Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ДБТ_ 2клас

"Бит и техника" ООД Варна

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

ДБТ_ 2клас

  1. 1. Седм.№ Дата Тема на урока Цели на урока Бележка І Запознаване с материалите и инструментите за работа през годината. Запознаване с отличителни знаци и атрибути на професии. Значка – конструиране и Формиране на умения за изработване на отличителен знак.1. моделиране Формиране на позитивно отношение към живота и труда в училише. Осъзнаване на принадлежността към класа като среда за индивидуална и колективна изява. ІІ Усъвършенстване на уменията за прегъване на хартия. Вълшебна книжка – работа с Формиране на умения за съединяване на листи хартия с2. материали и модули гъвкава самозалепваща се лента (тиксо). Формиране на грижливо отношение към книгите. ІІІ Разширяване на знанията за видовете хартия и нейните свойства. Седмична програма – Формиране на умения за извършване на опит за сравняване3. работа с материали и модули здравината на хартия и картон. Формиране на умения за изработване на обемно тяло по готова разгъвка. ІV Разширяване на знанията за природните материали от растителен произход – правила за събиране, сушене и В парка – конструиране и4. съхраняване. моделиране Формиране на умения за изработване на обемно изделие от хартия само чрез прегъване. V Разширяване на знанията за природните материали от растителен произход – разпространение, видове, части на растения. Събрано от природата –5. Формиране на умения за групиране и подреждане на работа с материали и модули предмети по признаци. Формиране на умения за подвижно съединяване на хартия. Формиране на умения за работа в екип. VІ Разширяване на знанията за видовете хартия и нейните Лодки – работа с материали и свойства.6. модули Усъвършенстване на умения за оформяне на фигури чрез прегъване на хартия. VІІ Усвояване на знания за селскостопанските сгради и Ферма – грижи за растения и постройки – видове, предназначение, основни7. животни конструктивни елементи. Усъвършенстване на умения за моделиране чрез разгъвки на отворени кутии.
  2. 2. VІІІ Запознаване с начин за изработване на верижки и диплянки от хартия чрез подходящо прегъване и рязане. Празничен календар –8. Формиране на умения за многослойно изрязване на еднакви работа с материали и модули последователни фигури. Формиране на позитивно мислене към народните празници, традиции и обичаи. ІХ Формиране на представа за въздуха като материална среда с определени свойства. Парашут – работа с материали и Усвояване на знания за различни по конструк-ция и9. модули предназначение парашути. Усъвършенстване на умение за избор и комбиниране на материали според изискванията към изделието. Х Формиране на умения за съединяване на хартия чрез Книгоразделител работа с преплитане.10. материали и модули Формиране на грижливо отношение към книгите. Формиране на представа за анимация. ХІ Запознаване с правила за култура на храненето. Украса на трапеза – Формиране на умения за подреждане и украсяване на11. конструиране и моделиране трапеза. Усъвършенстване на умения за работа с хартия. ХІІ Разширяване на знанията за произхода, видовете и обработката на хранителните продукти.12. Парти - работа с материали и Запознаване с хигиенни норми и правила за здравословно хранене. Формиране на умения за изрязване на симетрични модули и централно прегънати силуети. ХІІІ Запознаване с начин за изработване на обемно изделие с мрежеста форма от хартия. Гирлянд –13. Формиране на умения за изработване на украса чрез работа с материали и модули врязване без предварително очертаване. Усъвършенстване на умения за работа в екип. ХІV Формиране на умения за многослойно изрязване на еднакви фигури от хартия. За елхата –14. Формиране на умения за изработване на многослойно работа с материали и модули обемно изделие чрез съединяване с телбод на елементи от хартия. ХV Разширяване на знанията за текстилните материали – произход и видове. Шарено килимче – Изграждане на представа за тъкачен процес, инструменти за15. работа с материали и модули тъкане и структура на тъканите. Формиране на умения за изработване на текстилен материал чрез тъкане.
