Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ιστορία Δ΄ 3.32. ΄΄Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας΄΄

7,393 views

Published on

http://xristx.blogspot.gr/2013/03/6-32.html#
Ιστορία Δ΄ 3.32. ΄΄Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας΄΄

Published in: Education
 • Login to see the comments

Ιστορία Δ΄ 3.32. ΄΄Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας΄΄

 1. 1. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr/ Ιστορία Δ΄- Ενότητα 3η - Μάθημα 32ο : ΄΄Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας ΄΄ Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.1
 2. 2. Κεθάλαιο 32 Η ποπεία ππορ ηην Ινδία. Το ηέλορ ηηρ εκζηπαηείαρ Τν ν Μέγαο Αιέμαλδξνο πνιέκεζε μαλά κε ηνλ Γαξείν θαη ηνλ λίθεζε ζηα Γαςγάμηλα. Μεηά ν Μέγαο Αιέμαλδξνο ήζειε λα θηάζεη σο ηελ άθξε ηνπ θόζκνπ. Όκσο όηαλ έθηαζε ζηνλ Ύθαζη πνηακό νη ζηξαηηώηεο ηνπ ηνπ είπαλ πσο δελ κπνξνύλ λα πάλε ζε άιια κέξε γηαηί ήηαλ πνιύ θνπξαζκέλνη. Έηζη νη ζηξαηηώηεο θαη ν Μέγαο Αιέμαλδξνο γύξηζαλ πίζσ ζηα Σούζα θαη ε εθζηξαηεία ηνπο ηειείσζε ην eva-edu Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.2
 3. 3. 39 Μάχη στα Γαυγάμηλα (331 π.Χ.) Ο Μ. Αλέξανδρος… Ο δρόμος της επιστροφής ήταν δύσκολος. Η μεγάλη εκστρατεία τελείωσε (324 π.Χ.). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32 Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας Ο Δαρείος ήθελε να ταπεινώσει τον Αλέξανδρο. Νίκησε ο Αλέξανδρος. Άνοιξε ο δρόμος προς τα Σούσα. Οι θησαυροί της πρωτεύουσας των Περσών ανήκαν πλέον στον Αλέξανδρο. … έπρεπε να διοικήσει ένα απέραντο κράτος με πολλούς λαούς. … χρησιμοποίησε και Πέρσες αξιωματούχους. … ζήτησε από τους στρατιώτες του να τον προσκυνούν. ▼ Στεναχώρησε τους στρατιώτες. … ήθελε να φτάσει στην άκρη του κόσμου. … έφτασε στον Ύφαση ποταμό (παραπόταμος του Ινδού). Οι στρατιώτες κουρασμένοι αρνήθηκαν να συνεχίσουν. Ο Μ. Αλέξανδρος αποφάσισε να γυρίσει πίσω. Οι στρατιώτες περπατούσαν σε αμμώδεις περιοχές κάτω από τον καυτό ήλιο, χωρίς νερό. Πολλοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους. Μετά από πολλές δυσκολίες γύρισαν στα Σούσα. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.3 Κατερίνα Καραλή - Κανέλλος Κανελλόπουλος
 4. 4. Πιτσίλκα Ελένη xristx.blogspot.gr Χρήστος Χαρµπής 32ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ̟ορεία ̟ρος την Ινδία . Το τέλος της εκστρατείας Η ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΓΑΥΓΑΜΗΛΑ (331 ̟.Χ) Η µάχη αυτή, ̟ου δόθηκε στο µικρό χωριό της Ασσυρίας Γαυγάµηλα, κοντά στην ̟όλη των Αρβήλων, έκρινε την τύχη της ̟ερσικής αυτοκρατορίας Εκεί, σε µια α̟έραντη ̟εδιάδα, δεν κρίθηκε µόνο µια µάχη, αλλά η τύχη του κόσµου ̟ου κυβερνούσε ο ∆αρείος. Ε̟ικεφαλής του στρατού, βάδισε ε̟ί 60 ηµέρες τις άνυδρες έρηµους της Γεδρωσίας. Μαζί µε τους στρατιώτες υ̟έφερε και ο ίδιος για να γίνει το ̟αράδειγµά τους. Οι κακουχίες της κο̟ιαστικής όµως ̟ορείας, έφθειραν το µεγαλύτερο µέρος, του στρατού. Με τα υ̟ολείµµατα του έφθασε στα Πούρα και τον Μάρτιο του 324 ̟.χ. στα Σούσα. Ερωτήµατα 1. Ανάµεσα σε ̟οιου έγινε η µάχη στα Γαυγάµηλα; Ποιος νίκησε; 2. Πώς διοίκησε το ̟ερσικό κράτος ο Μέγας Αλέξανδρος; 3. Πώς ήταν ̟λέον η συµ̟εριφορά του Μ.Αλέξανδρου µετά τις νίκες του στρατού του; 4. Ποια ήταν η µεγαλύτερη ε̟ιθυµία του Μακεδόνα στρατηλάτη; 5. Ποιος ήταν ο ε̟όµενος σταθµός της εκστρατείας του Μ.Αλέξανδρου; Τι συνέβη εκεί; 6. Πώς ήταν ο δρόµος της ε̟ιστροφής του ελληνικού στρατού; Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.4
 5. 5. Κεφαλαιο 5 478--323 π.Χ. 116 Η ΕΚΣΤΡΑΤEΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 334 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 332 π.Χ. 5.45 3. Στη συνέχεια, αφού νίκησε το Δαρείο στην Ισσό (333 π.Χ.), ο Αλέξανδρος πήγε προς το Νότο. Κυρίευσε τη Σιδώνα και ύστερα την Τύρο και τη Γάζα (332 π.Χ.). Έτσι, μέσα σε δύο χρόνια ο Αλέξανδρος έγινε κυρίαρχος και της Συροπαλαιστίνης. 1. Η πρώτη σύγκρουση έγινε στις όχθες του Γρανικού ποταμού (334 π.Χ.). Ο Αλέξανδρος κατόρθωσε να καταλάβει όλο το δυτικό τμήμα της Μικράς Ασίας μαζί με τις Σάρδεις, την πρω­ τεύουσα της Λυδίας. Πολλές ελληνικές πόλεις- κράτη ελευθερώθηκαν από την κυριαρχία του Πέρση βασιλιά και οι τύραννοί τους διώχτηκαν. 2. Στο Γόρδιο έδειξαν στον Αλέξανδρο το ξακουστό άρμα με τον περίεργο κόμπο. Σύμφωνα με το θρύλο, ο άνθρωπος που θα μπορούσε να λύσει το «γόρδιο δεσμό» θα κυβερνούσε την Ασία. Ο Αλέξανδρος τράβηξε το σπαθί του και τον έκοψε. 5 KEFALAIO A FINAL 10 2010 FINAL116 116 16/4/2010 4:29:22 ìì Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.5
