Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

14

Share

Zsv 15 Ciko U Drakulinom Dvorcu

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Zsv 15 Ciko U Drakulinom Dvorcu

 1. 1. CIKO u DFÄAKULINO pvoncu
 2. 2. TEKST: 'F.6CLAVI A 4 CRTEŽEGAMBA ~ 'h „ , íf/ ` ; v` _: ` _, s s J L × '« / 'z'
 3. 3. F' i ; - Devnce uz DIL RAzPOMOZR/ ILLBA- ~= A REMJĐOŠALĐI NEKO- Š . = ='-"= “-"~7~)I-= '4'-c~: '-v-n ` sm; wan, / / _ čuco : supe KAGETANO ' LODEZ MAmmH u GONZALES: p. ŠTA naš š: KAZALI m2 : a “ DLA u se NAaoBt I- ne OLUĐE? ! , A Tvoa SARADNIK ZAGOR? ;r NE. : ON 8| SMATRAO 'ZAMISU DA SE SADA VRATI : z j: m SI KUKAVICAIKARAM- OBILASKA DARKVUDSKIH PLEME- „iz BA I KAIĐAMBITA. ' PA: « NA I 'ZATEKNE TE POD KREVE- , DOBRO- TOM.0BUASN|0 BLMU DA SI NEŠTO | ZGUBIO? -""", g,s a. . __
 4. 4. DA se UOPŠTFE NE. .. : BAŠ ME BRIGA 2A 'ZAGORA u DRETKE. ' `
 5. 5. GREŠKA . ' NE RADI SE O MODIM MAKAR POKU - ŠATl x ' . _ _ , z Äfvxf; 1 i _. -' u ' z ~ . _ _' i K A 1/_ _. i I ` , /
 6. 6. AAAAL. ' LOBANZJA Ho. :ĆE DA s 903505.' . :tavan ga. ' cune- r 're LIT-YuGRtzLA ' št? ' g? '“ SVIH Ml BRKOVA MODE 00:20- V“ ' T DICE. ' MOŽDA m u &uzmu › IMA U05.' _Ž VA KOJA ME DE NAPALA?
 7. 7. SHVATAM x VETAR as 050m0 pAucu, “ s. KARAMBA I KARAMBITATZBI- PA : JE LoaANaA DOLETELA u . ' LaA SAM BUDALA. ' ZASLUe . , s i: = : -' AM DA Mt 55 DĆI- „ A LEKCIĐA. - VRAGA x suo SAM . ' NEKA ME GROM spAu AKO. .-
 8. 8. 5 LEĆI ću 1 , ti DSPAVATI. :iz . ›.' u - 4-5 't' *uses SADA MI STVARNO cvoxoću ZUBLTREBALO a: NEŠTO DA po- _ _, : vi ' ' NARAVNO; ORMARlĆ : :E . A PRAZAN. LEPO SAM REKAO ZAGORU DA ČETIRI ZEGA, Tm FAZANA) P AEs'r PREPELICA NE E Bl- „f“ „á TI DOVOLUNO. RAM NAĆI DROKLEľU LOBANZJU- SDGADURO? IZLAZI 1 se NEVREME DKDNCA, VRATIĆU s- 'U ĆU Tl SLOMITI VI- . .JE NA MESTO. POVREĐEN! PONOS ~- „ . . OSTAVIĆEMO
 9. 9. AAAAAA/ i/ A A
 10. 10. m m m m _. .„. 5 m 2 E N m T m m. m. H . . 9 T„TTTTTTTT<ׄTË - L „ m_ A WW „m u. !KO FELIPE KAUETA NO LOPEŽ MARTINEZ i A z uosTALoM, uvsx TE EIER NEMAau KAŽU/ «u „M mm „m A DA NISU ODVODENE OD Tčèô k@ T o 4| . du T J x v 1 × t: /T DROGOVORILA ae. « , LOBAMJA as PRO GOVORILA ×
 11. 11. KEJJOTRUDI u sE DA STVAR RAsTuMA- èćw KAsNmE . REČ aE o HALUCINACIDL. . : JEDNO AvNo MI aE RRIGNDE- PONAŠAM sE KRAaNaE GLUPO- V" ""': 'W"'17ËWË'5'W 3"" ŠTO sE T: E RU'. IV g T . a v x, LosANao . I wDIS LI DA SILA ~ zuv: ? í i / /JUI/ I NE BRINI: PREDOAMSLIO SAM SE: NEĆ DUCATLT: ćeš. zAuz- 0 VRAT DR AT: aEzn< zA ZUBIMA/ u REDU? OBECAVAŠ? NARAVNO: N: RAmaE NISI GDVDRNATRRD- STO M: sE uC: N:: .0.NEGo: CJTKUD ZNAŠ DA sE „ako FELIPE AAAH. ' K^3ET^N° L0- „ uRDNo. ..NE LA s: DA V: sE DA smo SE UPOZNA-
 12. 12. TRA2:M C: :<A FELJPEA KADETANA LOPEZA MARTmEzA : GONZALESA- DOOR: COVEĆE: PREDSTAVLJATE : .: VI SVE Nam? á › DABOME. DRAGO „ . T. HMM. ..: GRAO SAM SE DA DRE- M: :IE: NADISKRE- »T „ , T , j j: KRAT: M VREME. NIDE. 1". " „ - UŽASNO U _A , Q . DOsADNE. _ “' _ _ OPROSTITE I GOSPODINE . .. KAKO STE DOSDELI OVAMO? MISLIM I BEZ GLAVE? ONO DE VAŠA : .0- BANDA: ?AR NE?
 13. 13. I _ 4 T . u. Č T T× U Iv T . Hllfll u . _ _ I . UT . s __ T T I W I . r s 1 . z Y _ _ . . V . 4 u . . u T L O _ s r , I . . . . V . T 4 Il _ . . › __. l v A z I: .T U REDU DE: NISAM POVRE-
 14. 14. „DITI u. : NE Emu UMRE": SPAVATI. .. " AH z HAMLET. ' MESUM- ć_ Nawo NAEJUSPELIUE 'SEKSRIROVO DELO . ms. ' : rs-x . a. 0:: : BAŠ sAM NEuvI - DAvANxREcITu - : JEMTzANOSIM sETA GADNIĆAK DATI. PATITE zTsJw-z-. z-: :aáząza/ T-Dr. . ' iľí-ľtľihľáąľffľ" _ „ . a@
 15. 15. KARAMBA I KARAMBI- IËEWËVËTËWVQESL ^" A T VEČEŠRAO NEŠTO HMM. .. DA RAZMISLIM. NE: uoRšTE NIsAM JEO. ZATO MI DE I Do - h . --4 . A , . 'l a _A A D : O ' : Ž -"""` " „ 4T"IIVL I A ` _ UH. ' UDAI-INIJĆU SVEŽEG VAZDU~ - : IA: MAKAR TOGA IMA u rzosmau. MOZAK MI SE RAsRADA x MUCIO ME DE KOSMAR: MEĐUTIM NE MOGU DA SE SE -
 16. 16. „s NO„ EEB . _ČČ CAM TM Suü mmm VU 0x „o x
 17. 17. irm@ ! i emäaąmupä. _`_-. đ«. „d. _.{E»›Š_ríV5ivhèv? -'-1Š<'š. ~1*? 1:. A Ć A „ „ ; .__ 4.* . . . «. - 'iva _. . ZBILDA STE BRZ! . OBRATlo SAM SE DEVICI lZ GVADALUPE PRE SVEGA-u
 18. 18. azvnmrenaonsus su ' 'eè"__»" ms unsxe MEDI- á J; ` L š: X . J í. . , 1322? " . . &unosu/ NISAM MORAĆU VAM ŠŽËAŠOËË cëtvseAgesäo_ × aunmm name SA- PROgVURECI- . . T ; NUAM: PROKLETI j MAu pxzoauom il_ J á Neumu/ mi, , “nam TIRAO am ISKLJU : vo ' Č MI NAPRI- u VAŠE umu, “ v „ v ĆA 2A KRAT« - „ ae u ASNA pen~ x „ KO REMEJPA; - SDEKTIVA. ,_ _ uagM NA} / A 4/7 i ! d
 19. 19. !DEM DA GA nazovem. umuxo sre GLA-DNI« HRANA as NA - HAÄŠÄ NAJPAMETNIDE će Bl- 'n LëA ponAzcsovAäjës- sA _ . r ' „.13 u MOŽDA a: TREBALD DA SAM' uzDRžANIaa : MEĐUTIM CREVA zAuTsvAau MATE~ _ 59,; j): _^ éázi`ą„„aš -J- š "l, J “u . "..
