Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Romania apicolă-1994-nr-1-ianuarie

 • Login to see the comments

Romania apicolă-1994-nr-1-ianuarie

 1. 1. COLEGIUL DE REDACJIE Ing. AUREL MALAIU (Prevedinte d e onoare), ing. ELISE1 TARTA (RedactorRevisti lanari de infermare tehnicfi pi $tiintifie&, $ef - P,re$edinte Executiv):sehimb de experientii qi opinii editatfi de PETRE MIHAI BACANU,Aaaciatia Cresclltorilor de Albine din Romania MIHAI BE$LIU (Republica Pregedtnte -Eugen MARZA Moldova), SORIN BODO- LEA (Redactor d e rubrics), NICOLAE V. ILIE$IU, ing.Anul LXXVlll e Nr. 1 ianuarie 3 1994 ION MILOIU (Seeretar gene- ral de redactie), VICTOR NEAGU, COSTACHE PAIU,CUPRINS MIHAELA $ERBAN, ing. 1 N i c d a e NICOLAIDE : Ingrijirea familiilm d e STEFAN SAVULESCU, ing. albine in cursul iernii TRAIAN VOLCINSCHI (Re- 3 Eugen MARZA : 120 d e ani d e activitate api- dactor ~ e f adjunct), ing. EU- cola in Romgnia desf*urat: ink-un cadru GEN ZORICI (Redactor $ef organizat a d j u,nct) . 7 $tefan MARINESCU : fnceputurile $i dezvol- REDACTIA $1 ADMINIS- tarea albingritului rational in Romsnia in pe- TRATIA EDITURII rioada 1893-1938 "ALBINA ROMANEASCA~ 10 Stan BUNOAICA : Scrisoare catre un prieten 11 Ilie CORNOIU : Familia de albine in ghemul Str. Tomas Masaryk nr. 17, d e iernare Bucuresti, sector 2, Cod 12 Alice DUMITRESCU : Mierea w a d e tensiu- 70231; Te1 : 611.47.50 Fax nea arterial5 613.80.34 Telex 11205 apirom 13 Traian BUCOVINEANU : Cum s 5 manipul5m -r ; Cont vir. 459601102 obiectele grele din stupin5 B.A.S.A. Sucursala Munici- 14 Ilie CORNOIU : Preggtirea fagurilor d e cuib piului Bucuresti. 15 Elisei TARTA : Din viata organizatiei noastre 17 Nicolae ALEXANDRU : Centrifuga gravitatio- nal-radial-tangential: pliabil5 pentru 12 r a m e DadantIvarj5 APIMAGAZIN 20 Ion MILOIU ; Florin STEFUREAC : Calenda- rul principalelor lucr5ri d e sezon in stupin5 21 Ilie CLUJEANU : Preocupati ... $i d e lumea 0 PUBLICATIE albinelor (I) BITRIMESTRIALA A 22 Victor NEAGU : Haz d e necaz I.I.T.E.A. APIMONDIA 24 Traian VOLCINSCHI : lntreb5ri $i rgspunsuri PEXTRU APICULTORII 27 Emilia $i Marin POPESCU-DICULESCU : Iarna-n stupul de albine (11) ROMAN1 29 Octav VITCU : Urare pentru apicultori Primul numar a1 revis- 30 DOCUMENTAR APICOL - Yves DONADI- tei va putea f i ridicat de EU : Produsele stupului in fntirzierea Emb5- trgnir~i l sediile filialelor jude- a 32 DOCUMENTAR APICOL . - R. A MORSE : k n e ACA. Contravaloa- C e l u l ~ l e fagurii naturali si rea aboaamentului anual (1800 lei) se expediazg i n Coperta I : Multumim tuturor prietenilor $i cola- contul I.I.T.E.A. API- boratorilor revistei care ne-au felicitat cu ocazia s5~h5torilorde iarn5 $i a anului nou. L e dorim tu- MONDIA nr. 459605 des- turor sgnstate, succese $i prosperitate. chis la Banca Agnicolg (Discolor : Constantin DTNA) S.A. Sucursala Municipi- ului Bucuresti (BASA SMB). Pe baza primirii Coperta IV : BANCA AGRICOLA S.A. - Banca sumei expeditorul desriine tuturor apicultorilor abonat ~i bcepiind c u n r . (Macheta : arh. Florin $TEFUREAC) 2 p r i m q t e revista acas5 prin p q t 8 . LEI 200
 2. 2. ~ N G R ~ J I R EFAMlLllLOR DE ALBINE A i N CURSUL IERNII Ing. Nicoloe NICO1,AIDl In conditiile clirnatice ale tirii noastre, iernarea Stirile anorrnale din farniliile de albine i n tirnpulfarniliilor de albine poate fi consideratl c i incepe iernii se stabilesc fBr5 a deschide stupii, prind u p i efectuarea ultimului zbor de curitire de la ascultarea farniliilor i n scopul aprecierii intensit5t11sfbrsitul toarnnei si dureazi p b n i la prirnul zbor de zurnzetului produs de albine precurn si d u p icuritire spre sfbrsitul iernii si inceputul prirniverii cantitatea si starea albinelor rnoarte gisite pe foaiadin anul urrnator. de control de pe fundul stupilor. Fat5 de conditiile clirnatice ale tirii noastre. Ascultarea farniliilor se face fie apropiindfarniliile de albine ierneazi i n mod obisnuit si i n urechea de urdinis sau lipind-o de peretele din f a t ibune conditiuni i n aer liber, desi i n unele zone se al stupului, fie cu ajutorul unui tub de cauciuc cup r a c t ~ c totusi iernarea i n cojoc sau foarte rar i n i diarnetrul de circa 1 crn si lungirne de 1 rn sau cuadspost. lernarea i n aer liber prezinti avantajul c i ajutorul stetoscopului medical. i n cazul folosirii unuiperrnite albinelor zboruri de curitire tirnpurii i n tub de cauciuc acesta se introduce cu unul dinzilele rnal cilduroase din cursul iernii si rirnbndnd capete i n interiorul stupului prin urdlnis, iar capBtuli n permanent8 sub influenta factorilor de rnediu le celilalt se aprople de ureche. Foa~a control este desporeste rezistenta si vigurozitatea. o bucatB de carton ce se aseaz5 pe fundul stupului Pentru iernarea familiilor de albine i n aer liber, sub spatiul ocupat de a l b i ~ e pe care vor c5dea sise irnpune arnplasarea acestora pe vetre special albinele rnoarte si rurnegusul de ceara provenit dinarnenajate, adspostite de vbnturi puternice, expuse descipdcirea rnierii din fagur~ce este consurnat5la soare si usor inclinate spre sud spre a perrnite de albine. Legat de rezultatele observatiilor, sescurgerea apelor si a preintsrnpina biltirea apreciaza felul i n care decurge iernarea fiecbre~acestora. farnilii de albine c l t si ce rnisuri vor trebui luate Pentru o iernare optirni este necesari existenta pentru inlsturarea cauzelor ce influenteazii n stupi a unor cantitlti suficiente de h r a n l (rniere nefavorabil iernarea. Astfel zurnzetul foarte slab. de calitate si pisturB) cdt si protejarea cuiburilor c u aserninitor fosnetului frunzelor uscate, ne i n d i c i diferite rnateriale izolante (saltelute din paie. lipsa de h r a n i $1 necesitatea cornpletiirii de urgent8 polistiren etc.). Trebuie, de asernenea, pe t o a t i a acesteia, ce se poate face cu rniere i n faguri, perioada de iernare s5 se asigure farniliilor de rniere fluidi, cristali;atH sau zahir candi. albine o I~niste perfects, stupii fiind feriti de accesul Astfel, i n cazul existentei unor rezerve de miere pasirilor de curte si a animalelor dornestice precurn i n faguri acestia se aseaz5 I d n g i ghernul de iernare si de accesul i n interior al rozitoarelor (soarecilor). de o parte si de alta a acesteia. In cazul unor ninsor~ abundente, se curbti z i p a d a In l ~ p s a fagurilor cu miere se poate adm~nlstra din dreptul urdinlsurilor f i r 5 a face zgornot, iar i n rniere lichidd ce se toarni usor cildut8 i n celulelezilele c5lduroase se stirnuleazi efectuarea zborului unui fagure gol. Mierea lichidi se toarn8 numai i n de curbtire. celulele fagurilor a csror suprafats este c u p r ~ n s dei In ceea ce priveste cazurile anorrnale ce se pot ghemul de iernare, debarece i n acest caz contrar ivi i n cursul iernii, cele rnai frecvente sunt din cauza urniditstii dln stupi aceasta se poate urrnbtoarele: hran5 insuficientb sau de proasti altera. Mierea cristalizati se adrninistreazs farniliilor calitate, pierderea rnitcllor, urniditate exagerati, sub f o r m i de turte i n greutate de 1-1.5 kg invelite i n pdtrunderea soarecilor i n stupi. Toate aceste stiri tifon sau hdrtie perforat5 care se aseazd deasupra anorrnale enumerate provoaci nelinistea albinelor, rarnelor pe care se gdseste ghernul de iernare. le intensifici activitatea si prin aceasta rnbresc Cornpletarea rezervelor de h r a n i pentru iernare se gradul de u z u r i al organisrnului, influentdnd poate face 51 cu p a s t i de zahir si rniere ce se defavorabil asupra iernirii. adrninistreazi ca si rnierea cristalizati. Mierea ce se
 3. 3. va folosi i n acest scop trebuie s5 proving nurnai de urniditate este, de asernenea, o stare anorrnal5 si sela familii perfect sdndtoase si sd fie totodat5 o rniere aonstatd prin prezenta pe foaia de control ade calitate. Periodic se executd ascultarea familiilor albinelor rnoarte muceg5ite. in cazul excesului dede albine, se cur5t5 urdinisurile de albine rnoarte si urniditate, fagurii muceg5iesc iar mierea desc5p5cit5se urmdreste ca apa s5 n u pdtrund5 i n stupi. de cdtre alb~ne subtiud si se altereazd producdnd se In mod ohisnuit, adrninistrarea hranei se irnboln5virea albinelor de diaree.executd afar5 i n stupin5 si numai i n cazul gerurilor Umiditatea excesivd se inlgturd prin mutareaputernice acenst5 operatie se executd i n ad5post i n stupilor pe un loc insorit i n stupin5 precurn si princarnere inc5lzt:e. irnbundt5tirea ventilatiei din interiorul stupului prin In cazul existentei unui zurnzet puternic si deschlderea urdinisului superior sau i n lipsd se lassexistenta pe fundul sau la urdinisul stupilor de prin podisor de-a curmezisul rarnelor oalbine moarte cu abdornenul urnflat, denot5 c5 deschizdturd de 1-2 crn ce se acoper5 cu saltelutaalbinele sunt pe cale de a se irnboln5vi de diaree de paie.din cauza proviziilor de calitate necorespunzdtoare Bdzlitul puternic si nelinistit al albinelor precum(rniere de mans) sau a consurnului exagerat d e si prezenta pe foaia de control a unor albine roasehrand. i n asernenea cazuri se recornand5 sb se si a excrernentelor de soareci, ne aratd c5 acestiaasigure conditii pentru executarea zborurilor de au patruns i n stup, trebutnd i n acest caz s5curdtire pentru ca albinele s5 isi goleasc5 intestinul deschidem stupul i n aer I h l ~ ~sau i n carner5 rgros ce este suprainc5rcat. incblzits (in raport de anotimp SI ternperatura CBnd la controlul familiilor de albine din existent5) spre a ornori soareciistupin5 se constat5 la una din farnilii un zurnzet Pentru ca iernarea s5 se desfisoare i n buneprelungit, neuniform ca intensitate si plingbtor, conditiuni este de dorit ca albinele s5i fie deranjateacesta indic5 absenta rndtcii din stup, fiind c l t rnai putin posibil. Atunci ins3 c i n d estenecesar5 indreptarea i n cel rnai scud tirnp a acestei necesar, luarea irnediat5 a rn5surilor de indreptaresituatii, d i n d familie1 orfane o rnatc5 de la rezervd a st5rilor anormale contribuie la lichidarea iernatd eventual i n afara ghernului sau unificlnd p~erderilor n tirnpul iernii si asigur5 i n primdvar5 o ifamilia de bazd cu un nucleu cu rnatc5. Excewl de dezvoltare normal5 a farniliilor de albine. Apicultori, retineti! Culoarca bandcrolci d c pc prima coperta a revislei "KomAnia apicol3" nu cstc intimplatoarc. Ea corcspunde in fiecarc an cu culoarca adoptat2 pc plan internaliorial IolosilA pcn:ru marcarea miltcilor. i n an1111994 miitcile se marcheazii cu verde. Deci banderola este de cr~loare verde. VS rcaminlim cclc cinci culori spccificc ficcilrui an. conlorm codului inrerna!ic~nal, dupB cum urmca/.d: in anii care sc terniina cu cifrclc: 1 snu 6 (1991 - :i - 1996) - alb 2 snrl 7 (1992 - si - 1997) - galben 3 sau 8 (1993 - qi - 1998) - ropu 4 sari 9 ( 1994 - si - 1999) verde - 5 sno 0 (19% - qi - 2000) - albastru Dupli cpui;.arca ciclului dc c ~ n c i dc marcare a mBrcilor in culorilc si ordinca ani mcn!ionarl, opcr:t!iunca he rcpetli C ;~ccea$i n ordine din cinci in cinci ani. T.V.