 6. 6. Η Κλασικη Εποxη 478--323 π.Χ. 117 Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 332 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 323 π.Χ. 5.46 1. Ο Αλέξανδρος κατέκτησε την Αίγυπτο (332 π.Χ.), όπου ο ντόπιος πληθυσμός τον αναγνώρισε ως ελευθερωτή και τον θεώρησε φαραώ. 4. Την άνοιξη του 329 π.Χ. ο Αλέξανδρος πέρασε το βουνό Ινδικός Καύκασος, στο σημερινό Αφγανιστάν, και στη συνέχεια κατέκτησε τη Βακτριανή και τη Σογδιανή (329– 327 π.Χ.), που ήταν σατραπείες του Περσικού Βασιλείου. Οι περιοχές αυτές ήταν σημαντικές για στρατιωτικούς και εμπορικούς λόγους. 6. Ο στρατός του Αλέξανδρου κατέβηκε ολόκληρη την κοιλάδα του Ινδού ποταμού (στο σημερινό Πακιστάν) και πήρε το δρόμο της επιστροφής. Ο Αλέξανδρος γύρισε στη Βαβυλώνα (324 π.Χ.). Εκεί, ενώ προετοίμαζε μια εκστρατεία προς την αραβική χερσόνησο, αρρώστησε και πέθανε τον Ιούνιο του 323 π.Χ. 2. Η μάχη στα Γαυγάμηλα (331 π.Χ.) ήταν αποφασιστική για τον Αλέξανδρο. Λίγο αργότερα ο Δαρείος Γ΄ δολοφονήθηκε από σατράπες του. Ο Αλέξανδρος διάλεξε για πρωτεύουσα του βασιλείου του τη Βαβυλώνα, ­επειδή θεώρησε ότι η στρατηγική της θέση ήταν σημαντική. 5. Ο Αλέξανδρος συνέχισε την πορεία του προς τα νότια. Έτσι άρχισε μια εκστρατεία που τον έφερε μέχρι τις ­Ινδίες. Στην αρχή κατέκτησε την Γκαν­τάρα, που ήταν μια από τις πλουσιότερες σατραπείες του Περσικού Βασιλείου. Στη συνέχεια νίκησε τον Πώρο, έναν Ινδό βασιλιά (326 π.Χ.). Ωστόσο, λίγο πριν από τις όχθες του ποταμού Ύφαση, η εκστρατεία του Αλέξανδρου σταμάτησε. Οι πιο πολλοί στρατιώτες του, κουρασμένοι και εξασθενημένοι από τη μακριά εκστρατεία, αρνήθηκαν να τον ακολουθήσουν στην κατά­κτηση ολόκληρων των Ινδιών. 3. Ο Αλέξανδρος κατέλαβε τις δύο πρωτεύουσες του Περσικού Βασιλείου, τα Σούσα και την Περσέπολη, καικυριάρχησεστηνΠερ­σία, το σημερινό Ιράν (330 π.Χ.). 5 KEFALAIO A FINAL 10 2010 FINAL117 117 16/4/2010 4:29:24 ìì Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.6
 7. 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32: Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΝΔΙΑ. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ Η µάχη στα Γαυγάµηλα: → Ο Δαρείος συγκέντρωσε τις δυνάµεις του σε µια προσπάθεια να νικήσει τον Αλέξανδρο. → Στα Γαυγάµηλα όµως ο στρατός του νικήθηκε. → Ο δρόµος για τα Σούσα άνοιξε για τον Αλέξανδρο. Η διοίκηση του απέραντου κράτους: → Ο Αλέξανδρος για να διοικήσει το τεράστιο κράτος µε τους πολλούς λαούς χρησιµοποίησε Πέρσες αξιωµατούχους. → Η συµπεριφορά του όµως άλλαξε και ζητούσε από τους στρατιώτες του να τον προσκυνούν. Η συνέχεια της εκστρατείας: → Ο στρατός του Αλεξάνδρου σηµείωνε πολλές επιτυχίες. → Ο Αλέξανδρος ήθελε να φτάσει ως την άκρη του κόσµου. → Συνέχισε την εκστρατεία ως τον ποταµό Ύφαση. → Οι στρατιώτες όµως ήταν κουρασµένοι από το δρόµο και τους κινδύνους και αρνήθηκαν να συνεχίσουν. → Ο Αλέξανδρος αποφάσισε να γυρίσουν πίσω. Το τέλος της εκστρατείας: → Ο δρόµος της επιστροφής ήταν δύσκολος. → Οι στρατιώτες περπατούσαν κάτω από τον καυτό ήλιο, πολλές φορές χωρίς νερό. → Μετά από πολλές δυσκολίες έφτασαν στα Σούσα. Εκεί έλαβε τέλος η εκστρατεία. Ηλέκτρα Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.7
 8. 8. 1.Σηµειώνω Σ για σωστό και Λ για λάθος. Α. Ο Μέγας Αλέξανδρος κουράστηκε από την πολυετή εκστρατεία και θέλησε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Β. Η µάχη στα Γαυγάµηλα έγινε το 331 π. Χ. Γ. Η πανελλήνια εκστρατεία κράτησε 8 χρόνια. Δ. Μετά τη νίκη του στα Γαυγάµηλα, ο Αλέξανδρος σταµάτησε τους πολέµους. Ε. Η αλλαγή της συµπεριφοράς του Μ. Αλεξάνδρου δεν άρεσε στους Έλληνες στρατιώτες του. 2.Συµπληρώνω τα κενά µε τις λέξεις της παρένθεσης. (Σούσα, Ινδός, Δαρείος, Ύφαση, Γαυγάµηλα, Πέρσες) Ο ……………………………. συγκέντρωσε τις περσικές δυνάµεις εναντίον του Μ. Αλεξάνδρου στα …………………………………., το 331 π. Χ. Μετά την τελευταία νίκη του ο Μ. Αλέξανδρος κατευθύνθηκε προς το …………………………………… Η πορεία του ελληνικού στρατού έφτασε µέχρι τον ………………………….., παραπόταµο του Ινδού ποταµού. Για τη διοίκηση του κράτους του ο Μακεδόνας βασιλιάς χρησιµοποίησε ………………………………… αξιωµατούχους. Οι στρατιώτες του Μ. Αλεξάνδρου αρνήθηκαν να τον ακολουθήσουν πέρα από τον ………………………………… ποταµό. Παλάνης Αθανάσιος Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.8