 20. 20. í~ POSLUŽILI SMO VAM KRIL~ ` VENA PIKANTNIM SOSOM . ..zmnasxs : znam - cA SLEPOG MIŠA; msu- cE. vezan BILDKE MESOv 'ZDERA u oauxu SALA- oo BARENE save. .. -ä ' "' A. *e nunmz _„ _ A _A_ Juumulllägl' › u ZAMKU se ' a ' j SDROVODI smoązo KONľROLiSANA n-TORTU OD MANDRAĆRE SA KREMOM OD AMEBA z ' KAFU OD KAKTUSA i on, NE BIH v M SAVE. :- _ TOVAO. TU RAME NA- ~7~ą KON aELA muž; - . m OPAsNOzSAv KAZITEBAPEM DVA SATA.
 21. 21. ` *Jlllüląü 4 1Nx11s: ;'l_ë! üJ! ľ^l u SVAKOM SLUĆAUU/ RAD! se. o sNu. smeo am se opxLAon- 'TI DA ae OGLEDALD CA a . OGLEDALCE Mans. mm. I svetu _ I 3% 4 "A / ssGunNo ae samo DA. i mlägö KAKO U 55 053510 su Tl NAJRU NIEII NA» a VLASTITOJ Noc-J_ N03 MOHI? '
 22. 22. STRDFTE se DOK se Ne SMRKNE. eto, sunce LAGANo 'ZALAZL SPUŠTA se NEMA PROBLEMA- MRTVAČKI ' SANDUK. .. pnweneun nexvn- 'zrr u cAnsTvu : cos- . NAnAvNmm-VARA se SAM. KO u : Je UNUTRA? BARON RAKOŠI: NEKI DRUGI VAMPIR -e LUDO. ' ZAGOR m: - NIKADA NECE DOVEROVATMTVR- DICE DA SAM sANaAo.
 23. 23. , 4m. w „ąmrreértnrwle „líum A v 4 . , „A A {të r r ' v; I d , z-, J „. . u - - ~ r l„ , . Ëí'/ . A. IČËUUËQ" (: ..-AX.
 24. 24. u ŠPANlBI mes uce mi ms- TAVE ŽABE- i-iAa &PONOVI “P ÄNIË” nu „IZ-J , . . ' "id, self“ KONCENTRlŠI se. ` U. ..U. ..ŠPANIZJI ` i ODLIĆNO. 'A SADA u 'šoANiai KRASTAVE ŽA- OSTAVI ZEMLJA- i *-
 25. 25. opnosn FRANK) ZEMLDANINE . ' INA e as BEZAZLEN; ALI KADA um; nać NEMOGUČE; PRE- „ 'TVORI se u PRAVU runnau. NEGO; PozĐRAvLaAM TE: ĆIKO. JUNAĆE BABELDE/ VE~ LIKI ELIMINATDRLI TI- RANINA KOKODIK- “ HMM. .. ZDRAVO . f: zgíäđ/ E; " AV
 26. 26. v . 5- DA! on 0D m' ; s vacs GALAKTIĆKIH POBUNDE- „s NIKA E70 su ME TELETRANS- A PORTOVALI NA BABELlĐU DA am UKLONIO DJKTÄTORA. . _đ sav-ww. . í " 'Ë : :MA _ HĐJANTAS- mo. ' . ss RADUIJEM PONOVNOM su- sREruJsM- LaANINs. „ STVAR ? JE 'U TOME DA IMAM DOKA`Z KAKO SE RADI OSNU. ZAGOQ ME DE' UBEPIO DA UE BABELIEIANS AVANTURA ČISTA IZMI LDOTINA- A A KAKVA RADOST. ' ćm 'rs po- i GLsDAm. PREVRNE MI ss , A . p `. 2 4, . '-,1 'r I . u p ^' , .. . '$332- ›. .`: .. -I n. : Pita *giga 'x_èiđ%á_`_l4ą4-«`*AA . . s. - . : :r Šsľľ ___„--. ~«`wą›. .„___. „u, _ _, 1,! DAKLĐOĆE' as DA as s OVOGA . pun. u Dimmu rsšxo cu TE uvsnm u su- s'
 27. 27. NA BABELIDI SMO TU TEMU sTUDlRALlí ' NAUKA : :s NA : :šav PLANET! MILsNIa MIMA. ] KONAČNO DOŠLI PRlMlTlVNA f Ti' : :OZVANA nCIVlLIZA- CIUA" STVORlLI". a : IEzIvA onu? - : IAI MsDuTIM. ' NEMA SISTE- MA zA mw/ RDAA- NUE sANzIA s. : INDIvIDuA ILI A Ns = QA'ZUMEM KAKVA BI DI- aADoLICNA MASINA. .. Š '1 l_ _ , _ . , zeèmumš . DDKAzACu T? 0A Ne: : sms-A 1m sI ss oæszäëo i? '~: =+'2ED nsALNDsn. pr" ----. „ 'Ëľtą- . _
 28. 28. ` UOSTALOMI NA : IPRI- U . i' -zNALA DE zA Er j; I PRE NEGO Era MITWNA NAUKA " ZNALA STE VI TRENUTAK . I šTIpANaE JESTE NEPOGRE šIvA METODA, KO GOD DA GA as T sMIsuo. 'ZNAĆI, IPAK SAM. .. BITA . ' ZAR TO „NEPOGR IVA ME- TODA" K030 STE STUDiRALI MILE' NIUUMIMA? ! STVARNO? FASCI g" NANTNO -' OBORRO S1 SVE IPANUE . TEORIDE O ZEMLZII z PA MNOGO asnno- I BLEMA Koas mo: .. ZOFIIIA NľJE IsnIąf ' . _ TALA.
 29. 29. GIIIII KARAMBA I " KARAM BITA . MRTVAĆ KCM SAN DuKu . i; su u MRTVAC- . UZGRED, aE- _ . ` " KOM sANOu- A O ' i 1 ' I. : ; _. i“ 1 OT TA V _` g I 2Iv ' DE ' TAK POPUT msn : JA- I j). t: 'L I
 30. 30. `ErA DEvIcs Iz GVADL- IUPE: NE VËRUUEM/ NIJE › UBIO KOKODIKSA , KSANORI GOVAN I UA REŠI- LI smo DA OBRAZUJEMO v TRIJUMVIRAT RADI UPRAV- k LĐANUA GALAKSIDOM, S`I'O ' DABOME, NIaE BILO OSTVARLĐIVO __ svAKo . as HTEO sap- '
 31. 31. A' EëgähľAäššA si? ' -G ~ A* 'a ? EW x ' PLANETE RA - žmosréwížą_ " I A' ' `›` a "AËËŠNXËË “is” *^'<° U5- KSANOR DE LIKVIDIRAO GO- VANA, A DA SAM SE SPA- SAO BEKŠTVOM NA ZEM- LĐU 5A NEKOLICINOM PRI * 3: g? UBRZO ću TI pREDsTAvITI W ~ / // I IOETALE. DAKLE/ ATERIRALI _ „ ' ' . -_ " I ; II 'SMO u ZONU zvANu TRAN- w / / x sILvAuIaA, DEO vsćs POVRŠI~ . I MOLIM-revno: * ' NEAJDNOSNO Evl-IOPE, z KAKO? ' ' ' SMESTILI sE u ovoM š'_„z. :„. „ ` ; ü 1 . ,. -,. ..-sza. n.__. " PRENELI ETE ME' Iz DARKVUDA u EVROPO? sI-IvATATE LI DA PATIM OD NIORSKE a0- “ sMO TRANE - I: ŠTA**- ' VARAŠ " 'í, '.. ..s; "Č OAE-'ŠPŠÄEŠEPORTOVALI sE. NIsMo _ . b DvoIzAc PREBACILI I “O v**
 32. 32. j ' . ..DA DE GRADEVINA ZAJEDNO 5A O STENOM NA”KOĐO3 510m DEMA- TERIJAUZGVANA ! ZATIM OPET MATSRFŠŠLIZOVARA U . .~› - SVIH MI BRKO- HMM. ..U SDA- vA _MODE pono~ . _ ~ NIDI EAOE Ll- _ DIcE , TACND r - . sNO KOLIBE. '
