Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Анализа на оддалечена експлоатациjа во Linux кернел

538 views

Published on

Дипломска Работа

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Анализа на оддалечена експлоатациjа во Linux кернел

 1. 1. Факултет за Информатички Науки и Компjутерско Инжeнерство Насока: Мрежни Технологии http://www.finki.ukim.mk Дипломска Работа Анализа на оддалечена експлоатациjа во Linux кернел 18.11.2016, 19 страни Ментор: д-р Боро Jакимовски Кандидат: Ева Танаскоска - 122124 {evamolotow@zeroscience.mk} Установа: Универзитет Св. Кирил и Методиj - Скопjе Клучни зборови: Linux, оддалечена експлоатациjа, ранливост, подсистем, кернел
 2. 2. Содржина Абстракт 2 1 Вовед 3 1.1 Мотивациjа и цел на истражувањето . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.2 Слични истражувања . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 Стандарди за ранливости 6 2.1 Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.2 Common Vulnerability Scoring System (CVSS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.3 Common Weaknesses Enumeration (CWE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 Детали од истражувањето 11 3.1 Методологиjа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3.2 Резултати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3.2.1 Дистрибуциjа на ранливости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3.2.2 CVSSv2 базни оценки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3.2.3 CWE класи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3.3 Анализа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3.4 Заклучок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Библиографиjа 19 1
 3. 3. Абстракт Голем дел од серверите, паметните уреди и суперкомпjутерите работат на Linux кернелот. Сеприсутноста на Linux е една од причините зошто безбедноста на овоj кернел треба да биде приоритетна при дизаjн и имплементациjа. Во ова истражување се опфатени ранливости кои се jавно познати и имаат доделен CVE идентификатор во National Vulnerability Database. Истражувањето покажа дека наjранливиот подсистем од Linux кернелот во однос на оддалечена експлоатациjа е мрежниот стек. Одредени мрежни драjвери и имплементации на мрежни податочни системи исто така сочинуваат значаен дел од познатите мрежни ранливости во Linux. Причините се употреба на небезбеден програмски jазик и ранливости кои настануваат како резултат на несоодветни проверки на влез, што може да се заклучи по CWE класите кои се наjприсутни во анализираните 192 ранливости. Мнозинството од ранливостите се оценети како средно-ризични, но и броjот на критични ранливости е релативно висок. 2
 4. 4. Глава 1 Вовед Linux историjата започнува во 1991 како личен проект на Линус Торвалдс со цел да креира нов бесплатен кернел за оперативен систем. Од тогаш, Linux кернелот постоjано е надградуван и напредува. Linux кернелот е еден од наjголемите софтверски проекти со отворен код во историjата. На секои 2-3 месеци има стабилни верзии, секоjа со значителни нови карактеристики и подобрени перформанси. Ратата на промени во кернелот постоjано се зголемува како што се зголемува и броjот на развивачи и компании кои придонесуваат со своjот код. Флексибилноста на Linux кернелот е причина зошто истиот се употребува во наjразлични средини, од телефони, возила, дома´кински апарати, до сервери и суперкомпjутери. Ме´гутоа, овоj брз развоj и различни примени доа´гаат со одредена цена. Секоjа нова промена во кернелот претставува потенциjална опасност бидеj´ки често се прават промени кои иако се потполно функционални, претставуваат нова закана за корисниците на овоj кернел доколку не се извршат одредени безбедносни проверки, наjчесто во подсистеми и функции кои примаат и манипулираат влез од корисник, мрежа или друга функциjа. Главниот проблем потекнува од фактот што Linux, како и сите UNIX базирани системи, не се развиени со фокус на безбедноста, [1] што гарантира голем броj на безбедносни пропусти. Областа во коjа UNIX-базираните системи се наjслаби во минатото беше заштита против падови и попречување на нормалната работа на системот - што воедно важи и до ден денес. Недостаток од проверки кои спречуваат да се користат голем броj (или бесконечно) ресурси сеуште претставу- ваат проблем во развоjот на Linux кернелот. Со оглед на тоа што самиот кернел не е првично дизаjниран со акцент на безбедност, проблемот станува потежок бидеj´ки е покомплицирано да се пронаjде решение кое ´ке ги реши постоечките безбедносни проблеми, но и ´ке биде компатибилно со системите и апликациите кои го користат, без да предизвика дополнителни проблеми. Со текот на времето, одредени безбедносни проблеми, како што е неправилна употреба на set- UID и set-GID битовите, постепено се редуцирани, но кернелот сеуште се соочува со одредени безбедносни пропусти за кои нема унифициран пристап на решавање. Овие карактеристики потекнуваат од основниот UNIX безбедносен модел - Discretionary Access Control (DAC) [2], коj е имплементиран во Linux. DAC е едноставен и ефективен метод, но не е соодветен за модерни средини бидеj´ки не заштитува од небезбеден код, и не покрива одредени ресурси, како што се пакетни текови. Еден од основните принципи при развоj на нови безбедносни карактеристики во Linux кернелот е што не смее да се попречи функционирањето на постоечките апликации, што ги ограничува можностите за развоj на напредни безбедносни механизми. Поради овие причини, инициjалните безбедносни механизми се базираат на постоечките DAC карактеристики. Една од нив е POSIX Access Control Lists (ACL) - листи за пристап кои ги прошируваат постоечките DAC листи за пристап во однос на грануларност, овозможуваj´ки посебни пермисии за индивидуални корисници и различни групи. Овие листи за пристап се менаџираат на диск со проширени атрибути кои содржат метаподатоци за датотеките. Друга карактеристика се POSIX Capabilities 3
