Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

бел входно равнище 3в

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

бел входно равнище 3в

  1. 1. САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА – БЕЛ ВХОДНО РАВНИЩЕ В Име:___________________________________________,ІІІ кл., _____ 2012 г.1. Диктовка. (5 т.) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. В текста подчертай две съществителни имена, две прилагателни имена идва глагола. Извади ги и ги определи. (12 т.) Пролет Дойде хубавата китна пролет. Грейна топло слънчице. Из сочните ливадипрелитат пъстри пеперуди. В младата и буйна трева клокочи шумливо поточе.Сладкопойни славеи пеят в гъстите шубраки. а) съществителни имена (вид, род, число):____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ б) прилагателни имена (род и число):____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ в) глаголи (число):____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. а) Подреди думите в изречение. (1 т.) дълбае, по, пъстър, дървото, на, кората, кълвач________________________________________________________________________________________________________________________________________ б) Превърни изречението във въпросително и го напиши. (1 т.)________________________________________________________________________________________________________________________________________
  2. 2. 4. Избери вярната гласна. (6 т.) а/ъ о/у е/и п...тешествие к....жух л.....карство д....ждовен ст....ден з.....лено5. Избери вярната съгласна. (6 т.) пло.... ( д / т ) но....че ( ж / ш ) ръка.... ( в / ф ) шка....че ( в / ф ) вла.... ( г / к ) блу....ка ( з / с )6. Редактирай текста и го препиши вярно. (9 т.)имам много приатели вучилище. учим, играеме и понякога секараме. Такалиправят фсички.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Оценка 6 5 4 3 2Скала за оценка: Максимален брой точки: 40 36 – 40 т. (6) Брой ученици 29 – 35 т. (5) 21 – 28 т. (4) Брой точки за верни отговори: 14 – 20 т. (3) 0 – 13 т. (2) Оценка: Уважаеми родители, Табличката ще Ви ориентира за мястото на Вашето дете в момента.Проверил:........................ Родител:________________ (Зл. Вълчинова)

×