Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

околен свят 2в сам. работа

  • Login to see the comments

околен свят 2в сам. работа

  1. 1. САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА – ОКОЛЕН СВЯТ – ІІ „в” клас 24.11.2011 г.1. Напиши трите си имена.___________________________________________________________________________ 1т.2. Напиши домашния си адрес.гр. _______________, ж.к. (ул.)_______________, бл. (№) _____, вх. ____, ет. ____, ап. ____ . 2 т.3. Загради верния отговор! За роднините е вярно, че: а) живеят на един етаж; 1 т. б) членуват в един отбор; в) имат общ дядо и прадядо.4. Довърши изреченията. 5 т. Членовете на моето семейство са: ____________________________________________________ Моето родно селище е ___________________________________________________ Името на училището, в което се уча е ______________________________________ Моята родина е _________________________________________________________ Всички български граждани имат еднакви _______________ и ___________________ .5. Кои семейни празници празнувате заедно у дома? 2 т.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6. Запиши три забележителности на селището, в което живееш. 3 т._________________________________________________________________________________________8. Моите задължения в училище са: 3 т. а) _____________________________________________________________________________________ б) ____________________________________________________________________________________ в) _____________________________________________________________________________________9. Огради верния отговор! Кой ръководи живота в училище? 1 т. а) учителите; б) директорът; в) родителите.10. Оцвети българското знаме. 1 т.Скала за оценка: 17 – 19 т. (6) Максимален брой точки: 19 оценка 6 5 4 3 2 14 – 16 т. (5) брой ученици 11 – 13 т. (4) Брой точки за верни отговори: 7 – 10 т. (3) Уважаеми родители, 0 – 6 т. (2) Оценка: Таблицата ще Ви информир за мястото на Вашето дете в момента.Проверил: ________________ Родител: ____________ (Златка Вълчинова)

×