 5. 5. чиjа цел е да се редуцира мо´кта на суперкорисникот, така што кога на одредена апликациjа и се потребни привилегии, ´ке ги добие само оние привилегии што и се потребни за да jа изврши задачата. Пример е CAP_MAC_ADMIN способноста коjа му овозможува на процесот привилегии за извршување на мрежни операции, како што е конфигурациjа на интерфеjси, модификациjа на рутирачки табели и администрациjа на огнени ѕидови. Дел од овие привилегии не се доволно грануларни и му овозможуваат на процесот пове´ке привилегии од што реално му се потребни. Доколку напа´гач компромитира процес со одредена привилегиjа, се стекнува со истите привилегии со кои располага процесот. Namespaces (именски простори) се карактеристики кои изолираат и виртуелизираат ресурси за процесите во системот, така што ресурсите на еден процес не се пристапни за друг. Често се имплементираат со помош на Pluggable Authentication Modules (PAM). Во однос на мрежна безбедност, Linux иплементира системи како што е Netfilter. Netfilter е рамка за филтрирање пакети коjа е имплементирана во Linux кернелот и игра многу важна улога во безбедноста на Linux бидеj´ки Linux системи често се користат како jазли во мрежа, со што има потреба од анализа на сите протоколи кои ги поддржува и користи системот. Net- filter функционира на IP ниво и ги анализира сите пакети кои пристигнуваат и го напуштаат системот. Кернел модули можат да се закачат за оваа рамка за да jа анализираат содржината на пакетите кои поминуваат низ системот. Еден од нив е iptables модулот коj се конфигурира од userland (корисничкиот простор), со помош на IPv4 листи за пристап, и ip6tables за IPv6. Слично, ebtables овозможува филтрирање на линк ниво, а arptables нуди филтрирање на ARP пакети. Дополнително, мрежниот стек содржи и имплементациjа на IPsec што се користи за заштита на IP комуникации со имплементациjа на виртуелна приватна мрежа (VPN) или точка-до-точка безбедност (point-to-point security). Криптографското API е исто така неизбежна компонента од безбедносната архитектура на Linux кернелот и се употребува од страна на подсистемите, како што е IPsec имплементациjата. Linux Security Modules (LSM) API им овозможува на корисниците да се регистрираат и да добиваат callback за одредни информации поврзани со безбедноста, слично на Netfilter. Security Enhanced Linux (SELinux) е имплементациjа на грануларна контрола на пристап конфигурирана од администратор, и заштитува од одредени userland напади базирани на софтвер- ски грешки и погрешни конфигурации. Покраj овие безбедносни механизми, постоjат и ред други имплементирани во различни дистрибуции, но не се во можност да нудат целосна заштита од напади на кернелот. Во однос на безбедност на мемориjата, Linux имплементира механизми како што е Address Space Layout Randomization (ASLR) и NX (No eXecute) битот коj е често поддржан хардверски или преку емулациjа. ASLR сместува одредени мемориски региони на кориснички процеси на случаjни локации што спречува напади кои таргетираат специфични мемориски адреси. Оваа техника е прилично успешна во системи кои генерираат пове´ке ентропиjа, со што напа´гачот има потешкотии да ги погоди мемориските адреси кои му овозможуваат да го контролира текот на извршување, но во одредени случаеви е лесно да се заобиколи со внесување на NOP Sled - низа од NOP (No oPeration) инструкции кои го лизгаат текот на извршување до краjот на низата каде се нао´га наjчесто jump инструкциjа што го пренасочува текот на извршување по желба на напа´гачот. NX битот се користи за да се раздели мемориjата коjа содрши извршни инструкции од мемориjата коjа чува податоци. Оперативниот систем означува одредени области од мемориjата како неизвршни, со што процесорот ´ке одбие да изврши код коj се нао´га во овие мемориски региони. Успехот на напа´гачот коj експлоатира ранливости во Linux кернелот зависи од имплементациjа на горенаведените заштитни мерки, но и од површината за напад коjа му овозможува да искористи различни вектори за напад. Поради овие причини, имплементациjа на заштитни мерки не е доволна за одбрана од напа´гачи, особено кога станува збор за одбрана од напади кои може да се злоупотребат преку мрежа (remote exploits). Ранливости што можат 4
 6. 6. да се злоупотребат од оддалечен напа´гач претставуваат поголем ризик од локални ранливости бидеj´ки се полесни за експлоатациjа. 1.1 Мотивациjа и цел на истражувањето Ова истражување ги опфа´ка мрежните ранливости кои се нао´гаат во Linux кернелот и можат да се злоупотребат од оддалечен напа´гач, без локален пристап на системот. Оддалечена експлоата- циjа на кернелот има предност што резултира со root привилегии, за разлика од оддалечена експлоатациjа во кориснички простор каде се во функциjа заштитните мерки на кернелот и често резултираат со редуцирани привилегии. Од друга страна, неуспешна оддалечена експлоатациjа во кернелот резултира со пад на целиот оперативен систем, додека неуспешна оддалечена експлоа- тациjа во кориснички простор резултира само со пад на процесот или сервисот коj бил предмет на експлоатациjа. Целта е да се идентификуваат наjранливите подсистеми, функциите кои содржат наjмногу ранливости, но и класите на ранливости кои се наjприсутни во Linux кернелот. Истражувањето ги опфа´ка мрежните ранливости во Linux кернелот во периодот од 2004 до 2016 година - 192 на броj. Податоците се собрани со помош на Python скрипта коjа парсира CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) идентификатори од nvd.nist.gov базата (National Vulner- ability Database) и се класифицирани во однос на подсистемот во коj се нао´гаат, годината во коjа се пронаjдени, влиjанието што го имаат, CWE (Common Weaknesses Enumeration) класата и CVSS (Common Vulnerability Scoring System) оценката за проценка на ризик. 