 33. 33. "^R^VN°' ? A 99113' KADA ss TO PREMA zEMALDsKOM NE 5^^RTN| KE 7A- DOGODILO? Du- VREMENU. « HAMKOLIKO JEDANAESDTRIDESET . ZNAČDĆEHRI sm-mIE ŠEST DVA MINuTA I ČETRDE- , „I „ GDDINAnnIDEs-ET DvA MI~ __ SET DVE sEKuNDs, ' NUTA I ČETRDESET TRI ~ › GOSPODARU. A I . , . S“ a ~ INACE sMO sTIGu DANAS POPODNEJAMAN DA RAZ- GLEDAMO OKOLINu I NAUCIMO TvOD DEZIK I sm cETI~ NAMERAVATE LI RI DIDALEKTA IZVESNIH TIPO- _ « DA osvoaITg vA STO ŠETAJU ŠUMOM . , ZEMLDu PoPuT POLUNAGI uzvIKuDucI ; - = _ _ . .a $575::
 34. 34. ' NI SLUČAUNO. ' NE ZANIMA = NAs VAŠA DADNA PLANETA. ME- NI ss LICNO CAK KARAMBA I KARAMaITAuDIR- UUNAĆE sA BABELIËJE. ' POSTO NuT sAM z ISKRENO, vIzsoI sE sI ELIMINIsAO KOKODIKSA , ZA~ POTRUDITI I ? REĆI UNIVERZUM sLužuasš DA POSTANES RADI DEDINsTvsNoG ČIKA. ' VRHOVNI UM _ ' 7/ 50m0_ NA RASPOLAGANDU sAM TIIDRAGI MEKsoNE. NAD- : DAN NAM DE , * g, TVOJ MOZAK_ u _ ZAD ss PODAvIO NEKO I<O CENI MODIJ KOsMIč- ~ „ 'k š. : „ D" Aíázm l
 35. 35. PROBLEM DE u TOME ŠTO sE _ " ELEKTRONSKI MO2AI< SVEMIR - xompaurs- sKOG BRODA DEFINITIVNO RU. SHVATAŠ POKVARIO. . j_ `I. -, › . " a . " u k' ` I `- _I t' l . f í O VEŠTAĆKOM Iu- . . ZLISMU KODI KONTRO- - M ~ LI s APARATURE. , x_ A " ' F43«, PPETERAO - ~ " X sAM sA sIND- . i ; . . ' * MIMIMA. s - U „ u l, su 'í 5 ' › '_ '. *" `xL l*: , . . I ' ' g A-psof-m" . NIM cRTAMA. uz TvODu PO- DE CRKAO, PA VAM DE Po- MGC, BROD CE OPET TREBNA MOJA MALEN- KOSTI ZAR NE? 'm KONCEPT TI DE DAsAN u GLAV~ L
 36. 36. OH, IZGLEDA FANTAsTIćNo r PORED TAKVOG ĆUDA TEII- NEMODMD PRE- . V NIKADA NISAM VIDEO NIŠTA NIKE SETIO sI ss S`ľAROG „ TERNATI, MODEL ŠLIĆNOm NI u NADLUDIM ' čIKA-: zMsKsONIsPRIDATE- r ' ; JE-. - sNovwIA. „ mu, DOĐI DA TE ZA - ' ' ZEMLDANI VEROVAT- KOD NAs IH BASE IJANCI Ni N _ NO NECE IMATI PRIu- Ds suvIss. PGM' LUAUU DA ' I_ KE DA ss DIvE DVAK- GOTOVO DE ^^° 55 VRATW" M5' i vDD NAPRAVI. NŽAĆAOGUĆE
 37. 37. TAĆNO/ GENIDALNO, as LI? Iz- . _ "SA MNOM NA NENADICEMO Ii-DSVRGNUTI TI~ ' RANINA I OBNOVITI DEMO- I PLËAENITI 61-” LD I, M I<sO- . - NEREC] A - _ _ - ' - . ŠTO SE TI- 'u- TREBA DA - , _ ĆE POSTUPKA, u KRADNDE DE SAMO METNI OVO SHVATAM - PRENHČEŠ NA GLAVU - MODE ŠUPERINTELI - > GËNTNË MISLl U
 38. 38. MOZAK ĆE TI IscuRITI KROZ uš: ODLIĆNO. ' MOGućE DE I DIREKTNO sE DLITI u DA MI BAS SADA NE BI «_ PALO NA PAMET NIŠTA suPERINTELI - ~ sPREMAN sAM. ..MA- ľ. . „ r r ZA TRENuTAK, DA IMAM OSECAD DA . › STO sPODIM ŽICE. ZA 'BI TREBALO NADPRE l" OSTATAK TELA NE BRJNI, DA PROMIsLIIM. ~ _ RAsPAsćE ss BEZ VAO SAM DA SE NAPRËGNEM NE BIH LI IPAK ISCEDIO NEKU SUPERINTELIGENT ` w. NU IDËUU-
 39. 39. I ą A SADA ću sAčt-: KA: ` ' Kgcèšouríçl ffgžEäMgA DA APARAT APSORBUUE I OBRADUĐËM m“
 40. 40. .. .u DA ae Moa ozíAm MOZAK ` ' DOSPEO u ovu NAKAZU/ OČITO _i SMAIRA DA SAM BUDALA- š PLATIĆE. KRADLUIVAC umovA r UAVIĆU voascnmo NAmc: IAVI- JAGIJIIA OBAVESTI u: URED zA USELĐENIKE. ' . Nec-imao VRAGAmŠľA NIUE VAŽNO: uóozom u IH- : :5 uopste AVIJAClUAŽ-'ë/ TREN TNO ae ríąaarnsuas rzvu l se uz xwpxe.
 41. 41. svu: Ml f BRKOVA M0~ : JE ponomce: : <0 : JE sAD PREKLINDEM UDO A A o - VASSMJLUU_ MOĆ. ' : < sE RADI o NEsnEć NIKU KOME MEKSON HOĆE DA UKRADE MOZAK? DA- BOME: UHV : o GA aE - Dns NEGO o sE SE' 'no MENE- LauDsK: GLAS. PREMDA ĆUDAN. MOŽDA NE BI TRE- BALO DA sE OBA- W CŠËËËËA : :kad i. “ - - O aE STANČJmMEËËO-M , ;s ; ,_T: M,N: aE vANzE-
 42. 42. ' ëŽ MEKSONE: PROKLETNIĆE f z: --z _ KARAMBA l KARAMBITAüIED- _ _J spam 1m oKovE; ćuasš : 'i B NO : JE OCIGLEDNOmO MEKSO- ; u, 5115714191303' ' _, A *'- Nu SUDIMO ISTOVETNO- M0- _ _ _ GL] BISMO POTATI SA-f »Pëèr ` HMM . ..ZDRAVOa PRI JATELĐU . sLu : èaNo SAM DRDLA- : o u-NEOPHOĐNA . ' . . VAM a5 POM 49 „asa-WW“ li ' MORA DA SI 5A PLA- ~v , ' NETE nužnu: u. : I _ / % KONSTELACD sm. « : - LA ! JA POTl EM : z GALAKSIHE : _590- '›. -.„_. -:'f r"
 43. 43. A SVIH M( BRKCNA 12' MOJE PORODICE! ROĐEN SAM U k ` MEKSlKU . ' UVREDILI STE 'x'. _ ME: GQSPODINE . ' 5ARAĐUDETE 5A msxsonom? _ ' 'AN - --v- _ _„ _ ľšš. “íí“í`Yšë N» zA VAŠU HVFORMACIUU: PRA- vo SAM : ZBEGAD OTIM : :uu MOZGA l ŽAUVEK SE ODREKAO Tl- TULE : :DUNAKA 5A BABELWE". : :not-m 5 REĆENO: @MMA a š@ A WIN@ " . . f OH z HVALA NEBËSIMA . ' N5 RoDNosuw a5 . PDGLEDAD- T5. N: sA: v: N: :: up- NUO 05m. MOLIM VASaUZMlTE KLDUĆEVE- 4 ~ % : - OSLOBODITE ME . ' MEKSON ME DE OKOVAO l HRANI ME ISKLĐUĆIVD DEĆENO . PILETINOM .
 44. 44. g. , BUDITE MIRN: : N: :<u- DA NEMOJTE : :. u PITA- . NDU UEDDEE 55mm- STA sAM REKAD? NIDE DuG0 TRAaALo. a5 u? NEGO/ KAKO STE DOSDEL: :. : 2A- ' POSLE NDE ČEGA MA: < : PALI ŠAKA MEKSONL)? 55 sE AM JESTE : - , _ 355m0 sA BABELI - _„_;