 9. 9. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32 Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας Μάχη στα Γαυγάµηλα • 331 π.Χ. • Η τελευταία προσπάθεια του Δαρείου του Γ΄ να νικήσει τον Αλέξανδρο. • Ο στρατός του Δαρείου νικήθηκε και για τον Αλέξανδρο άνοιξε ο δρόµος προς τα Σούσα . Όλοι οι θησαυροί του περσικού κράτους έπεσαν στα χέρια του. Η διοίκηση του κράτους από τον Αλέξανδρο • Το κράτος που είχε να διοικήσει ήταν απέραντο. Είχε πολλούς λαούς. • Γι’ αυτό χρησιµοποίησε Πέρσες αξιωµατούχους. • Ο ίδιος άρχισε ν’ αλλάζει συµπεριφορά. • Ζητούσε από τους στρατιώτες του να τον προσκυνούν όπως τους Πέρσες βασιλείς. • Η συµπεριφορά αυτή στενοχώρησε τους στρατιώτες. Το τέλος της µεγάλης εκστρατείας -324π.Χ. • Ο πόλεµος δεν είχε τελειώσει. • Οι συνεχείς επιτυχίες τον οδηγούσαν σε νέες προσπάθειες. • Ήθελε να φτάσει στην άκρη του κόσµου. • Έφτασε ως τον Ύφαση , παραπόταµο του Ινδού ποταµού. • Οι στρατιώτες του κουρασµένοι από τις ατέλειωτες πορείες και τους πολλούς κινδύνους, αρνήθηκαν να συνεχίσουν. • Ο Αλέξανδρος ,αν και απογοητευµένος, έκρινε δίκαια τα παράπονά τους και αποφάσισε να γυρίσει πίσω. Η επιστροφή • Ο δρόµος της επιστροφής ήταν δύσκολος • Οι στρατιώτες ήταν αναγκασµένοι να περπατούν κάτω από τον καυτό ήλιο, µέσα σε περιοχές µε άµµο, πολλές φορές χωρίς νερό. • Αρκετοί έχασαν τη ζωή τους , αλλά τελικά γύρισαν στα Σούσα. Η εκστρατεία είχε τελειώσει. Πέννυ Θεοδωρούδη Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.9
 10. 10. e-paidi.gr ΙΣΤΟΡΙΑ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32ο Όνομα: ________________ Ημερομηνία: _________________ «Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟ΢ ΣΗΝ ΙΝΔΙΑ. ΣΟ ΣΕΛΟ΢ ΣΗ΢ ΕΚ΢ΣΡΑΣΕΙΑ΢» Ερωτήσεις κατανόησης Γιατί ο Δαρείοσ ήθελε να αντιμετωπίςει τον Αλζξανδρο; Ποφ ζγινε η αποφαςιςτική μάχη και πότε; Ποιουσ ανθρώπουσ χρηςιμοποίηςε ο Αλζξανδροσ ςτη διοίκηςη του κράτουσ του; Σι ζγινε με τη ςυμπεριφορά του Αλζξανδρου; Σι αντίδραςη είχε ςτουσ Ζλληνεσ; Γιατί πιςτεφετε ότι αντζδραςαν ζτςι οι Ζλληνεσ; Ποια ήταν η επιθυμία του Αλζξανδρου; Μζχρι ποφ ζφταςε η εκςτρατεία; Σι ήθελαν οι ςτρατιώτεσ του τότε; Πώσ αντζδραςε ο Αλζξανδροσ; Ποια ήταν τα προβλήματα τησ επιςτροφήσ; ΢ε ποια πόλη κατζληξαν; Πότε τελείωςε η εκςτρατεία; Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.10
 11. 11. e-paidi.gr 1η ΠΑΡΑΣΗΡΗ΢Η •Σο 330π.Χ. ο Αλζξανδροσ κυριεφοντασ τα Εκβάτανα, παλιά πρωτεφουςα των Μήδων, θεώρηςε ότιζληξε η πανελλήνια εκςτρατεία, ςφμφωνα με το ςυνζδριο τησ Κορίνθου. Γι’ αυτό το λόγο ζςτειλε τουσ υπόλοιπουσ Ζλληνεσ πίςωςτην Ελλάδα και ςυνζχιςε με τουσ Μακεδόνεσ την εκςτρατεία. 2η ΠΑΡΑΣΗΡΗ΢Η •Ο Αλζξανδροσ φζρθηκεμε ςκληρότητα ςτουσ ςυντρόφουσ του, όταν αυτοί είχαν δυςαρζςκεια για τη ςυμπεριφορά του. Κάποιουσ μάλιςτα τουσ ςκότωςε, όπωσ το Φιλώτα και τον Παρμενίωνα. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.11
 12. 12. Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας Ιστορία Δ΄ Δημοτικού Ενότητα 32 Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.12 apmarkakis.weebly.com
 13. 13. Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας Ο βασιλιάς Δαρείος ήθελε να ταπεινώσει τον Μ. Αλέξανδρο κι έτσι τον περίμενε και πάλι για μια μεγάλη μάχη στα Γαυγάμηλα Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.13
 14. 14. Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας Και πάλι όμως ο Μ. Αλέξανδρος κατάφερε να κατατροπώσει τον Δαρείο σε μια από τις πιο άγριες μάχες κι έτσι ο δρόμος για τα Σούσα ήταν πια ελεύθερος Όλοι οι θησαυροί της πρωτεύουσας των Περσών έπεσαν στα χέρια του Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.14
 15. 15. Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας Για να διοικήσει το απέραντο κράτος που ίδρυσε ο Μ. Αλέξανδρος χρησιμοποίησε και Πέρσες αξιωματούχους Στενοχώρησε όμως τους γύρω του όταν άλλαξε συμπεριφορά και απαιτούσε να τον προσκυνούν, όπως γινόταν με τους βασιλιάδες της Περσίας Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.15
 16. 16. Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.16
 17. 17. Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας Οι συνεχείς επιτυχίες οδηγούσαν πάντα σε νέες προσπάθειες, τόσο που έφτασε ως τον Ινδό ποταμό, στην άκρη δηλαδή του κόσμου Εκεί όμως τον περίμενε μια απογοήτευση, μια και οι στρατιώτες του κουρασμένοι πια αρνήθηκαν να προχωρήσουν Έτσι πήρε την απόφαση να γυρίσει πίσω Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.17
 18. 18. Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας Ο δρόμος της επιστροφής ήταν δύσκολος Οι πολλές κακουχίες, ο καυτός ήλιος, οι απέραντες έρημοι, η έλλειψη νερού έκανε πολλούς να χάσουν τη ζωή τους Τελικά γύρισαν στα Σούσα Η μεγάλη εκστρατεία είχε πάρει τέλος Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.18
 19. 19. Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.19
 20. 20. 3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Μπακάλης Κώστας (history-logotexnia.blogspot.com) Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.20