1.2 Слични истражувања Концептот на оддалечена експлоатациjа во кернел прв го претставува Barnaby Jack на Black Hat USA конференциjата во 2005 година со неговата презентациjа Remote Windows Kernel Ex- ploitation: Step into the Ring 0 [3]. После него, други истражувачи, како што се Alfredo Ortega и Gerardo Richarte почнаа да развиваат различни техники за експлоатациjа на кернелот и во 2007 година jа обjавиjа првата ранливост предизвикана од претекување на heap структурата во OpenBSD кернелот во IPv6 имплементациjата [4]. Dan Rosenberg, како еден од наjдобрите истражувачи во полето на безбедноста на Linux кернелот, во 2011 jа обjавува своjата презентациjа Anatomy of a Remote Kernel Exploit [5] со детална процедура за развивање на код за оддалечена злоупотреба на Linux кернелот со помош на ранливост во ROSE протоколот. Други истражувачи, ме´гу кои и Jeff Vander Stoep во 2016, се занимаваат со други оперативни системи кои го користат Linux кернелот, како што е Android [6]. Во однос на заштита, Serguei A. Mokhov, Marc-Andr´e Laverdi`ere и Djamel Benredjem со своето истражување Taxonomy of Linux Kernel Vulnerability Solutions [7] ги анализираат заштитните мерки против наjчестите ранливости во Linux кернелот, како и Haogang Chen, Yandong Mao, Xi Wang, Dong Zhou, Nickolai Zeldovich и M.Frans Kaashoek со истражувањето Linux kernel vulnerabilities: State-of-the-art defenses and open problems [8]. 5
 7. 7. Глава 2 Стандарди за ранливости 2.1 Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) CVE [9] е речник од имиња за jавно познати безбедносни ранливости. CVE системот се користи за референцирање на jавно познати безбедносни ранливости. Системот е одржуван од страна на National Cybersecurity FFRDC, под MITRE корпорациjата. Документациjата дефинира CVE идентификатори, исто познати како CVE имиња и CVE броеви, кои се уникатни за jавно познатите ранливости. Во минатото, CVE идентификаторите имаа статус на кандидати со префикс CAN- и потоа можеа да бидат унапредени во CVE, ме´гутоа кандидатски идентификатори пове´ке не се користат и сите идентификатори се стандардно CVE. CVE идентификатори се доделуваат од CVE Numbering Authority (CNA), како што се: 1. MITRE Corporation функции како едитори и примарни CNA. 2. Одредени CNA доделуваат CVE идентификатори за своите продукти, како што се Mi- crosoft, Oracle, HP, Red Hat, и сл. 3. Трета страна координатор како што е CERT координациски центар може да додели CVE идентификатор на продукти што не се покриени од други CNA. При истражување на ранливости или потенциjални ранливости, CVE идентификаторот помага во процедурата. Причината зошто CVE системот помага е бидеj´ки во минатото, ранливостите во продукти добивале различни идентификатори и поради овие разлики, тешко било да се процени кога различни бази со ранливости референцираат една иста ранливост. Последиците биле потенциjални дупки во покриеност на безбедносни дупки и недостаток од ефективна интеро- перабилност поме´гу различни бази со ранливости и алатки. Секоj производител користел различна метрика за да го обjави броjот на ранливости или слабости кои ги пронашле, без стандарди за евалуациjа. CVE идентификаторите може да не се поjават во MITRE или NVD CVE базите одредено време поради проблеми и пречки, или во случаеви кога ранливоста не е доволно инстражена. CVE идентификатори се доделуваат само за софтвер што е jавно обjавен, вклучител- но со бета верзии и други верзии кои се во широка употреба. Софтвер што не е jавно достапен не добива CVE. Дополнително, сервиси не добиваат CVE за ранливости во сервисот, освен ако ранливоста постои во софтверски продукт коj е jавно достапен и го имплементира тоj сервис. Во секоjа база на ранливости, има неколку полиња што се секогаш присутни: • Опис: стандардизиран текстуален опис на проблемот. Пред да се обjават jавно деталите од ранливоста, ова поле се обележува како резервирано до моментот кога ´ке се обjават информациите jавно. Некои CNA побаруваат блокови од CVE идентификатори однапред, со што истите се обележуваат како резервирани, иако можеби сеуште не се искористени за одредена ранливост. Овие описи се обележани со ** RESERVED **. • Референци: листа од URLа и други информации за проблемот. 6
 8. 8. • Датум на записот: датумот кога е креиран записот. За CVE доделени од MITRE, датумот соодветствува со тоj кога записот бил креиран. За записи доделени од CNA, датумот е истиот кога записот е исто така креиран од MITRE, не од CNA. Форматот на CVE идентификатори до 1 Jануари 2014 година беше CVE-YYYY-NNNN, каде YYYY jа претставува годината во коjа е пронаjдена ранливоста, а NNNN е секвентен броj коj се инкрементира за секоjа последователна ранливост за коjа е доделен CVE ID. Денес CVE идентификаторите може да имаат четири или пове´ке цифри во секвентниот броj на идентифика- торот, така што може да се користат идентификатори во формат CVE-YYYY-NNNNN и CVE- YYYY-NNNNNN со цел да може да се доделат пове´ке од 9999 идентификатори годишно. Секоj CVE запис во National Vulnerability Database (NVD), покраj основните CVE информации, има и информации околу влиjанието на ранливоста и ризиците. На пример, ранливоста CVE-2015-1465 [10] е пронаjдена во 2015 година, што може да се види од самиот идентификатор на ранливоста. NVD записот ги содржи сите потребни информации што ги опишуваат ризиците и векторите за напад. 2.2 Common Vulnerability Scoring System (CVSS) CVSS [11] е бесплатен и отворен индустриски стандард за проценка на сериозноста на ранливос- тите. Одржуван е од страна на Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST), чиjа цел е да им помогне на тимовите за одговор на компjутерски инциденти. CVSS доделува оценки за сериозноста, со цел да помогне во приоретизирање на одговор и распределба на ресурси за санирање на заканите. Оценката се пресметува со помош на формула коjа зависи од неколку метрики што земаат во предвид параметри како што се едноставност на експлоатациjа и импакт на злоупотребата. CVSS се состои од три метрички групи: базни, временски и околински, прикажано на слика 2.1 Базната група ги претставува внатрешните квалитети на ранливоста, временската група ги рефлектира карактеристиките на ранливост коjа се менува со текот на времето, и околинската група ги претставува карактеристиките на ранливоста што се уникатни за средината на корисни- кот. Базните метрики