 4. 4. 120 D E AN1 D E ACTIVITATE APICOLA i~ ROMANIA, DESFASURATA INTR-UN CADRU ORGANIZAT* MAKZA IVOL ing. ~ u j i e n Ireydinte ill Asoci:~!ieiCresciitorilor dr Alljinr lstoria poporului romdn se intrepdtrunde la danii, inzestrdri, scutiri de dbri si de v5rni.organic cu istoria apiculturii pe aceste meleaguri localizdri de bogate stupine a cdror productie ingeneros ddruite de Dumnezeu, cu c l i m l si flord rniere si ceard este adeseori pomenitd.bogatd ce asigurd conditii la care albinele s-au In aceastd epocd de cunoastere a primeloradaptat de-a lungul erelor geologice. date cu privire la practicarea cresterii albinelor SI a Dac5 scrierile antice ale lui Herodot (485-425 unor mjrturii referitoare la circulatia produselori.e.n.) - socotit pdrintele istoriei, sau ale marelui apicole si de prelucrare a acestora, nu se poatenaturalist Aellianus (sec.11 i.e.n.) - pomenesc de vorbi si despre atestarea unor ac!ivitati asoc~ativealbinele din teritoriul Traciei si Daciei, exist6 incd pe tAr5m apicol. Viata din aceste t~mpurt,multe alte date istorice, arheologice, lingvistice, elementele de cunoastore si comunicare nuetnografice si folclorice care atestd cu prisosintd permiteau dezvoltarea unor activita!i organizate apreocuparea statornicd si continuitatea apiculturii i n crescdtorilor de albine, atdt i n tara noastrd cdt ~i inspatiul carpato-pontico-dunirean. iar legenda diferite alte tdri ale lurnii.spune c5 insusi Drornichete. un rege trac anterior Nevcia de a se asocia si a beneficia delui Burebista, era apicultor. informatii a fost resimtitd de cjtre apicultorii din Faguri pietrificati g5siti intr-un pdrgu de la tdrile romdne abia i n a doua !urnstate a secolului alSiliste - Cluj precum si tablele cerate folosite pentru XIX-lea sub irnperiul celor trei mari descoperiri inscris de romani, descoperite intr-o mind veche la dorneniu: stupul cu rame mobile al lui Piotr I.Rosia Montana din Muntii Apuseni sunt o d o v a d l Procopovici (1814) i n Rusia; presa de faguri a l u ~grlitoare c l i n tara noastrd au existat albine incd Johan Mehring (1857) i n Germania si extractoruidin timpuri foarte indepdrtate. centrifugal al lui Francisc Hruschka (1863) i n Este totusi destul sd arnintim totodatl cd Austria.fragmentul de amford tasiand descoperit la Calatis, Progresele apiculturii i n Europa srau rapide. inavdnd pe toartl irnpr~matun sigiliu cu albind si Romdnia insa predominau incA rnetodele vechi dedoud inscriptiondri i n greaca veche: THASOS stupdrit. Se simtea nevoia de o revolutionare a (numele unei insule din Marea Egee) si ATENIPU apicultur~ideoarece initiativele individuale izolate (probabil nurnele proprietarului acestei amfore), nu ar fi dus la obtinerea unor rezultate rapide. indica faptul cd incd i n secolele Ill-IV inainte de Momentul cu privire la inceperea unei activ~tdti Hristos, comet?ul cu miere era infloritor. Acest fapt asociative a crescdtorilor de albine din Iara noastrdeste apoi atestat d u p l rnai bine de 1000 de ani de se poate spune cd a fost pregdtit si de necesitatea registrul notarului genovez ANTONINO DE raspgndirii cunosiintelor despre apicultura i n rindul PGTENZOLO, i n care actele cornerc~alelegate de locuitorilor ce populau aceste teritorii si care livrdri. prelujri si transporturi efectuate i n Venetia. simteau nevoia de a se uni i n scopul propbsiriiAlexandria si Constantinopole a unor insemnate cresterii albinelor.cantitdti de miere si ceard din coloniile genoveze In diferite localit5ti ale acestor tinuturi activaude pe litoralul MQrii Negre, ocupd un loc de searnl. spirite lurninate si oameni dornici de afirmare si Incep6nd ins5 cu epoca pltrunderii i n tara progres. Astfel. i n anul 1785, doctorul IOAN noastrl a popoarelor rnigratoare, dovezile istorice PIUARIU-MOLNAR, originar din localitatea Sadu, sunt c u privire la apiculturl din ce i n ce mai putine. judetul Sibiu, om luminat si mare patriot, public5 la Din epoca feudald, inainte si rnai ales dupd o tipografie din Viena prima carte de apiculturd.lntemeierea Tdrilor Romine, o serie de acte emise consideratd si prima carte de stiinte agricole i n de cancelariile domnesti din Moldova si din limba romand, intitulatd "Economia stupilor". Mai Muntenia ca si dintre cele emise de voievozii din apoi, i n anul 1823, preotul profesor IOAN TOMlCl Principatul Autonom al Transilvaniei, contin referiri pub!icd, de asernenea, o carte de apiculturd
 5. 5. intitulatb "Cultura albinelor apbruts la Buda si pdstrdnd denumirea de Societatea Apicolgtipbritd la Crdiasca Universitate din Pesta i n litere BBnBteanH care isi desfbsura activitatea i n Banat,chirilice. Aceste IucrHri apbrute i n acele timpuri dar si i n Transilvania i n colaborare cu Societateaoglindesc nivelul de dezvoltare a cresterii albinelor stuparilor din Ardeal, infiintats la 26 decernbriepe meleagurile noastre. 1880 la Cluj. Cdtiva ani mai tdrziu, invbtbtorul NICOLAE Sub influenta ideilor de asociere i n apiculturdGRAND (1837-1893) din Buzias, a v i n d drept se organizeazd si in Bucovina - tinut rorndnesc aflatprotector pe baronul Ambrosi cu un nume parcb sub stdpdnire austriacd - "Asociatia albinarilor"predestinat, provenit de la SfBntul Arnbrozie. despre care nu avem ins5 suficiente elemente careprotectorul albinelor si stuparilor, a fost delegat sb sb ateste data exact5 a infiinlbrii. Ceea ce stim sigurparticipe la al XVIII-lea Congres al crescdtorilor de este cb i n anul 1908 la Rbdbut~ fiintb "Societatea iaalbine germani de la Salzburg, ce s-a desfssurat i n prisdcarilor din Rbdbuti si imprejurimi". Este deseptembrie 1872, la care a luat parte si preotul mentionat faptul cd i n Bucovina functionau incaVlCHENTlE SCHELEJAN din Timisoara, un inainte de anul 1900 mai multe societbti apicole i nbinecunoscut si apreciat stupar din acele timpuri. orasele: Gura Humorului. Clmpulung. Vatra Dornei,primul i n lume care a promovat ideea separbrii Suceava, Cernbuti si altele.mbtcilor c u o gratie despbcitoare. In Basarabia, i n perioada i n care acest teritoriu Reintorsi de la congresul amintit. ca o romdnesc se afla sub stbpinirea ruseascs, fiinta laconsecintb a dorintei nestrdmutate de asociere a ChisinHu i n jurul anului 1900 o societate deapicultorilor - cei doi au inceput actiunea de apiculturb, fbrb sb avem ins5 date exacte pentruinfiintare a unei societbti apicole. Mentionbm cb i n prezentare. Primul congres al ap~cultorilor dinacele timpuri Banatul. tinut rorndnesc, se afla sub Basarabia a avut loc i n anul 1919.stbpdnire austriacd. Cu sprijinul si aprobarea In anul 1921 i n zilele de 3-4 decembrie, laautoritbtilor locale, prin decizia nr.618 din 14 Chisinbu, au avut loc IucrBrile celui de a l d o i l e aianuarie 1873 i n zilele de 16-17 aprilie. i n saloanele congres de apiculturb i n prezenta directorului bailor termale Buzias s-a tinut adunarea de general al agriculturii din Basarabia - Agricolaconstituire a prirnei asociatii apicole de pe actualul Cardas, promotor a numeroase actiuni apicole. Cuteritoriu al tbrii noastre sub denumirea de sprijinul profesorului Ion Popovici Cerchez, sefulReuniunea Apicultorilor Bdnbteni. Participantii la sewiciului apicol, se infiinteazb Societatea Centralsintdlnirea de infiintare a societbtii, peste 200 de ApicolB "Apicultorul" al cbrui presedinte a fost alesapicultori au ales ca presedinte pe doctorul Adam protoereul Alexandru Longhin.Petru Jager, iar i n functia de secretar pe invbtbtorul Societatea avea ca organ de presb revistaNicolae Grand. "Apicultorul" din Basarabia. Deci abia anul 1873 a intrat i n istoria Schimburile comerciale si culturale dintrestupbritului romdnesc ca o prim5 manifestarc de Bucovina si nordul Moldovei erau frecvente i n aceleorganizare a apicultorilor intr-o formb structural5 si timpur~si considerbm cb sub influenta bucovineanbfunctionalb care sb le apere interesele, sb-i i n anul 1902 preotul Vasile Hanganu de la protejeze si sb contribuie la dezvoltarea apiculturii Nicolina-lasi a incercat sb uneascd intr-o asociatiei n actualul teritoriu al Romsniei. pe toti stuparii din nordul Moldovei, dar dupb In anul 1892, societatea infiintatb se transfers propria sa mbrturisiere "s-a ales numal cudin Buzias la Budapesta. La scurt timp dupb statutele"aceasta, un grup de 250 de ap~cultori din zonb s-au ldeea asocierii apicultorilor in Moldova is1 face reorganizat intr-o noub societate - care de fapt o dupb putin timp intrarea si la Botosani, cdnd la 5continua pe cea anter~oard- denurnit6 Societatea decembrie 1904 se infiinteazs Societatea StupdritulApicolb Bbnbteanb care il avea ca presedinte pe care editezd si difuzeazb revista "Apicultorul -Georg Beniczki. prima asociatic si prima revistb care se ocupau de La 10 septembrie 1911, in cornitatul apiculturs pe teritoriul regatului Romdnia. MenireaCaras-Severin s-a constituit la Lugoj, din initiativa asociatiei era sd propage apicultura pentru tdrani.lui GHEORGHE MILOS, o a doua organizatie de indeletnicire consideratb un mijloc eficient destupari din Banat denurnitb Societatea de ridicare a nivelului de trai.Apiculturd "Albina BBnbteand". Initiativa unificdrii apicultorilor a fost reluatb i n La mai putin de un an de la infi~ntare, n urma i anul 1910 de Florin Begnescu (1880-1949). fiul unei sedinte comune a ap~cultorilor rnembri ai invbtbtorului Remus Begnescu, refugiat dinSocietbtii de Apiculturb "Albina Bbnbteanb" cu Transilvania i n regat, fervent purtbtor al ideii deapicultorii membrii ai SocietBtii Apicole BbnHtene unificare a tdrii si de asociere a apicultorilor. Albturis-a produs fuzionarea celor doub societgti, de Florin Begnescu - aflat la Galati. si-a inceput
