Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ЗИП-БЕЛ_2клас

Просвета

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

ЗИП-БЕЛ_2клас

 1. 1. Специфични Седм. Очаквани№ Тема Цели форми и методи Бележки Дата резултати на оценяване І Ученикът може: - обобщаване на - да отделя звукове в изученото за думата; Богатството на1. езиковите единици- - да съгласува Групова работа българския език звук,дума, изречение думите в изречение; и текст - да подрежда .09. изречения в текст; ІІ Ученикът може: - да разпознава приказката като - усъвършенстване литературен жанр; Приказка. Игра „Малкият2. уменията за - да преразказва Преразказ учител” редактиране на текст кратка приказка; да редактира, преразказ на .09. приказка; ІІІ Ученикът може: - да подрежда по - формиране на азбучен ред имена Азбучен ред. Моите умения за на автори и3. Групова работа книги подреждане по заглавия; азбучен ред - да реди книги в домашна или класна .10. библиотека;
 2. 2. ІV Ученикът може: - да разграничава литературен от нехудожествен - формиране на текст; Игра за откриване4. Текст. Речници умения за работа с - да се ориентира в на думи в речник енциклопедичен правописния речник речник; - да проверява правописа на думи в .10. правописен речник; V Ученикът може: - усъвършенстване на - да разграничава5. Звукове и букви уменията за звуков гласни от съгласни Диктовка анализ на дума звукове, звучни от .10. беззвучни съгласни; VІ Ученикът може: - да разпознава - надграждане на народна песен;6. Народна песен знанията за Беседа - да открива народните песни повторението в .10. народната песен.
 3. 3. VІІ Ученикът може: - да съставя кратък текст на лично - изграждане на Писмо. Правопис писмо; Самостоятелна7. умения за създаване на гласните - да адресира писмо; работа на писмен текст - да поправя грешки при правописа на .11. гласните. VІІІ Ученикът може: - да съставя текст на покана; - усвояване на - да избира Покана и умения да се пише подходящи поздрави Самостоятелна8. поздравителна покана и за празник; работа картичка поздравителна - да оформи картичка правилно поздравителна .11. картичка. ІХ Ученикът може: - да образува сродни - развитие на думи към дума със уменията за Звучни съгласни звучен съгласен в правописна проверка Игра”Малкият9. звукове в средата средата; на звучния съгласен в учител” на думата - да избира дума за средата на думата проверка, в която при обеззвучаване след съмнителен .11. съгласен има гласен.
 4. 4. Х Ученикът може: - да открива разликата между изговор и правопис - развитие на на думи с беззвучен Звучни съгласни уменията за съгласен в края; Игра”Малкият10. звукове в края на правописна проверка - да проверява чрез учител” думата на звучния съгласен в формите за края на думата множествено число правописа на думи с краесловен .11. съгласен. ХІ Ученикът може: - усъвършенстване на - да избира сродни уменията за думи за проверка правописна проверка при обеззвучаване; Правопис на11. на звучни и - да променя Тест съгласните звукове беззвучни съгласни в формата на думите с средата и в края на краесловен съгласен думата и намира думата за .12. проверка. ХІІ - развитие на Ученикът може: уменията за - да открива правописно правилно несъвпаденията Трудните звукове и изписване на думи , между звук и буква Индивидуална12. букви при които има по количество; работа несъответствие между - да определя количеството звукове значението на .12. и количеството букви буквите ю, я, щ, ь.
 5. 5. ХІІІ Ученикът може: - да разпознава - затвърдяване на баснята като Състезание за най-13. Басня баснята като литературен жанр; добър разказвач художествен текст - до съотнася пословици към .12. басня. ХІV - пренасяне на Ученикът може: уменията да се - да преразказва преразказва текст в устно и писмено Преразказ на Самостоятелна14. нови условия- кратка басня; басня работа съобразно със - да предава речта спецификата на на героите чрез .12. баснята полупряка реч. ХV Ученикът може: - да разпознава съществителни - разширяване на имена сред другите Съществителни15. знанията за части на речта; Работа по групи имена съществителни имена - да проверява правописа на съществителните .01. имена.