резултираат со оценка од 0 до 10, каде што 10 претставува сериозна ранливост. Оваа оценка може да се модифицира со помош на временските и околинските метрики. CVSS оценката исто така се претставува како векторска низа коjа е комперсирана верзиjа од вредностите што се користат за изведување на оценката. Моменталната верзиjа на CVSS е v3, ме´гутоа дел од CVE записите кои се опфатени во ова истражување немаат CVSSv3 оценка, поради што само CVSSv2 оценките се земени во предвид. Главните промени во CVSSv3 се однесуваат на ранливости во веб апликации, кои со новиот систем добиваат попрецизна проценка на ризиците со помош на додатни метрики. Сите CVE записи во NVD базата содржат информации за CVSSv2 базната оценка, но моментално не содржат информации за временските и околинските оценки. CVSSv2 базните метрики вклучуваат шест параметри, од кои три се однесуваат на оценката на злоупотребливост: • Access Vector (AV) - рефлектира како ранливоста се злоупотребува. Возможни вредности за оваа метрика се Local (L) - напа´гачот може да jа злоупотреби ранливоста локално; Adja- cent Network (A) - напа´гачот може да jа злоупотреби ранливоста во локален или колизиски домен; Network (N) - напа´гачот може да jа злоупотреби ранливоста преку оддалечена мрежа. • Access Complexity (AC) - оваа метрика jа мери комплексноста на нападот откако напа´га- чот ´ке доjде во контакт со системот. Возможни вредности се High (H) - потребни се специjализирани услови за експлоатациjа; Medium (M) - пристапните услови имаат делумни ограничувања; Low (L) - не се потребни специjализирани услови. 7
 9. 9. Слика 2.1: CVSSv2 метрички групи. • Authentication (Au) - мери колку пати е потребно напа´гачот да се автентицира на системот со цел да jа експлоатира ранливоста. Возможни вредности се Multiple (M) - напа´гачот е потребно да се автентицира два или пове´ке пати на системот; Single (S) - потребно е напа´гачот еднаш да се автентицира на системот; None (N) - не е потребна автентикациjа за злоупотреба. Останатите три метрики се однесуваат на влиjанието на ранливоста: • Confidentiality Impact (C) - оваа метрика го мери влиjанието на доверливоста при успешна експлоатациjа. Возможни вредности се None (N) - нема влиjание на доверливоста; Partial (P) - има делумно откривање на информации или пристап до одредени датотеки; Complete (C) - целосно откривање на информации и пристап до сите податоци во системот. • Integrity Impact (I) - влиjание врз интегритетот при успешна експлоатациjа. Возможни вредности се None (N) - интегритетот не е загрозен; Partial (P) - возможна е модификациjа врз дел од податоците од системот; Complete (C) - интегритетот на системот е целосно компромитиран и напа´гачот може да ги модифицира сите податоци. • Availability Impact (A) - влиjание на достапноста на системот при успешна експлоатациjа. Возможни вредности се None (N) - нема влиjание врз достапноста на системот; Partial (P) - редуцирани перформанси или прекини во достапноста на ресурсот; Complete (C) - компромитираниот ресурс е целосно недостапен. Краjната базна оценка на ранливоста се изведува со помош на горенаведените метрики. На пример, ранливоста CVE-2015-1465 во NVD базата е со CVSSv2 базна оценка 7.8, што jа става во групата на високо-ризични ранливости. Векторот на ранливоста е AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C, што укажува дека ранливоста може да се злоупотреби од оддалечена мрежа, нападот е со ниска комплексност, не е потребна автентикациjа, нема влиjание врз доверливоста и интегритетот, но целосно jа оневозможува достапноста на системот. Оценката за влиjание е 6.9, додека оценката за злоупотребливост е 10. 8
 10. 10. 2.3 Common Weaknesses Enumeration (CWE) Скоро секоjа ранливост во NVD базата има доделен CWE идентификатор коj jа определува класата на слабости. CWE [12] е: • Формална листа од типови на софтверски слабости коjа се користи за да се опишат софтвер- ски ранливости во архитектура, дизаjн или код. • Стандард за мерење на безбедносни алатки кои ги таргетираат овие ранливости. • Како заеднички основен стандард за идентификациjа на ранливости, и начини за справување и намалување на ризиците. Проектот е спонзориран од страна на National Cybersecurity FFRDC под сопственост на MITRE корпорациjата. MITRE работи на категоризациjа на ранливости од 1999, почнуваj´ки со CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) листата. Како дел од развоjот на CVE, MITRE развива прелиминарна класификациjа и категоризациjа на ранливости, напади, грешки и други концепти за полесно да се дефинираат софтверски слабости, коjа со тек на време еволуира во денешната CWE листа и класификациско дрво кои служат како механизам за опишување на можности за проценка на код во однос на покриеност на различни CWE класи. CWE листата е постоjано надградувана со нови класификации и категории кои помагаат за прецизна проценка на ризикот од одредена слабост, како може таа слабост да се трансформира во ранливост во системот и техниките за намалување на истиот. CWE категориите се во форма на дрво, каде една категориjа има пове´ке деца категории кои споделуваат заеднички карактеристики. Во однос на CWE категориjата, ранливостите кои влегуваат во опсегот на ова истражување спа´гаат во една од следните категории: • CWE-399 - Resource Management Errors: опфа´ка ранливости кои се поврзани со несоодветно менаџирање на системски ресурси од страна на кернелот. Во оваа категориjа спа´гаат грешки како што се: неконтролирано трошење на ресурси, протекување на мемориjа, недоволна алокациjа на ресурси, користење на мемориjа по ослободување, дереференцирање на невалиден покажувач и сл. • CWE-119 - Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memo- ry Buffer: софтверот извршува операции на мемориски бафер, но може да чита или да запишува во мемориски локации надвор од предвидените граници на баферот. Одредени jазици, како што се C и C++, дозволуваат директно адресирање на мемориски локации и не вршат автоматски проверски дали овие локации се валидни за