Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slide sadd al dzar'i

5,120 views

Published on

moga bermanfaat.

Published in: Education
 • Login to see the comments

Slide sadd al dzar'i

 1. 1. ‫الفقه‬ ‫ل‬‫أصو‬: ‫ائع‬‫ر‬‫الذ‬ ‫سد‬ NAMA AHLI: FATIN NABILA BINTI CHE ZUKI (HU 1517441) NURHANIS SYAFIKA BINTI NAZRI (HU 1517281) NUR HUSNA BINTI BENYAMIN (HU 1517337) WAN NAJWANI BINTI RAHMAT (HU 1517579) HUSNA BINTI ZULKIPLI (HU 1517546)
 2. 2. Isi kandungan / Hasil Pembelajaran : • Para pelajar akan dapat mengetahui konsep asas sadd al-dzar’I yang meliputi : 1) Pengertian 2) Pembahagian Al-Dzari’ah 3) Jenis-jenis & Syarat-syarat Saddu Al-Dzari’ah 4) Hujah Saddu Al-Dzari’ah 5) Sumber Pengambilan Hukum Sadd Al-Dzari’ah 6) Aplikasi Sadd Al-Dzari’ah Terhadap Isu Semasa • Mengajak para pelajar sama-sama memahami pendekatan ijtihad melalui sadd al- dzar’i supaya kesyumulan fiqh islam tidak dipandang sempit.
 3. 3. ‫سد‬
 4. 4. PENGERTIAN SUDUT BAHASA ‫سد‬ ُ‫َس‬‫ي‬ُ‫د‬ ُ‫د‬ َ‫س‬ Sekatan @ hadangan ُ‫د‬‫س‬
 5. 5. # ia juga bermaksud mengangkat dan menghalang. # Segi terminologi, memberi maksud ‘menutup atau menyumbat kecacatan, rekahan atau retakan’ (Ibn Manzur 1984, 4:190).
 6. 6. ‫ائع‬‫ر‬‫الذ‬
 7. 7. PENGERTIAN AL-DZAR’I # dari sudut bahasa ialah kata jamak bagi al-dzari’ah # ini bermaksud perantaraan atau jalan yang membawa kepada wujudnya sesuatu, sama ada kejahatan (mafsadah) atau kebaikan (maslahah), baik perbuatan mahupun perkataan. (Ibn Manzur 1984. 8:196).
 8. 8. Istilah Usul Fiqh penghubung dalam bentuk yang umum dan luas, yang boleh berlaku sama ada terhadap perkara yang disyariatkan (diperintahkan) atau yang dilarang ‘penghubung itu hanya digunakan khusus pada perkara yang dilarang dan tidak pada perkara yang disuruh
 9. 9. Definisi daripada pandangan ulama • al-dzari’ah adalah suatu perkara yang hukum asalnya harus tetapi menjadi penghubung atau perantara kepada perkara yang dilarang. al-Imam al-Shatibi (2001, 4 : 143), al- Baji (1986 : 690), al-Qurtubi (1967, 2 : 57), Ibn Rush (1988, 2 : 39) dan lain-lain. • Ini dibuktikan melalui kata-kata Ibn Rush (1988, 2 : 39) : ‫محظور‬ ‫فعل‬ ‫إلى‬ ‫بها‬ ‫ويتوصل‬ ‫اإلباحة‬ ‫ظاهرها‬ ‫التي‬ ‫األشياء‬ ‫هي‬ • Maksudnya: al-Dzari‘ah ialah setiap perkara yang zahirnya harus dan dalam masa yang sama ia membawa kepada perbuatan yang ditegah.
 10. 10. Pengertian dari sudut istilah
 11. 11. •sesuatu yang asalnya adalah harus, tetapi atas sebab dan faktor yang kuat ia boleh membawa kepada perkara yang dilarang. •Definisi ini lebih tepat apabila disekalikan dengan perkataan sad yang bererti ‘menutup’.
 12. 12. ‫سدُالذرائع‬ • Ditakrifkan secara bergandingan perkataan sadd dan al-dzari’ maka ia membawa maksud ‘menutup atau menghalang melakukan sesuatu perkara yang pada asalnya adalah harus tetapi dengan sebab, faktor dan sangkaan yang kuat ia boleh membawa kepada sesuatu yang dilarang. • Dengan maksud lain : ‘mengharamkan wasilah (penghubung) yang membawa kepada mafsadah’. Maka menghalang melakukan sesuatu yang harus yang boleh membawa kepada sesuatu yang haram, atau menutup jalan menuju kepada perbuatan yang dilarang.
 13. 13. Pembahagian al-Dharai’
 14. 14. Al-Qarafi Perbuatan yang ditegah secara ijmak Perbuatan yang tidak ditegah secara ijmak Perbuatan yang diperselisihkan oleh para ulama