 6. 6. activitatea i n aceeasi dlrectie si Constantin reorganizeazd i n luna septembrie 1919 c i n d la lastHanganu (1889-1951) din lay, fiul preotului Vasile au loc i n aula Universitdtii lucr6rile celui de al Il-leaHanganu, precum si Dirnitrie Popovici intors din congres a societ6tii. Cu acest prilej in gr5dina 1SUA i n anul 1914 la Iasi. UniversitB!ii se organlzeazd si o expozitie apicols Cu toate aceste initiative dorinta apicultorilor cu participarea a nurnerosi apicultori expozanti dindin tara noastrd de a se unifica intr-o singurg intreaga tars.asociatie se materializeazs abia i n anul 1915. La conducerea societdtii rirndne ca presedintePentru infiintarea Societ5tii Nationale de Apiculturi, D.M. Popovici, iar ca vicepresedinte C. Hanganu.un grup de inimosi apicultori rornini convoacd la In anul 1923. vicepresedintele societ5tii V.Bucuresti la 20-21 decernbrie 1915 i n localul Hanganu convoacd la lasi i n zilele de 26-28 iulie, i nCamerei de Come$ un congres de apiculturd cu localul scolii "V. Conta", al Ill-lea congres alpeste 300 de participanti din intreaga lard. Societ5tii Nationale de Apiculturii care seSedintele congresului au fost conduse de unul din desf8soarH sub conducerea lui T. Atanasiu. Pentruinaintasii apiculturii din acele timpuri - T. Atanasiu reorganizarea. renasterea si rnentinerea unititii (1884-1947). Participantii la congres au ales ca asociatiei, delegatii la congres au ales i npresedinte al societfitii pe D. Popovici, iar ca unanimitate ca presedinte al acesteia pe Florinvicepresedinti pe Gheorghe Donca si Constantin Begnescu, iar ca vicepresedinte pe C. Hanganu.Hanganu, ulterior profesor universitar la lnstitutul Acestia au avut ca obiectiv principal susiinereaAgronomic din lasi si apoi din Bucuresti. intereselor tuturor apicultorilor (acordarea de loturi lntrucdt congresul urrnsrea ca Societatea sd apicole, scutirea de irnpozite) si au luptat din toateaib5 vocatie nationald, a hotsrit s5 sprijine puterile pentru unirea asociatiilor de apiculturd dininfiintarea de seclii apicole i n toate judetele tirii. Ca teritoriile romdnesti alipite tQrii, cu Societateaurrnare, i n acest tirnp au fost organizate sectii Nationale de ApiculturH, din care fHceau parteapicole conduse de: Teodor Atanasiu (Bucuresti); nurnerosi preoti. invst&tori, profesori. doctori.Jean Morsrescu (Dolj); Petre Popescu (Mehedinti) ; rnagistrati, militari si agricultori din rnulte judete aleVictor Andronescu (Rrn. Vilcea); A.S. Bdrleanu tirii. Urrnare unor problerne farniliale (i se (Vlasca); D. lonescu (lalornita); I.G. Mares irnbolniveste grav sotia), Florin Begnescu plea& (Dlrnbovita); N. Argenti (BuzHu); Gh. Axinte pentru un timp din tars, iar conducerea Societitii (Focsani); V. Rarnpa (Tulcea); Constantin Econornu este preluati de C. Hanganu. (Dorohoi); Gh. Crucianu (Rrn. Sdrat). Nurnarul Sesizind situatia dificili prin care treceasectiilor apicole la judete a crescut la 33 i n anul societatea care nu reusea sH actioneze i n suficienta1920 cu un total de 974 de rnernbri cotizanti. mHsur5 pentru introducerea progresului tehnic in Congresul urrndrea ca Societatea s i aib5 o apiculturi, proteclia crescHtorilor de albine sipublicatie cu denurnira de "Revista National5 de stirnularea initiativei particulare i n stupHrit, DanielApiculturH" cu sediul principal la lasi. Aceasta a Constantinescu, un om curajos si intreprinzstorapirut pe 1 ianuarie 1916, dar editarea s-a realizat publics i n ziarul "Universul" din 1925 o chemarecu rnari greutsti determinate de anii de rbboi, de ciitre apicultorii din tar5 pentru unirea tuturornurnHrul redus de abonati si de lipsa rnijloacelor organizatiilor apicole existente intr-o societaternateriale. Ca urrnare a dificult5tilor prin care trecea centrals de apiculturs care ia fiint8 cu pr~lejulsocietatea, aparitia revistei s-a realizat cu congresului de apiculturd ce are loc i n Bucuresti lanurneroase interrnitente si prin fortuite cornasiri de 25 octornbrie 1925. Putern spune cs ace1 moment nurnere. reprezintg infiptuirea organizsrii tuturor Dupd alipirea Bucovinei la regatul Rorndniei la crescritorilor de albine din Rorndnia intr-o singurddata de 12 iulie 1919, inaintea celui de al doilea organizatie. Societatea Central5 de Apiculturi carecongres al Societdtii Nationale de ApiculturH, D. avea ca organ de press revista "Rorninia apicoli"Popovici presedintele societdtii s-a intdlnit la si care a apirut i n luna ianuarie 1926. SocietateaCernHuti cu cei 11 reprezentanti ai societ5tilor Centrals de Apiculturd a cuprins cu acest prilej sidistrictuale de apicultur5 din Bucovina i n scopul societitile din toate teritoriile rorndnesti, ca dealipirii acestora la Societatea National5 de exernplu Societatea National5 de ApiculturH dinApiculturl si participgrii la congresul al Il-lea si la lasi. Societatea Apicolfi Ardeleanh din Cluj,expozitia organizats de societate la lasi. Societatea Apicultorul din ChisinAu, Societatea lnainte de inceperea IucrHrilor congresului, ApicolH BlrnHteani din Tirnisoara, SocietateaSocietatea DistrictualH de Apicultura din Albinarilor din Bucovina - CernAuti.Cdmpulung - Bucovina, s-a alipit la Societatea Presedinte al SocietEitii Centrale de Apiculturd a National6 de ApiculturH. fost ales Alexandru Buldghin (1855-1945), Societatea National5 de Apiculturti se vicepre~edinteDurnitru Starnatelache (1892-1961),
 7. 7. secretar general Daniel Constantlnescu, iar casier asociatiei s5 cad5 in desuetudine.Gheorghe Turcu. Sediul Soc~etiitii era i n Bucuresti. Cu toate acestea. crescdtorii de albine din tarastrada Rotari nurndrul 38. La conducerea asociatiei noastrd au invins hotdririle adrninistratiei totalitaresi-au adus contributia i n decursul anilor si alte din acele tirnpur~si profitdnd de faptul cd i n tar8 apersonalit5ti din lurnea apicol5 cum au fost: Grigore luat fiintl Societatea de Stiinte Agricole "IV.Giosanu (1928-1947) si Nicolae Rornanescu Miciurin" care i n anul 1954 s-a unificat cu Asociatia(I 947-1948). Stiintific5 a lnginerilor si Tehniclenilor au pornit Societatea Centrals de Apiculturd a desfdsurat sd-si reorganizeze activitatea sub auspiciile acestorde-a lungul anilor o activitate arnpld si complex5 organizatii, in acesti ani respectiv 1953-1957. doidin care arnintirn: tineri absolvent~ ai Facultdtii de Zootehnie din - cursuri de var5 la stupina de stat de la Voila. Bucuresti - Traian Volcinschi si autorul acesteildngd Cbrnp~na, durata de 25 zile; cu cornuniciri, irnpreund cu un grup entuziast de - cursuri apicole la TBbdcari - Bucuresti. Splaiul apicultori: Veceslav Harnaj. Nicolae Iliesiu. NicolaeBolintineanu 27: Fotii, lonel Barac. Marcela Harnaj. Constantin - conferinte apicole la radio - prima conferint5 Hristea, Constantin Antonescu. Valeriu Petrus,fiind tinut5 de cdtre Gr~gore Giosanu cu terna Teodor Bogdan din Bucuresti si Gheorghe Puscasu"lrnportanta produselor apicole din punct de vedere - Tulcea. Davidescu - Ploiesti, Francisc Szoverdi -medical"; Cluj. Nicolae Chiru - Galati. Vladirnir Cudelcd - - predarea de lectii apicole la Scoala normal5 BacZu, Carmen-Lia Sp5taru si Victor Vein5 -de inviildtori, avdnd i n vedere c d aceasti Tirnisoara si rnulti alti crescdtori de albine dinindeletnicire este econornicoasi si educativd; intreaga tar8 au pornit o arnpld carnpanie de - nurneroase alte activitdti de stiintd si practicd propagandd apicold care contura clar dorintaapicol5. unanirn6 a acestora de a-si organiza propria lor r,stdzi putern spune cd Asociatia Crescdtorilor societate profesionali.de Albine din Romania si revista "Rorndnia apicol5" Data de 7 august 1957 a constit:~itrnornentulsunt continuatoarele Soc~etdtii Centrale de de vdrf al acestui deziderat al apicultorilor dlnApiculturd si a revistei "Rornbnia apicold" editatd i n intreaga tard, care cu prilejul unei consfdtuirianul 1926. apicole organizate i n Delta Dundrii de Asociatia Societatea Centrals de Apicultur5 si-a Stiintificb a lnginerilor si Tehnicienilor. au hotbrdt s5desfdsurat activitatea din anul 1925 si pan5 i n anul se organizeze intr-o asociatie profesionald de 1948 chnd, printr-o decizie a Ministerului Justitiei si apiculturd care s5 cuprindd pe tot1 apicultorii dina Ministerului Agriculturii cu nr.1350 din 23 tar5 Aceastd hotdrdre s-a realizat i n zilele de 28-30octornbrie 1948, publicat5 i n Monitorul Oficial decernbrie 1957 la Bucuresti cdnd a luat fiint5 nr.250 din 27 octornbrie 1948 a fost dizolvatd. in Asociatia Crescitorilor de Albine din Rorndnia acea perioadd, presedinte al Societatii a fost N. avdnd ca presedinte pe V. Harnaj. iar ca secretar Rornanescu, iar vicepresedinte Veceslav Harnaj general pe N. Iliesiu. Organul de press al Asociatiei (1917-1988). Prin decizia rnai sus amintiti. a fost fiind revista cu aparitia lunar5 "Apicultura", editat5 inshrcinatd cu conducerea activit5tii i