меморискиот бафер што се референцира. Ова овозможува на напа´гач да изврши операции за читање или запишување на мемориски локации што се асоцирани со други променливи, податочни структури или внатрешни програмски податоци. Како резултат, напа´гач може да изврши произволен код, да го измени текот на извршување, да чита осетливи информации или да предизвика пад на системот. Друго име за оваа класа на слабости е корупциjа на мемориjа. Слабости во оваа категориjа се класично претекување на баферот, читање и запишување надвор од граници, несоодветно справување со параметар за должина, повратна вредност на покажувач надвор од очекуван опсег, пристап до мемориска локациjа пред почетокот на баферот, пристап до неинициjализиран покажувач, и сл. • CWE-20 - Improper Input Validation: софтверот не валидира или неточно валидира влез што може да влиjае на контролниот или податочниот тек на програмата. Напа´гач може да внесе влез во форма што не е очекувана од апликациjата, со што делови на системот ´ке примат невалиден влез што може да резултира со изменет тек на извршување, произволна контрола на ресурс или произволно извршување код. Овоj проблем може да се поjави во секоj програмски jазик и зависи од контролите што ги има поставено програмерот. Во оваа категориjа спа´гаат претежно веб апликациски ранливости, како што се SQL инjекциjа и Cross-site scripting, но вклучува и ранливости кои го афектираат кернелот, како што се 9
 11. 11. контрола на подесувања, несоодветно валидирање на индекс на низи, NULL покажувач дереференцирање, претекување на цел броj, и сл. • CWE-189 - Numeric Errors: се jавуваат како резултат на несоодветни пресметки или конверзии на броеви. Често резултираат со алокациjа на поголем броj на мемориски локации во бафер кои можат да бидат искористени од напа´гач. Тука спа´гаат слабости како што се несоодветна валидациjа на индекс на низи, претекување и подтекување на баферот, неточни пресметки, неточна конверзиjа поме´гу нумерички типови и сл. • CWE-362 - Concurrent Execution using Shared Resource with Improper Syn- chronization (’Race Condition’): слабости кои настануваат кога програмата содржи кодна секвенца коjа работи конкурентно со друг код, и на кодната секвенца и е потребен привремен, ексклузивен пристап до споделен ресурс, но постои временски прозорец во коj споделениот ресурс се модифицира од друга кодна секвенца коjа работи конкурентно. Безбедносни импликации има кога синхронизациjата е во безбедносно-критичен сегмент, како што е проверки дали корисникот е автентициран или модификациjа на важни состоjбе- ни информации. Програмерите често претпоставуваат дека одредени кодни секвенци се извршуваат премногу брзо за да бидат афектирани од друга кодна секвенца. Пример за ваква операциjа е x++ операциjата коjа во кодот можеби изгледа атомично, но е всушност неатомична бидеj´ки вклучува три операции - читање на оригиналната вредност на x, пресметка x+1 и запишување на резултатот во x. Примери се справувачите со сигнали кои можат да доjдат до ваква состоjба, трка во нишки, Time-of-check Time-of-use трка, трка во промена на контекст и сл. • CWE-200 - Information Exposure: намерно или ненамерно откривање на информации кои не треба да бидат достапни. Информациjата може да биде осетлива во зависност од функционалноста на програмот, како што се приватни пораки во апликациjа, или да открива информации за апликациjата или средината што може да се искористат во усовршу- вање на поуспешен напад, како што е инсталациски пат на апликациjа. Во оваа категориjа спа´гаат слабости како што се изложување на информации преку испратени податоци, изложување на информации преку пораки за грешки, намерно откривање податоци, и сл. • CWE-264 - Permissions, Privileges, and Access Controls: слабости кои се поврзани со менаџирање на пермисии, привилегии и други безбедносни мерки кои се користат за спроведување контрола на пристап. Вклучува слабости во однос на несоодветно менаџирање на сопственост на ресурси, несоодветна контрола на пристап, и сл. Останатите CWE категории вклучуваат конфигурациски слабости, криптографски слабости, автентикациски слабости и друго. Дел од ранливостите немаат доделен CWE идентификатор, бидеj´ки нема доволно информации околу слабоста или бидеj´ки ранливоста вклучува експлоатациjа на пове´ке класи на слабости. 10
 12. 12. Глава 3 Детали од истражувањето 3.1 Методологиjа Во истражувањето влегуваат 192 ранливости со доделени CVE идентификатори. Податоците се собрани со помош на Python скрипта коjа со Xpath изрази ги собира релевантните податоци за секоj CVE идентификатор соодветно од NVD базата. Треба да се напомене дека некои CVE идентификатори со еден запис опфа´каат две или пове´ке софтверски грешки кои индивидуално или заедно можат да се злоупотребат од напа´гач. Бидеj´ки целта е да се идентификуваат наjранли- вите подсистеми во кернелот, како и класите на ранливости кои се наjзастапени, секоj CVE запис е независно анализиран. Некои CVE записи не содржат целосни податоци за техничките детали на ранливоста, но направена е наjприближна проценка во однос на подсистемите кои би биле наjвероjатно опфатени од истата. Некои CVE записи во NVD базата содржат информациjа дека имаат мрежен вектор за напад (Access Vector: Network или Adjacent Network), но всушност напа´гачот мора да има локален пристап на системот за да ги злоупотреби. Овие ранливости не се опфатени во истражува- њето, туку само оние ранливости кои вистински можат да се злоупотребат од оддалечен напа´гач, пример преку испра´кање на специjално изградени пакети кои предизвикуваат софтверски грешки на страната на примачот. Земени се во предвид ранливости кои се од 2004 година - поточно ранливости во кернелите од верзиjа 2.6, до 2016 верзиjа 4.8, кои имаат 3+ базна оценка по CVSSv2. Извршена е анализа на дистрибуциjата на ранливостите низ годините со цел да се утврди дали новите подсистеми кои се имплементираат се дизаjнираат со безбедност во предвид и дали тоа влиjае на броjот на ранливости годишно. Полиња од интерес се CVSSv2 оценката, тип на влиjание (Impact Type) и CWE идентификатор. Со оглед на тоа што CVE записите не содржат технички информации за функциите и подсистемите кои ги опфа´ка ранливоста, направена е анализа на секоjа ранливост со цел да се добие статистика за броjот на ранливости по подсистем. 3.2 Резултати 3.2.1 Дистрибуциjа на ранливости Од сите 192 ранливости кои можат да се злоупотребат од оддалечена мрежа, како што може да се види на слика 3.1, 126 (65.62%) се нао´гаат во мрежниот стек на кернелот - net/ , 32 (16.66%) се во подсистемот за драjвери - drivers/, 21 (10.93%) во подсистемот на податочните системи - fs/ , 3 (1.56%) во include подсистемот - include/ , а останатите 10 (5.20%) ранливости спа´гаат во некоj друг подсистем или нема доволно информации за соодветно да се категоризираат. Од 11