 15. 15. Ibn al-Qayyim Jalan yang pasti membawa kepada mafsadah Jalan yang membawa kepada harus, tapi niat membawa keburukan Jalan yang membawa kepada keharusan tapi tidak bermaksud kepada kerosakan dan biasanya ia membawa kepada kerosakan. Jalan yang membawa kepada keharusan tetapi kadang-kadang membawa kepada kerosakan.
 16. 16. Al-Shatibi Perbuatan yang pasti mendatangkan mafsadah (kerosakan) Perbuatan yang mendatangkan sedikit mafsadah Perbuatan yang mempunyai anggapan (zanni) yang kuat akan mendatangkan mafsadah Perbuatan yang banyak mendatangkan mafsadah namun tidak mencapai peringkat yang ghalib dan tidak juga jarang berlaku
 17. 17. PEMBAHAGIAN MENURUT AL-SHATIBI 1) Perbuatan yang pasti mendatangkan mafsadah(kerosakan)  Mencela berhala orang kafir Firman Allah S.W.T dalam surah al-An’am, ayat 108: ْ‫د‬َ‫ع‬ َ َّ‫اَّلل‬ ‫ُّوا‬‫ب‬ُ‫س‬َ‫ي‬َ‫ف‬ ِ َّ‫اَّلل‬ ِ‫ُون‬‫د‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ون‬ُ‫ع‬ْ‫د‬َ‫ي‬ َ‫ِين‬‫ذ‬َّ‫ال‬ ‫ُّوا‬‫ب‬ُ‫س‬َ‫ت‬ َ‫َل‬ َ‫و‬َ‫ك‬ِ‫ل‬ٰ‫ذ‬َ‫ك‬ ۗ ٍ‫م‬ْ‫ل‬ِ‫ع‬ ِ‫ْر‬‫ي‬َ‫غ‬ِ‫ب‬ ‫ا‬ ًۢ‫و‬ َ‫ن‬ُ‫ي‬َ‫ف‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ُ‫ع‬ ِ‫ج‬ ْ‫ر‬َّ‫م‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ب‬ َ‫ر‬ ‫ى‬ٰ‫ل‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ث‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬َ‫م‬َ‫ع‬ ٍ‫ة‬َّ‫م‬ُ‫أ‬ ِ‫ل‬ُ‫ك‬ِ‫ل‬ ‫ا‬َّ‫ن‬َّ‫ي‬ َ‫ز‬َ‫ون‬ُ‫ل‬َ‫م‬ْ‫ع‬َ‫ي‬ ‫وا‬ُ‫ن‬‫ا‬َ‫ك‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ب‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ُُِ‫ب‬ “Dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah yang lain dari Allah, kerana mereka kelak, akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan. Demikianlah Kami memperelokkan pada pandangan tiap-tiap umat akan amal perbuatan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Ia menerangkan kepada mereka apa yang mereka telah lakukan.” CONTOH:
 18. 18.  Minum arak  Menggali perigi di hadapan pintu rumah pada waktu malam yang gelap Jumhur ulamak sepakat, ia mesti DIBENDUNG kerana pasti membawa kerosakan
 19. 19. Jumhur ulama sepakat ia HARUS, kerana tidak dikira membawa kerosakan serta peluang dan jarang berlaku kemudaratan. 2) Perbuatan yang mendatangkan sedikit mafsadah Menggali perigi di kawasan yang jarang dilalui orang Melihat kepada calon isteri CONTOH:
 20. 20. Jumhur ulama sepakat, ia mesti DITEGAH kerana ia digunakan oleh mukalaf bukan pada tempatnya.  Menjual buah anggur kepada pembuat arak  Sewa rumah kepada pelacur 3) Perbuatan yang mempunyai anggapan (zanni) yang kuat akan mendatangkan mafsadah CONTOH:
 21. 21. o Jual barang cara bertangguh atau Bai’ al-’Inah. Iaitu seseorang menjual komputer secara bertangguh setahun dengan harga RM2000.00. Kemudian dia membeli balik komputer yang dijualnya itu secara tunai sebelum setahun dengan harga RM1800.00 4) Perbuatan yang banyak mendatangkan mafsadah namun tidak mencapai peringkat yang ghalib dan tidak juga jarang berlaku CONTOH:
 22. 22. Menurut pendapat Iman MALIK dan Iman AHMAD:  Jual beli bentuk ini adalah HARAM kerana ia terdedah kepada amalan riba. Menurut pendapat Iman ABU HANIFAH dan Iman AL-SYAF’I:  Jual beli tersebut adalah HARUS kerana mereka berpegang kepada asal sesuatu adalah harus.  Manakala sudut niat, ia terserah kepada orang yang berurusan dengan muamalat tersebut.