 21. 21. «Στη ζωή του Αλεξάνδρου είναι πολύ σημαντικός παράγων η πνευματική κληρονομιά από τη μητέρα του Ολυμπιάδα, μία πριγκίπισσα από τον ηπειρωτικό βασιλικό οίκο των Αιακιδών. Αν τα φαινόμενα δεν απατούν, σ’ αυτήν χρωστούσε ο Αλέξανδρος (που γεννήθηκε στα 356 π.Χ.) την δαιμονική εκείνη κι ανυπότακτη φύση του που και σ’ αυτόν τον ίδιο και στο περιβάλλον του δημιουργούσε προβλήματα και στενοχώριες. Στενές σχέσεις, με τον πατέρα του Φίλιππο δεν είχε ο νεαρός πρίγκιψ, που βρισκόταν ολοκληρωτικά υπό την επιρροή της μητέρας του. [ …] Στη δολοφονία του Φιλίππου (336) δεν είχε καμμιάν ανάμειξη». Hermann Bengtson, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας, εκδόσεις Μέλισσα, σ.σ. 301-302. Φίλιππος Ολυμπιάδα Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.21
 22. 22. Χρυσό στεφάνι βελανιδιάς. Βρέθηκε μέσα στη χρυσή λάρνακα. 2ο μισό του 4ου αιώνα π.Χ. Βεργίνα (Μακεδονία), Αρχαιολογικό Μουσείο. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.22
 23. 23. α. Τα πρώτα χρόνια Μαθητής του Αριστοτέλη με παιδεία βαθύτατα ελληνική (Όμηρος, Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Πίνδαρος) Όραμά του: I. η συντριβή των Περσών II. η διάδοση του ελληνικού πνεύματος Βασιλιάς της Μακεδονίας 336 π.Χ. Σε ηλικία 20 ετών Αλέξανδρος Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.23
 24. 24. Gaspard de CRAYER, Αλέξανδρος και Διογένης, Ελαιογραφία, Wallraf-Richartz Museum, Κολωνία Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.24
 25. 25. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.25
 26. 26. β. Οι μεγάλες συγκρούσεις • Μετά την άνοδό του στο θρόνο ο Αλέξανδρος φροντίζει να αποκτήσει τον έλεγχο της νότιας Ελλάδας. • Στο Συνέδριο της Κορίνθου ονομάζεται «στρατηγός αυτοκράτορας» και ετοιμάζεται για εκστρατεία εναντίον των Περσών. • Η εκστρατεία ξεκινά το 334 π.Χ. με μικρή σχετικά στρατιωτική δύναμη 40.000 ανδρών. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.26
 27. 27. SCHÖNFELD, Johann Heinrich Ο Μ. Αλέξανδρος στον τάφο του Αχιλλέα γύρω στο 1630 Ελαιογραφία, Galleria Nazionale d'Arte Antica, Ρώμη «Καθώς ο βασιλιάς (Αλέξανδρος) πατούσε την ασιατική ήπειρο, πέταξε από το πλοίο το ακόντιό του στη γη ۠◌ με τον τρόπο αυτό έδειχνε συμβολικά ότι έπαιρνε την κυριότητα της νέας ηπείρου. Με την επίσκεψη της ιερής τοποθεσίας του Ιλίου (Τροία), όπου έβαλε να στεφανώσουν τον τάφο του Αχιλλέως και επρόσφερε εξιλαστήρια θυσία στον Πρίαμο, ο νεαρός ηγεμών, ο καινούργιος αυτός Αχιλλεύς, εφανέρωσε τη ρομαντική του διάθεση». Hermann Bengtson, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας, εκδόσεις Μέλισσα, σ.σ. 304. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.27
 28. 28. Με τη νίκη στο Γρανικό ποταμό (334π.Χ.) γίνεται κυρίαρχος της Μικράς Ασίας Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.28
 29. 29. Οι μάχες του Αλεξάνδρου • Μετά τη νίκη του στην Ισσό (333 π.Χ.), ο Αλέξανδρος προχωρεί στα ενδότερα του Δαρείου Γ΄, καταλαμβάνει τη Φοινίκη και την Αίγυπτο. • Στην Αίγυπτο ιδρύει την Αλεξάνδρεια, που θα γίνει το μεγαλύτερο κέντρο της Μεσογείου. • Η νίκη στα Γαυγάμηλα(331π.Χ.) οδηγεί στη: - συντριβή του περσικού στρατού - δολοφονία του Δαρείου Γ΄ Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.29
 30. 30. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.30
 31. 31. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.31
 32. 32. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.32
 33. 33. Σχηματική παράσταση από την αρχική παράταξη των δύο στρατών στα Γαυγάμηλα Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.33
 34. 34. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.34
 35. 35. Μετά τη δολοφονία του Δαρείου • Καταλαμβάνει τις μεγάλες πόλεις της αυτοκρατορίας (Βαβυλώνα, Σούσα, Περσέπολη, Εκβάτανα). • Προβάλλεται ως νόμιμος βασιλιάς και συνεχίζει την εκστρατεία του ανατολικά. • Κατορθώνει να επιβάλει την εξουσία του σε ολόκληρη την αχανή έκταση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.35
 36. 36. Charles LE BRUN, Η είσοδος του Αλεξάνδρου στη Βαβυλώνα γύρω στο 1664, Ελαιογραφία, Μουσείο του Λούβρου, Παρίσι Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.36
 37. 37. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.37
 38. 38. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.38
 39. 39. VERONESE, Paolo Η οικογένεια του Δαρείου μπροστά στον Αλέξανδρο Ελαιογραφία National Gallery, Λονδίνο Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.39
 40. 40. γ. Στην Ινδική • Ο μακεδονικός στρατός κατευθύνεται στον Ινδό ποταμό. • Η τελευταία μάχη δόθηκε στον Υδάσπη ποταμό εναντίον του Ινδού βασιλιά Πώρου (326 π.Χ.) • Ο Αλέξανδρος επιθυμεί να φθάσει στο Γάγγη ποταμό. Τα στρατεύματα αρνούνται να τον ακολουθήσουν λόγω των μεγάλων δυσκολιών της εκστρατείας. • Ο Αλέξανδρος επιστρέφει στα Σούσα(324 π.Χ.) • Το 323 π.Χ. πεθαίνει στη Βαβυλώνα. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.40