 13. 13. 65.62% 16.66% 10.93% 1.56% 5.20% net/ drivers/ fs/ include/ Other Слика 3.1: Дистрибуциjа на ранливости во подсистемите. 126 ранливости во мрежниот стек, прикажано на слика 3.2, наjголем броj ранливости содржи net/ipv4 - 28 (22.22%). Во овоj подсистем карактеристични се Netfilter кодот коj е задолжен за пакетна анализа во кернелот со 6 ранливости, tcp_input.c со 5, ICMP имплементациjата со 3 и механизмот за фрагментациjа со 3. Втор е Stream Control Transmission Protocol (SCTP) - net/sctp подсистемот со вкупно 24 (19.04%) ранливости. Посебно ранливи се датотеките associola.c, sm_make_chunk.c и sm_statefuns.c со по 4 ранливости во секоjа, и input.c со 3 ранливости. Трет по броjност е net/ipv6 подсистемот со 19 (15.07%) ранливости. Иако ранливос- тите се претежно дистрибуирани низ различните датотеки, карактеристични се exthdrs.c со Jumbo frame функционалноста во IPv6 со 3 ранливости и addrconf.c со 2 ранливости. Netfilter - net/netfilter подсистемот содржи 12 (9.52%) ранливости, каде 6 се во conntrack функционал- носта за следење на состоjба на конекции, од кои 3 се во nf_conntrack_proto_sctp.c. 7 (5.55%) ранливости има во jадрото на мрежниот подсистем - net/core кои се дистрибуирани низ различни датотеки, од кои 2 се во sock.c. 22.22% 19.04% 15.07% 9.52% 5.55% 3.17%3.17%2.38%2.38%2.38% 1.58%1.58% 1.58% 1.58% 1.58% 7.14% net/ipv4 net/sctp net/ipv6 net/netfilter net/core net/ceph net/rose net/dccp net/mac80211 net/8021q net/x25 net/econet net/wireless net/batman_adv net/bridge Other Слика 3.2: Дистрибуциjа на ранливости во net/ подсистемот. 12
 14. 14. Останатите ранливости се дистрибуирани низ различни подсистеми, како што се Remote Op- erations Service Element (ROSE) протоколот - net/rose и Ceph имплементациjата во net/ceph, двата со по 4 (3.17%) ранливости. Во Ceph имплементациjата, 3 ранливости се во auth_x.c датотеката коjа се справува со автентикациjа. Следуваат net/dccp, net/mac80211 и net/8021q со по 3 (2.38%) ранливости поединечно. Со по 2 (1.58%) ранливости се net/x25 во x25_facilities.c, net/econet во af_econet.c, net/wireless во scan.c, net/batman_adv и net/bridge. Останатите ранливости се во другите подсистеми во net/ и сочинуваат 7.14% од вкупниот броj на ранливости во мрежниот стек. Од 192 ранливости, прикажано на слика 3.3, 32 (16.66%) се во драjверите - претежно драjвери што се задолжени за справување со мрежен сообра´каj. Од вкупно 32 ранливости, 19 (59.37%) се во drivers/net од кои 6 се во имплементациjата за безжична комуникациjа, и по 3 во e1000_main.c и r8169.c. 4 (12.5%) ранливости се во drivers/staging/ozwpan. Со по 2 (6.25%) ранливости се подсистемите drivers/infiniband во cma.c, drivers/media/dvb во dvb_net.c и drivers/usb. Останатите 3 ранливости се нао´гаат во други подсистеми под drivers/ . 59.37% 12.5% 6.25%6.25% 6.25% 9.37% drivers/net drivers/staging/ozwpan drivers/infiniband drivers/media/dvb drivers/usb Other Слика 3.3: Дистрибуциjа на ранливости во drivers/ подсистемот. Во однос на ранливостите во податочните системи во Linux, прикажано на слика 3.4, 21 (10.93%) ранливост, од вкупно 192, се во fs/ подсистемот. Мнозинството се во Common Internet File System (CIFS) - fs/cifs имплементациjата, поточно 7 (33.33%), од кои 3 се во cifssmb.c, 2 во connect.c. На второ место е Network File System (NFS) имплементациjата, каде 5 (23.80%) се во серверската имплементациjа на NFS лоцирана во fs/nfsd.c, од кои 2 во nfs4acl.c, а 4 (19.04%) се во имплементациjата на клиентот во fs/nfs, од кои 2 се во nfs4proc.c. Со по 2 (9.52%) ранливости се fs/lockd и fs/smbfs, додека една ранливост се нао´га во друг подсистем под fs/. Во include/ има 3 (1.56%) ранливости, од кои 2 (66.66%) се во include/linux во netdevice.h. Останатите 10 (5.20%) ранливости се претежно дистрибуирани низ другите подсистеми кои не се под net/, drivers/, include/ или fs/. 13
 15. 15. 33.33% 23.80% 19.04% 9.52% 9.52% 4.76% fs/cifs fs/nfsd.c fs/nfs fs/lockd fs/smbfs Other Слика 3.4: Дистрибуциjа на ранливости во drivers/ подсистемот. Сите ранливости кои влегуваат во истражувањето се пронаjдени од 2004 до 2016 и нивната дистрибуциjа е прикажана на слика 3.5. Во 2004 биле приjавени 5 ранливости, во 2005 13 ранливости, во 2006 19 ранливости, во 2007 10 ранливости, во 2008 11 ранливости, во 2009 и во 2010 по 20 ранливости, во 2011 32 ранливости, во 2012 10 ранливости, во 2012 13 ранливости, во 2013 13 ранливости, во 2014 22 ранливости, во 2015 12 ранливости и во 2016 5 ранливости, до моментот на истражувањето. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 10 20 30 Year Numberofvulnerabilities Слика 3.5: Дистрибуциjа на ранливости по година. 3.2.2 CVSSv2 базни оценки CVSSv2 базните оценки на слика 3.6 покажуваат дека мнозинството од ранливостите, поточно 98 (51.04%), имаат оценка 7.0 - 7.9 што спа´га во опсегот на високо-ризични ранливости. Потоа следуваат ранливостите со оценки 5.0 - 5.9 со 47 (24.47%), кои спа´гаат во средно-ризични ранливости. Со оценка 6.0 - 6.9 се 15 (7.81%) од ранливостите кои исто така спа´гаат во категориjа на средно-ризични ранливости. На четврто место се ранливостите со оценка 10.0, со вкупно 13 (6.77%) ранливости кои спа´гаат во категориjа на критични ранливости. Со оценки 9.0 - 9.9 и 4.0 - 4.9 се по 6 (3.12%) ранливости поединечно, кои спа´гаат во групата на критични и средно-сериозни ранливости соодветно. Со оценка 3.0 - 3.9 се вкупно 4 (2.08%) ниско-ризични ранливости. Преостанатите 3 (1.56%) ранливости се со оценка 8.0 - 8.9, рангирани како високо- 14