 23. 23. SYARAT-SYARAT AL-DHARAI’ 1) Perbuatan yang dibenarkan pada asalnya, tetapi boleh membawa kepada kerosakan. o Mencela tuhan sembahan orang kafir 2) Kerosakan daripada perbuatan tersebut lebih jelas berbanding kemaslahatan. o Menjual senjata dalam tempoh genjatan senjata atau darurat 3) Kebarangkalian kerosakannya sama tahap dengan kebaikan yang terhasil. o Menyembur racun serangga pada sayuran atau buah-buahan
 24. 24. Hujah Ulama
 25. 25. Hujah Ulama yang menerima  Ulama Mazhab Maliki dan Hanbali  menerima sepenuhnya sebagai satu metod penetapan hukum  menggunakan metod secara meluas berbanding ulama yang lain  menyatakan bahawa Sadd al-Dhari’ah sebagai dalil atau sumber hukum yang berdiri sendiri
 26. 26. Hujah Ulama yang Menolak o Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab al-Syafi’I tidak menerima sepenuhnya o menolaknya sebagai metod istinbat hukum pada masalah atau kes tertentu, namun menggunakannya pada masalah atau kes lain. o contoh penerimaan dan penggunaannya :-
 27. 27. Kes Imam Al-Syafi’i  Beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke kebun atau sawah.  Hal ini menurut beliau akan menjadi al-Dhari’ah kepada tindakan mencegah untuk memperoleh sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan juga al-Dhari’ah kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah.  Padahal air itu adalah rahmat dari Allah yang boleh dimanfaat oleh sesiapapun.
 28. 28. Kes Ulama Hanafi  Wanita yang masih dalam iddah kerana kematian suami dilarang berhias, menggunakan wangian dan pakaian menarik.  Hal ini kerana berhias boleh menyebabkan lelaki tertarik kepada wanita tersebut. Sedangkan wanita dalam iddah dilarang dikahwini.  Justeru, tegahan tersebut merupakan Sadd al-Dhari’ah agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, iaitu perkahwinan perempuan dalam keadaan iddah
 29. 29. Contoh kes : Transaksi jual beli bertangguh atau ansuran.  Bagi ulama mazhab Syafi’I, transaksi jual beli tersebut sah secara zahir.  Sedangkan sudut batin dari niat buruk si penjual untuk melakukan riba dan dosanya terserah kepada Allah.  Oleh itu, menurut mereka yang menjadi pegangan adalah bagaimana lafaz dalam akad, bukan niat dan maksud si penjual yang tidak diketahui.  Oleh itu tidak boleh melarang sesuatu akad hanya berdasarkan dugaan terhadap maksud atau niat tertentu yang belum jelas terbukti.  Manakala menurut Ulama Mazhad Maliki dan Hanbali, transaksi bertangguh atau ansuran ditegah kerana ia terdedah kepada unsur riba.
 30. 30. Kalangan Ulama Mazhab Zahiriah  Menolak SEPENUHNYA sebagai metod dalam penetapan hukum  Mereka hanya menetapkan hokum berdasarkan makna zahir atau zahir lafaz  Sedangkan Sadd al-Dhari’ah adalah hasil penelitian terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat.  Justeru, bagi mereka konsep Sadd al-Dhari’ah adalah semata-mata berasaskan akal dan tidak berdasarkan nas secara langsung.
 31. 31. Pengambilan Hukum Saddus Zar’i
 32. 32. 1. Al-Quran • Firman Allah S.W.T dalam surah al-An’am, ayat 108 َ‫ف‬ ِ َّ‫اَّلل‬ ِ‫ُون‬‫د‬ ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ون‬ُ‫ع‬ْ‫د‬َ‫ي‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ ‫ُّوا‬‫ب‬ُ‫س‬َ‫ت‬ َ‫َل‬ َ‫و‬ِِْ‫َي‬ََِِ‫ا‬ ‫ا‬‫و‬ْ‫د‬َ‫ع‬ َ َّ‫اَّلل‬ ‫ُّوا‬‫ب‬ُ‫س‬َ‫َي‬ٍ ِْْ‫ع‬ “dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, kerana mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.” • Mencaci tuhan atau sembahan agama lain