n ap~culturd o la inceput de Ministerul Agriculturii si Asociatia comisie interirnar5 format5 din: Nicolae Foti~,Mihai Cresc5torilor de Albine, denurniti rnai apoi Buleu. Zaharia Voiculescu, Valeriu Petrus si "Apicultura i n Rornbnia" si i n prezent "Rornbnia Constantin Antonescu. apicoli", reluindu-si astfel dup5 revolutia din Patrirnoniul Societitii Centrale de Apiculturri a decernbrie 1989 denurnirea avut5 la infiintare i n fost preluat de sectia de apicultura a lnstitutului cadrul Societ5tii Centrale de ApiculturH. National d e Cercetiri Zootehnice. Aceasta este Asociatia Cresciitorilor de Albine D a t o r i t i presiunilor politice din acele din Rorndnia zilelor noastre si organul ei de presH tirnpuri, cornisia interirnari n u a reusit s5 "Rorndnia apicoli". desfgsoare o activitate unitarH. si chiar dacH la Se cuvine sH aducern u n p o s t u m o m a g i u 22 martie 1949 a luat hotPrdrea d e reunificare a tuturor acelora care i n trecut a u cultivat si tuturor organizatiilor apicole d i n tar&, nu a purtat traditiile p o p o r u l u i r o r n l n , p r i n t r e reusit s s d u c i la indeplinire acest deziderat. L a care s i apicultura, d i n r d n d u l cHrora arnintim Ministerul Agriculturii, consilierul sovietic i n p r i m u l r l n d invHtHtorii, preotii, p r o f e s o r i i , Grigore D. Bilas fiind intrebat d e Nicolae c o r p u l tehnic d i n a g r i c u l t u r a p r e c u m s i p e Ceausescu, p e atunci secretar general i n t o t i cei care au i n d r l i g i t s i s p r i j i n i t cresterea minister. dace i n URSS exist6 o p s o c i a t i e d e albinelor p e aceste m e l e a g u r i atdt d e apiculturd, a r i s p u n s cH "nu", fapt care a scurnpe nouH tuturor s i s i l e i n c h i n i r n o deterrninat c a incercarea d e reorganizare a arnintire p l i n a d e vesnicH r e c u n o s t i n t i .
 8. 8. ~ N C E P U T U R ~ L E DEZVOLTAREA $1 ALBINARITULUI RATIONAL iN ROMANIA i~ PERIOADA 1893 - 1938* Cresterea albinelor este o veche indeletnicire, acelora care prin setea de cunoastere si prinrnodul de exploatare a deterrninat ins5 rgmdnerea cercet5rile lor, pe aceast5 linie inscriindu-se si Al.lor pdn5 i n zilele noastre i n stare de Atanasiu- AlbinB, au contribuit la ridicareasemidomesticire. Egiptenii, surnerienii, babilonienii, albin5ritului la treapta de "stiintd si arts".asirienii, grecii, rornanii au practicat cresterea Al. Atanasiu-Albin5 tirnp de aproape 40 de ani aalbinelor. Prirnele scrieri despre stupgrit apaqin lui luat parte activd la propaganda oficial5 a statuluiAristotel si ~ i r ~ i l i u Dar abia din secolul XVll se . rorndn privind cresterea rational5 a albinelor fgcdndinregistreaz5 progrese i n cunoasterea biologiei serviciul de conferentiar la: Ministerul Agriculturii sialbinelor. Swarnrnerdarn (1637 - 1685), Rearnur Dorneniilor i n c e p h d din anul 1900; Dorneniile (1683 - 1757), Dzierdzon, Schirach (1771), Huber Coroanei; Uniunea Carnerelor de Agricultur5 din (1789), Procopovici (1814) creeaz5 stupul cu rarne ~ucuresti~.mobile, Mehring (1857) inventeazg presa de faguri Arhivele statului Arad sunt i n posesia unuiartificiali, Layens (1880) inventem5 stupul orizontal, studiu intocrnit de Al. Atanasiu-Albind i n anul 1938,Langstroth (1852) si Root (1879) construiesc stupul lntitulat "interneierea si dezvoltarea albinhrituluicu rnai rnulte corpuri, iar Dadant (1890) - stupul cu rational i n Rorndnia de la anul 1893 si pan5 la anulrarne de cuib si rarne de rnagazie, Hruska (1865) 1938" In acest studiu autorul consider5 cdconstruieste prirnul extractor centrifugal pentru inceputul si baza culturii rationale a albinelor i lrniere2. Merite deosebite i n dezvoltarea apiculturii constituie inventia stupului sisternatic, care a stdrnitau avut: E. Zander. E. Bertrand, C. Butler, R. o adeverat5 intrecere intre cercetetorii vietiiCahuvin, A. Maurizio, A. Caillas. C. Aarrar, 0. albinelor pentru g5sirea rnijloacelor rnecanice,Morgenthaler, V. Alpatov, M. Haydac si altii. adic5 aparate si unelte potrivite noii culturi, cum au lnsemngrile de chl5torie ale lui Herodot, fost: presa de rndn5 pentru fabricarea foilor debasoreliefurile de pa Colurnna lui Traian si niai faguri presati si extractorul de rniere.tdrziu corneflul cu miere si cear5 atest5 Din docurnentele, rapoartele, dlrile de seams,preocup5rile si nivelul atins .pe teritoriul patriei revistele si rnulte alte lucr5ri ce existau i n arhivele si noastre. Mai tlrziu, Dirnitri Canternir fnfhtiseaz8 bogata bibliotech a Casei Scoalelor si Culturiistup5ritul ca o rarnur.5 important6 a econorniei Poporului din Bucuresti, pe care le-a cercetat Al.tirnpului3. Atanasiu, reiese c5 i n Rorndnia, inceputul cresterii In anul 1775, Ion Molnar public5 "Econornia albinelor i n stupi sisternatici s-a f5cut i n anul 1 ~ 6 6 ~ .stupilor". Ulterior, alti pasionati cercet5tori si-au La inceput, s-au f5cut rnici incercgri de culturi deadus contributia la conturarea apiculturii rnoderne c5tre persoane care au cEil5torit i n t i r i strgine, unde rorndnesti: R. Begnescu, C. Hanganu. N. Fotii, C. au v k u t noua culture a albinelor i n stupi Hristea, V. Harnaj, Th. Bogdan, C. Velirnan si altii4. sisternatici, cdt si de cei ce stiau limbi str5ine si Lucrarea de fat5 constituie o mic5 contributie la puteau citi c5qi si reviste dupe care se c5l5uzeau.cunoasterea unor aspecte ale dezvolti5rii Printre prirnii care au flcut asemenea incercsri aualbin5ritului i n Iara noastr5 pe un interval intre anii fost preotii, inv5tlrtorii $i proprietarii de mosii. 1893 - 1938 si totodatg un ornagiu adus tuturor Cresterea albinelor i n stupi sisternatici Fncepe IYR, p.8 1 .-lpiiulntm,rismricinrlruni E i n t m Didwrici ~i Pzrin,q@cri. ins5 pe o baz5 rnai larg.5 i n tara noastr5 din anul 2 Ihirlrtn 1893 cdnd Petre Carp, ca Ministru al Agriculturii si 3 Ihido,~ Dorneniilor, a infiintat o "scoa15 de albin5ritU i n J IlniL~t~ S Bdr. St. .4md Fond in,nem qpicoli a judpprlui Amd dmSSlI93R. judetul Roman, la P5ncesti Dragomiresti, nurnindu-lfilfl I. ca director pe Grigore ~errnes. Scoala s-a infiintat 6 Il~idrmia 2 fl . pe o duratl de 10 ani, cursurile avdnd durata de 7 /bidcnt.fila 2, veno. sase luni, incepdnd de la 1 rnartie si terrnindndu-se ) Comunicare sus(inut8 in Seclia de istorie a apiculturii din cadrul w l u i de al XI11-lea Simpoz~onNational de lstorie $i Ketrologie Agrara aRomaniei (Constanla. 71 august - 3 seplernbrie 1993)
 9. 9. la sfsrsitul lunii august. sisternatici, loan Kalinderu a tipirit i n anul 1899 In prirnul an au fost trirnisi s i urrneze cursurile d o u i brosuri cu notiuni despre cresterea albinelor.profesorii de la scolile de agriculturi. scoli normale pe care le impfirtea gratuit celor ce se interesau desi serninarii, nurnirul cursantilor variind intre 40 - noua culturi.100, apoi categoriile celor ce absolveau aceste In anu! 1901 el dB o circulars citrecursuri s-au diversificat, printre ei nurndrandu-se Adrnin~stratiile Dorneniilor Coroanei, prin care lepreoti, i n v i t i t o r i , absolventi de scoli agricole. oblige s i infiinteze stupitrii model cu stupirnilitari iesiti la pensie tineri de prin sate trirnisi de sisternatici si cu slrictul neccsar de aparate siAdrninistratia Domenillor Coroanei $1 de rnulti unelte proprietari agricoli. 0 contribut~e insemnatj la dezvoltarea Dintre absolventii acestei scoli o parte si-au albinar~tuluii n Romanla si-a adus-o si Spiru Haretinfiintat stupariile lor, iar altii au inflintat sr condus ca Minlstru al Instructiunii Publice si Cultelor. instupirii pe la rnar~i proprietar~ Dupa infirntarea acea perioadi, invitt8mbntul agr~colSI scolile deacestei scoli dc albinjrit se rernarcd. ca un fapt agriculturd erau sub d~rectaindrumare a acestuipozitiv. obl~gativ~tateatuturor arendasilor de minister P r ~ npropaganda d u s i la sate de citredornenlr ale sntulu~,prln lege si contracte, de a inv8tbtor1, se d i d e a u calduroase indernnuri siinfiinta stupirii cu cel putin 100 de stupi s~stematici. povete pentru ca siitenii, preotii si i n v i t i t o r i i s i se Grigore Herrnes, prirnul director a scolii de 1 ocupe de cresterea albinelor i n st up^ s~sternatici. albinirit, era autorul unel invent~i stup sisternatic de In f~ecare i n vacanta de var5, invAtBtorii care an,care purta nuniele sbu, avand forrna orizontali se pregjteau pentru definltivat participau la (asemandtor cu stupul Layens) cu 18 rarne. inventat cursurlle de perfect~onarela scol~lenorrnale, unde in anul 1864. Rarna avea d ~ m e n s i u n ~exterioarc de le se preda 5 1 albindritul rational. Jar absolventi~50 crn lungime 51 26 crn Idtime, cu desch~derea rnerituos~ erau trim~si de la scoala normala.capacului pe deasupra, cu urdlnisul asezat i n pat seminar~i SI agr~cultura. de catre M~nisterul caid (paralel CII ramelel SI lung de 15 cm Peretele lnstructiunii Pui)l~ce. i n stra~natate pentru d~n spate, accla opus urd~nlsului.este m o b ~ l ,pe spec~allzareai n agr~cultura.zootehn~eSI cresterea .