 45. 45. ' DOŠLI 5T5 sA NDIMA? NMM. .. NESTO 55 ocno NE ' čuM sAM 55 UDALDIO 0D ; svoaE GALAKSIUEIPOPRIMIO' AM OVA: : Mans-naum DA : MAM HITNOG POSLA: . PA N: sAM u MOGUĆNOSTI _ PLAŠEĆl SE DA ĆU POSTAT| OPASANRJER MOŽDA l TU NA NEBU PODAVLUUDE FUN MESK: MEKSON ME DE OKOVAO. › o _, " . . "y SE BAŠ M: :: E PALO NA PAMEr "T ' . a. . 1:1 sAswM a5 JEDNOSTAVNO. POTIČEM 5A PLANETE DuNoG MESECA›NAZVA~ NE TAKO DER a5 MESEC UVEK PuN. t , 5:” v. ` I : l . wdä M' ; l "IQ-gi _„ h DAKLE. STAVIĆU vAM OPET LANCE : KASNIUE VA PUSTITIIU REDU? RA~ A ti' 'a' . , DUDEM 55 sMo 55 uPO- »O i @i _ZNALh GosP0D: N5.. . _ ” g
 46. 46. 5/ . i a r r t . rt : v aÄËja
 47. 47. ` " "Lvmvvąäí-„TE-ärzäáwæ: : R: ME NEKI ČUVEK: ODNOSNO VUK I UKRAT- KOI C' opnosme. ` 'ç Ne' BIH m T: vosAau- GosPOOARu. _; ` i _ 051mm. : MOŽEŠ u m: ~ " . š - r ~ SKINUTI ĆUDOWŠTE ? ą
 48. 48. STD? ) o' HOĆU ' ? AL 'M , ”Wľ-'WE -' - -ągsfg ; T , „' PREKASNO / POMQGAUIË- " - . ŽEMLUÄNINOV / GLAS? NEMOGU - ĆE! l' 0 . :.- 'V' . .. › / . I : PŠ X « N: ` J A .
 49. 49. u HILDADU Ml ZVEZDA DADA- LICAAEDE SE ZAVUKAO? A AKO POŠFADE NEVIDLUN HMMmRODlO SE U MEKSIKU. NA AKA' POPUT ŽITELUA AKAGI - GIVELSU BI IMAO OZBILUMH PRO- `BLE A ZBOG TELESNE r | PRESTANI DA Aš `~` `x NE LauTrrs 55. : zaEGAvAz: SVAŠTA MI PADA DvOsM: sL5N5 ŠA› LE. MOLIM. ' j: í l MI SMO AMBASA- DOR: PLANETE BUVA. ' ZELIS LI DA :2Azov5s INTERGALAKTICK: DiPLOMATSKI : N- c: D5NT. =
 50. 50. AKO UE l POSLEDNDI DRAŽAN o POLUDE- æm/ O - „. .. „m a m - ZNAM . ' SKL METALNOG HILDADU MI RE' IJATIH KOMETA: g_ . ..T . _„ , ... v. ..v. aw. „.wx. .n. -Jn. +íwmwA. w.nJTqnvíxmü„_äz.
 51. 51. „MmEM m, 57,- NIDE vAžNOczA ~ . Vol.51 DRAGO MI : :E ŠTO PoNo- A. .. . DA, G05pODARU. NE PRIMECDOE DA vo LIĆIŠ NA 5555. NEGO. s' I SMO u GRDNIM N5- KAKO 5: 55 OSLOBODIO? VOLZIAMA? čuo SAM URLIKE. .. e u . ~ - . ›_ ć? , A* a ' V' ZBILDNPIPAK MI 55 ŠTA SAM ZGRE- ČINI DA (JESAM. go? CIME SAM zAsLužIo ovAK- vo MUĆENUE?
 52. 52. GOVORI ču: 5 PRETERDDMO. DoDu- TRIDESET SEKUNDI KASNIJE 545. STOTINAK NAS : IE (ZEMALOsKO VREME). .. “' × 5A ŽENAMA: DECOM I SMEG SAM SE OPKLADITI I gasu, 2 POS LIGOM. MEĐUTIM DA a5 u METALNOM C0- “ TRG KOVE DIPLOMATSKIH VEKLLAL: "Tag, ' ' NA KOD: 55 NAČ| N MATER: DALIzDVAO 552 MOŽGA? NAPOMINDEM DA SU DRILIĆNO NEOBIĆNI I . G05DODARU. ALI: AKO VI SMATRATE. .. r GOSPODARu. SKRENDO NORMALNA BIH VAM PAŽNDU NA POaAvA u CUDNE ŠLIMCNE. STARIM DVOR- CIMA. NE GNaAvI. -* RAZAIIIŠLUAM/ K A
 53. 53. GosDovAnLLoTK METALNI Lau~ - m šuma: IZNU AuonAau? A SVE SAM IH ` DREGLEDAO. MOŽDA possouae spo- sosnosr DA SKIDA GLA- VU. KAO STANOV u n PLA-
 54. 54. m . su BAR IZBUŠILI ov! Rupa za 05035
 55. 55. ?BOG ČEGA SľE NALETELI NA - . v ë. ' w '. _wa __ šta. u $- v. . ` g. , , q- : 1, 7 v I _ _n_ ~ . v . - y 3: , . . „ . ' " ' -5 A n a« . w `. J -z-Ëó- ` JE STVARNO NE- HEJJSIVARNO ËR , : :s ZABAVNO. ' " _i
 56. 56. IZGLEDA DA ME VIŠE NE -Ží- SLEDE. 301.35 DA SE 2A- usTAwM DRE NEGO STO sLcMrM KIĆMU- «A tva-x -_- l` › mnxx. škľí › -› IrŠTA SAWGOWM ' OD ŽELEJE DA uwnor w '~ temu ae ; WAR × Q ×"4›` I I / è / / / `/ x „A A . Č - . s Ć 4a: / '- "t A `ËÄZI z , l l/ //T „l 4. ' ' "r r« - ›~ ` ` . /-_, v ` i _ . ,(' i x a "'"Ä` U x i . `-. ` "x, ×_ xxx, ~ ;
 57. 57. NnAmáA I KAnAMai-TA z KAD smo KOD GORENDA: KAO DA OSEĆAIŽW MIRIS usrazwoa „ PRTERANO as › vessasosznaom NA oxomosn. , N! NE mum SE DA UTEKNE: % . PACENJK.
 58. 58. ' "ŽALMM DOBRI čovsce. .. ŠMRKmKAKAV ae TO ZADALRĆIN! .se DA POTIĆE 0D ĆUDOVIŠTA NAĆINDENOG 0D KOMADA MORATE PRIZNAT! DA sMo vAs NADMUDRI j. D. U M A 5 A U . M. L m. . M o R p D A . K , O m w D U Ć m m T O V,
 59. 59. FFFF. ' FFF. ' GOTOVO SU SA - 5V| M NOVE. NARAVNOuGA ~ . RAK UNAZAESLUŽEĆI se LAVOM NA POSEBNI NA- N: cm0 as arKmO. .. smo DELOTVORNIZJE: AL u REDOMIAKU- " RACIĆU UNA- UBEĐEN SAM DA an uuu; DAKLavRATIMO se KD- A = š* i, ľ ii u ë N í lb › (1.11 , ali? " ' a! _- mi.
 60. 60. .. ._. a_. - Omowon. ' SVIH MI BRKOVA Mo'- DE PORODICE. Nos KAO DA MI ago E I »s IŽBIO NA POTILĐAK. NEDAĆA : I ME I DALDE BOLI SDREDA. Oman. OH. ' BU VALNO SAM mo Lagn, . NEGOIGDE SAM? KARAMBA I KARAMEI- AA uaTE KAKO MI IDE TA: Hocu LI sE IKADA Izvućl Iz PROKLE- . I _ : f _i TOO zA/ IAKA? , EGA DVA l' U TEBI ŠKLOPOĆU 'KDSKEIDRIDN A NAPAVNOJA SAM U - ~ 'rELau? AI-I. sTARosr. × NADBOLDIM GODINAMA:
 61. 61. „málľ BIH ËËIËA SAM I IAKO DEBEO- GOVORUSHVATAM DA 55m TOGA; POTPUNO SAM NE - JE GLUPO: lPAKn- DOKRETAN. KAKO ONDA KOsTI OVORIO 65-' _ - - - . _ MOGU DA MI šKRIDuću? D0- › ' BROIAPSURDNO ĐE/ MEĐUTIM ČINI sE DA zvucl DODIRLI Iz. ..
 62. 62. DA susREr su -'* TREBALO Iz- -ü. Ć" _ *Ž POZDRAVLDAM I TE- 'u AHIGROFE: NADAM sE DA ćE- DOhLE c: .«. :'Š„› SMO ŽI~` , TEŠKO: ALI TE ME usKoRO vI. DosTorè NADA. SE GURA . OSLOBODIT! ›
