Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Al mulk.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Al mulk.

  1. 1. Dengannama Allah, Yang MahaPemurah, lagiMahaMengasihani.MahaBerkat (sertaMahaTinggilahkelebihan) Tuhan yang menguasaipemerintahan (duniadanakhirat);danmemanglahIaMahaKuasaatastiap-tiapsesuatu;Dialah yang telahmentakdirkanadanyamatidanhidup (kamu) -untukmengujidanmenzahirkankeadaankamu: siapakah di antarakamu yang lebihbaikamalnya;danIaMahaKuasa (membalasamalkamu), lagiMahaPengampun, (bagi orang-orang yang bertaubat);Dialah yang telahmengaturkankejadiantujuhpetalalangit yang berlapis-lapis;engkautidakdapatmelihatpadaciptaan Allah Yang MahaPemurahitusebarangkeadaan yangtidakseimbangdantidakmunasabah; (jikaengkauragu-ragu) makaulangilahpandangan - (mu) -dapatkahengkaumelihatsebarangKemudianulangilahpandangan (mu) berkali-kali,nescayapandanganmuituakanberbalikkepadamudenganhampa (daripadamelihatsebarangkecacatan),sedangia pula berkeadaanlemahlesu (keranahabistenagadengansia-sia).
  2. 2. Dan demi sesungguhnya! Kami telahmenghiasilangit yang dekat (padapenglihatanpendudukbumi)denganbintang-bintang, dan Kami jadikanbintang-bintangitupuncarejamanterhadapSyaitan-syaitan; danKami sediakanbagimerekaazabneraka yang menjulang-julang.Dan bagi orang-orang yang kufuringkarterhadapTuhanmereka, disediakanazabnerakaJahannam,danitulahseburuk-buruktempatkembali.Apabilamerekadicampakkankedalamnya, merekamendengarsuarajeritannyameraung-raung,sedangiamenggelegak.Hampir-hampiriapecahberkecai-kecaikeranakuatmarahnya. Tiap-tiap kalidicampakkankedalamnyasekumpulanbesar (dari orang kafir), bertanyalahpenjaga-penjaganerakaitukepadamereka:"TidakkahkamupernahdidatangiseorangRasulpemberiingatandanamaran (di duniadahulu)?"Merekamenjawab: "Ada! Sebenarnyatelahdatangkepada kami seorangRasulpemberiingatandanamaran,lalu kami dustakanserta kami katakan (kepadanya): Allah tidakmenurunkansesuatupun, kamu (wahaiorang yang mendakwamenjadiRasul) hanyalahberadadalamkesesatan yang besar! "
  3. 3. Dan merekaberkata: "Kalaulah kami dahulumendengardanmemahami (sebagai orang yangmencarikebenaran), tentulah kami tidaktermasukdalamkalanganahlineraka".Akhirnyamerekamengakuidosa-dosamereka (sebagai orang-orang yang kufuringkar),makatetaplahjauhnyarahmat Allah dariahlineraka.Sesungguhnya orang-orang yang takut (melanggarhukum) Tuhannyasemasamerekatidakdilihat orangdansemasamerekatidakmelihatazabTuhan, merekaberolehkeampunandanpahala yang besar.Dan tuturkanlahperkataankamudenganperlahanataudengannyaring, (samasahajakeadaannyakepadaAllah), keranasesungguhnya Allah MahaMengetahuiakansegala (isihati) yang terkandung di dalam dada.Tidakkah Allah yang menciptakansekalianmakhlukitumengetahui (segala-galanya)?SedangIaMahaHalusurusanPentadbiranNya, lagiMahaMendalamPengetahuanNya!Dialah yang menjadikanbumibagikamu: mudahdigunakan, makaberjalanlah di merata-ratacerukrantaunya, sertamakanlahdarirezeki yang dikurniakan Allah; dan (ingatlah), kepada Allah jualah(tempatkembalikamusesudah) dibangkitkanhidupsemula;(makahargailahnikmatNyadantakutilahkemurkaanNya).
