Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Седм.№  Дата           Тема на урока              Цели на урока             Бележка ...
като гражданска институция.                      Създаване на навици за опазване на материалната  ...
ХІІІ                  Да продължи изграждането на начални умения за                   ...
ХХ                 Да се формират у ученика знания и умения за                      ...
ХХVІІ               Да се систематизират,затвърдят и обобщят знанията на                  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Околен свят_Кабасанова_2клас

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Околен свят_Кабасанова_2клас

 1. 1. Седм.№ Дата Тема на урока Цели на урока Бележка І Какво научих в първи клас? Установяване трайността на знанията на учениците,1. Самостоятелна работа получени по роден край в първи клас. /входно ниво/ Светът, в който живеем ІІ Да се актуализират и систематизират знанията за Моето семейство и род семейството, като се разбира значението му.2. Да се разкрият знания за рода, роднинските връзки и родословното дърво. ІІІ Да се разширят знанията на учениците за ролите и3. Животът в семейството задълженията на всеки член от семейството, за техните взаимоотношения. ІV Да се систематизират и разширят знанията за празниците в семейството. Да се изграждат навици за изразяване на внимание и Семейни празници4. уважение към членовете в семейството, които имат повод за празнуване. Да се разкрие връзката между семейните и официалните празници. V Да познава и описва забележителности на родното място и квартала и ги свързва с миналото и настоящето.5. Моето родно място Да се формират положително отношение и привързаност към родното място, съзнание за отговорностите на жителите, за необходимостта от опазване на чистотата на обществени места. VІ Ученикът да познава и описва селището, в което живее.6. Селището,в което живея Да изработва елементарен план /схема/ с ориентири на част от населеното място.7. VІІ Да се разширят представите за училището като Моето училище институция и общност на ученици, учители и родители. Да се изясни функцията на училищното настоятелство
 2. 2. като гражданска институция. Създаване на навици за опазване на материалната среда и опазване на чистотата. VІІІ Да познава различни форми на училищен живот и да определя мястото си и взаимоотношенията с другите Животът в училище членове на училищната общност.8. Да различава права от задължения. Да умее да защитава правата си, без да нарушава правата на другите. ІХ Да се разкрият знанията за различните етнически общности в България. България – нашата родина Формиране на понятието БЪЛГАРСКИГРАЖДАНИН.9. Да се затвърдят представите за национален символ. Да продължи формирането на национално самосъзнание. Х Да определя във времето официалните и битови празници на българските граждани. Моят народ празнува Да назовава и разказва за празниците, традициите и10. обичаите при празнуването им. Да зачита и уважава празниците на различните етнически групи в България. ХІ Да се разкрие връзката между природната среда и типа селище и професиите, които се практикуват в него. Трудът на хората в моя роден Да се разкрие връзката между особеностите на11. край природната среда, местоположението на селището и транспортните средства, които се използват в него. Да се формира умение за изброяване и описване на промени, настъпили в начина на живот на хората в резултат на новото строителство. ХІІ Да се усвоят знанията и да се формират умения за адекватна преценка на пътната ситуация, така че Опасности на улицата децата да умеят да се грижат за своята безопасност12. при движение пеша с велосипед, ролери и др. Да се разширя представите и се започне формирането на понятието пътен знак.
 3. 3. ХІІІ Да продължи изграждането на начални умения за справяне с критични ситуации. Да се разширят представите за възможни природни Природни бедствия и злополуки бедствия и да се усвоят правилата за безопасно13. поведение. Да се усвоят знания за това как да постъпи и към кого да се обърне детето, ако изпадне в опасна за здравето ситуация. ХІV Да се обобщят и изведат на по-високо равнище знанията на учениците върху раздела „Светът, в Светът, в който живеем14. който живеем”. Да се формират изводи и обобщения на базата на получената информация. ХV Самостоятелна работа15. /Междинна диагностика/ Природата и човекът ХVІ Да разшири представите за природата като част от заобикалящия свят, който не е създаден от човека. Да16. Природата около нас. формира знания за себе си като част от природата и неин приятел. Да започне формиране на понятията ЖИВА и НЕЖИВА природа. ХVІІ Да се формира представа за многообразието на животинския свят. Да се разширят и затвърдят представите за животните17. Животните около нас около нас. Да се систематизират знанията за ДИВИ и СЕЛСКОСТОПАНСКИ животни и ДОМАШНИ любимци. ХVІІІ Да се формират умения за сравнение и класификация на животните като дом. животни и дом. любимци.18. Нашите домашни любимци Да се изгради отношение на загриженост и отговорност към животните. ХІХ Да се усвоят знания за селскостопанските животни и ползата от тях.19. Селскостопански животни Да се породи у децата желание да се включват в помощ на възрастните при отглеждането им.
 4. 4. ХХ Да се формират у ученика знания и умения за разпознаване на някои често срещани растения. -Да групира растенията на ДЪРВЕТА, ХРАСТИ и ТРЕВИСТИ растения.20. Растенията около нас Да познава и назовава органите на растенията и условията за живот. Да се формира умение за наблюдаване и сравняване на природни обекти. ХХІ Да се разкрият знания за най-често срещаните Стайни растения вкъщи и в СТАЙНИ растения у нас.21. училище Да се разширят представите на ученика за стайните растения, за родината и условията им за живот. ХХІІ Да се усвоят знания за ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ растения в22 В зеленчуковата градина най-общ план – значение за храненето на човека, отглеждане, необходими условия за живот. ХХІІІ Да се усвоят знания за ОВОЩНИТЕ растения като част от живата природа.23. В овощната градина Да се разширят представите за овощните растения, отглеждани в родния край, грижите, които хората полагат за тях. ХХІV Да се формира знание за КАЛЕНДАРА и умение за24. Календарът ориентиране в него, за имената на месеците и дните на седмицата и техния ред. ХХV Да се разшири представата за сезонните промени в НЕЖИВАТА природа. Промени в неживата природа25. Да се формира умение за описание /по картина/ на през сезоните сезонните промени във времето и за наблюдаване продължителността на деня. ХХVІ Да се разкрият знания за промени, настъпващи в Промените в живата природа ЖИВАТА природа, в резултат от сезонните промени,26. през сезоните настъпващи в неживата природа. Да се формира умение за наблюдаване и описване на сезонните промени в живата природа.
 5. 5. ХХVІІ Да се систематизират,затвърдят и обобщят знанията на учениците за сезонните изменения в природата.27. Хайде на екскурзия Да се разширят представите за взаимна връзка и зависимост между НЕЖИВАТА и ЖИВАТА природа. ХХVІІІ Да се формират представи за външното устройство на28. Човешкото тяло човешкото тяло, сетивните органи и основните жизнени процеси при човека. ХХІХ Да се развие представата за значението на храненето, за необходимостта от приемането на разнообразна храна.29. Нашата храна Да се формират умения за разпознаване на храни от растителен и животински произход и за спазване хигиената на храненето. ХХХ30. Грижи за здравето Да се усвоят знания и се формира убеждение, че движението и спортът спомагат за здравето на детето. ХХХІ Да се разширят представите за дейностите, които човек извършва сред природата. Да се усвоят знания за дейността на човека по31. Природата и човекът опазване на околната среда. Да се затвърдят и обобщят знанията от раздела „Природата и човекът”. ХХХІІ Самостоятелна работа Да се провери нивото на усвоените знания по околен32. /Изходяща диагностика/ свят. Да се възпита самостоятелност, внимание, увереност в собствените сили.

×