 41. 41. «Ο Ύφασης ποταμός υπήρξε το ανατολικώτατο σημείο, μέχρι το οποίο προωθήθηκε ο Αλέξανδρος. Από την στιγμή που ξεκίνησε από τη Μακεδονία, είχε διατρέξει με τους στρατιώτες του, επί 8 ½ χρόνια, 18.000 περίπου χιλιόμετρα, πράγμα που αποτελεί ένα γιγάντιο κατόρθωμα και ξεπερνάει κατά πολύ τις επιδόσεις των ναπολεοντείων στρατευμάτων και περισσότερο ακόμη τις πορείες των πεζικών δυνάμεων του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου». Hermann Bengtson, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας, εκδόσεις Μέλισσα, σ. 312. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.41
 42. 42. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.42
 43. 43. Οι πύλες της εισόδου της αρχαίας Βαβυλώνας, όπως διατηρούνται όπως σήμερα. Από αυτή την είσοδο πέρασε κι ο Μ. Αλέξανδρος με το στράτευμά του, όταν έφτασε στην πόλη. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.43
 44. 44. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.44
 45. 45. δ. κοντά στο μύθο • Η κληρονομιά του Αλεξάνδρου: - Ο Αλέξανδρος δημιούργησε μια αχανή αυτοκρατορία - Η Ελλάδα είναι πια παρούσα σ’ όλο τον κόσμο - Το πρόσωπο του Αλέξανδρου αποκτά μυθικές διαστάσεις Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.45
 46. 46. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.46
 47. 47. Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας Βασικά σημεία του μαθήματος Μαριάνθη Χαλκίτη Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.47
 48. 48. Φεύγοντας από την Αλεξάνδρεια, ο Μ. Αλέξανδρος αντιμετωπίζει το Δαρείο στα Γαυγάμηλα, όπου και εκεί κερδίζει. Φτάνει στα Σούσα, την πρωτεύουσα της Περσίας ,την κατακτά και παίρνει όλους τους θησαυρούς της. Από τα Σούσα και πέρα η συμπεριφορά του Μ. Αλεξάνδρου αλλάζει. Ζητά από τους στρατιώτες του να τον προσκυνούν κάτι που τους στενοχωρεί. Φτάνει μέχρι τον Ύφαση, παραπόταμο του Ινδού ποταμού. Οι στρατιώτες του όμως κουρασμένοι πια ζητούν να γυρίσουν πίσω. Ο Μ. Αλέξανδρος τελικά τους ακούει και επιστρέφουν. Στο γυρισμό οι περισσότεροι στρατιώτες πεθαίνουν από τον ήλιο και την έλλειψη νερού. Φτάνουν στα Σούσα, όπου εκεί τελειώνει η εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.48
 49. 49. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ακολουθώντας … το Μέγα Αλέξανδρο. Από το δάσκαλο: Πάνο Σαραντάκο 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Ιστορίας και της Γεωγραφίας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται Το σενάριο απευθύνεται στους μαθητές της Δ΄ Δημοτικού. 1.4 Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. Το περιεχόμενο του διδακτικού σεναρίου είναι απόλυτα συμβατό με το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ του μαθήματος της Ιστορίας στο Δημοτικό Σχολείο καθώς αναφέρεται στη διδασκαλία υπάρχουσας διδακτικής ενότητας του σχολικού βιβλίου 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31: Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο. 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32: Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας. Οι στόχοι που τίθενται άπτονται άμεσα και υπερκαλύπτουν αυτούς του αναλυτικού προγράμματος όπως αυτοί περιγράφονται στο βιβλίο του δασκάλου. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.49
 50. 50. 1.5. Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή Για την υλοποίηση του σεναρίου οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες από τέσσερις μαθητές η κάθε μία. Η υλικοτεχνική υποδομή που απαιτείται είναι ένας υπολογιστής και ένας βιντεοπροβολέας. Το καλύτερο βέβαια θα ήταν να γίνει η διδασκαλία στο εργαστήριο πληροφορικής και να αντιστοιχεί ένας υπολογιστής για κάθε δύο μαθητές. Τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα παρακάτω: 1. Το διαδίκτυο με τη χρήση διαφυλλιστών διαδικτύου. 2. Λογισμικό παρουσίασης (power point). 3. Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης (Inspiration). 4. Λογισμικό δημιουργίας αλληλεπιδραστικών τεστ (Hot potatoes) 5. Πρόγραμμα οπτικοποίησης και προσομοίωσης (Google Earth & Google Maps ) (Γνωστικά) Προαπαιτούμενα Είναι απαραίτητο οι μαθητές να γνωρίζουν: 1. Την κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει οι άλλες πόλεις κράτη μετά από τους εξαντλητικούς πολέμους που έκαναν μεταξύ τους. 2. Τους λόγους που συνετέλεσαν ώστε να αποκτήσουν δύναμη οι Μακεδόνες. 3. Τους περσικούς πολέμους Σε ότι αφορά τις Τ.Π.Ε. είναι απαραίτητο οι μαθητές να μπορούν να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο και να έχουν μια πρώτη επαφή και εξοικείωση με τα λογισμικά που αναφέρονται παραπάνω. 1.6 Διδακτικοί Στόχοι Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.50