 63. 63. DOSLUŽITE s. c-. 'ZAHVALDUUEMJ-IM p DINE. NE LISTE* DOŠLI ErE OVAMO sA MEKSONOM? NIKADA NISAM čuo zA DOTIĆNOG. NIDE NI čuDo. PRILIČNO sAM IzoI. o- , VAN U SVOM TRANSILVANSKO NO O ćEMu DRI- I I t_ I “ ĆATEI GOSPO- HMM. .. A* VAŠE/ VI TRAN- sILVANsKOM ZAMKLPOPROS» v TITE; K0 STE . ; . KRV? ! KARAMEIA l KA ~ RAMBITA . r Kl-IJDLUUC? » BLJAK
 64. 64. SKROMNI SAM SLEDBE- ' ZOVEM 55 ` DRAKULA . ..(E1105: DRAKULA . čuva - NI VAMP/ E . NIK. SATANSKIH SILA . NE ROzNAaEM GA. MEDLITIM DEsAM vAMDIR. NEsuMNaIVo. DIO sAM KRV Ku- ĆIĆIMA DOK sAM IH IMAO. POSLE su 'ZUBI POČELI DA MI sE KVARE.2NA~ , _ TE I SAMIILOZA DE c* OSIROMAŠILAIZU~ aARsKE USLU › GE su sKuDE. .. AHISUDBI- „. l Ž ALIIPREDVIDEO SAM KOM~ A HMM---TUA-„NAANO- DLIKACIUEI PA sAM DRI- . x «- BAVIO : IALII-IE 2A cRNE ŠËÄLOË} EËEËËËČËE TREBA ML: SE su- DROTSTAVLOATI . / MOŽDA ĆE MI
 65. 65. ĆUJTE , GROFE , !NTEQESANTNO . ZBILO SE MNOGO OBIČNO 3A 995' pyogAc JE Tag- TOGA- PAŽLOIVO p^D^^^ DRUGE' NUTNO u DARKvuDu. ME SLUŠADTE l " AMEQ| KA_ NEMOJTE ËË ' . DHEDASTI. . l/e TID DE TOTALNO MORAM ŠTO SIzNuO. ME-DUTIMI PRE NARusTITI NE TREBA Mu sE 'ZAMAKJNAĆE suDROTsTAVLDA- ĆE MI uKRAs- NE DODTE sE. DRIDATE- “MM GLuposTI z PRILIKOM LDumoMOcI ću VAM. I›o› IZGRADNUE DDODRILI su a: LI STA- sTODI TADNI PROLAZ KODI MI POPUSTmDVA DO IIO aocu VODI DIREKTNO NADOLDE 4 DVOSTRUKOJ cENI. NA Mema: Y" `
 66. 66. ' í , . ZA JE N L ' an» l' A _ 'r f ° 49%. 42.4120 nos . ' v. ”I NIJE ~ NIK 7-' NE: OTKAD ZJE OMRŠAWO. PROSTO SE NA- ViKAO-„OKOVAO SAM GA PRE TRI STOTINE GODINA. SERVIRAO MI {JE l . _z B10 VAM : IE MÄĐOËDOM? írm“ . r--z ` „. . , “š - y. < --< l_ . . ` . t; ' u v Vi; .I F, 'a 7 ' . ` i ' E l 5 v ' D KARAMBA | KARAMBITA: STA - ' V RI JE SKRENUO! UBEĐËN DE sgmdsospooA_ DA ĆE VAMPIR I DA SU KOS' pujMaL/ /u D4 'rum u STANUU DA SE s» A umeću I GOVORE-
 67. 67. NEŠTO MI aE “m” "FED „smo , z 'ZBILUA uvu- DMARA x uaE- KAO U DVD - TE L/ ?ZA ps. RÄC . ..TUËIŠTI. .. BESKRAZJNO &Ne GA . ' SA nam 6 : v: EMI.
 68. 68. 7 oosnoænonapaste › - ĆETE ME OSLOBODI- _ v ` „IM“ är@ 2,
 69. 69. PLAŠIM se DA ae IDEJA BILA Ul-hMOUA GLAVA. ' NE OSEĆAM a5 NA RAME~ oouvex SAM 'ŽELEO DA RADIM ŠTU. AKO ME GROF pu-
 70. 70. a. ” U ~ f. i "`. V ~__l , f-Ë; v GEMJALNO. g; = DOVOLĐNO as mANsFon- MISA SE u SLEPOG . M1 A n POLETETI. . .- u.
 71. 71. , h , s ; H_ _ ga' ' a! 7-1751; ' „ m _ I " _. ›;, ~-. -u" '› " 'š' A _ . . _ 5 „ 'ë v* - - , JEDNOSTAV- mo aE. GLEDAËJ- 1 K ~. .: Š iu ~ ŠTA? ! PREOBRAŽAD Nl- aE uspeo? : očne ae ' - 0A srAmM. MOŽE u 2A VE- ~ ^ r ĆERU PEČENA m- „ . ' ` : r › . .`_`__? _T: :,: -. ; mi ` *a ž ' ' “r
 72. 72. KARAMBA a KARAMBITA-'DOIJMA NE- MAM ZAŠTO: MEĐUTMMPRISEHO sAM sE LlKVlDAClZIE TIRANI NA . . sA _ralxaeuasxæ / ~ - M' I ' F "Š *i ~ . . ž ____ ' „S Ta -- « . V 7/ _ BUDALA -' TRANËFORMA- ' ClUA U SLËPOG M} A. ' DO' 2 ”u › BRO: CELA UË PRI A A9- _ _ . ' BI u POD US- ŠUQDNAIAL! SVEMU r -V; _ › j ~ ' . LOVOM 'DA - IMA GRANICA- _ _« - ` - ' I
 73. 73. ČUDNOmNE PR pozNAaEM OKOLINUIA PRE A0 sAM TRANsIwANIau uzouž I `_ `% LUD ČOVEK. ' KAK- . VA AMERIKA KAD sMo u sRcuTRAN- . v _- ~~ -- " ` _ ' sIIvANIaEr , A VANIDAI muz ^. mmm! ' . .. . . - = SAVRŠENO Govo» ›( AME ' RI ENGLESKI. pm I síąyäšè_ " I NO GOVORI ' TRANSILVAN a _ NEĆEMO IH SLEDITII 'NWMNOI RADIO? .GOSDODARUP SLUŠAM BETOVE- Z) . * I « a NEKO ae u TOME-
 74. 74. UOSTALOMISAĆE- I<O DE YAGOR? KAĆEMO ZAGDRA , AGENT 2A HE - ON ĆE REŠITI PRO' 1 Du„ 5A SEKROM . ..DRUGIM REČIMA, 7 05900412 DARKVUIDAI - MOD A515?' ENT- PRE- MSKI PRAVEDNIK. .. PUŠTAM MU MAME , . . KoMPLIKoI/ ANE SLU . í
 75. 75. OH I DARKVUD DE FUN SOVA; NE BRI- SE DA SU SHVA- TILI DA SA VELI- KIM ĆIKOM NE - ĆE LAKO IZAĆI IZVINITE. .. KOLIKE su OBJČNO MOĆ" IARNE Im - Milk "ä/ wi A* j_
 76. 76. :: W PA. :MA " , IH R 'ZNIH vE- Ll INA. MALO sAM se ; UDLASIOI Au AKO v: KAžETE DA : :E TO NORMALNO: u RE- . TAKO SE zove 'a ĆUDNO IME 'ZA PTI -
 77. 77. " I TREBA DA SĆE DA IPAK lMA RAZLOGA ZA
 78. 78. w. -. NTHe-r! › P'
 79. 79. mars u ono MALI. . . T 1 anne“ sa as pm. ODUVEK ; JE 01'- „ ćovsxc sA VELIKIM . Š oem/ nm KAČENmSTALNO STOMAKDMaPRKJA - k› 3 PTČURINA/ PRAVI NEKAKVE TELD ZAGORA eLuposn. NE ZNAM V 055m3. LEVA se . _ ! (0303 ae GLAVI _ zove ROL- älgäinçägjkänuąfimlfe 4.1
 80. 80. LUDA pn- / ” coznnonamo › . ,. //-/4„; _ NINOI/ MOZGK ' . / _ V `; /I'_`„ ,
 81. 81. SREĆOM: NA pmmoo NORMALNIH 4 MESTU ae. ss Laum NALAZI u No- “ g „, GAM/ MNE m. ' . = - V 7 I on z SVAŠTA . r ceo SVET as OVOGA pun . DABOME: us - psšuo. ODŠTE : JE ATO DA se VAMPIR! pnsoam AvAau _
 82. 82. NE RAZUMEM TVDDE PONAŠANJE 1 ZEMLDANINEJAO DA na ŽELIŠ DA POSTANEŠ ovasmuxz nema BA - asuas. NIKADA NISI C o zA časno POLAGA - Nas ŽIVOTA RADI w m cuvam? GL) u DOLOŽITI ŽIVOT . KROZ DEVEDESET z( ŠEST GODINA?