 6. 6. ХVІ Ученикът може: - усъвършенстване на - да определя рода и уменията за числото на Род и число на разпознаване на съществителното Задачи с приложен16. съществителните граматическите име; характер имена категории род и число - да преобразува по при съществителните число имена съществителните .01. имена. ХVІІ Ученикът може: - да разграничава съществителни - усъвършенстване на Съществителни собствени от уменията за собствени и съществителни разграничаване на17. съществителни нарицателни имена; Писмена проверка същ.собствени от нарицателни - да образува същ. нарицателни имена съществителни имена собствени от съществителни .01. нарицателни. ХVІІІ Ученикът може: - да пише с главни букви - усъвършенстване на съществителните Правопис на уменията за правилно собствени имена;18. съществителните писане на Диктовка - да назовава със собствени имена съществителните съществителни собствени имена собствени имена на животни, хора, .02. приказни герои.
 7. 7. ХІХ Ученикът може: - развие на уменията - да образува Умалителни да се преобразуват умалителни имена;19. съществителни Диалог съществителни имена - да проверява имена. Правопис в умалителни имена правописа на умалителните имена. .02. ХХ Ученикът може: - да преразказва - пренасяне на кратка приказка; уменията да се - да спазва преразказва текст в Преразказ на глаголното време20. нови условия- Драматизация приказка при преразказ на съобразно със приказка; спецификите на - да предава чрез народната приказка полупряка реч .02. диалога в приказка. ХХІ Ученикът може: - да разпознае прилагателните - развитие на имена сред другите уменията за части на речта; Прилагателни разграничаване на - да променя прилаг.21. Диктовка имена прилаг. имена от по род и число; другите части на - да описва чрез речта прилаг. имена; - да проверява правописа на .02. прилаг. имена.
 8. 8. ХХІІ Ученикът може: - да разграничава мерена реч от прозаична; - да открива на - развитие на практическа основа с Стихотворение. уменията за помощта на учителя Словотворчески22. Епитет откриване на епитети епитетите в задачи в текст литературен текст; - да разграничава прилагателно от епитет по образността на .03. думата. ХХІІІ Ученикът може: - развитие на - да разпознава уменията за глаголите от другите Устна и писмена23. Глаголи разграничаване на части на речта; проверка глаголите от другите - да променя по части на речта .03. число глаголите. ХХІV Ученикът може: - да открива разликата между - овладяване на изговори писане при Правопис на норми за книжовен глаголите с ударение24. Диктовка глаголите изговор и правопис на последната на глаголите сричка; да проверява правописа на глаголите с .03. окончания –м, -ме.
 9. 9. ХХV Ученикът може: - да разпознава - предаване разказа като последователно литературен жанр;25. Разказ Писмена проверка частите на кратък - да предава разказ последователно частите на кратък .03. разказ. ХХVІ Ученикът може: - да отделя опорните думи и изрази в - усвояване на знаия текста; Преразказ по думи и умения за26. - да преразказва по Писмена проверка от текста ключовите думи в словесни опори; текст - да оформя писмен преразказ на кратък .03. текст. ХХVІІ Ученикът може: - да разкаже последователно - развитие на епизоди от текст в Разказ по серия от27. словотворческите картинен план; Писмена проверка картини способности - да оформи писмен преразказ на кратък текст по серия от .04. картини.
 10. 10. ХХVІІІ Ученикът може: - да определя - разширяване на границите на Съобщителни знанията за изречения в текст; Индивидуална28. изречения съобщително - да оформя проверка изречение пунктуационно края на съобщително .04. изречение. ХХІХ Ученикът може: -да образува от съобщителни изречения - разширяване на въпросителни; Въпросителни знанията за - да създава Индивидуална29. изречения въпросително различни по цел на проверка изречение изказване изречения; - да оформя пунктуационно края .04. на въпр.изречение. ХХХ Ученикът може: - да преобразува кратка приказка, - овладяване на като промени част от Съчинение на действия за нея – края, героите Словотворчески30. приказка по преобразуване на или обстановката. задачи подобие на друга чуйд текст чрез - да създаде промяна на героите собствен текст на приказка с опора на .05. образеца.
 11. 11. ХХХІ Ученикът може: - формиране на - да продължи умения за съчиняване история по дадено Съчинение по на собствени истории Словотворчески31. начало; дадено начало и развитие на задачи - да съчини собствен фантазийното повествователен мислене .05. текст. ХХХІІ Ученикът може: - да открива разликите между изговор и писмо в думите; - да проверява - усъвършенстване на правописа на уменията за гласните звукове, на Правилата при32. прилагане на гласните звукове, на Устна проверка писане изучените правописни звучните съгласни в правила средата на думата и в краесловие; - да пренася правилно думите; - да прави проверка в правописен .05. речник.

×