 51. 51. Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 1. Να γνωρίσουν την προσωπικότητα του Μ. Αλεξάνδρου. 2. Να εκτιμήσουν τις ενέργειες που έκανε για την προετοιμασία της εκστρατείας του. 3. Να γνωρίσουν το οργανωτικό έργο του Μ. Αλεξάνδρου και τα σχέδιά του. 4. Να γνωρίσουν τα σημαντικότερα πολεμικά γεγονότα και την πορεία της εκστρατείας του. 5. Να εκτιμήσουν τους λόγους στους οποίους οφείλονταν οι νίκες των Ελλήνων. Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών 1. Να αναπτύξουν θετική διάθεση απέναντι στον Η/Υ ως περιβάλλον εργασίας. 2. Να μάθουν να χρησιμοποιούν τον Η/Υ ως εργαλείο για άντληση και επεξεργασία πληροφοριών. 3. Να γνωρίσουν συγκεκριμένα λογισμικά τα οποία θα τους επιτρέψουν να ανακαλύψουν, κατανοήσουν εμπεδώσουν τη νέα γνώση και να αναπτύξουν την κριτική σκέψη τους. Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 1. Να μάθουν να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις προκειμένου να καταλήξουν σε κοινά συμπεράσματα. 2. Να τονώσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. 3. Να είναι σε θέση να γνωρίζουν τι γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τις προηγούμενες γνώσεις τους στην οικοδόμηση νέων εννοιών (μεταγνωστικοί στόχοι). 4. Να αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη οδηγούμενοι σε ασφαλή συμπεράσματα. 5. Να αναπτύξουν ικανότητες διαλόγου και επιχειρηματολογίας. 6. Να καλλιεργηθεί η ικανότητα λήψης απόφασης. 7. Να αναπτύξουν το σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις. 1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια Το σενάριο αναμένεται να υλοποιηθεί σε εννέα [9] διδακτικές ώρες. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.51
 52. 52. 2. Διδακτική προσέγγιση Μεθοδολογική προσέγγιση Η προσέγγιση του θέματος, όπως περιγράφεται από το παρόν σενάριο διδασκαλίας, γίνεται μέσω των γνωστικών και κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών για τη μάθηση. Το σενάριο υποστηρίζει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα, την ανακάλυψη της γνώσης μέσω συγκεκριμένων εργασιών – δραστηριοτήτων και την ολοκλήρωσή της με τη συμμετοχή των μαθητών σε ομάδες εργασίας. 2.1 Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ Η εξερεύνηση του διαδικτύου, με τη χρήση ενός διαφυλλιστή, είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο στα χέρια των μαθητών όπου με την βοήθεια του δασκάλου θα ανακαλύψουν τον πλούτο της γνώσης που κρύβει. Επίσης, είναι κατάλληλη ευκαιρία ο δάσκαλος να περάσει και μερικά μηνύματα στους μαθητές για την ασφάλεια των πληροφοριών του διαδικτύου και ότι όλες οι πληροφορίες πρέπει να αξιολογούνται και να μην υιοθετούνται άκριτα. Το λογισμικό γενικής χρήσης power point είναι ανοιχτού τύπου και στηρίζει άριστα την ενεργό συμμετοχή του μαθητή στην οικοδόμηση της γνώσης. Τους διευκολύνει να επιλέξουν και να συνθέσουν μία παρουσίαση γεγονότων ή εννοιών τις οποίες έχουν ανακαλύψει και αξιολογήσει για τη σπουδαιότητά τους. Συνεργαζόμενοι δε μεταξύ τους σε ομάδες έχουν θεμελιώσει τόσο τη γνώση όσο και την ικανότητα για συνεργασία και την επεξεργασία διαφορετικών προτάσεων. Το ανοιχτό λογισμικό inspiration δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να κατευθύνει την όλη μαθησιακή διαδικασία στον στόχο που έχει θέσει. Παράλληλα όμως είναι και ένα εξαιρετικό εργαλείο στην αξιολόγηση του μαθήματος μέσα από την οποία θα καταλάβει αν τα μέσα που χρησιμοποίησε βοήθησαν πραγματικά τους μαθητές του στην ανακάλυψη και οικοδόμηση της γνώσης. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.52
 53. 53. Το λογισμικό hot potatoes δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές, αφού κατακτήσουν τη γνώση και τις βαθιές σχέσεις των εννοιών, να την χρησιμοποιήσουν «παίζοντας» και έτσι με αυτό τον τρόπο να εδραιώνεται η νέα γνώση. Τέλος, η χρήση του προγράμματος Google Earth & Google Maps δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να κατακτήσουν το χώρο μέσα στον οποίο έλαβαν χώρα τα γεγονότα και να εδραιωθεί η νέα γνώση. Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και το άνοιγμα του συγκεκριμένου μαθήματος και σε άλλους γνωστικούς χώρους. 2.2 Το προτεινόμενο σενάριο (Παρουσίαση δραστηριοτήτων με φύλλα εργασίας) Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.53
 54. 54. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α. 1η διδακτική ώρα Στην αρχή ο δάσκαλος συζητά με τους μαθητές του για τους λόγους που έκαναν δυνατούς τους Μακεδόνες, τις ικανότητες του βασιλιά Φίλιππου και τα σχέδιά του. Αυτό γίνεται για να συνδέσει τα προηγούμενα μαθήματα που γνωρίζουν οι μαθητές με τα επόμενα. Στη συνέχεια δίνει σε όλους τους μαθητές να συμπληρώσουν το παρακάτω φύλλο εργασίας. Με αυτό τον τρόπο διαπιστώνει την προϋπάρχουσα γνώση που φέρουν οι μαθητές του τμήματος. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.54