  4. 4. Patutkahkamumerasaaman (tidaktakut) kepadaTuhan yang pusatpemerintahanNya di langititu:menunggang-balikkanbumimenimbuskamu, lalubergegarlahbumiitudenganserta-merta(melenyapkankamu di bawahnya)?Ataupatutkahkamumerasaaman (tidaktakut) kepada Allah yang pusatpemerintahanNya di langititu:menghantarkankepadakamuanginribut yang menghujanikamudenganbatu; makadenganitu,kamuakanmengetahuikelakbagaimanaburuknyakesanamaranKu?Dan demi sesungguhnya! orang-orang (kafir) yang terdahuludaripadamerekatelahmendustakan (rasul-rasulnyalalumerekadibinasakan); dengan yang demikian, (perhatikanlah)bagaimanaburuknyakesankemurkaanKu.Patutkahmerekamenutupmatadantidakmemerhatikan (kekuasaan Allah pada) burung-burung yangterbang di atasmereka, (siapakah yang menjaganyaketika) burung-burungitumengembangdanmenutupkansayapnya?Tidakada yang menahannya (daripadajatuh)melainkan (kekuasaan) Allah YangMahaPemurah.SesungguhnyaIaMahaMelihatsertamengetahuiakantiap-tiapsesuatu.
  5. 5. Bahkansiapadia yang menjaditenterabagikamu, yang akanmenolongkamuselaindari Allah YangMahaPemurah? (Sebenarnya) orang-orang yang kafirtidaklainhanyalahberadadalamkeadaanterpedaya.Atausiapadia yang dapatmemberirezekikepadakamujika AllahmenahanrezekiNya?(Tidakadasesiapapun), bahkanmereka (yang musyrikitu)kekalterusdalamkeadaansombongangkuhsertamelarikandiri (darikebenaran).Makaadakah orang yang berjalan (melaluijalan yang tidakbetul, yang menyebabkandiaselalujatuh)tersungkur di atasmukanya: bolehmendapathidayah - atau orang yang berjalantegakbetul, melaluijalanyang lurus rata?Katakanlah (wahai Muhammad): "Allah yang menciptakankamu (daritiadakepadaada),danmengadakanbagikamupendengarandanpenglihatansertahati (untukkamubersyukur, tetapi)amatlahsedikitkamubersyukur".Katakanlahlagi: "Dialah yang mengembangkankamu di bumi, dankepadaNyalahkamuakandihimpunkan".
  6. 6. Dan mereka (yang ingkar) berkata: "Bilakahdatangnya (harikiamat) yang dijanjikanitu, jikabetulkamuorang-orang yang benar?"Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesungguhnyailmupengetahuan (tentangmasakedatangannya)hanyaadapadasisi Allah, dansesungguhnyaakuhanyalahseorangRasulpemberiingatandanamaran yangterangnyata".(Kemudianapabila (datangkiamatdan) merekamelihat (azab) yang dijanjikanitusecaradekat,muramlahmuka orang-orang yang kafiritu, sertadikatakan (kepadamereka): "Inilahdia yangdahulukamukerap kali mintadisegerakankedatangannya!".Tanyalah (wahai Muhammad, kepadamereka): "Bagaimanafikirankamu, jika Allah binasakandakudanorang-orang yang bersama-samadenganku (sebagaimana yang kamuharap-harapkan),atauIamemberirahmatkepada kami (sehingga kami dapatmengalahkankamu), - makasiapakah yangdapatmelindungi orang-orang yang kafirdariazabseksa yang tidakterperisakitnya?".Tegaskan (wahai Muhammad, kepadamereka): "Allah Dialah Yang MahaPemurah, yang kamiberimankepadaNya, dan yang kepadaNya kami berserahdiri; olehitukamuakanmengetahuikelaksiapakahyang beradadalamkesesatan yang nyata".
  7. 7. Katakanlahlagi: "Bagaimanafikirankamu, sekiranya air kamuhilanglenyap (di telanbumi), makasiapakah(selain Allah) yang dapatmendatangkankepadakamu air yang sentiasaterpancarmengalir?".

×