  3. 3. ХVІ Разширяване на знанията за текстилните материали – приложение. Шнурче –16. Запознаване с традиционни художествени занаяти. работа с материали и модули Формиране на умения за получаване на текстилен материал чрез преплитане (плетене). ХVІІ Формиране на представа за лостов механизъм – принцип на17. Люлка - техника действие и приложение. Усъвършенстване на умения за работа в екип. ХVІІІ Разширяване представата за лостов механизъм – приложение.18. Клоун - техника Усъвършенстване на умения за изработване на играчка, задвижвана чрез лостови механизми. Усъвършенстване на умения за изработване на изделие с подвижни съединения. ХІХ Разширяване на знания за начините за измерване на Ръстомер –19. дължина и разстояние. работа с материали и модули Формиране на умения за чертане и измерване на отсечка. ХХ Разширяване на знанията за колела и оси – приложение. Формиране на умения за съединяване на въртящи се части20. Сметало - техника от картон. Формиране на представа за елементарно приспособление за изчисляване. ХХІ Формиране на умения за изработване на традиционна Мартеници – мартеница.21. работа с материали и модули Изграждане на позитивно отношение към българските традиции и обичаи. ХХІІ Формиране на умения за конструиране на картичка с Картичка – конструиране и22 подвижен елемент. моделиране Усъвършенстване на умения за работа с картон. ХХІІІ Усъвършенстване на умения за отрязване на еднакви по дължина нишки. Възли върху обръч –23. Формиране на умение за връзване. работа с материали и модули Формиране на умения за използване на нишкови модулни елементи при конструиране. ХХІV Разширяване на представата за лостов механизъм Цветя и пеперуди – -равновесие.24. конструиране и модели-ране Усъвършенстване на умения за конструиране на изделие с елементи на лостова система.25. ХХV Ветропоказател - техника Разширяване на представите за лостов механизъм и оси – приложение. Формиране на умения за изработване на модел на технически обект с лостови механизми и оси.
  4. 4. Усъвършенстване на умения за подвижно съединяване на елементи от картон и други материали. ХХVІ Усъвършенстване на уменията за разчитане и сравняване на графични изображения на разгъвки. Мебели – конструране и Формиране на умения за чертане на разгъвка на отворена26. моделиране кутия върху квадратна мрежа. Усъвършенстване на умения за моделиране чрез разгъвки на отворени кутии. ХХVІІ Запознаване с начин за изработване на декоративна опаковка от картон. Велик-денски кошнички –27. Усъвършенстване на умения за подвижно свързване на конструиране и моделиране елементи от картон. Формиране на положително отношение към традиционни празници. ХХVІІІ Усвояване на знания за начини за размножаване и правила за отглеждане на растения. Градинка на прозореца – грижи Формиране на умения за прегъване на хартия и картон по28. за растения и животни крива линия. Формиране на умения за засяване и засаждане на растения. Формиране на умения за извършване на наблюдение и описване на резултати. ХХІХ Разширяване на знанията за видовете транспортни средства според задвижването им.29. Самолет - техника Усъвършенстване на умения за изработване на изделие от картон и дървесина. ХХХ Разширяване на знанията за видове сгради според предназначението и конструктивните елементи. Къща –30. Усъвършенстване на умения за моделиране чрез разгъвки на конструиране и моделиране отворени кутии. Усъвършенстване на умения за работа в екип. ХХХІ Усъвършенстване на умения за събиране, проучване и подреждане на информация от няколко източника. Усъвършенстване на умения за художествено проектиране31. Нашето училище - техника на отличителен знак. Възпитаване на уважение към училището и чувство на съпричастност към дейността му. ХХХІІ Разширяване на знанията за телефонните комуникации. Усъвършенстване на умения за проучване, описване и32. Ало, ало... - техника групиране на информация по тема. Разбиране на ролята и значението на комуникациите за съвременния живот.

×