Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ЗИП-Математика_2клас

Просвета

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

ЗИП-Математика_2клас

  1. 1. Специфични Седм. Очаквани№ Тема Цели форми и методи Бележки Дата резултати на оценяване І - да чете и пише естествени числа; -да може да брои от произволно число в Поредно броене с Числата от 0 до 20.1. прав и обратен ред; използване на редни Устна проверка Събиране и -да сравнява и числителни имена изваждане нарежда естествени числа, подрежда ги .09. по големина ІІ -да събира, изважда, Събиране и умножава и дели с изваждане с едноцифрено число; числата 20, 30, ..., - знае възприетия ред Събира кръгли Работа по групи,2. 100 на действията, ролята числа. Мерната писмена проверка Разместително на скобите и може да единица дециметър. свойство. пресмята числови Дециметър изрази, съдържащи до .09. три действия; ІІІ Съдружително - да пресмята числови свойство. изрази, съдържащи до Наименованията на3. Скоби. Писмена проверка две пресмятания; числата от 21 до 100 Числата от 21 до .10. 100
  2. 2. ІV -да умее да прилага Събиране и знанията си за изваждане действията с числата Мерната единица за Индивидуална4. (40 + 5 = 45) и може да ги прилага дължина метър проверка Метър при намиране на .10. обиколка на фигура V -да се усвоят Правилата за случаите на устно извършване на пресмятане: 23+ 5 = действие събиране и Събиране и 28, изваждане и Индивидуална5. изваждане (23 + 5 - да се формират прилагането им при проверка = 28) умения за намиране на сбор и прерсмятане на сбор разлика на числата на повече от три до 100. .10. числа VІ Правилата за извършване на - да се усвои действие събиране и Събиране и алгоритъмът за изваждане и Индивидуална6. изваждане (22 + писмено събиране на прилагането им при проверка 13= 35) числата до 100 без намиране на сбор и преминаване разлика на числата .10. до 100.
  3. 3. VІІ Понятието обиколка - да се усвоят умения и значението й и за пресмятане на правилата за Чрез задачи с7. Обиколка обиколка на намиране на приложен характер триъгълник, квадрат, обиколка на правоъгълник триъгълник и правоъгълник. .11. VІІІ - да се усвои Намиране на Намиране на правилото за8. неизвестно неизвестно Магически квадрати намиране на събираемо събираемо. неизвестно събираемо .11. ІХ Правилата за извършване на Събиране и - да се усвоят действие събиране и изваждане (26 + случаите на устно изваждане и Индивидуална9. 4= 30, 96 + 4 = пресмятане от вида: прилагането им при проверка 100) 24 + 6 = 30 намиране на сбор и разлика на числата .11. до 100. Х Правилата за извършване на Дефиринцирана Събиране и - да се усвоят действие събиране и работа според изваждане на случаите на писмено изваждане и10. нивото, които са двуцифрени числа събира на числата до прилагането им при постигнали (38 + 23 = 61) 100 с преминаване намиране на сбор и учениците разлика на числата .11. до 100.
  4. 4. ХІ - да се осмислят Определения за видовете триъгълници видовете Самостоятелна Видове според страните им:11. триъгълници според работа, групова триъгълници равностранен, дължините на работа равнобедрен и страните им .12. разностранен ХІІ Правилата за извършване на Събиране и - да се усвоят действие събиране и изваждане на случаите на писмено изваждане и Работа по групи,12. двуцифрени числа събиране с прилагането им при писмена проверка (26 + 14 = 40) преминаване намиране на сбор и разлика на числата .12. до 100. ХІІІ Правилата за извършване на - да се усвоят Събиране и действие събиране и случаите на писмено изваждане на изваждане и Самостоятелна13. пресмятане, когато се двуцифрени числа прилагането им при работа получава сбор 100 и (82 + 18 = 100) намиране на сбор и изваждане от 100 разлика на числата .12. до 100. ХІV - да с е осмисли Умножение. Раместително разместителното14. Разместително свойство на Групова работа свойство на свойство умножението. умножението .12.
  5. 5. ХV - да осъзнаят Разбира смисъла на Деление. принципа за действие деление и15. Умножение и съставяне на Фронтална проверка на понятията деление с 1 таблицата за свързани с него. .01. умножение с 1 ХVІ - да осъзнаят учениците принципа Умножение и Таблицата за16. за съставяне на Устна проверка деление с 2 умножение. таблицата за умножение с 2 .01. ХVІІ - да осъзнаят принципа за Умножение и Таблицата за17. съставяне на Устна проверка деление с 3 умножение. таблицата за .01. умножение с 3 ХVІІІ - да осъзнаят Умножение и принципа за Таблицата за Самостоятелна18. деление с числата съставяне на умножение. работа до 3 таблицата за .02. умножение с 3 ХІХ - да осъзнаят принципа за Умножение и Таблицата за Математическо19. съставяне на деление с 4 умножение. моделиране таблицата за .02. умножение с 4
  6. 6. ХХ - да усвоят умения за Ред на действията и спазване на реда на използването му при Самостоятелна20. Ред на действията дейсвие при пресмятане на работа .02. пресмятане числови изрази. ХХІ - да осъзнаят принципа за Умножение и Таблицата за21. съставяне на Тест деление с 5 умножение. таблицата за .02. умножение с 5 ХХІІ - да осъзнаят принципа за Умножение и Таблицата за22. съставяне на Тест деление с до 5 умножение. таблицата за .03. умножение с 5 ХХІІІ - да се запознаят учениците с мерните единици за време- Мерните единици за Минута,23. минута и денонощие, време, определяне Забавни задачи денонощие да се осмисли времето по часовник връзката между час и .03. минута ХХІV - да осъзнаят принципа за Умножение и Таблицата за24. съставяне на Работа по групи деление с 6 умножение. таблицата за умножение с 6 .03.
  7. 7. ХХV - да осъзнаят принципа за Умножение и Таблицата за Математическо25. съставяне на деление със 7 умножение. моделиране таблицата за умножение с 7 .03. ХХVІ - да се запознаят учениците с мерните единици за време: Седмица, месец, Мерните единици за Решаване на26. седмица, месец, година време. кръстословици година, да се осмислят връзките .03. между тях ХХVІІ - да осъзнаят принципа за Умножение и Таблицата за Самостоятелна27. съставяне на деление с 8 умножение. работа таблицата за .04. умножение с 8 ХХVІІІ - да осъзнаят принципа за Умножение и Таблицата за Математическо28. съставяне на деление с 9 умножение. моделиране таблицата за .04. умножение с 9 ХХІХ - да осъзнаят принципа за Умножение и Таблицата за29. съставяне на Работа по групи деление с 10 умножение. таблицата за .04. умножение с 10
  8. 8. ХХХ - да осъзнаят Умножение с 0. принципа за Таблицата за30. Деление на 0 с съставяне на Устна проверка умножение. число таблицата за .05. умножение с 0 ХХХІ Правилата за извършване на Събиране и - обобщение на действията събиране изваждане, знанията за събира, и изваждане и Самостоятелна31. умножение и изваждане, прилагането им при работа деление с числата умножение и деление намиране на сбор и до 100 на числата до 100 разлика на числата .05. до 100. ХХХІІ Решаване на - затвърдяване на текстови задачи от знанията и уменията Решаване на Самостоятелна32. четирите за четирите текстови задачи. работа аритметични .05. аритметични действия действия

×