 83. 83. DEVEDESET šesr OSAMDESËT per. GODINA? xoum PA DA se VIŠE NE De sAn-ms. mo Bu PREKASNO- HM . ..TAĆNO . ŠTA REVOLVEP: KARAM- an meos» : › IKARAMBITA. ' I: A A' V . 9"". l . 'a v i V V l . A 7 TAMAN POSLA. ' NIJE TRENUTAK 7A SAMO * BAŠ po] KUŠAVAM DA i PRESTANEM 25%* DA PUŠIM. a _ „. onu OLLVALUDA BI _4 › DA PUCA.
 84. 84. ą DOSTA DE oousočänćž- › ' NĐA: KUCNUO DE s. - VEO ćucommsrpux: "” _Hanna BABELIJE ` wr. . ' U ` _ J _ V Ž; 'l' GOTOVO as. ' ŽALIM ŠTO DOMOWNI IMAM DA PONUDI/ M TA-
 85. 85. bmaATELauoDAan/ D po- ' ČAST DVOSTRUKDM HERC- au BABEUUE K031 SE 7m' vovAo ZA ` _ - ' MOËDA SE U515!- SREĆOMMP KNE- . ' vA 'ZA MOZGOVE E am N) A. ;. POKVARIO. NE' N" “CU M“ 6 ~- NE/ HOGUĆE-f (u ŠPANIĐI 3A 75 '57' 'NTËU ' - A_ se uče' NA KRASTAVE ž - / I GENTNI 12m7.' A : .: - VODA | u _ . ~_ _° LUESUURE » ' ` "" Š DU z 60590' ` V 7 ' . i _ ' f'l- ' i ' . I: „ ~ V; A I, Ć„ / j' A › ' A ' l, í l' - `_. A ? ww ; A : r
 86. 86. LErEucA : JEDAN LETELICI WA: ': _;; LETELICA : JEDAN LErELJcJ DVA. ' ZBOG ČEGA ZEMLEIANINOV NľJE PREUZET? a? ? LAKSIUÄ o LUDO . ' PLITOVALI SMO ŠVETLOSNIM GODINAMA"- PAo DONESIMO ĐE ZEMLDANI~ MA- KAKO BI BILO DA POSTA' Ovo : JE TEŽAK UDARAC 2A MOD TRIDUMVIRAT. ' MO- RAĆU DA OSTANEM r NA ušLawOa PLANE- nc: ZEMLUIJUMESTO DA BABËLIZJ! DONE* . švAO CAR - _ A IMPERATOR f3', JER NEMA ŠTA_ DA sE PREUZME x O HILUADU MI GA- 'raA . ..: JEDNOSTAVNO sMO sE MOGLJ POSLUŽITI
 87. 87. SVIH MI BRKOVA MOJE PORODICE x žrv SAM l aoš NIKADA GA NISI NI ONDA? DËZINTEGRISAO SAM SE: ISPARIO? KARAMBA I KA- KAKVI LI SU RAMBITA . OSTAO TEK DRUGU ? JAM BEZ SVOGË ~ *š AZJBO DEGJ D ' . L O «w GDSPODAR HOĆE DA KAŽE DA POSTUPAK NJaE SPROVEDEN USLED NEDOSTATKA sl- TREBA ODMAH NA- ćn NOVI MDZAK n. : SVEMJRSKI BROD NE- ~ ĆE sm u srANau DA POLETI- _ -
 88. 88. 'raA. ..I<AI<o 7 GUIP! MORAM DAY! - DA GA SE DO- f TI DA SE NE' TRANSFOR- KODAMO 'ZA MIŠEM u ČOVEKA IINAĆE KRATKO VRE* BI lM MOGLO PAST] _ _ NA PAMET. .. ` I ~ . -__- UAmDOCAŠĆEN sAM I DIR- l ~ ` s A. KARA/ MBA I NUT: MEĐUTIM NE PRII-IVATAM „; - ' . . ISARAMBITA' PONUDU. PORODICNA : IE TRA- I , j ', .«"" HI . ' (I ç . Š „ vv I" I ZE š? .i- . _- o 'i , "x 3 SVI NA NDEGA I NAPRED -' v "T" ` POST LI SU GPS DNU' TI M0 GOVI' MA.
 89. 89. ?JE TAćND. "W ZOUITE ME C' 5” BEZ 'y OVE VAM K P MGZGA f DRAKI. "' ' i 1 7 NI vI NISTE OSOBITO DA- . a-m DOSEDUOËM MOZAKJSMISLIO BIH , METNI . I : JEDINO po ČEMU - ODGOVARAUUĆU I sAIzKAsTIć- SE RAZLIKUUETE OD DRA- . Nu DRIMEDB - . KIDA aEsr i . __ „ ŠTO ETE
 90. 90. sLAžEM SEI ALI ME GOSPODINEI ummću TEŠI DOMISAO NA TD VAM DvDaIcu sE- rum-E DA VRËM BËZO TUČNUAVU? NEOBIČNO NEću POSTA- NI : IA TRIUUMVIROV SLU- SHVATATE LI DA SMO SE TI TDIDIJM- GA. SAN aE OTIŠAO u ZA DLAKU SPASLWNEGOI C TRENUTAK DE . - . /1 / ',. . _ . // . . _ BAS SAM II-I PREŠAO/ KADA 0A Dvosoa ovLožlmo ' SDAUNO“ SAM smmozm MI papan- DO prave DOGODNE - OBOËVAM RACIONALNE VAMPIRE.
 91. 91. UVEK PREVIŠE BRBLDAM I KARAM- BA I KARAMBľľA I NATEnAćEMo GA DA usne. .. :: Igra su GLUDE l EmE. F* Apsouuíšwo SE SLAŽEMIALI : :ADI- ZABRLOAO sA. ;.zASLužu~ ' LO EE O STILSKOU FIGURI. BLESAV DEM UDARAC DEsNIcoM ' POSRED GLAVE-
 92. 92. ľtľľh. : JC' r NE BAŠ TAKC; su» ŽAN. J i: g" aoučwox A I SADA ćEn«3 ' ×. MMM. .. 4-- DORUĆAK l - <: _, LŽ__ E POSLU~ l › ŽEN?
 93. 93. GULPINE. ' sETIO sAM se x 90570 DEDEMJ OpET ĆE MI IsISAvArI Mo- zAI< I MOžDA OVOGA PUTA I K0 8| POMISLIO DA ću : JEDNOG ' ~ DANA 009m HRANU?5AVRŠE- NO SAM sIGunAN . ..u ITANau TEK POĆE - __ TAKIPRIUA'
 94. 94. HMM . ..uauTRO OBIĆNO popIaEM SAMO sOLau AKO ON NE M0- . V ALI TEBI MOZAK ZNAŠ LI STA sE MALO- " '25. 0A Cu. r. ' svEaEDNo NEĆE Ć -~ NAnAsTI. /Z AS DOGC ILO? i g v. 4 A- ' g K" / › ”A " I L ` ' I I g. i A / NMM; . TRESNULA ME {JE OGROMNA DESNICAI MEĐuTlM TAKVE RUKE NE Do5T0aE› UČINILO MI ss.
 95. 95. V OPET su poenesrosro Nme ummruz PRIME' „ TvoaA MAMAaVEĆ mu - RAK u CELOM uwz« : map SA PLANETE _ › KIKLO lj/ › H» . Ž! '- _ a. f I
 96. 96. KAKO STE GA UGURALI U SVEMIRSKI BROD? 0A. smo ; JE uzvssmu HMMNPOPIO am MART! - m SA MASUNOM . anna - suo. se: MASLINE: m- SAM BAŠ GLADAN. ' ss DOIZIKARPPO- 1 „ š' A a z 1 v'.
 97. 97. POLOŽAU UEDISTVENOG KIKLOP- sms DRIMERKA u umvsrzzumu OČITO IMA I svomu NEDOSTATAKA› - . _ J " . »'57 Vai. › 'y d' ' I j. 7 . . MA GOOD „ i š ›-1.. ____"f( g, N d. ' u: I i. , - ' no as NA aesve, LJVREDIO ME ae. .; .: ; MENEJAČNIĐE; ALI m: ae PRETHODNO Aso ŽIVOT. DA . enom; . pos LE ĆETE ME OSLO -
 98. 98. V| DEĆEMO. SAAWO SAM T_ . PA-OTPRILIKE. 'rs . ..u REDU ae? _. _ _ . _ a. ' HAZJDEMO . ' NADAM SE DA CE MI ĐAVO OPROSTITI ZBOG DOBROG 05m. - V _ 'pAžLaavo NANIŠANI , A ono». GAĐAZ! mau- GU STRANU . aAsNo PROBAU
