีแดง ตะวันสีแดง ทอแสงสัจธรรม ตะวันชี้นำา มวลชนสู่ชัยตะวันร้อนแรง สำาแดงพลัง เกรียงไกร เพื่อไทยเป็นไท มิใช่ทาสใครเกี่ยวใจผูกพัน เพื่อตะวันสีแดง แผ่นดินของเรา ทุกค่ำาเช้าเฝ้ามอง รวงข้าวสีทอง เรืองรองตระการด้วยหยาดเหงื่อไหล แรงใจบันดาล ไร่นาหมู่บ้าน หรือตามโรงงานพวกเราทำางาน (ซ้ำา) ป่าดงพงไพร ในนภาหรือหมู่บ้าน ไร่นาภูสูง หรือตามสายธารเราจะพบพาน ตะวันสีแดง เราจะพบแรง แห่งสีแดงเฉิดฉาน ตะวันสีแดง คือแรงเลือดเรา มาเถิดเร่งเร้า เผามวลหมู่มารประชุมกำาลัง รวมพลังแรงงาน ผู้ใดมาต้าน พลังมวลชนจะไม่ทานทน แม้ดิ้นรนระราน เพราะตะวันสีแดง คือแรงเลือดเรา รวมบทเพลงปฏิวัติ 35
 34. 34. ตันหยง ตันหยง ๆ เอิง เอย ตันหยง ๆ ๆ อยู่ไหน ละหนอ โอ้ว่าดอกแค ฝนฟ้าห่าโหม โลมภูแว ลูกไฟยิ่งแพร่ แผ่ออกไป (ซ้ำา) ยิ่งกดยิ่งดัน เอิง เอย ยิ่งกด ยิ่งดัน เราสู้ไม่พรั่น สุดแสนมั่นใจ ลูกไฟยิ่งแพร่ แผ่ออกไป จะลุกเป็นไฟ ไหม้ภูแว (ซ้ำา) ตันหยง ๆ เอิงเอย ตันหยง ๆ อยู่ที่ไหนละหนอ ดอกอัญชัญ เสียงปืนแตกแล้ว ไม่พรึงพรั่น พวกเรากระหน่ำา เสียหนำาใจ ตั้งต้นทำาลาย เอิง เอย ตั้งต้นทำาลาย เครื่องบินทะลาย ลุกไหม้เป็นไฟ พวกเรากระหน่ำา เสียหนำาใจ นำาชัยมาให้ประชาชน (ซ้ำา) ตันหยง ๆ เอิง เอย ตันหยง ๆ อยู่ไหนละหนอ ดอกทานตะวัน พวกเราจะสามัคคีมั่น ประสานด้วยปืน จนยืนยง (ซ้ำา) ปืนที่มีพรรค เอิง เอย ปืนที่มีพรรค พวกเรายึดหลัก ความคิดเหมา เจ๋อตง ปลุกระดมมวลชน ให้มั่นคง อาจองต่อสู้กู้เมืองไทย (ซ้ำา) ติดตามพรรคไปตลอดกาล พรรคคอมมิวนิสต์ ที่ยิ่งใหญ่ ของมวลประชา ปลุกมวลชนขึ้นมา ประกาศท้า สังคมอธรรมพรรคคอมมิวนิสต์ ชี้นำา หนทางใสสว่าง ยืนหยัดแนวทาง สร้างฐาน ที่มั่นล้อมเมืองเราขอปฏิญาณ จะติดตามพรรคไปตลอดกาล จับปืนโค่นหมู่มาร เผด็จการ ที่ผลาญมวลไทยพรรคคอมมิวนิสต์ เหมือนดัง แสงทองอำาไพ สาดส่องเกรียงไกร สร้างไทยเจริญรุ่งเรือง รวมบทเพลงปฏิวัติ 36
 35. 35. ตามดวงตะวันแดง ตามดวงตะวันแดง อาบระแหงสู่บ้านเรือนเกลียววาวแห่งดาวเดือน บ่ ทอแสงแห่งศรัทธา จากเมืองสู่ตะวัน ฐานที่มั่นมวลประชาจากเมืองและท้องนา สู่ขุนเขาเสียดฟ้าคราม ผ่านเยือนภูเหยียดยาว สูงเสียดฟ้าระบือนามภูแห่งไฟสงคราม ที่ไหม้ลามจนลุกโพลง กอไผ่ยืนต้นเบียด เป็นแนวเหยียดยืนหยัดตรงสามัคคีอย่างมั่นคง กลางป่าดงทั้งเดือนปี เหล่าสัตว์คณานับ ขานเสียงรับอย่างยินดีสนั่นก้องทั่วพงพี ดั่งดนตรีสีระคน ลำาธารกระแสเชี่ยว ไหลคดเคี้ยวเลี้ยววกวนเขตปลดปล่อยของมวลชน ช่างสุขล้น อยู่ทุกคราว ราตรีที่หนาวเย็น หมอกสยายหยอกเคลียดาวหล่อหลอมคนหนุ่มสาว ฮึกหาญห้าวโหมเพลงชัย หุบเหวลำาธารห้วย พายุโหม ก้องมาไกลหล่อหลอมให้ดวงใจ แสนสดใสตลอดกาล นักรบประชาชน ดวงใจโชน ธงแดงฉานแรกพบประสบพาน ก็ซาบซึ้งถึงจิตใจ จิตใจ ทปท. ต่างก้มหัว ให้มวลไทยปกป้องผองโพยภัย เข้ารับใช้ เราทุกคน ตามดวงตะวันแดง บ่ผิดทางเข้าทอดตนปลดปล่อยประชาชน ทั้งสากลปักธงแดง รวมบทเพลงปฏิวัติ 37

×