 16. 16. ризични. 2.08% 3.12% 24.47% 7.81% 51.04% 1.56% 3.12% 6.77% 3.0 - 3.9 4.0 - 4.9 5.0 - 5.9 6.0 - 6.9 7.0 - 7.9 8.0 - 8.9 9.0 - 9.9 10.0 Слика 3.6: Дистрибуциjа на CVSSv2 базни оценки. 3.2.3 CWE класи Иако не е совршено прецизна, CWE класата на слабости укажува коj тип на ранливости е наjзастапен. Бидеj´ки CWE класификациjата е креирана ве´ке откако CVE идентификаторите се во широка употреба, дел од CVE записите во NVD не содржат информациjа за CWE класата на слабост, претежно записите од 2004 и 2005 година, но и неколку понови. Делумно, недостаток од класификациjа се должи и на фактот дека некои CVE идентификатори покриваат две или пове´ке ранливости кои би можеле да влезат во пове´ке класификации, или нема доволно технички информации за ранливоста. Покраj CWE класата, NVD содржи и информации за типот на влиjание кое ранливоста го има врз нападнатиот систем. Една ранливост може да има пове´ке различни типови на влиjание врз системот, како што се овозможуваj´ки на напа´гач да открие осетливи информации за системот и притоа да му овозможува да го прекине нормалното функционирање на сервисот. Прикажано во табела 3.1, наjголем броj на ранливости резултираат со прекин на сервисот, поточно од 192 ранливости 176 му овозможуваат на напа´гач да предизвика прекин во работата на системот. 50 овозможуваат откривање на осетливи информации за системот. 31 ранливост му дозволуваат на напа´гач да изменува податоци во системот, нарушуваj´ки го интегритетот. 3 ранливости резултираат со администраторски пристап и целосно нарушување на доверливоста, интегритетот и пристапноста, додека 4 ранливости резултираат со кориснички пристап и делумно нарушување на доверливоста, интегритетот и пристапноста. Табела 3.1: Броj на ранливости по влиjание. Allows unauthorized modification 31 Allows disruption of service 175 Allows unauthorized disclosure of information 50 Provides administrator access, Allows complete confidentiality, integrity, and availability violation 3 Provides user account access, Allows partial confidentiality, integrity, and availability violation 4 15
 17. 17. Според слика 3.7, наjзастапена CWE класа на слабости е Resource Management Errors со 38 (19.79%) ранливости кои припа´гаат во оваа категориjа. Втора по броjност е Buffer Errors со 29 (15.10%) ранливости. Следна е класата Input Validation со 22 (11.45%) ранливости, по коjа следи Numeric Errors со 21 (10.93%). Race Conditions ранливости се 9 (4.68%), приближно со Information Leak / Disclosure ранливости кои се 8 (4.16%) на броj. Останатите класи имаат значително помало присуство, од кои 3 (1.56%) спа´гаат под Permissions, Privileges, and Access Control, додека Configuration, Cryptographic Issues, Authentication Issues, Code и Other имаат по 2 (1.04%) ранливости од секоjа класа. На последно место е Security Features класата, од коjа има само 1 (0.52%) ранливост. Останатите 51 (26.56%) ранливости немаат CWE идентификатор за класа на слабост од причина што нема доволно информации или едноставно не им бил доделен при формирање на записот. 19.79% 15.10% 11.45% 10.93% 4.68% 4.16% 1.56%1.04%1.04%1.04%1.04%1.04%0.52% 26.56% Resource Management Errors Buffer Errors Input Validation Numeric Errors Race Conditions Information Leak / Disclosure Permissions, Privileges, and Access Control Configuration Cryptographic Issues Authentication Issues Code Other Security Features No CWE Слика 3.7: Дистрибуциjа на CVSSv2 базни оценки. 3.3 Анализа Резултатите покажуваат дека во Linux кернелот има неколку подсистеми во кои се сконцентри- рани мнозинството од ранливостите кои можат да се злоупотребат од оддалечен напа´гач. net/ipv4 подсистемот содржи наjголем броj на ранливости, што е очекувано со оглед на тоа што IPv4 имплементациjата е стара. Во времето кога имплементациjата била првично осмислена, не бил предвиден проблемот со безбедноста на системите. net/sctp подсистемот е релативно понов, но комплексноста на протоколот, коj воедно треба да го замени TCP во иднината, прави ранливостите во овоj подсистем да бидат неизбежни, без разлика што самиот SCTP протокол е дизаjниран со безбедност во предвид. net/ipv6, исто така релативно нов подсистем, страда од истите проблеми како SCTP - комплексен неопходен протокол коj е дизаjниран со безбедност во предвид, но самата имплементациjа не е отпорна на ранливости поради фактот што овоj подсистем треба да се справува со скоро секоj пакет што влегува во системот. net/netfilter е исто така еден од покритичните подсистеми коj е одговорен за анализа на сообра´каjот коj влегува и излегува од системот, со што не е изненадно што и овоj подсистем страда од слични проблеми како и другите имплементации на мрежни подсистеми. Модерните напади креираат потреба од грануларно следење на комуникациjа, со што се зголемува површината коjа евентуален напа´гач би можел да jа злоупотреби. Мрежните драjвери во drivers/net исто така сносат голема одговорност за адаптациjа на сообра´каjот при влегување и излегување од системот, со што и овоj подсистем е очекувано да содржи одреден броj на ранливости. 16