* alcl f5cdndu-SP curatenla stupulur. Peretil stupulu~ rat!onals a albinelor erau irnbrjcat i n stuf, paie ori p a p u r i Astfcl Tot i n epoca lui S p ~ r uHaret s-au infiintat SI aceastB irnbracirn~ntc facea ca s t u p ~s6l fie racoros ~ grddin~lescolare pe I Q n g i scol~leprlrnare de la vara. iar larna caldurosR Accst tip de stup era cel sate, sdevsrate s c o l ~ practlce dc agr~cultura rnai rBsp5ndit stup sistcrnat~c n acea epoca pentru i inzestrate cu rnlcl peplnlere de pomi si vrtd de vie. Moldova. Oltenla. Munten~asr Dobrogea Stupul d~n care nu lrpseau stupii s~sternaticicu albine, in Herrnes a const~tultbaza lnceputur~lor de stuparit aceasti perloads i n Romanla ex~stauurrnstoarele model pe care rncn~strul agr~culturir le facuse la sisterne de stup1 s~sternatici stupul gerrnan cu tonte scolrle de a p ~ c u l t u r i . de toate gradcle. etaje, de doua felurt, u n i ~ lnurnll Bcrlepsch, altul Centrala HerQstr6u. inferioare SI elementare precLlrn Dathc stilpul Hermes stupul Layens si i n SI Is ferrnele rn.>del ale statdlul contlnirarc s-a Introdus stupul Dadan! Petre Carp, ca mare proprietar agricol al rnosiel Fvl~ha~l Popescu adrmntstratorul Casei Tibanlei dirl Judetul Vaslu~, pe atunc~.era cel ma! scoalelor de somun acord cu S p ~ r u Haret da mare propr~etard ~ n tar6 de s t u p i r ~ eststemat1c5. ord~neca la toate rnosiile obctle 5 1 orfelinatele ce avdnd pestc 500 de stupi sistemat~c~u alb~r,c c apaglneau de Casa Scoalelor, s i se inf~inteze s~sternul Herrnes. stupar~~ slsternat~ce. invatatcr~~ fie ajutat! sh-s~ rar s5 U n a!t niare ~ubitcr S I indrumator perltiu cumpere cate un stup model. extractor de rnlere. intcrneierea cresterii alb~nclori n stupi sistcmat~ciS J prcse pentru fagurii artific~alr 51 alte rnici unelte." pentru rsspandirea la sate a acestet cultu:~ a fost Petre Garbcvlveanu, adrn~n~stratorul Case1 B~sericii, loan Kal~nderu ln anul 1899. pentru prirna datd, el ccre l u S p ~ r u ~ Haret ca sa inf~~nteze stupdrii cu stupt infi~nteazspe cateva rnosll ale Coroanei stuparii sistemat~ci la sch~turisi rnandstiri de c i l u g i r i si pe model, cu stupi slsternat~ci51inzestrate cu aparate de rnaici * Ca urniare, Casa B ~ s e r i c ~ i nurneste un 5i unelte." Pentru a veni i n ajutorui celor care specialist pentru infi~ntarea de stup&ri~ cu stupi doreau sb cult~ve cresterea alb~nelor i n s t u p ~ sistemat~cila aceste Iicasuri de cult, care avea si rnenirea predarii cunostintelor necesare cresterl~ rationale a albinelor. In sfdrsit, printre alte rnisuri luate de Spiru Haret care au contribuit la inrnultirea stupilor cu albine, a fost 51 adoptarea "Legii f a b r i c i r l ~ si vdnzirii lurn6ndrilor de c e a r i de albine" din anul
 10. 10. 1908,ceara fiind rnult c8utatii si p l l t i t l cu preturi i n continuare loturile de albinlrit pe judetei8. carebune.15 existau i n anul 1938 si din care rnulte au devenit Dup8 prirnul r8zboi mondial. se infiinteazi proprietatea detinfItorilor, pentru c l s-au conformatDirectiunea General5 a indrurn8rilor Agricole din contractului: Arges 1 , Buz8u 1 . Covurlui 1 , Dolj 15.Ministerul Agriculturii si Domeniilor, pe IbngfI care Dorohoi 1 , lalornita 1 , lasi I . llfov 16. Mehedinti 4,functiona si un "Serviciu al albiniiritului". Pentru Putna 2, RLrnn~cu SBrat 2. Romanati 3. Severin 1bunul mers al albindritului, teritoriul tirii a fost Tecuci 5, Teleorrnan 2.Timis- Torontal 1 , Turda 2,irnpiiflit i n sase regiuni, nurnite "regiuni de Tutova 1, Vlasca 2.in total 63 de loturi.albinirit", fiecare fiind condus de catre un sef de Anii 1919 - 1924 au fast ani de belsug aproaperegiune.16 pe tot cuprinsul t8rii. Agricultura prospera si o dat5 Din numeroase ordine si circulare care se d l - cu ea si cresterea albinelor. S-a inrnultit nurn8ruldeau pentru dezvoltarea tuturor rarnurilor stupilor de albine, iar din banii cbstigati dinagriculturii, o mare parte din ele se refereau la vdnzarea rnierii si a cerii s-au infiintat rnulte stup8riiinfiintarea de stup8rii sisternatice si cresterea sisternatice Se fac rnulte cornenzi in tiirile strlinerational8 a albinelor i n scolile de agricultur5, ferme pentru diverse rnateriale, aparate, unelte etc.,si institutii agricole judetene. In scolile de trebuincioase noilor proceduri de culture si deagriculturi de toate gradele se predau elevilor exploatare sisternaticd. Sosesc in tar5 rnultenotiuni despre albin5ritul rational de cltre profesorii publicatii de specialitate care sunt cumpirate side zootehnie. studiate de cei interesati. In afarl de acesta. Ministerul Agriculturii Ministerul Agr~culturii prin infiintarea a inc5organiza i n judete cursuri de albiniirit, iar i n lirnita douB rnari institutii. si anurne: lnstitutul Nationalposibilit5tilor ajuta binegte aparitia publicatiilor si Zootehnic, i n anul 1926 si lnstitutul de Cercetdriorice manifestiiri privind albinele. Acest minister. Agronornice al Rornbniei. i n 1927, a contribuit la pentru a ajuta cbt rnai rnult si c i t mai bine sustinerea propagandei albinlritului, in acestedezvoltarea albin8ritului rational si pentru a incuraja institutii putsndu-se efectua analize si studii asupra pe crescitorii de albine, o dat8 cu aplicarea Legii bolilor la albine si asupra plantelor cu flori si cu Reformei Agrare (din 1921 - n.n.) si cu lucrfirile de nectar care ar fi folositoare albinelor ca hran2i.limproprietiirire individual&, infiintearl i n judete, in Atentia acordat8 si sprijinul dat de Ministerul rnisura disoonibil5 a terenurilor. loturi s ~ e c i a l e Agriculturii si Dorneniilor pentru dezvoltarea sinurnite "loturi apicole"", cu destinatia de a fi cresterea albinelor i n tara noastr8 i n conditii deacordate cresciitorilor de albine dintre cei rnai perfect8 sdnitate, s-a concretizat in "Legea merituosi, fapt unic i n Europa. cornbaterii bolilor prirnejdioase la albine" din anul Loturile de albin8rit se diideau i n arendi pe 25 1936. Acest act din partea rninisterului a fostde ani i n conditiile si scopul urrniitor: s i se binevenit si de rnult folos pentru asigurareainfiinteze pe ele stuplrii model spre a fi ca exemplu s i n i t l t i i albinelor prin mlsurl stiintifice detuturor celor interesati i n dezvoltarea apiculturii si combatere.s i se execute pe ele plantatii cu flori nectarifere. Un insernnat pas inainte i n ceea ce privesteSuprafata acestor loturi era de p b n i la 5 ha. cregterea rational5 a albinelor a fost fficut in anul Prin contractul tip de arendare detinitorii 1925, o dat8 cu infiintarea Uniunii Carnerelor de loturilor mai erau obligati de a tine anual celor Agriculture la nivel central si a Camerelor de interesati un nurnir de demonstratii practice gi Agriculture judetene. Acestea inscriau i n buget lor sfaturi i n noile stupirii, toate acestea gratuit, sub anual, i n lirnita veniturilor, anumite surne de bani cu controlul S e ~ i c i i l o r agricole judetene. Aceste loturi care ajutau propaganda apicoli si tehnica puteau deveni proprietatea detinitorilor, dar numai albiniritului, prin cursuri de specialitate, conferinte.i n cazul cbnd s-au fscut pe ele "stupirii si instalatii" reviste, cifli, infiintiri de rnici culturi de albine,i n conditiile contractului. impscirea de s t ~ p sistematici ca rnodele, aparate. i La inceput, numarul acestor loturi a fost destul unelte, faguri artificia~i.~ de mare, dar pentru c i multi dintre detiniitori s-au In anul 1930, Ministerul Agriculturii suferi o abltut de la conditiile contractului si au folosit reform5 adrninistrativs, plus economii bugetare. interenul i n alte scopuri, Ministerul Agriculturii a fost aceste conditii, se desfiinteazi Se~iciul silit sh ceari justitiei rezilierea contractului. RedHm albinfiritului si posturile de sefi de regiune. fi/< I > 1~;,/~,3,, 5 ><.is,>. activitatea culturall si tehnici trecend asupra 10 II.;,!,~,?,i / O 6. ) Carnerelor de Agriculturi, intre care se cuprindea si 17 N>I<L.,,,. fil, 6.,,.n<,. propaganda a l b i n i r i t ~ l u i . ~ 1 s 11~;<!~~111, f;/" ? 10 1h;Ac-nt.file Z v,s<> 9ifi!,; ,V. In toarnna anului 1931, pentru completarea 20 //y;,/?t>~ serviciilor de specialitate, Uniunea Camerelor de
 11. 11. Agriculturs infiintezd Sewiciul de propagandd al proprietari agr~coli, preoti, inv8tltori, functionari.albin5ritului si al cresterii viermilor de rnltase. comercianti, militari si elevi. Numdrul participantilornumind un specialist pe care-l pune la dispozitia era destul de insemnat. si anume: la cursuri mici 40Camerelor de Agricultur5 judetene pentru cursuri -100 cursanti, la cursuri mijlocii 150 - 250 cursanti,de albindrit, conferinte si pentru orice "indrurnlri i n iar la cursuri mari 350 cursanti.specialiate i n aceste dou5 rarnuri de bogltie In sala de cursuri se organizau mici expozitii denationa15"~~. albin5rit cu felurite produse: stupi, rniere, cearl, Pentru a populariza inv5tdturi strict necesare faguri, aparate, unelte, cdqi etc. Num5rul cursurilorcresterii ralionale a albinelor, anual Uniunea de albindrit ce s-au tinut i n perioada 1931 - 1937 aCamerelor de Agriculturd in colaborare cu fost de 196 cu durata de 3 zile, la care au luat parteCarnerele agricole judetene tineau cursuri speciale peste 10.070 de ~ u r s a n t i . S-au rnai tinut 90 de ~cu duratl scurti de cdte 3 z~le.Cursurile erau cursuri mici, practice, cu durata de o zi, la care augratuite, la ele participdnd diverse categorii de participat un numlr destul de mare de cursanti. incetlteni: medici, ingineri, avocati, profesori, mari ceea ce priveste num5rul stupilor sistematici cu albine