 99. 99. "y VAŠ AKO SAM ' JEDNOM IaA u usao/ z.: on umu/ esen- 21.0 901.140: RFE: é LUPI cm4.' VDE SAM, m( BAREM BEz- „ BEDAN on ŠUPLJOGLAVOG
 100. 100. s V. A . NADAM se DA 'n ae oaporuzs- g; DOLIKARP 011/0210 u K021] 'ZALO- 1 AKO VEĆ GA: : DA vAs NE ç some DA se novo po- „ * ŠTENO NAUEDEM-
 101. 101. d_ A sADA am DA PREDEM 'V »r i 'é NDEMU SVEMAE- . NA NEŠTO KON' -1 v m SAMO OGLO- *KRETN/ as. /ľ A 5,' ' DANE KOSKEI_ AKON čETnDEsEr ŠEST PORCIĐA ME- sA : m/ANAEST KDLAĆA: KAFE a me' RA u MEľVlCE. .. › . .:. . , uuu. KADA se SËHM DA sAM POBEGAO SA BABELIUE ZBOG u/ _MVIRANIAA . , x. ' _n › - , ›`. ~
 102. 102. y. 4 HMM . . . NE BIH REKAO ~ « DA TI SE GLAVA ZNA- tAamaE UVEĆA ' a BI KADA 315575 MI DALI OPROSTiTEI NlSAM VAS MD- GAO SPASTI . TRUDIO SAM SE z ' ALI KAKO će oaučm vAMpm PROT i V POLFHKANTA . A z här / amp. ' : JA DoLmxANT? KSANOR: moa auauć/ nasrnuo/ vno VEROVATQO 'OESTE . g U SVAKOM SLUČAJU: NE- . MAMO VRS* MENA . SAD ' vEaEDNo VAM HVALA. ELIM VAM DA DOĐËTE DO NOVCA 'ZA 'ZU~ VLASTI, uma/ uđu D0- LmKu. u DJTANDLJ DE POTDUNO zA- LUDNA AKTIV-
 103. 103. DO TREćI PUT ae DOSTAUE 8A- NEŠTO Ml KAZUUE DA SAM sam. KUCNUD ČAS I po A NALNCh GOSDO- ZBOGOM, ZAGOREIPRIDÄTELULLJZBO- TREĆI puT ĆEMO . GOM DADKVDDE. .. A uzVncNuTI . ..ŽIVEO - - -. ZBOGOM PLANIN- CIKOIDI/ osrnura - „ . . SKI IZVORI. .- usne: : BABELP. . ' . _ _ « I o SlGURNO BiH SE PROSLAV IO - GLUPOSTI . ' POSTU - RAK NIUE NI OT-
 104. 104. sIROTësE cm0 PRETVORIO u I<OSMI š: PQAH: MEyuTlM VE ~ No ĆE VETI u SE AND ONIH ' Kom su GA VOLELI I POËTD UŽASNO- n srE ME ZABO- P. ' I w u s w u m u m. V . m ' . KOLIKO SEľUNDI
 105. 105. "`m . v . `×. . g] AI „N I u . x
 106. 106. g' Iľéäáííçíľaänííľëľšľiľ" 'ut' "'51 'x M. . n. n a _. .. i
 107. 107. uznuaAVATI . vnosTo sMo po - KušAVALI DA PRIMENIMD NEKE " BAŠ sMo RAZGO- ' ' vARALl-ovHMMo” / z Ž* æ '. | 'v *' - I ZNAM o ' - RAZGOVARALI I BËDNI ; #79 STALNO SAM VAS DOSMA- TRAO DOSREDSTVOM TELE' KAMERE KRIOMICE UEFA- ĐENE Ll SVEMIRSKI BROD. sm
 108. 108. V PLAN/ RAL! sve DA ss VRA- HMMncvVlŠE MI svu-a MI BRKOVA Move PORODICE . '11 SE usu - IUĐEŠ DA NEKOGA NAZI- vAS DODLACEM I po- è F „lg mwačrro SAM BESAN NA TEBE: BIVŠI B-ABE-'LIDAUSKI : :umačsxm SLUTIO NISAM - 0A 3/ TAKO PO* / IČC I/ a! ' ilm KOKODIKSA su nema. pm - smo DA UBIUES: ALI smo TE IPAK NAGOVORILI» f? n“ NEMA SMISLA GUBITI VRE' ME; KSANORE. HTEO SAM DA TE UBIUËAMAU SAM SE FREEDOM/ SL ! O .
 109. 109. ZNAČl u TO DA sl NE MORAM VRAĆATI NA 0D STAO 0D ZAVEHE' BAEE IDU Do 'ro s: 'n N! IH Punom? A DO AO OVAMO. 1,1 TUDLDI s! NEGO ŠTO SAM pnsr« ` '”'% - « MEKSONĐU wc: DOSTAVLĐAO/ _ 05mm sraeAo su NA cam KSANORE . ~, „ - DRUGLZAŠTO NE PRVI? ?JER
 110. 110. ' asbmo a: TOTALNI KRETEN z; povenovao DA sm TEK TAKO ULETEO U KLDPKU.
 111. 111. KARA/ Man: ; KAKAV : JE ovo HAOS? KARAMBITA u VLASTITOM ZAMKU NE › i _MOGLI 0A 55m3@ ` DAKLE›MEXSONE? svmAau u Tl sE M0- : n DRUGAm-aFANTAs- TnčNA FŽLOŽBA ČUDOV TA. P: _A j. u 000120. KOŽU DRODAUEM. ALl sm GLAVU ZA- BOUIM sE DA ĆEM 22o SMIRITE SE/ NE PORIĆEM 0A BIH TE sA zAnovoLasTvom ŽGAŽID: MEKSONE . PE - KAO am TE TRI 0A- NA NA TIHOĐ VATRI: ,/ . r . A ZATIM TE osu- . _~ _. 0›0 NA SMRT. ..
 112. 112. f aE u? PONUDA PRIHVAĆENA. ' . a. h fËIABDI- ; æu IZDAO ME ? JE ĆOVEK cmAô s: u MO ` KOGA sAM SMATRAO - au KORIST? NAZIODANlZIfM anna» ZID. KANI se sTu- u PIDNIH PtTANaA. VIŠE NISAM BAEELIUAN " SKI TRIVUMVIR . ' PRIUATELD? . ..I 2A KOGA SAM . ›- 'sa MRTAV "s GOVO- „ IHISLIO A4? . M A &m; A n: Ši 'i' 7
 113. 113. DOGAĐAUI SE SME' VALUDA MI SE ŽA- NUUUU VËTOGLÄ TO VRT! U GLAVI. VOM BRZI - li ' . 4 I, **Ši . g' I Ä '/ GAVAN/ LIČNO I ' _ `PERSONALNO z
 114. 114. SMRT 11- '"' ' RANINU. ' , LD BE: r VJ' ë. .. sv am. . mn AP@ „m 55a . mm B0. vLAsT ML! aE-nočn To DOMUTILA RA- Au TI sa DOTTCNT TIRANI
 115. 115. 00050 uTAĆNO" UPDTREBLZIE No aE u zNACENau: SLUŠA AKCEPTlRAM . PRIMAM' x „ zNANau . SHVATAM. DAKLEI NISAM BABEAIUANSKI TI- HQNIN 082 SU ME SVRGNULI ovo ćE PGTRAaATI . IMA u NEKO ŠDfL KARATA? - RIUALNIM GAnmsT: - _ A MA K001 s OBNOVILJ . v" '5TAR1 RE lM IVRATILI a MOĆ Koxomxsovoa DORODICI. r "" LIČNO SMATQAM 0A aE NE- znEo 'ZA VLADA A. PRE am oonanAo KOKO xu MAUKU/ MEĐUTIM TVRDE DA UE DN / r „í
 116. 116. IPAK: NAavAžNIaE GAVANEaSHI/ A- aE KA0A sE po0A~ TAŠ' u 0A smo vo vno 95m0. ZAR KREĆE* maE. KOKOSKA ILIDADE? ESEN- ~ ~ cmALNI meo- TAKo DE: PRlUATE - «Kk LDlJFORM| EMO ~ _PoBUNUENT KI . ing. {JEDNOM s v: gsm: s oNo ' Ago a; us - s: M sA ISTOM NEDA M. NE- ` o I 0A onu- OFHODA NAM a sA Es ' ”Em TADA' masne E SAMOŽVA _ I ` . z6 ~*