 18. 18. Во однос на податочните системи, fs/nfs* и fs/cifs подсистемите претставуваат посебен ризик бидеj´ки мрежните податочни системи почнуваат да имаат широка примена, но и притоа страдаат од ранливости како резултат на справувањето со мрежен сообра´каj кое треба да им jа овозможи нивната карактеристична функционалност. Без разлика на броjот на ранливости, мнозинството резултираат со прекинување на сервисот или пад на системот, а само малку овозможуваат на оддалечен напа´гач да изврши произволен код на системот. Ова се должи на фактот што пове´кето ранливости се резултат на дереференцира- ње на NULL покажувач. Наjчесто, дереференцирање на NULL покажувач го прекинува работење- то на системот со сегментациски дефект, освен кога софтверот вклучува и код коj може да се справи со овие исклучоци. Во одредени ситуации, дереференцирање на NULL покажувач може да резултира со прескокнување на некои безбедносни проверки, што е покритична ранливост од прекин на сервис, или да открие информации за програмата кои може да се злоупотребат. Фактот што мнозинството ранливости се во CWE класи на грешки со менаџирање на ресурси, валидациjа на влез, грешки со броеви и грешки со бафери често се должи на употребата на небезбеден jазик, како што е C, коj овозможува поголема брзина на извршување во споредба со други jазици, но по цена на недостаток на контроли, со што задачата за санирање на несоодветен влез од корисник останува на програмерот. Проекти со отворен код, како што е Linux кернелот, секогаш ´ке бидат изложени на овие грешки од причина што е непрактично да се прави темелна проверка на кодот за безбедносни пропусти пред да биде внесен во главната гранка. Во однос на CVSS оценка, не изненадува фактот што пове´кето ранливости спа´гаат во опсегот на средно-ризични ранливости, но фактот што има поголем броj на ранливости со оценка 10 во споредба со ниско-ризични ранливости, покажува дека е неопходно да се воведе построга контрола во кодот коj е пишуван од страна на припадници на заедницата на отворен код. Броjот на приjавени ранливости по година варира, со тоа што во периодот од 2009 до 2011 се приjавени наjголем броj на ранливости. За жал, и покраj тоа што новите системи се имплементираат со безбедност во предвид, броjот на ранливости не се редуцира со текот на годините. Броjот на ранливости во 2016 не е комплетен бидеj´ки истражува-њето е извршено пред краjот на годината. Класичен пример за оддалечена експлоатациjа е ранливоста CVE-2011-1493 коjа Dan Rosen- berg [5] jа обjаснува во своjата презентациjа Anatomy of a Remote Kernel Exploit. Ранливоста е во ROSE протоколот каде при размена на пораки за поддржани опции во комуникациjата, не се врши проверка на вредноста за должина, со што се копираат податоци без да се изврши проверка на граници, резултираj´ки со преполнување во стекот. Причината е индексна грешка во низата во rose_parse_national функциjата во net/rose/rose_subr.c. CVSSv2 базната оценка е 7.5 (високо-ризична) со вектор AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P. Ранливоста се нао´га во следниот код: l = p[1]; ... else if (*p == FAC_NATIONAL_DIGIS) { fac_national_digis_received = 1; facilities->source_ndigis = 0; facilities->dest_ndigis = 0; for (pt = p + 2, lg = 0 ; lg < l ; pt += AX25_ADDR_LEN, lg += AX25_ADDR_LEN) { if (pt[6] & AX25_HBIT) memcpy(&facilities->dest_digis[facilities->dest_ndigis++], pt, AX25_ADDR_LEN); else memcpy(&facilities->source_digis[facilities->source_ndigis++],pt,AX25_ADDR_LEN); } } 17
 19. 19. Доколку напа´гачот jа модифицира своjата ROSE имплементациjа да испра´ка пакети со преголемо поле за должина за FAC_NATIONAL_DIGIS, со додадени NOP (No oPeration - 0x90) инструкции, текот на извршување ´ке продолжи по NOP инструкциите, по што напа´гачот може да постави други инструкции, како што се jump и call и да го пренасочи повторно текот кон адреса коjа се нао´га во стекот и да изврши произволен код. 3.4 Заклучок Linux кернелот во текот на своjата еволуциjа има претрпено многу промени во своjата структура кои влиjаеле на безбедноста. Старите протоколи од раните денови на интернетот имале многу безбедносни грешки кои не биле предвидени при имплементациjа, но и поновите протоколи кои со своjата комплексност носат и зголемен броj на ранливости. Како што напредува кернелот и му се додаваат нови протоколи и подсистеми, така ´ке се зголемува и површината за напад. Бидеj´ки оддалечена експлоатациjа претставува еден од посериозните безбедносни проблеми, потребно е да се обрне посебно внимание на подсистемите кои се задолжени со справување со мрежен сообра´каj и примаат влезови од корисници. Linux кернелот се употребува се почесто во наjразлични уреди - од домашни IoT уреди до суперкомпjутери, со што се зголемува и потребата од безбедни протоколи. Општата состоjба на безбедноста на кернелот не се подобрува, што може во иднина да доведе до посериозни проблеми во околини каде безбедноста е од критична важност. Затоа е неопходно секоj корисник и секоj администратор да превземе дополнителни мерки против оддалечена експлоатациjа, како што се огнени ѕидови и системи за детекциjа на напади, но и секоj програмер коj работи со осетливи системи да развива код ставаj´ки jа безбедноста на прво место. 18
 20. 20. Библиографиjа [1] Ritchie, Dennis M. "‘On the Security of UNIX."UNIX Supplementary Documents (1979). [2] Morris, James. Overview of Linux Kernel Security Features, [Online] www.linux.com (2013) [3] Jack, Barnaby. "Remote Windows kernel exploitation: Step into the ring 0."Aliso Viejo, Cal.: eEye Digital Security (2005). [4] Ortega, Alfredo and Richarte, Gerardo. OpenBSD’s IPv6 mbufs remote kernel buffer overflow, [Online] www.coresecurity.com (2007) [5] Rosenberg, Dan. "Anatomy of a remote kernel exploit."Virtual Security Research (2011). [6] Stoep, Jeff V. "Android: protecting the kernel"Linux Foundation (2016) [7] Mokhov, Serguei A., Marc-Andr´e Laverdi`ere, and Djamel Benredjem. "Taxonomy of linux ker- nel vulnerability solutions."Innovative Techniques in Instruction Technology, E-learning, E- assessment, and Education. Springer Netherlands (2008) [8] Chen, Haogang, et al. "Linux kernel vulnerabilities: State-of-the-art defenses and open prob- lems."Proceedings of the Second Asia-Pacific Workshop on Systems. ACM (2011). [9] MITRE Corporation. About CVE [Online] cve.mitre.org (2016) [10] National Vulnerability Database. Vulnerability Summary for CVE-2015-1465 [Online] web.nvd.nist.gov (2015) [11] Forum of Incident Response and Security Teams. Common Vulnerability Scoring System [Online] www.first.org (2015) [12] MITRE Corporation. About CWE [Online] cwe.mitre.org (2014) 19

×