 33. 33. • Firman Allah S.W.T dalam surah al-Baqarah ayat 104, ُ‫ع‬َ‫م‬ْ‫س‬‫ا‬ َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬ ُِْ‫ظ‬ْ‫ن‬‫ا‬ ‫وا‬ُ‫ل‬‫و‬ُ‫ق‬ َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬ِ‫ع‬‫ا‬َ‫ر‬ ‫وا‬ُ‫ل‬‫و‬ُ‫ق‬َ‫ت‬ َ‫َل‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬ٌٍ ‫َي‬ِ‫ل‬َ‫أ‬ ٌ‫اب‬َ‫ذ‬َ‫ع‬ َ‫ين‬ ِِِ‫ف‬‫ا‬َ‫ك‬ِْْ‫ل‬ َ‫و‬ ۗ ‫وا‬ “wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): ‘Ra’ina’, tetapi katakanlah: ‘Unzurna’, dan ‘Dengarlah’.” • Terdapat larangan terhadap sesuatu perbuatan kerana adanya kebimbangan berlaku hal negatif.
 34. 34. 2. As-Sunnah • Rasulullah S.A.W bersabda; َ‫ك‬ِ‫ش‬‫و‬ُ‫ي‬ ‫ى‬َ‫م‬ ِ‫ح‬ْ‫ال‬ َ‫ل‬ ْ‫و‬َ‫ح‬ ‫ى‬َ‫ع‬ َِْ‫ي‬ ‫اع‬ََِ‫ك‬ ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ه‬َ‫ب‬ُّ‫ش‬‫ال‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ع‬َ‫ق‬ َ‫و‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ َ‫و‬ُ‫ه‬َ‫ع‬ِ‫ق‬‫ا‬ َ‫و‬ُ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ – “sesiapa yang terlibat dengan perkara syubhat umpama pengembala ternakan yang membawa ternakannya ke kawasan larangan, dikhuatiri dia akan terjebak kedalamnya.” (Riwayat Bukhari) • Ulama’ Fiqh mengatakan sesiapa yang mendapati sesuatu perkara yang boleh membawa atau terjebak ke arah larangan, ditegahkan atau diharamkan.
 35. 35. 3. Kaedah Fiqh • Antara kaedah fiqh yang dipakai ialah; ‫جْب‬ ‫من‬ ‫أولى‬ ‫المفاسد‬ ‫درء‬‫المصالح‬ – Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah)
 36. 36. 4. Fatwa Ulama • Perbuatan manusia yang diharamkan : – Orang islam mengeluarkan senjata dan menjualkannya kepada musuh atau pemberontak yang ingin menjatuhkan kerajaan Islam. – Orang yang memberitahu atau menunjukkan tempat persembunyian orang baik yang melarikan diri daripada orang zalim. – Syarak menegah seseorang itu mengahwini perempuan yang belum tamat iddahnya. – Tegahan menyorok dan monopoli barangan supaya harga melambung waktu terdesak • Bagi menutup pintu yang membawa ke arah kerosakan.
 37. 37. JANDA BERKABUNG SEMASA IDDAH
 38. 38. MENGGUGURKAN KANDUNGAN JIKA DIJANGKITI VIRUS ZIKA
 39. 39. Larangan bermain POKEMON GO
 40. 40. RUMUSAN • Topik 1: Dzarai’ah adalah wasilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan, baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/ cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnya pun haram, jalan / cara yang menyampaikan kepada yang halal hukumnya pun halal serta jalan / cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya pun wajib. • Topik 2: Pembahagian Dzarai’ah merupakan perselisihan ulama, dimana ada ulama yang menyatakan ia perlu ditutup atas dasar ruang ke arah kemudaratan lebih utama berbanding kemaslahatan yang sedikit, ulama yang menyatakan ia tidak perlu ditutup berdasarkan hukum asal adalah harus & tidak sampai tahap ghalib • Topik 3: Dr. Wahbah Zuhaili, perselisihan dikalangan 4 mazhab, hanya berpusat pada satu isu iaitu jual beli bertangguh @ansuran. Selain kes itu, ulama 4 mazhab banyak menggunakan Sadd Al- Dhari’ah dalam menetapkan berbagai hukum tertentu. Golongan ulama zahiri menolak terus kerana semua isu bergantung pada zahir nas & zahir perbuatan. • Topik 4: ulama mengeluarkan sesuatu hukum tetap merujuk kepada dalil nas, kaedah fiqh juga FATWA.

×