din toate provinciile t l r i i noastre, acesta trece peste un rnilion. Din acest numsr aproape 60% sunt stupi sistematici, iar restul de 40% sunt tbrdnesti. SCRISOARE CATRE UN PRIETEN Stan BUNOAICA11 stuparit, daronu-i usor.Te-ai apucat de EU sun? albind sun? domesticd. Te /as sd-mi iei ceea 11 Este o munca ce-mi prisoseste. Nu bBga toat8 mdnaII tare grea. Orice ai face, sd te gBnde~ti in agoniseala mea. Ldcornia ta pe mine IIII la mine si numai la mine. mB va pierde, iar fard mine vei deveni Eu sa fiu mai mare dragoste a sdrac si sufletul tau va deveni pustiu.II ta, eu s3 fiu cea mai mare grij8 a fa. Daca tu g r e ~ e s lma mdnii ~i te (1 Via!a mea e scurta, insa mostenirea in?ep.Mor, insa moartea mea pe tine teI pe care !I-o voi lirsa eu este a.Fa de face mai sdnatos.11 mare, ca ar trebu sd-mi faci altar de Nu te grabi cBnd lucrezi cu mine. 11 Cu cdt esti mai calm, cu atBt eu suntI aUr~entrumine trebuie s3 inve?i. Eu mai blBnda.II sun?o enigma. Cu cat ma vei cunoaste Ai grip sa-mi fie casa curatd, da-mi II mai bine, cu cBt vei $ti mai bine tot timpul de lucru, apard-mil de boli gi obiceiurile si toanele mele, cu at& va fi dupmani ~i lasB-ma pe mine si pe 11II mai bine pennu noi doi. suratele mele sB te rtlsplatim dupB Sa te gBndesti cil tu nu pofi fi puterea noastrd, iar tu nu uita cd II11 sanatos daca eu sun? bolnav8, tu nu puterea noastra st4 in numarul nostru. II po?i fi bogat daca eu sun?sdraca. As vrea sa-fi mai spun un secret.li NU eu te-am ales pe fine, c i i u m-ai Sa stii ca noi, asa sillbatice cumII luat sB ma cresti Eu ili mul?umesc.dar suntem, te iubim tare mult. IIi nu ma chinui, n u md fura. Daca furtul este singurul tau gBnd, du-ma inapoi la Nu-iasa ca si tu ne iu... II cel care mB iubeste. Eu traiesc pe IAng3 casa ta, dar nu o ALBINA
 12. 12. 1.uaq6 u! !ln)el~s c 2 1 ! D ~ O Zap elnjeladwalel - 3 ! , qns ?lao!lawa elnjeladuaj - - 30el - 30 - :ynjeladuaj aj!layp el aleula! ap !nlnuaq6 a l ! ! i ~ e-~1 614 ! , ap y e o ! l a v a e l n l e ~ a d u ael j aap lnwaq6 ezeaz!ue6lo ! s - a ~ e ~ aqels !ew !!/!we/ awe1 enop ale3 ad e3 lapse snpal !eLu a3 uj!s~ijoj p u e ~ s ~ x !nlnS!urp~nlnjdalp uj alewa! ap a a3 u!p alsa folau!qle lnjewriu alejaje/ a/@ed a.ye31nwaq6 u! a!rij!jsuoD as alau!qle lewlou pow ul nqua3 ajdsu!a .e3jew !s afau!j au!qle ap Jewnu slew !ew la3 elje as !nlnuaq6 InJjua3 ul e3!ajold !S e3!p!3nl6 euefq n3 alalnla3 qns (plea /n!jeds) ale06 alalnla3 uj p d e 3 n3 asripoqu! ! ~ n j m j sap etufoj qns nels !s awe1 aJju!p alalema~u!ed1i30 a13 .war!fi g ! w n u (ep!osd!la) aj!ulil ~ ~ ! j n d !sun elujoj qns alajs 6 u g ~ j sas a/au!q/e n!/3alo3 u! !1~np/e3 a f e l j ~ g d e ap elnSeW 0 e3 3,O qnS !S OlaZ alds 3,8+ el ap aleoi.iava ! ! ~ n j e ~ a d wealape3s n3 ejepo aj!!la/ u p a!nj!lsuo3 as (1r1wal16) eJajs aun!j3as eaun!sald qns !leuo!j3unj !llja~lE?l€?de3!j!powul .all!qle au!jrid !ew elr16a~ ugweJ aSeci!6~ew ap !Gj auiqle ap e!l!wel elernleu a!jel~idodaorlo e 3
 13. 13. iernare in parfea oposa tirdinisului, in zona ferita de implicit cresterii de puiet, valoarea termica crestectrren!ii reci. spre valor; de 34~35°C. Pentrtr a intelege ma! bine funcfionalitatea Prin scliimbul permanent de hrans si caldirrafamiliei de a l b ~ n e ghemtrl de iernare, prezentani in din interior111spre exteriorul gliemuloi de iernare.reacfia popirla!ier la diverse temperaturi exterioare niciodata albinele din coaja nu ramBn la(dtipa A. B i ~ d e l ) . temperatlira mai mica de + P C , chiar daca in spatiul go1 a sttrpulu~temperatura este de crn plus 1 - La temperatt~raexterioara de OC. albinele nesemnificativ fala de minusul din exterior. Ccr cdtse aseaza dens in doua strahrrf, inghesoindu-se in femperat~iraexterioara estc mat scazcrta, albinelepartea de jos catre exterior, ctr poz~tiacorpirlui in din coala ghemiillri se comprima ma; mull unelesensul gtiemtrlui. in interior (stratul 2 ) albinele stau printre altele si asffel aertil patrunde loarfe grecrrasfirate, primind aertrl de primenire (fig. 1 -A). spre interiorul acesttria. Totusi respirBnd continuu, in ghem creste propoqia de bioxid de carbon p8na - La temperatt~ri inti un sub o"C, se constitu~e la 3%. Acest Icrcru determina albinele sa intre i n t r ostrat protector, in care albinele dinspre exterior sun1 stare de semihibernare (metabolismul organismulcriinloarse spre centru, iar cele din strattrl a1 doilea fiecarei albine isi micsoreaza intensitatea), carestau cu capul in sus. Albinele din centrul ghemului conduce la un consum scazcit de Iirana, o reducereramsn rasfirate, efectuBnd diferite m ~ s c a r(fig. 1-6). i a irzurii organice si implicit o ac~imulare nlai -- La teniperatun de -20°C, strattrl a1 doilea scazuta de rezidi~ri in punga rectala. Aceastadispare (fig. 7 C ) , dar coaja se ingroasj mult, astfel func[ionalitate normala specifics si albinelor dinca albinele se htrepdtrcrnd spre centnil ghemului, arealcrl (arii noastre nu poate fi realizata decdt deexpirnsndu si spre exterior o mica parte din familii puterri~ce.abdomen. Gtiemtil scade ca dimensiurie, iar in Ca o concluz~e cele aratate, se poate aprecia lacentrci matca rarnsnc in siguranta albinelor usor ca familia de albine de putere normala, CIJrasfirate. suficiente rezerve cantitative si calitalive de Iirana. Datorltd. acestei h~nc!ionalita!ispecifice familiei bine aranjate toamna in sttip, tratata la !imp contrade albine, c&id temperatura exterioara este foarte bolilor si datinatorilor, protejata suplimentar prinscazuta, in mi~locul ghemului de iernare se impacheta; coresptinzator, va lerna in aer liber fararealireaza o valoare fern~icade 20°c, dar nu mai probleme, firrid asffel garanfie pentru cirmatort~lmica de 14OC. Odata ccr inceperea pontei malcii $1 sezon activ. Mierea scade tensiunea arterials Mcdicii din Vcrrnonr, SUA, a11 ajuns la concluzia crl prin inlocuirea zahrlrului cu rnicrc in alinicnraia zilnicrl, s3n3tatca organisrnului cstc inlJucn~atAin mod benefic. Micrca a r c calilrl!i higroscopicc si prin urmarc ajuta la diminuarea surplusului d e lichid din shngc si. implicit, la scldcrca lcnsiunii arrcriale. A r c cfcct cnlniant asuprn slornacului 2i asupra sisrcrnului nenos, csrc recornandat3 in acccscle d c ruse s2chiroarc si, dintre roalc zrtharurile, cstc eel mai binc suportala d c rinichi. in curc d c ccl pu!in un a n , consumul d c mierc anicliorcazA arrrira. Alice DUMITRESCU Din revista "Super Magazin" nr. 611 993
 14. 14. Din c : r ~ ) o r i o ~rlnlli rrpic.l~lror /n OBIECTELE GRELE DIN STUPINA Ing. Traiiln 111ICOVIN);.ANU Durerea de spate este raspdndit5 azi si printre de unelte ajutitoare, dar, i n prirnul rand, s.5 invittjrnapicultorii de varsta a doua si aceast5 stare pozitia corectd de lucru respectjnd o serie denepl5cut5 poate si trebuie s5 fie prevenit5 i n rnulte reguli. Este important ca atunci cdnd ridic5rn unsituatii. Pentru a proteja coloana vertebral5 si obiect greu 5.5 nu ne aplec5rn niciodat5 tinsndaparitia unor boli destul de r5spdndite ce hernia de picioarele intinse, dimpotriv5, indoindu-le.disc, tasarea de disc, lornbosciatica, discartroza Apropiati-vB intotdeauna cbt rnai rnult de sarcin5sau altele este bine s5 cunoastem cauzele care Asigurati prinderea sarcinii cu bustul drept, inspiratigenereaz5 aparitia acestora si care conduc la si blocati respirat~a in felul acesta v.5 puteti oferiaparitia durerilor de spate. i n acest scop este efortul i n mai rnult5 sigurant5 Muschii picioarelornecesar 55 se ia rn5suri preventive de protejarea sunt rnai puternlcl si ei realizeaz5 esentialul rnuncii.coloanei i n tirnpul rniscdrilor pentru a efectua lucrul iar coloana va fi mult usurat5 si durerea de spaternecanic cu minimum de efort si a evita brutalizarea evitat5.spatelui. Apicultorii sunt interesati de acest lucru si Ergonornia este o stiintl interdisciplinare care trebuie s5-si protejeze coloana c5utbnd totdeaunastudiazi relatiile dintre om si rnediul de muncd i n o permanent5 corectare a pozitiilor de lucru atunciperspectiva irnbun5t5tirii rnetodelor, rnijloacelor si c i n d efectueazi un efort.mediului de rnunc5. Ea are o aplicabilitate Aceste recornandsri sunt cu att rnai actualeimportant5 si i n apiculturl. i n functie de gradul de pentru cei ce practic.5 stuplritul pastoral si suntdotare si rnodernizare a stupinei si specificului obligati s5 ridice stupii grei la inc5rcare sirnuncii apicultorului. Astfel i n tirnpul ridiclrii unei descsrcarea lor i n rnijloacele de transport si apoi lagreut5ti cum ar fi un cat cu rarne pline cu rniere transportul si arnplasarea lor pe vatr5. Pentru acare cdnt5reste 25-30 kg, apicultorul execut5 unele evita aceste eforturi, nurnerosi apicultori si-aumanevre solicitdnd foarte rnult coloana vertebral5. confectionat diferite unelte, dispozitive sau slsternei n special discul intervertebral care joac5 rol de ingenioase de ridicare, transport si incarcare prinarnortizor si care confer5 rnobilitate i n tirnpul care isi usurea25 rnult rnunca i n stupin5 prinrnisc5rilor si fort5 i n tirnpul transmiterii presiunilor folosirea diferitelor sisterne de tdrgi apicole siexercitate de eforturi. cirucioare pentru transportul stupilor, sisterne de Pentru aceasta se recomandH sB folosirn o serie ridicare si dirijare pe baz5 de pdrghii etc.