 55. 55. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Μπορείτε να αναγνωρίσετε το παρακάτω πρόσωπο; ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 2. Ποια ήταν η καταγωγή του; ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Ποιο ήταν το έργο του που τον έκανε ιδιαίτερα γνωστό; ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 4. Ποια στοιχεία του χαρακτήρα του πιστεύετε ότι τον βοήθησαν να πραγματοποιήσει τα σχέδιά του; __________________________________________________________ __________________________________________________________ _________________________________________________________ Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.55
 56. 56. Οι μαθητές αφού ολοκληρώσουν την εργασία τους κατά ομάδες ανακοινώνουν τα αποτελέσματά τους. Κατόπι, απευθυνόμενος στο σύνολο της τάξης προτείνει να δουν όλοι οι μαθητές ένα βίντεο από το διαδίκτυο στην παρακάτω διεύθυνση: http://www.youtube.com/watch?v=gJm2zAeVTfY Έρχεται λοιπόν ένας μαθητής στον Η/Υ και δίνει την παραπάνω διεύθυνση και όλοι οι μαθητές παρακολουθούν το παρακάτω βίντεο. Μετά από παρότρυνση του δασκάλου οι μαθητές ανοίγουν και το σχολικό βιβλίο και συμπληρώνουν τις γνώσεις τους. Κατόπιν, οι μαθητές προτρέπονται, κατά ομάδες, να αναζητήσουν και άλλα βίντεο σχετικά με το μάθημα δίνοντας λέξεις κλειδιά. Με τη βοήθεια του δασκάλου καταλήγουν να βρουν συγκεκριμένα βίντεο που από πριν ο δάσκαλος τα είχε εντοπίσει. Τέλος, οι διευθύνσεις των βίντεο γράφονται σε ένα κειμενογράφο (word) για να τα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές στο επόμενο μάθημα. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.56
 57. 57. Β. 2η διδακτική ώρα Τη δεύτερη διδακτική ώρα οι μαθητές ανατρέχουν στην παρακάτω διεύθυνση του διαδικτύου http://www.youtube.com/watch? v=gJm2zAeVTfY και παρακολουθούν το βίντεο που έχει απόλυτη σχέση με το περιεχόμενο του μαθήματος. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.57
 58. 58. Συμπληρωματικά ο δάσκαλος δίνει επιπλέον στοιχεία που κρίνει απαραίτητα ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν σαφή και πλήρη εικόνα. Στη συνέχεια ο δάσκαλος ζητά από όλους τους μαθητές να σκεφτούν και να βρουν επίθετα ή φράσεις με τις οποίες μπορούν να χαρακτηρίσουν τον Μ. Αλέξανδρο σύμφωνα με αυτά που είδαν ή διάβασαν και να είναι σε θέση να αιτιολογήσουν το χαρακτηρισμό τους. Μετά γράφουν το χαρακτηρισμό τους σε ένα χαρτί Α4, το οποίο έχει δώσει ο δάσκαλος, και αφού ακουστούν όλες οι γνώμες σηκώνονται οι μαθητές στον πίνακα και με τη βοήθεια του δασκάλου φτιάχνουν ένα εννοιολογικό χάρτη, κολλώντας τα χαρτιά στον πίνακα. Δίνονται στους μαθητές οι κατάλληλες πληροφορίες για τον εννοιολογικό χάρτη και στη συνέχεια ο δάσκαλος δείχνει στους μαθητές πως θα γίνει αυτός ο εννοιολογικός χάρτης με τη βοήθεια του inspiration. Στη συνέχεια ο δάσκαλος βοηθάει τους μαθητές να μεταφέρουν τον εννοιολογικό χάρτη από τον πίνακα στο λογισμικό. Πρώτα αυτός και μετά οι μαθητές συμπληρώνουν τον χαρακτηρισμό ως εξής: Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.58
 59. 59. Γ. 3η και 4η διδακτική ώρα Την Τρίτη και τέταρτη διδακτική ώρα οι μαθητές επιλέγουν την παρακάτω διεύθυνση http://www.youtube.com/watch?v=pAE4MrYGUgI&NR=1 από το διαδίκτυο και οι μαθητές παρακολουθούν το ντοκυμαντέρ του οποίου το περιεχόμενο είναι απολύτως συμβατό με το προς διδασκαλία μάθημα. Στη συνέχεια ο δάσκαλος προτρέπει τους μαθητές να ανατρέξουν στο σχολικό βιβλίο για να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους και πάντα είναι πρόθυμος να δώσει την όποια διευκρίνιση στους μαθητές. Έπειτα καλεί τους μαθητές να εργαστούν κατά ομάδες δίνοντας το παρακάτω φύλλο εργασίας. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.59
 60. 60. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Ο Μ. Αλέξανδρος ξεκίνησε από την Κόρινθο για τη μεγάλη του εκστρατεία. Μπορείτε να θυμηθείτε από ποια μέρη πέρασε και τι συνέβη σε κάθε μέρος; Τόπος Τι συνέβη; ΚΟΡΙΝΘΟΣ Οι αντιπρόσωποι των ελληνικών πόλεων ορίζουν το Μ. Αλέξανδρο αρχηγό. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.60
 61. 61. Αφού οι μαθητές συμπληρώσουν κατά ομάδες το παραπάνω φύλλο εργασίας τότε όλες οι ομάδες ανακοινώνουν το αποτέλεσμα της έρευνάς τους και κάνουν μικρές διορθώσεις που ενδεχομένως χρειάζεται. Στη συνέχεια ο δάσκαλός καλεί τους μαθητές να βρουν τη διαδρομή που ακολούθησε ο Μ. Αλέξανδρος πάνω στο πρόγραμμα Google Earth. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.61