 117. 117. KO aE KO - NEoGüoFEu-PLA IM SE LUMBO? PAO 1m as č . . : 0A SAM 0A pneoma i ` i INTERESOVANUA: ' . . = , g spnemnn SMO 2A TELETRAN- spom'. IDEMO NA BABELIUU DA LuKvlnnzAš TTRANMA,
 118. 118. MISLIM 0A NISAM ONDA ću DONOVITI nAzuMEo. . w A 5 „. .. E T m 2 E D TE; UÄSNO? !
 119. 119. Ž' 05110, aEsmAGA: posrAću 052m- BRAVO» MLADIĆU. ' SVAKOG U VAM V ~ TEą-, ms/ ąm Ć]K0,Au 'm NIŠTA NE} m NOVEMBRA DONOSlTI HRIŽANTEME NA GROB- ĆE IZMENITIJ+ SELI STE MI IvI. " IEABELraATI VA: , -. ŠE vonLosn r . -; &AI/ As STE TRomcA : :rm- z I v SKI DIKTATORLHVE NA- mEqAvA-re DA SLUŽI- TE NARozJuA/ Eć LUD ! NAKON MENE noć: ĆE 'z onusn A NE MOŽETE svE mam x IIMM. ..I=00MA NEMAM STA sAM NADNIĆAQTALI ČINI sE 0A : IE DELOVALO.
 120. 120. acc; ČEGA SLUŠATE LAŽ~ e pnonoxe? NISU VAM po- * REBNMSAMO DDKUŠAVA~ u a Ć . zu. ET. TS/ mmm RVO 0A KŽN „b Ć TU 5 D AŠU VËB Ä U, . DËT„ UI
 121. 121. ŠTA Ml~ PREVIŠE DRIDATELIN. ~ l su; DA će m as ZA POGLEDAD- - POSTIĆI ? TRIUUMVI- TE -' A " , t ' .
 122. 122. UAVl NE- l-_„_. _ l; ' ' ë, 'Zmemošno 4/4.; ?IH SA VAMA- stö' ) _ v ZNATE LLSLUĆAĐ- HMMWI 3A IMAM DAKLEyBlLC) m: PRAVO ZA ovom Noncouxo ae sm? AŽNIH OBAVEZA. STVO ponovo TE 5125511. mo. ~ A NE sme/ u ZAKASNI- , . _ 'TI NA SASTANA › ^K° SE s“ KASŠ PO' , __ ' t il: : i, . A ~ , _le 'A l ! ZMENIĆEMO PROGRAM TELE - TRANSDORTERANRANMO u se NA BABELIUUISTRPAĆE NAS
 123. 123. HEZWTFENUTAK. ' 'ZAR : rs uns os- V TAVlTI ? zAusm 175 m . uvedu DA 2A- , UVEK BORN/ IM NA ova: 4_ onvmvwov . PLANET/ _I NI | NI TI V OLI ËNUE LE' v z ç ~ POTE- l I 5/ „. (i 1 _Ä E , _ ` ›| ' m l. l ČEKAUTE; us auarrs m! pon/ ARENI . × s. ) ' _ 0:, -~ x - JL” . sm. ľ- ' ' "J ' r o . v s .1 p - _ _Ëf-, g/Š 1 , ,l . . „ ` ` ~ › ` : .' › . V _. , 2 ; _/ _ q › v' „u a I Z. / . ` v f' x n? n: ' ' ' ' Q *- "Ž . ' ` › '= ` 1 uz: ` ' o u' ą r * ` Ž A I v l š N. t_ l . x «s» <7" v- × *x % 4m «r 4 í A} . ,.
 124. 124. MA. ' j, “wunwlí/ /u j A Sžflägąoäuľ, v. . v . . ~ , . » x 'c' , =" ' v. l” `h / /ć A . ~= Ž _. x V r WN ' - " ÄT` V, 'r _- Z× / g i' huH. ; If - GOTOVO aasvsmnzsxu BROD as NEUDGTREBLĐIWOSUĐE- MOLIM VAS. ' NEMA RAZLOGA 2A DANIKU: ZEMLJA a NIJE TA- K0 LOŠAJDRIHVÄTIĆEMO MONSTRU/ ME 005m5 v,
 125. 125. NARAVNO. ŽEM - LUANIMA NEDOSTA 'JE FANTAŽIZIE: A VI STE BEZ SUM' NUE FANTAS - nmMmsAcuvAo sAM SPRAVU KOĐA omoeuçAvA TELETRANSDORT u VREME- _NU I przosmnum cncvnzu ZEMALËJSKIH i GRANICA. DABOME . , CELA VAM a5 PLANEľAnDAKLčv NA RASDOLAGANUU . zAaEvno sA MSLENWUMSKOM pnošnošću POLIKARILNA PRJM : NE- " KA SE PREBACI u G xu , I NJEGOV ZAMAK VRA-- 'ľlTl U DOMOVINU.
 126. 126. NEVEROVATNO r VEŠTAĆKA w- RADUUEM SE: v GOSDODINE. HO 7.: * TË LJ ME KONA L NO OSLOBODI' _ PODMLADIO SAM SE ZA BAREM DVESTA „a“ ' ŠľA DA Tuu ZNAK sčćANlľjkh ? DARL , l : :smo PRE NEGO ŠTO se T~. ”J-". `I'A ~ „f › NEMO? _ , .. -ar i . l I V --- a. . -. j t; ' NIŠTA. n, - 'x 4 M: 55m0 HE'r? -Z':7.' „su w „J W vA›<›, e+RABRI. čc_„›-_ : Š u Lausavu a sma» . - .
 127. 127. umu SVEMlRSKI BROD: MOŽ 'ĆEŠ USPETI DA GA POPRAVIŠ. NE LETl: ALI PROsAa DA GA KORISTIŠ KAO KOPNE- - . ~ NO VOZILO. „ TU NAKA 4 zu? sučNE ŠKLO- PocmE LUUDI NIKA' _DA NEĆE PRMVA» ` uOsTALO/ vn DOvoLaNA Mi 'JE NADOKNADA NAUOBFLN ra; Ru~ ' ČAK u znvoTu. KARAMBA 1 KARAMBITA. VREME DE DA | _(RENE'TE. SLOBODNO PLASITE 2EM~ LUANEn$| GURNO ĆE wx g . ZBOGOM ILI DO vzaENaA. - AKO POŽELITE DA svRA~ % 'TiTE . DOBRO STE DOŠLI. ' 0D CELE NAŠE PLANETE. - - oARKvuD aE UBEDLZH- vo NAaLEPšs.
 128. 128. « E KkŽVA DRIĆAIUOŠ NISAM SIGUQAN DA u sE PADILO O O aAw : u SNU. VE'ROVATNO A V NrKADA NEĆU NI SAZNATI
 129. 129. . _ ` Ć 7-' X " ` ~ A I MEĐLJTIM. .. ORMARI : JE PRAZAN» _ A DEBELUKO SPAVA KAO A TO? K L NADAM SE' DA NIaE DOUEO SVE STO sAM Mu OSTAVIO PRE PoLAsKA. Elf«. g `„? /' »` v'. A v 1 1 PADAM s NOGU-'ĆlKO ' ` ĆE sE RADovAn 57o SAM sE BRZO vRATLO KUĆI. ' KAKVA 'TO ČUDOVIŠTA ' DONHNUE" l`'. ľ i 1 ANmREžDERAO sE. SASV| M ? JE NORMALNO DA GA MućE KOSMA- RI. NEPOPRAV Law aE . ..DOBRl , STARI CEKO. _ đ v" Čuoovfľ“ ŠTA CELOG . „ ' 4 svErmuaEDI- . '
 • MilosColovic

  Aug. 28, 2021
 • VladimirDjorjdevic

  Jul. 28, 2021
 • ElvedinJakupovic

  Jan. 13, 2021
 • AdmirSejdic

  Jul. 29, 2020
 • Snaboh

  Jun. 20, 2020
 • AleksDJSR

  Nov. 19, 2019
 • ssuserc18d4c

  Jul. 22, 2017
 • BegicMeli

  Feb. 8, 2016
 • Usekbusek

  Oct. 11, 2015
 • shagot

  Aug. 10, 2015
 • JovoZdero

  Jul. 19, 2015
 • maario12

  Dec. 1, 2014
 • Deaproperty

  Jul. 15, 2011
 • NETSTRIPOVI

  Aug. 27, 2009

Views

Total views

11,617

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,342

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

14

×