 15. 15. ing. Ilie CORNOIII IJnirersiti~tea $tiin!r Agricole - I:aclllt:~teacle Zootehnie de Clr!j-Napoca Dlipa definitivarea lucrarilor de toamna in 9696, ce se dillieaza psna la 8096 lolosind un litr~ivederea pregatirii familiilor de albine pentru iernare. de apa la patrci pa$ acid acet~c. Ramelc cci taguriiin stupina rarndn on numar apreciabil de fagciri de cciib dinainte curatate se aseaza in corpuri, cBtecladif;. Unii poarta pe ei coroane cu miere, alfii 10-12 bucsti, iar corporile in stive de cete 4-5 h~ica!i(necoresponzatori - vectii si prost claditi) vor fi fiecare. Fiecare stiva are la baza si deasupra cQte osilplisi reformei (topirii). Cei cu hrana (miere si planscta sau o bcicala de tabla pentrii ermetizare.pBstc1raj constituie in fapt rezewa de necesitate a Acid111acetic dinainte pregatit se toarna peste cBtestupinei pe timpul iernii si in prirnavara. un tampon de vata ( 1 20- 150 ml) ce se aseaza pcste ramele fiecanii corp din stiva. fn accst fel, fiecare Totosi, in cadrul acestoi valoros si prefios corp din stiva ramBne ~ I bucata de vata imhibata Iinventar de fagori clad;!; se regasesc (;n niajoritate cu solu!ia de acid acetic timp de 5 zile. Dopa 5 zileca numar) - fagllrii de coib, necesari lucr5rilor de se scot tarnpoanele cu solcr!ie, iar in loccilprirnavara privind Iargirea treptatii si spargerea, plansetelor de lemn sau tahla - jos si deasopradupa caz, a cuibului fiecarei familii de albine in fiecarei stive - se aseaza cBte o sita metalicaparte. in categoria fagurilor de cliib intra tagllrii asernanatoare sitelor de vcnfi1a:ie folo.?ite la stc~pcilcorect cladi!i de catre albine (in majoritate cu celule moltietajat. Rolcil sitelor este de a asrgora o biirlslde I~lcratoare) o vechirne de 7-2an;, capabili sB cu aerisire a fagurilor.satisfaca cerintele de reproduc!ie si produc!ie afamiliilor de albrne i^n perioada sezoncili~iactiv. In lipsa acidullii acetic, cu bune rezciltate se poate folosi o solci!ie de form01 pregalit8 dintr-o Pornind de la ideea ca aceasta categorie de parte forniol 4006 si noua pa$ de apa. Aceasta sefagl~riprovine de la diferite familii din stupina, iar aplica pe sliprafetele fagiirilor de cclib cu a l ~ ~ t o r u lpri~navara se distribuie intBn~plBtor h cuiburi. unei pornpe manciale dc pulverizare. Dupapentru a preveni transmiterea unor posibili agent; aplicarea sol~!liei,fagurii se aseaza in corpciri, iarpatogeni cuibari!i printre camasile lipite de pererii ccrpurile in stive de cB!e 4-5 Ocicaji. Etansate cucelulelor, sau chiar in interiorcil celulelor, este plansete de lemn sau tabla, stivele se tin intr-orecomar~dabil fagiirii de coih sa se s11pc:na [inor ca incapere la +20"C tinip de 4 ore. Apoi peiitr~:aliicrari de ciiralire si dezirifecfic inairile de a fi scoate pic3tiirile de soliitie forriio1ic:a din cell!ln.folosiji. fagorii st, supcln one; usoare centrifugjri (in Cliralirea corista in toalelarea ra~nnlor ceara, cie exterior), sac1 se scutura energic pc amhele fe!e. Sepropolis, petc de diares eic. pun din iioli in corpuri asezatc in stive prcvazu!e siis si jos - cu site de ventila!ie pentrli aerisire. Lucrarea s e exercltii la spetezele fiecarei fameechipate CII fagcire rle cciib, cu ajritoriil dSl!ii apicole Solulia formolica asffel pregatita nil ~ r e z i n t asau printr-o usoara llambare deasupra unei flac8ri nici Irn pericol pentru albine. Ele siipoild usorde spiriiera. formolcil si se opisniiiesc cu n~irosol. Dezinfeclia fagurilor de cciib se realizeaza la o Ca o concluzie la cele rnenjionaie se rentarc5temperatura arnbianta de +18OC h atelienil impotanta acestei Icicrari de pregatire a fagorilor destupinei, pe timpc~l iernii sao chiar c i ~csteva cliib, cu scopc~l de a preveni eventualele boli S IsaptBrnQni inain+e de folosirea in familiile de albine. dalinatori specifici albinelor. Uneori, neobsenfate la timp, aceslea pot decima s~lrprinrator taniilii P o ~ t r uderi;~fecjiese foloseste acitiiil acetic ;,airegi.
 16. 16. DIN VIATA ORGANIZATIEI NOASTRE 1 iunie - 30 septembrie 1993. Dl. ing. Aurel MALAIU. director al I.C.P.A., vicepresedinte al A.C.A., Ca si 7n anii trecuti, i n ziua de 7 decernbrie rnernbru al delegatiei oficiale la Congresul al1993 s-a sirbatorit s i p t i m b n a international6 a XXXIII-lea al APIMONDIA a inforrnat Biroul asupraapicultorului. i n sala de festivitdti a lnstitutului de participdrii la lucririle congresului si asupracercetare si productie pentru apiculturd s-au reunit hotirdrilor Adundrii Generale a APIMONDIA.apicultorii din Filiala A.C.A. a Municipiului A fost prezentat si aprobat proiectulBucuresti, specialisti si cercetitori din institut, elevi Contractului de management care urrneazj sb fieai Grupului Scolar Agricol "V. Harnaj". Dl, ing. incheiat intre A.C.A. si secretarii tehnici si contabiliiEugen MARZA, presedintele A.C.A. a prezentat sefi din fiecare filial2 judeteans. S-a prezentat si uncornunicare "120 de ani de activitate apicolZ i n proiect de contract privind participarea apicultorilorRombnia desfisurati intr-un cadru organizat" si salar~atilorasociatiei cu p5qi sociale la activitateacornunicare ce marca aniversarea infiintirii i n 1873 economic6 a organizatiei.i n Banat, la Buzias a prirnei asociat~i profesionale a Discutiile numeroase si ample au clarificat oapicultorilor rombni, intrucbt i n calendarele crestine serie de problerne care, prin caracterul lor nou.ortodox. greco-catolic si catolic i n ziua de 7 presupun o abordare atentd si responsabild dindecernbrie este prdznuit Sfbntul AMBROZIE partea fiecaruia, fapt vddit si prin ludrile de cuvbnt.ocrotitorul albinelor si protectorul apicultorilor la multe dintre ele pertinente si la subiect.aceastd praznuire a fost invitat PQrintele prof. dr. Tot i n cadrul reuniunii s-a aprobat arndnareaStefan ALEXE de la lnstitutul Teologic. Dupd o sedintei Consiliului National al asociatiei care se vascurtd slujbd de pornenire. pirintele profesor a tine i n cursul trimestrului I al anului 1994.evocat vista si activitatea acestui sfint ecurnenic si Toate problemele supuse discutiilor au fost irnportanta pentru noi a invitimintelor sale. Un cor adoptate cu unanirnitate de voturi i n cadrul uneiformat din10 studenti si absolventi ai lnstitutului Hotirbri.Teologic a interpretat frumoase colinde rombnesti. In continuare, d-na Mihaela SERBAN, director al lnstitutului international de tehnologie si econornie apicold al APIMONDIA si presedinte al Comisiei Perrnanente de F l o r i Meliferi si Polenizare a Joi, 23 decernbrie 1993. la sediul asociatiei.APlMONDlEl a prezentat cele rnai importante intr-un cadru festiv, a fost serbat dl. Nicolae V. aspecte de la Congresul al XXXIII-lea al APIMONDIA ILIESIU, rnernbru fondator al asociatiei noastre, cu desfisurat la Beijing, i n China i n perioada 20-26 prilejul irnplinirii vbrstei de 80 de ani. in rnesajulseptembrie 1993. adresat s5rbitoritului de citre dl. presedinte Eugen MARZA i n numele Biroului Executiv se spune intre altele: Fara indoiala c5 la aceasM venerahila !$edinla Iliroolui E:xecr~tival A.C.A. aniversare ve?i prinii m111te felicitari, va rog I j ~ sa 5 acorda!; or5rilor nnasfre cel mai apropiat loc i n In ziua de 15 decernbrie la sediul asocialiei si~fletul i ci~getul s dunineavoastra, intrucat p e cailenoastre s-a desfdsurat sedinta Biroului Executiv i n vie!ii a!; acordat l o c ~esen!iai s i culmea si~cceselor ~lcadrul cdreia s-au dezbitut problernele curente si a!i atins-o tocma i n acest nobil s i minunat domenillde perspectivd ale organizatiei nationale a de activitate atst de drag noua, tuturor. A s vrea saapicultorilor rornbni. La inceput a fost elaborat si precizez ca tenacitatea dl~mneavoastrS,adoptat cu unanimitate de voturi un Protest consecventa, puterea de munca, credin!a intr-imirnpotriva condarnnirii nedrepte la rnoarte si alte generos ideal si, n i l i n ultimul rsnd, credin!a inpedepse grele la Tiraspol a grupului de patrioti Dumnezeu v-au ajiltat s i asffel se explica succeselemoldoveni i n frunte cu llie ILASCU. de care v-a!; bllcurat s i ne-am bucl~rat. ( 0 ampld Dl. Eugen ZORICI, secretar al A.C.A.. a evocare a vietii si activititii sarbdtoritului puteti citiprezentat o informare asupra activititii i n perioada i n nr.1111993 la pag.9 a revistei noastre.)
