Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3 клас-части на думата-правопис 13.12.

3 клас-части на думата-правопис 13.12.

  1. 1. САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА – ЧАСТИ НА ДУМАТА. ПРАВОПИС – 1 група Име: ______________________________________ Клас ____ № ____ Дата__________1. Диктовка __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. В кой ред всички думи са записани правилно? а) кужух кокъл, мокар б) свещник, дърво, помощ в) покриф, стакло, ръка3. В кой ред е допусната правописна грешка? а) бележка, сладкар, тромав б) почивка, рибка, обуфка в) кръгче, хлебче, стихче4. Запиши съществителните и прилагателни имена в женски род. артист - ___________________ каратист - __________________ помощник - _________________ радостен - __________________5. В кое изречение е допусната правописна грешка? а) Здружили се Врабчо и Лисана. б) Тръгва Ежко на разходка. в) Владко отвори очи и се усмихна.6. На кой ред всички думи са сродни? а) стар, млад, юнак б) злато, свети, блести в) пътник, път, пътен7. На кой ред думите не са сродни? а) лети, летец, летище б) врат, врата, вратар в) пазя, опазвам, пазач8. Представката в думата приказлив е: а) при- б) -каз- в) -лив
  2. 2. 9. Наставката в думата преговорен е: а) пре- б) -ен в) -говор-10. Коя част от думата истрел е сгрешена? а) представка б) корен в) наставка11. Подчертай частите на думите (корен, представка, наставка). засрамен бездомник12. Коя от представките раз-, от-, за- е подходяща за всички думи? Запиши образуваните думи. ходя - ________________ будя - ______________ смея - ________________ кажа - ______________13. Редактирай. Явор си купи нов зборник по математика. Зъпочна да решава. Згреши при намиране назбора. Пумисли, че одговорът е грешен. Захвърли задачите и се отправи към гратския парк. Тамбяха запалянковците на фудболния одбор. Явор искаше да чуе коментарите за фчерашното дерби. Скала за оценка: оценка 6 5 4 3 2 26 – 30 т. (6) Максимален брой точки: 30 брой ученици 21 – 25 т. (5) 16 – 20 т. (4) Брой точки за верни отговори: 11 – 15 т. (3) Уважаеми родители, 0 – 10 т. (2) Оценка: Таблицата ще Ви информир за мястото на Вашето дете в момента.Проверил:_______________ Родител:______________
  3. 3. САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА – ЧАСТИ НА ДУМАТА. ПРАВОПИС – 2 група Име: ______________________________________ Клас ____ № ____ Дата__________1. Диктовка __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. В кой ред всички думи са записани правилно? а) бухал, кръгъл, палав б) свешник, дарво, помощ в) покрив, стакло, ръка3. В кой ред е допусната правописна грешка? а) бележка, сладкар, тромав б) кръгче, хлебче, стихче в) почивка, рибка, обуфка4. Запиши съществителните и прилагателни имена в женски род. спортист - ___________________ пианист - ____________________ хищен - _____________________ прелестен - __________________5. В кое изречение е допусната правописна грешка? а) Радко отвори очи и се усмихна. б) Тръгва Лиса на разходка. в) Здобрили се Ежко и Мецана.6. На кой ред всички думи са сродни? а) стар, млад, юнак б) злато, златен, златар в) пътник, път, потник7. На кой ред думите не са сродни? а) врат, врата, вратар б) дърво, дървен, дървар в) пазя, опазвам, пазач8. Наставката в думата разлистен е: а) раз- б) -лист- в) -ен
  4. 4. 9. Представката в думата преговорен е: а) пре- б) -ен в) -говор-10. Коя част от думата истрел е сгрешена? а) представка б) корен в) наставка11. Подчертай частите на думите (корен, представка, наставка). подмладен безсрамник12. Коя от представките из-, на-, с- е подходяща за всички думи? Запиши образуваните думи. пея - ________________ ям - ________________ губя - _______________ мисля - _____________13. Редактирай. Испотен пътник седнал на стоден камък да си оддъхне. Под камъка се згушила змия. Катоподушила човека, тя казала на камъка да се одмести, за да го охапе по петата. Камъкът одговорил,че ще ухапе човека по-добре от нея. Омореният пътник дълго почивал. Без да се осети, тойисстинал. Скала за оценка: оценка 6 5 4 3 2 26 – 30 т. (6) Максимален брой точки: 30 брой ученици 21 – 25 т. (5) 16 – 20 т. (4) Брой точки за верни отговори: 11 – 15 т. (3) Уважаеми родители, 0 – 10 т. (2) Оценка: Таблицата ще Ви информир за мястото на Вашето дете в момента.Проверил:_______________ Родител:______________
  5. 5. Малката елхичка Диктовка В гората растеше самотна малка елхичка. Сутринта преди Коледа при нея дойде висок мъж.Той изкопа пръстта около зеленото дръвче и оголи корена. Внимателно измъкна елхичката и японесе. Тя трепереше от страх, че ще загине. Мъжът спря в двора на голяма сграда, пълна с деца. Те бяха изкопали голяма дупка. В неязасадиха елхичката, за да остане жива след празника. Окичиха я с гирлянди и украшения. Хванахасе за ръце и затанцуваха около нея.

×