 62. 62. Ένας μαθητής από κάθε ομάδα θα έρθει στον υπολογιστή και θα σημειώσει τον κάθε ένα τόπο με τη σειρά και ταυτόχρονα θα γράφει και μερικές σημειώσεις για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα. Όταν θα συμπληρωθεί αυτή η εργασία θα έχουμε το παρακάτω αποτέλεσμα. Δ. 5η διδακτική ώρα Την Πέμπτη διδακτική ώρα ο δάσκαλος με τους μαθητές εργάζεται ανακεφαλαιωτικά για να διαπιστώσει εάν έχουν κατανοηθεί όλα όσα διδάχτηκαν τις προηγούμενες διδακτικές ώρες. Στο τέλος αυτής της εργασίας έχει ετοιμάσει έναν ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη ο οποίος δίνεται στους μαθητές να συμπληρωθεί κατά ομάδες. Ο εννοιολογικός χάρτης είναι τυπωμένος σε χαρτί Α4 και οι μαθητές εργάζονται πρώτα εκεί. Αφού γίνει η εργασία στο Α4 έπειτα μεταφέρεται στο inspiration με τη συμμετοχή όλων των μαθητών. Ο ημιδομημένος εννοιολογικός χάρτης που δόθηκε στους μαθητές οι οποίοι θα εργαστούν κατά ομάδες είναι ο παρακάτω: Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.62
 63. 63. που μετά την παρέμβαση των μαθητών γίνεται όπως ο παρακάτω: Στο τέλος, μετά από την εργασία των ομάδων και τη σύνθεση των εργασιών παίρνουμε το τελικό αποτέλεσμα που είναι το παρακάτω: Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.63
 64. 64. Ε. 6η και 7η διδακτική ώρα Την 6η και 7η διδακτική ώρα ο δάσκαλος αναθέτει στις ομάδες των μαθητών να βρουν 8-12 λέξεις κλειδιά και δώσουν τους ορισμούς τους, πάντα βέβαια σχετικές με τα μαθήματα που διδάχτηκαν, συμπληρώνοντας το παρακάτω φύλλο εργασίας. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.64
 65. 65. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 Βρείτε από τα τελευταία μαθήματα λέξεις και συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. Για κάθε λέξη να δίνετε και τον ορισμό της, διατυπωμένο με ακρίβεια και σαφήνεια. α/α Λέξη Ορισμός παράδειγμα ΣΑΡΙΣΑ Μακρύ δόρυ των Μακεδόνων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Στη συνέχεια κάθε ομάδα με τη βοήθεια του δασκάλου με τη βοήθεια του λογισμικού hot potatoes φτιάχνει σταυρόλεξα τα οποία δίνονται στις ομάδες για επίλυση. Ενδεικτικά όλη η τάξη λύνει ένα ομαδικά για να γευτούν οι μαθητές τη χαρά της λύσης ενός σταυρολέξου με τη βοήθεια του συγκεκριμένου λογισμικού. Ενδεικτικά παραθέτουμε δύο από τα σταυρόλεξα των ομάδων: Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.65
 66. 66. 1ο σταυρόλεξο Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.66
 67. 67. 2ο σταυρόλεξο Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.67
 68. 68. ΣΤ. 8η διδακτική ώρα Την 8η διδακτική ώρα ο δάσκαλος συζητά με τους μαθητές για τα θετικά και τα αρνητικά αποτελέσματα της εκστρατείας του Μ. Αλέξανδρου. Μετά τη συζήτηση τους δίνει το παρακάτω φύλλο εργασίας να το συμπληρώσουν εργαζόμενοι κατά ομάδες. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 Από όσα έχετε δει, μάθει και ακούσει για την εκστρατεία του Μ. Αλέξανδρου προσπαθήστε να βρείτε θετικά και αρνητικά συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα. Να εργαστείτε ομαδικά. α/α ΘΕΤΙΚΑ αποτελέσματα της εκστρατείας ΑΡΝΗΤΙΚΑ αποτελέσματα της εκστρατείας 1 2 3 4 5 Στη συνέχεια, αφού διασταυρωθούν οι απαντήσεις των μαθητών μέσω των ομάδων όλη η τάξη συνεργάζεται για να Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.68
 69. 69. δημιουργήσει ένα power point με τα θετικά και τα αρνητικά αποτελέσματα της εκστρατείας του Μ. Αλέξανδρου. Ζ. 9η διδακτική ώρα Αυτή τη διδακτική ώρα που είναι και η τελευταία ο δάσκαλος προτρέπει να μπουν οι μαθητές στον δικτυακό τόπο http://blackjack.pblogs.gr/2008/07/kalas-oi-yperhfanoi-ellhnes- apogonoi-toy-m-alexandroy.html και αφού διαβάσουν το μικρό κείμενο να απαντήσουν στο παρακάτω φύλλο εργασίας. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.69
 70. 70. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 Αφού διαβάσετε το κείμενο απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Πώς λέγεται αυτός ο λαός που διάβασες στο κείμενο; ___________________________________________________________ 2. Πού βρίσκεται αυτός ο λαός; ___________________________________________________________ 3. Πόσοι είναι περίπου; ___________________________________________________________ 4. Τι ισχυρίζονται αυτοί οι άνθρωποι; ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 5. Σύμφωνα με αυτά που ξέρεις είναι αυτό λογικό; Διατύπωσε τη γνώμη σου. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.70
 71. 71. 2.3 Επέκταση –Αξιολόγηση Η παρέμβαση-διδασκαλία κρίνεται αναμφισβήτητα επιτυχημένη. Οι μαθητές δέχτηκαν με πολύ ενθουσιασμό τη νέα πρόταση διδασκαλίας. Συμμετείχαν ακόμα και μαθητές που σε άλλα μαθήματα δεν είχαν ζωηρή συμμετοχή. Περίμεναν με πολλή λαχτάρα το επόμενο μάθημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί μαθητές χειρίζονταν άριστα τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και κάποιοι από αυτούς γνώριζαν κάποια από τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν όπως για παράδειγμα το inspiration. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.71

×