Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Седм.№   Дата            Тема на урока                  Цели на урока            ...
16.  ХІ   Преразказ на народна приказка    Пренасяне на умения да се преразказва текст, съобразно със       ...
ХХ                    Разширяване на кръга от възможна литература за четене;10.      ИЧ: Приказк...
44.      Записване на съчинението     дискутиран проблем.   ХХХ   Поправка на съчинение по дадено  Открива...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ФКРУ_Извънкласно четене_2клас

 • Login to see the comments

ФКРУ_Извънкласно четене_2клас

 1. 1. Седм.№ Дата Тема на урока Цели на урока Бележки1. І Текст Формиране на понятие за текст. Изграждане на умения за2. Текст озаглавяване и създаване на части от текст ІІ Формиране на понятие за диалог. Изграждане на умения за3. Устно общуване общуване и култура на речево поведение. ІІ ИЧ: Най хубавата книга, която1. Проверка на прочетеното през лятото. прочетох през лятото4. ІІІ Писмено общуване. Писмо Формиране на понятието „писмено общуване”. Изграждане на5. Писмено общуване. Писмо умения за създаване и адресиране на лично писмо. ІV Овладяване на знания за особеностите на съобщението като вид6. Съобщение писмен текст. Усвояване на уменията да пишат писмено съобщение. ІV ИЧ: „Пипи дългото чорапче” – Разширяване на читателския кръг; стимулиране на читателската2. Астрид Линдгрен активност на учениците.7. V Думи за учтивост при общуване Овладяване на речев етикет.8. Покана Въвеждане на понятието „ покана”.9. VІ Покана Овладяване на умения да се пише покана. VІ ИЧ: „Приказният свят на Братя Да се развива у учениците интерес към системно четене и да се3. Грим” създадат трайни навици за самостоятелна работа с книгата.10. VІІ Поздравителна картичка Въвеждане на понятието „поздравителна картичка”.11. Поздравителна картичка Усвояване на умения да се пише поздравителна картичка. VІІІ Формиране на понятие за преразказ на текст. Изграждане на12. Преразказ умения за последователно предаване на чужда реч. VІІІ4. ИЧ :„Тъмното” – Дора Габе Възприемане и осмисляне на разказ.13. ІХ Преразказ на басня Усъвършенстване на уменията да се преразказва текст,14. Записване на преразказа съобразно със спецификата на баснята.15. Х Поправка на преразказа на басня Анализ на грешките, препис на преразказа четливо и правилно. Х Възприемане и осмисляне на народна приказка. Да се формират ИЧ: „Страхлив другар – българска5. умения за изразяване на оценъчно отношение към героите на народна приказка приказката.
 2. 2. 16. ХІ Преразказ на народна приказка Пренасяне на умения да се преразказва текст, съобразно със спецификата на народната приказка; предаване на пряката реч17. Записване на преразказа като полупряка. ХІІ Поправка на преразказа на Анализ на грешките в стилно-езиковото оформяне на текст и18. народна приказка при предаване на пряката реч. ХІІ ИЧ: „Вест от Африка” – Хю Разширяване на кръга от възможна литература за четене;6. Лофтинг стимулиране на читателската активност. ХІІІ Преразказ на авторова19. Усъвършенстване на уменията за предаване на пряката реч като приказка полупряка и авторска реч.20. Записване на преразказа ХІV Поправка на преразказ на Анализ на допуснатите езикови грешки, коментар на правилата21. авторова приказка за графично оформяне на текста. ХІV ИЧ: Българско народно творчество Да се обогатят знанията за зимните празници чрез четене на7. – пословици, поговорки, гатанки, пословици, поговорки, гатанки, благопожелания. благопожелания, скороговорки.22. ХV Преразказване на разказ Усъвършенстване на уменията за правилност на авторски текст.23. Записване на преразказа ХVІ Анализ на грешките, свързани с структуриране на текста и24. Поправка на преразказа по разказ съдържателно-смисловото оформяне. ХVІ ИЧ: Стихове и разкази от Дора8. Усъвършенстване на четивната техника. Габе25. ХVІІ Преразказ по думи от текста Овладяване на умения за създаване на текст описание, умения26. Записване на преразказа за ключовите думи и изрази в текста. ХVІІІ Поправка на преразказа по думи от27. Анализ на грешките, отнасящи се до пълнотата на описанието. текста ХVІІІ ИЧ: „През води и гори” – Емилиян Да се възпита у учениците любов към гората и животните.9. Станев Да се усъвършенства четивната техника.28. ХІХ Разказ по серия от картини Усъвършенстване на знанията за частите на текст, формиране29. Записване на разказа на умения за ориентация в картинен план. ХХ Акцентът е върху последователността на изложението и30. Поправка на разказ обособяването на частите на текста.
 3. 3. ХХ Разширяване на кръга от възможна литература за четене;10. ИЧ: Приказките на Андерсен стимулиране на читателската активност.31. ХХІ Разкази по серии от картини Формиране на умения за структуриране на повествователен тип32. Записване текст. ХХІІ Поправка на разкази по серии от Изискване за отчетливо разграничаване на трите части в33. картини състава на текста. ХХІІ ИЧ: Стихотворения за деца от Разширяване на кръга от възможна литература за четене;11. Еисавета Багряна стимулиране на читателската активност. ХХІІІ Съчинение на приказка по34. Овладяване на умения за преобразуване на чужд текст с подобие на друга промяна на героите.35. Записване на съчинението ХХІV Поправка на съчинение на36. Анализ на грешките в съдържанието и в езиковото оформяне. приказка по подобие ХХІV Изграждане на умения за работа с енциклопедии и12. ИЧ: Детските енциклопедии енциклопедични речниц; разширяване на книжното обкръжение.37. ХХV Съчинение по наблюдение Формиране на умения за създаване на текст описание с опора Записване на съчинение по на илюстративен материал.38. наблюдение XХVІ Поправка на съчинение по39. Акцентът е върху пропуснатите признаци на описвания обект. наблюдение13. ХХVІ ИЧ: Приказките на Валери Петров Усъвършенстване на четивната техника. ХХVІІ Съчинение на приказка с40. любим герой Формиране на умения за измисляне на собствена история с Записване на съчинение на литературен герой.41. приказка ХХVІІІ Поправка на съчинение на42. Работа върху правописните грешки, краснопис. приказка с любим герой ХХVІІІ Разширяване на читателския кръг; стимулиране на читателската14. ИЧ: „Небивалици” – Доналд Бисет активност на учениците.43. ХХІХ Съчинение по дадено начало Изграждане на умения за изразяване на собствено мнение по
 4. 4. 44. Записване на съчинението дискутиран проблем. ХХХ Поправка на съчинение по дадено Откриване на недостатъците в писмения текст по въпросите в45. начало плана, отстраняване на несъвършенствата. ХХХ ИЧ: „Приказки по телефона” –15. Запознаване с приказките на Джани Родари. Джани Родари46. ХХХІ Съчинение по преживяване Изграждане на умения за разказване на преживяно събитие.47. Записване на съчинението Формиране на умение за планиране на текст. ХХХІІ Поправка на съчинение по Акцентът е върху последователността на изложението и48. преживяване точността при описанието на героите и събитията. ХХХІІ Да се насочат учениците към примерен списък от художествена16. ИЧ: Какво да чета през лятото литература

×