 17. 17. Hecepfionarea lucriirilor ~tiinfifice cuprins i n principal justificarea cercetdriloranuale anterioare, tehnica experimental5 utilizatd si rezultatele finale sau partiale. Presedintele cornisiei La inceputul ultirnei sdptirndni a lunii noiernbrie de receptie a apreciat activitatea rneritorie aa anului trecut, i n sala Consiliului Stiintific din cercet5torilor stiintifici care, i n actuala conjucturdlnstitutul de cercetare si productie pentru apiculturd nefavorabild activitdtilor de cercetare, aua avut loc sedinta anuald de receptie a lucrdrilor de dernonstrat c d au reusit sd rnentind activitateacercetare stiintific5 i n apiculturd. Cornisia de specifics la un nivel corespunzdtor, onorabil pereceptie stabilitd de Ministerul Agriculturii a fost plan national si international. Tuturor le-au fostprezidatd de dl. acad. prof. dr. Condrea adresate felicitdri si urdri de succese, receptionareaDMGANESCU. Au fost prezentate de c5tre sefii de lucrdrilor fiind integral5 si consernnatd intr-untern5 un nurn5r de 12 referate cuprinzdnd 12 terne proces-verbal.de cercetare cu rezultate le a 22 de faze anuale deexecutie a planului ternatic. Fiecare referat a ing. Elisei TARTA Combinatul Apicol Bucuresti cu sediul in B-dul Ficusului nr.42, sector 1, vinde ciitre orice agent comercial urmitoarele: miere si produse din miere intr-o gam6 sortimentalii variati; produse cosmetice pe bazii de ingrediente apicole; produse de patiserie; ofet de mere si miere; utilaje si scule apicole din lemn si metal; remorci apicole si de uz general. Idacomandii se pot executa confecfii metalice variate si diferite produse din lemn. Prodnsele sunt comercializate fiirii aclaos comercial , la prefrlri minime. Tel.: 6332050; Telex: APIROM 11-205; Fax: 3129798
 18. 18. Ing. Nicolae A1,EXANDRU In intreaga lume, pentru extractia mierii din mai intdi vertical de pe intreaga suprafati aramele de cuib (Dadant sau multietajat) se produc peretilor centrifugii si apoi circular de pe fundulsi apicultorii folosesc aproape i n exclusivitate acesteia spre caneaua de evacuare.centrifugile tangentiale cu capacitatea de 2. 3. 4 In vederea diminuirii dezavantajelorsau maxim 6 rame pe sarje. susrnentionate, dar f i r 6 s8 se actioneze i n nici un Cele cu capacitate de 4 sau 6 rarne fiind mod asupra solutiilor de principiu si constructiveechipate si cu elemente de centrifugare radiali a care le genereazi, in striinitate au fost realizateramelor de magazin. centrifugi tangentiale cu intoarcerea automats i n Aceste centrifuge folosite de generatii prezint8 centrifug8 a ramelor acestea necesitiind s i fieo serie de dezavantaje constatate de orice apicultor introduse i n casete cu p l a s i pe ambele p i t $si anume: echiparea cu motoare electrice cu comenzi a) centrifugarea tangential8 a ramelor de cuib automate privind: intoarcerea ramelor, accelerareaimpune repetarea de 3 ori a operatiei de progresivi a vitezei de rotatie, frdnarea siintroducere-centrifugare-scoatere-introducere a schimbarea automati a sensului de rotatie, dar sifiecirei rame pentru extractia total5 a mierii ceea ce cu costuri pe m8suri.necesiti timp si efort: Concluzia a fost c i dezavantajele si b) ruperea fagurilor mai nou cliditi i n treimea neajunsurile nu puteau si nu pot fi inliturate prinsuperioari accidental sau la o centrifugare modificfrri cosmetice si sofisticate, ci se impunea s8neatenti: fie creat6 o a l t i centrifuga bazati pe solutii de c) dezechilibrarea centrifugii la inceputul si in principiu si constructive noi care s5 a i b i oprocesul centrifugirii ca urmare a alimentirii cu capacitate mai mare si un volum rnai mic, s i fie maifaguri diferiti ca incirc5turi de miere (uneori si simpli i n constructie si utilizare, s i necesite un timpp i s t u r i ) , vechime sau vdscozitate a mierii; mai scurt si efort rnai redus pentru extractia mierii si d) imprimarea plaselor de sustinere i n celulele s i fie accesibil5 oricirei categorii de apicultori.fagurilor indeosebi a celor nou cliditi: DupH multe cf~utiri,cercetiri si experimentiri e) gabarite rnari si dimensiuni fixe ceea ce am realizat o centrifugi pliabil8 care folosesteimpune un spatiu mare de depozitare foarte pretios cumulat si selectiv efectul foqei gravitationalei n general si indeosebi pentru cei ce fac pastoral si existente i n mod natural curnulat cu foeele radiatele fac incomode la transport (in cel mai bun caz pe si tangentiale ce actioneazi asupra rnierii din faguriportbagajul autoturismului): in timpul rotatiei cu urmitoarele caracteristici: f) necesiti un numir important de accesorii a) capacitatea de lucru: (plase de sdrrni, elernente de sustinere, elemente - 12 ramelsarji (orice tip de rami) cu antrenarede antrenare) ceea ce conduce si la o greutate manuals. Pot fi centrifugate si 3. 6 sau 9 ramelsarji;mare a centrifugii i n raport cu capacitatea de - 24-30 ramelsarji cu antrenare mecaniciprelucrare pe sarji. (nejustificat i n conditiile si stadiul actual a 1 g) la centrifugarea radial6 operatia trebuie apiculturii noastre);efectuati de d o u i sau trei ori, dar de aceasti dat8 b) tirnpul necesar de centrifugare:numai prin schirnbarea sensului de rotatie, existend - 2-3 minutelsarji pentru ramele de cuib;in acest caz pericolul de deteriorare a fagurilor prin - 1-2 minutelsarji pentru ramele de magazin;presarea (infundarea) acestora dinspre partea c) gabarit:inferioari spre leatul superior; - pliat6 pentru transport si depozitare iniltime h) i n procesul centrifugirii nu numai c i nu este 50 cm; lungime 95 cm: grosime 21 cm. Se potfolositi foes gravitationali existenti i n mod natural, transporta 2 centrifugi i n portbagajul unuidar aceasta, f i r 5 a intra i n detalii, devine uneori autoturisrn:element perturbator; - i n pozitia de lucru numai pe timpul i) scurgerea mierii se face pe un traseu lung centrifugirii 95 x 95 x 21 crn;
 19. 19. .. Fig. 2 1 B Fig. 1 d) sistern de antrenare si frdnare direct pe ax; a ramelor si le sustin in tirnpul incdrc8rii). elernentul. e) greutate circa 20 kg. de fixare 51 blocaj a pachetelor de 4 rarne (9) care Pentru exemplificare i n figura 1 se prezintd irnpreund cu bratul (3) preia toat5 sarcina si foqelecentrifuga i n pozitie de incircare - descdrcare si se centrifugale si 4 tile de asigurare si pdstrare acornpune din urrndtoarele: un suport principal de distsntelor dintre rerne (10) pe tirnpul centrifugbrii.sustinere i n forrnd de U (1) pe care sunt rnontate Unul din brate fixat prin doud suruburi setoate elernentele cornponente ale centrifugii cum dernonteazd si se introduce i n recipientul "A" lasunt: axul centrifugii (2) i n pozitie orizontal5 (rotatia transport si depozitare (fig.2).are loc i n plan vertical ca la roata de rnoard cu apd Centrifuga este p r e v k u t d cu picioaresi nu orizontal ca la centrifugile cunoscute), pe care dernontabile (7). dar i n vederea centrifugdrii poatesunt rnontate sub form5 de stea la 120 trei brate de 11 fixat5 ternporar sau permanent prin interrnediulsustinere (3) a pachetelor de rarne (constituite din 4 suportului principal (3) si a doud suruburi pe unsau rnai rnulte rame pe brat), sisternul de antrenare perete i n cabana. rnagazie etc.(4), sisternul de frdnare (5) si rnantaua centrifugii Exist5 si alte detalii legate de pozitionareacornpus5 din dou5 pdei sub forrnd de serniciiindri pachetelor de rarne cu influent5 pozitivi asupra:si anurne: recipientul "A" prevdzut cu caneaua de accelerdrii expulzjrii mierii din faguri, reducereascurgere a mierii (6) fixat pe suportul principal (1) si rezistentei curentilor de aer i n tirnpul centrifugsrii sicapacul "B" (sernicilindric) care penduleazd cu protectia fagurilor si insdrrndrii la eventuale efecte180 pe axul centrifugii care pe tirnpul transportului negative.si depozitdrii este introdus in recipientul "A" ca i n Si acurn ceva despre jocul foeelor si irnportantafigura 2 (pozitie pliatd) si care nurnai pe tirnpul acestora i n tirnpul centrifuggrii.centrifugdrii efective se roteste cu 180 si devine Dacd acceptdm cB la o anurnit5 vitez5capac al recipientului A". unghiulard foes radials R este egal5 cu forta Pe fiecare din cele trei brate de sust~nerea gravitational5 G , atunci pachetul de rarne aflat i npachetelor de rarne (3) sunt sudate perpendicular pozitia 1 (sus) forta de centrifugare Fc esteelernente de asezare a rarnelor (8) i n form5 dc aproape 0 (R - G = 0) deoarece foes tangential5 i ndublu "T" (care preiau nurnai greutatea propriu-zis5 aceastd pozitie are rol minor ins5 cdnd pachetul de

×